Politechnika Warszawska

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

ul. Nowowiejska 20

00-653 Warszawa

tel. (22) 234-7887, (22) 234-7465, (22) 234-7832

fax. (22) 825-2992, (22) 625-4305

e-mail: sekretariat@is.pw.edu.pl

http://www.is.pw.edu.pl

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 20

00-653 Warszawa

tel. (22) 234-7887, (22) 234-7465, (22) 234-7832

fax. (22) 825-2992, (22) 625-4305

e-mail: sekretariat@is.pw.edu.pl

http://www.is.pw.edu.pl

 • CIEPŁOWNICTWO I OGRZEWNICTWO, AUDITING ENERGETYCZNY ORAZ ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa -  studia podyplomowe na kierunku Ciepłownictwo i ogrzewnictwo, auditing energetyczny oraz świadectwa charakterystyki energetycznej
  Studia Podyplomowe adresowane są głównie do kadry inżynierskiej przedsiębiorstw ciepłowniczych, eksploatatorów spółdzielczych, komunalnych i przemysłowych źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych i instalacji odbiorczych, a także inżynierów zajmujących się projektowaniem i modernizacją zarówno systemów ciepłowniczych jak też wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego. 
  Studium przygotowuje absolwentów do wykonania audytów energetycznych i projektów prac modernizacyjnych w systemach ciepłowniczych, źródłach ciepła i instalacjach wewnętrznych centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. 
  Tematyka Studium obejmuje problemy związane z wdrożeniami dyrektyw Unii Europejskiej i nowych norm PN-EN. Po zdaniu egzaminu dotyczącego audytu energetycznego absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu audytingu energetycznego. Po spełnieniu wymogów stawianych przez program tych Studiów Podyplomowych absolwenci uzyskają dyplom uprawniający do wykonania świadectw charakterystyki energetycznej: budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INŻYNIERIA GAZOWNICTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Inżynieria gazownictwa
  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi technikami oraz metodami zarządzania w gazownictwie. Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie techniczne, ekonomiczne lub prawnicze, zainteresowanych uaktualnieniem lub poszerzeniem swojej wiedzy w tym zakresie. Program studiów przewiduje zajęcia w następujących grupach tematycznych: komputerowe metody obliczania sieci gazowych, techniczne problemy transportu i magazynowania gazu, techniczne problemy dystrybucji i użytkowania gazu, technika pomiarowa w gazownictwie. 
  O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (inżynierskich, magisterskich lub licencjackich). O przyjęciu kandydatów na Studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studia są dwusemestralne, w ogólnym wymiarze około 300 godzin wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych. Nauka trwa przez dziewięć miesięcy od października do czerwca. Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele. Proponujemy dwa zjazdy w każdym miesiącu (8 godzin zajęć w sobotę i 8 godzin w niedzielę).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KLIMATYZACJA I CHŁODNICTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Klimatyzacja i chłodnictwo
  Studia adresowane jest głównie do kadry inżynierskiej, zatrudnionej w jednostkach projektowych i wykonawczych w dziedzinie urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, a także w służbach eksploatacyjnych obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Studium pozwala na rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, potrzebnej przy projektowaniu, budowie i eksploatacji współczesnych systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.
  Autorzy szeregu ekspertyz z zakresu projektowania, wykonania i eksploatacji instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych przekazują swoje uwagi na temat najczęściej występujących nieprawidłowości w fazach realizacji i eksploatacji instalacji. Omawiane są także prawne i praktyczne aspekty procesu inwestycyjnego w zakresie projektowania i wykonania instalacji klimatyzacyjnych oraz postępowania z substancjami kontrolowanymi w instalacjach chłodniczych.
  W ramach studiów realizowany jest kurs szkolenia (50 godzin) dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej zakończony Zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia, co pozwala przystąpić do egzaminu państwowego.
  Ukończenie studiów będzie także pomocne dla inżynierów zajmujących się dystrybucją nowoczesnych systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SYSTEMY ODDYMIANIA BUDYNKÓW - WENTYLACJA POŻAROWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Systemy oddymiania budynków - wentylacja pożarowa
  Studium organizowane przez Politechnikę Warszawską przy wsparciu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pod patronatem Komendy Głównej Straży Pożarnej adresowane jest głównie do kadry inżynierskiej firm Studium organizowane przez Politechnikę Warszawską przy wsparciu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pod patronatem Komendy Głównej Straży Pożarnej adresowane jest głównie do kadry inżynierskiej firm projektowych i budowlanych, przedsiębiorstw związanych z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej budynków, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budowli oraz inżynierów zajmujących się projektowaniem i modernizacją systemów wentylacji i klimatyzacji.
  Podczas trwania zajęć słuchacze będą mieli możliwość uczestnictwa w wykładach, zajęciach audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,ITB, CNBOP oraz innych znanych i cenionych fachowców z dziedziny ochrony przeciwpożarowej i wentylacji pożarowej.
  Studium pozwala na rozszerzenie i uzupełnienie najbardziej aktualnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, niezbędnej przy projektowaniu, budowie, eksploatacji, a także wykonaniu odbiorów współczesnych systemów oddymiania obiektów budowlanych różnego typu. Ukończenie studium będzie także pomocne dla inżynierów zajmujących się dystrybucją nowoczesnych systemów ochrony przeciwpożarowej.
  Na zakończenie studium uczestnik otrzyma dyplom ukończenia zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów R.P.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • UTRZYMANIE OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe adresowane są do pracowników zatrudnionych w instytucjach i przedsiębiorstwach gospodarki wodnej odpowiedzialnych za zarządzanie infrastrukturą hydrotechniczną oraz osób zatrudnionych w organach administracji państwowej.

  Program studiów umożliwia uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu budownictwa wodnego, a także specjalistycznej w zakresie utrzymania, przebudowy i bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych, oceny ich stanu technicznego oraz nowoczesnych technik i technologii remontowych. Ponadto przedstawione zostaną zagadnienia natury formalno-prawnej i ekonomicznej związane z budownictwem hydrotechnicznym, gospodarką wodną, monitoringiem i ochroną wód, hydrologią i hydrogeologią inżynierską.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • UZDATNIANIE WODY, OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów
  Studia podyplomowe adresowane są do kadry inżynierskiej, zatrudnionej w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej lub odpowiedzialnych za gospodarkę wodno-ściekową w zakładach przemysłowych, zwłaszcza do osób o wykształceniu pokrewnym do inżynierii środowiska oraz do osób zatrudnionych w organach administracji państwowej. 
  W ramach studiów istnieje okazja do pogłębienia wiedzy z przedmiotów podstawowych: hydraulika, chemia wody i ścieków, biologia, biotechnologia oraz uaktualnienie wiedzy z podstawowych przedmiotów specjalistycznych: współczesne technologie i urządzenia do oczyszczania wody, ścieków i unieszkodliwiania odpadów, gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych, optymalizacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, automatyzacja i sterowanie procesami technologicznymi, odnowa wody, polityka wodna UE i jej implikacje dla Polski, standardy jakości i ochrony wód w przepisach krajowych, UE i WHO. 
  Ponadto istnieje margines kilkunastu godzin przedmiotów obieralnych, które mogą być indywidualnie corocznie uzgadniane wg zapotrzebowania słuchaczy. Temat pracy końcowej uczestnik Studiów wybiera samodzielnie, ale po akceptacji Kierownika Studiów. Jako dokument poświadczający ukończenie Studiów Podyplomowych uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia studiów zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów RP.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Kamil Ocena odpowiedz

profesjonalne podejście do studenta

Wiktor Ocena odpowiedz

świetny Wydział oferujący duża ilość zajęć praktycznych