• KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Lekarski
  Absolwent posiada rozległą wiedzę z zakresu rozwoju, budowy i funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych, zna objawy i przebieg chorób, zna sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych. Dysponuje również wiedzą dotyczącą etycznych, społecznych i prawnych uwarunkowań wykonywania zawodu lekarza oraz zna zasady promocji zdrowia, a swoją wiedzę opiera na dowodach naukowych i przyjętych normach. Potrafi rozpoznać problemy medyczne oraz określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego. Rozpoznaje stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej. Potrafi zaplanować postepowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki. Umie wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki. Potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym, kieruje się jego dobrem, stawiając je na pierwszym miejscu i przestrzegając tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta. Posiada umiejętność stałego dokształcania się.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • NEUROBIOLOGIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Neurobiologia
  Studia na tym kierunku mają charakter interdyscyplinarny, gdyż łączą takie obszary jak:  biologia, biochemia, farmakologia, anatomia, fizjologia oraz psychologia i elementy nauk medycznych. Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu neurobiologii, opartą na szerokiej podstawie nauk przyrodniczych. Głównym przedmiotem zainteresowań neurobiologów jest zrozumienie biologicznych podstaw działania mózgu i pozostałych elementów układu nerwowego, a także podłoża zjawisk psychicznych i zachowania człowieka. Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania nowej wiedzy z różnych obszarów neurobiologii. Ponadto posiada umiejętności praktyczne obejmujące:
  • posługiwanie się metodami i technikami umożliwiającymi udział w realizacji projektów badawczych z zakresu neurobiologii,
  • ocenę struktur mózgu zaangażowanych w procesy poznawcze oraz analizę, ekspresję i kontrolę emocji,
  • ocenę zaburzeń poznawczych, emocji i osobowości u osób z przejściowym lub trwałym uszkodzeniem mózgu.
  Opanowanie specjalistycznych metod badawczych może także stanowić podstawę do współpracy absolwenta z lekarzem w zaawansowanych procedurach badawczych z zakresu neurobiologii klinicznej. Absolwent ma także ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neurobiologia jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku: biologia, neurobiologia, biotechnologia, kognitywistyka, biofizyka, biochemia, fizyka medyczna, inżynieria biomedyczna, bioinformatyka, pielęguiarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, elektroradiologia lub inżynieria materiałowa oraz uzyskania odpowiedniej liczby puuktów w koukursie średniej ocen wynikającej z przebiegu studiów pierwszego stopnia i udokumentowanej czynnej działalności w SIN.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: