Politechnika Warszawska

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

ul. Nowowiejska 20

00-653 Warszawa

tel. (22) 234-7887, (22) 234-7465, (22) 234-7832

fax. (22) 825-2992, (22) 625-4305

e-mail: sekretariat@is.pw.edu.pl

http://www.is.pw.edu.pl

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 20

00-653 Warszawa

tel. (22) 234-7887, (22) 234-7465, (22) 234-7832

fax. (22) 825-2992, (22) 625-4305

e-mail: sekretariat@is.pw.edu.pl

http://www.is.pw.edu.pl

 • BIOGOSPODARKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia w Warszawie - Politechnika Warszawska - kierunek studiów biogospodarka

  Studia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i projektów oraz innych form kształcenia realizowanych w grupach. Program kształcenia wykorzystuje aktualną wiedzę oraz najnowsze odkrycia i osiągnięcia naukowe w obszarze biogospodarki, w zakresie przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz technologii i procesów przemysłowych. Kierunek jest prowadzony wspólnie na trzech uczelniach: Politechnice Warszawskiej, Politechnice Łódzkiej i Wojskowej Akademii Technicznej. 

  Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.is.pw.edu.pl.

  Absolwent potrafi:

  • realizować procesy produkcyjne i technologiczne w zakresie przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych i ich wykorzystania do produkcji żywności, wyrobów przemysłowych, energii i biopaliw;
  • wykorzystywać wiedzę z zakresu biotechnologii, inżynierii i technologii chemicznej, inżynierii środowiska oraz budowy i eksploatacji maszyn, dzięki czemu posiada zdolności do kreowania rozwiązań interdyscyplinarnych;
  • kierować się zasadami zrównoważonego gospodarowania surowcami naturalnymi, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, w tym recyklingu;
  • tworzyć i prowadzić działalność gospodarczą, w tym indywidualną przedsiębiorczość, wykorzystując wiedzę z zakresu biogospodarki;
  • wykorzystywać wiedzę z zakresu systemów zarzadzania jakością w gospodarce, bezpieczeństwa pracy, ochrony praw autorskich i własności przemysłowej.

  Perspektywy zawodowe:

  • przedsiębiorstwa produkcyjne wykorzystujące odnawialne zasoby naturalne;
  • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów;
  • przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem i odzyskiem energii;
  • administracja państwowa i samorządowa, organizacje pozarządowe zajmujące się zarządzaniem biogospodarką oraz kreujące wiedzę z tego zakresu

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biogospodarka w inżynierii środowiska

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENVIRONMENTAL ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Warszawie - Politechnika Warszawska - kierunek studiów environmental engineering
  Ze względu na dość szeroki zakres wiedzy i praktyki inżynierskiej, objętej pojęciem „inżynieria środowiska”, szczegółowe określenie umiejętności związane jest z nazwą specjalności. Wszyscy absolwenci studiów inżynierskich kierunku uzyskują w trakcie
  8-semestralnego programu nauczania niezbędną wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnych, specjalistycznych i zawodowych niezbędnych do uzyskania stopnia inżyniera oraz są przygotowani do dalszego kontynuowania studiów.
  Absolwent potrafi:
  • wykorzystywać uzyskaną wiedzę o podstawowych procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym, stosować wiedzę o materiałach, metodach i technologiach stosowanych w inżynierii środowiska
  • projektować, realizować, eksploatować nieskomplikowane obiekty technologiczne, sieci i instalacje techniczne z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, obiekty budowli piętrzących i zbiorników wodnych gromadzących wodę dla potrzeb gospodarki komunalnej, energetyki, przemysłu i rolnictwa, obiekty inżynierii wodnej i komunalnej, urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych
  • wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe wspomagające gromadzenie, przetwarzanie zarządzanie i interpretację danych, planowanie, projektowanie, realizację i eksploatację obiektów oraz infrastruktury związanej z inżynierią środowiska
  • wykorzystywać podstawowe akty prawne oraz obowiązujące normy z zakresu inżynierii środowiska, przygotowywać wymaganych prawem dokumenty planistyczne, opracowywać wnioski i wydawać decyzje administracyjne
  Perspektywy zawodowe:
  • Przedsiębiorstwa budowlane wykonawcze, projektowe, eksploatacyjne związane z budownictwem, gospodarką komunalną, ochroną środowiska
  • Firmy handlowe budowlane, consultingowe
  • Jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z budownictwem, gospodarką komunalną oraz ochroną środowiska

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Environment protection engineering

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku environmental engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria środowiska

  Ze względu na dość szeroki zakres wiedzy i praktyki inżynierskiej, objętej pojęciem „inżynieria środowiska”, szczegółowe określenie umiejętności związane jest z nazwą specjalności. Wszyscy absolwenci studiów inżynierskich kierunku uzyskują w trakcie 8-semestralnego programu nauczania niezbędną wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnych, specjalistycznych i zawodowych niezbędnych do uzyskania stopnia inżyniera oraz są przygotowani do dalszego kontynuowania studiów.

  Szczegółowe informacje o poszczególnych specjalnościach znajdują się na stronie internetowej wydziału www.is.pw.edu.pl

  Absolwent potrafi:

  • wykorzystywać uzyskaną wiedzę o podstawowych procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym, stosować wiedzę o materiałach, metodach i technologiach stosowanych w inżynierii środowiska;
  • projektować, realizować, eksploatować nieskomplikowane obiekty technologiczne, sieci i instalacje techniczne z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, obiekty budowli piętrzących i zbiorników wodnych gromadzących wodę dla potrzeb gospodarki komunalnej, energetyki, przemysłu i rolnictwa, obiekty inżynierii wodnej i komunalnej, urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych;
  • wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe wspomagające gromadzenie, przetwarzanie zarządzanie i interpretację danych, planowanie, projektowanie, realizację i eksploatację obiektów oraz infrastruktury związanej z inżynierią środowiska;
  • wykorzystywać podstawowe akty prawne oraz obowiązujące normy z zakresu inżynierii środowiska, przygotowywać wymaganych prawem dokumenty planistyczne, opracowywać wnioski i wydawać decyzje administracyjne.

  Perspektywy zawodowe:

  • przedsiębiorstwa budowlane wykonawcze, projektowe, eksploatacyjne związane z budownictwem, gospodarką komunalną, ochroną środowiska;
  • firmy handlowe budowlane, consultingowe;
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z budownictwem, gospodarką komunalną oraz ochroną środowiska.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i gazownictwo
  • Inżynieria terenów zurbanizowanych
  • Inżynieria sanitarna i wodna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i gazownictwo
  • Gospodarka odpadami
  • Inżynieria wodna
  • Systemy ciepłownicze i gazownicze
  • Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria komunalna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria komunalna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Warszawie - Politechnika Warszawska - kierunek studiów ochrona środowiska
   
  Prowadzone przez Politechnikę Warszawską studia na kierunku Ochrona Środowiska wyróżnia konstruktywne, inżynierskie podejście do problemów powstających na styku działalności człowieka ze środowiskiem. Studenci otrzymują wykształcenie w zakresie nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych, w tym, wiedzę o komponentach środowiska - atmosferze, wodach śródlądowych, podziemnych i morskich, biosferze i środowisku glebowym, jak też i przygotowanie w zakresie gospodarowania zasobami środowiska i technik jego ochrony.

  Informacje o programie i przebiegu studiów, bazie laboratoryjnej, wyposażeniu informacyjnym i technicznym oraz perspektywach zatrudnienia znajdują się na stronie kierunku http://os.is.pw.edu.pl.

  Absolwent potrafi:

  • organizować oraz prowadzić działalność w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, posiada podstawowe wiadomości z zakresu chemii, biologii, ekologii, matematyki, fizyki i informatyki, biochemii, geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii oraz toksykologii;
  • wykorzystywać wiedzę o podstawowych metodach, technologiach i urządzeniach, służących ochronie atmosfery, wód i gleby, wykonywać badania i oceny stanu jakości środowiska oraz interpretować zachodzące w nim zmiany i proponować rozwiązania techniczne, prowadzące do ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko;
  • wykorzystywać wiedzę inżynierską i znajomość mechanizmów ekonomicznych oraz społecznych do poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
  • posługiwać się literaturą fachową, zna język obcy oraz posiada zasób wiedzy niezbędny dla podjęcia studiów II stopnia.

  Perspektywy zawodowe:

  • służby ochrony środowiska zakładów przemysłowych (krajowych i międzynarodowych);
  • administracja rządowa i samorządowa, przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne, gospodarowania odpadami;
  • instytucje związane z kształtowaniem, wykorzystywaniem i ochroną środowiska;
  • przedsiębiorstwa zajmujące się remediacją oraz rekultywacją obszarów zdegradowanych;
  • biura projektowe specjalizujące się w projektach certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego;
  • firmy konsultingowe specjalizujące się w przeglądach (audytach) ekologicznych i ocenach oddziaływania na środowisko.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ekoinżynieria
  • Informacja i zarządzanie w ochronie środowiska
  • Ochrona i kształtowanie środowiska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Kamil Ocena odpowiedz

profesjonalne podejście do studenta

Wiktor Ocena odpowiedz

świetny Wydział oferujący duża ilość zajęć praktycznych