Politechnika Warszawska

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Politechnika Warszawska ×

Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

Tel.: (22) 234 7211

http://www.pw.edu.pl/

Kierunki studiów - Politechnika Warszawska: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Politechnika Warszawska: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Politechnika Warszawska: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie istnieje granica wieku.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Po otrzymaniu informacji na indywidualne konto rekrutacyjne o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia stacjonarne I stopnia, należy załączyć skan/zdjęcie świadectwa maturalnego. Trzeba tego dokonać w ściśle określonym terminie. 
Następnie należy dostarczyć, w ogłoszonym osobno późniejszym terminie, następujące dokumenty:
- oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią,
- dokument tożsamości (do wglądu),
- 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
- oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały elektronicznie kopie tych dyplomów,oceny),
- oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia),
- certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (dotyczy zakwalifikowanych, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy P=100 pkt.),
- dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego (dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania takiego dokumentu).

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Proszę zwracać uwagę na komunikaty zamieszczone na indywidualnym koncie rejestracyjnym. Szczegółowe informacje na temat dostarczania wymaganych dokumentów znajdują się tutaj: https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-stacjonarne-I-stopnia-i-jednolite/Skladanie-dokumentow

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Tak, najlepiej złożyć je osobiście. 

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Jeżeli kandydat, zakwalifikowany do przyjęcia na studia, nie złoży w wymaganym terminie dokumentów drogą elektroniczną poprzez system rekrutacyjny na kierunku na który został zakwalifikowany, zostaje wykreślony z listy osób zakwalifikowanych na dany kierunek, ale jeżeli był na listach rezerwowych to pozostaje on na nich nadal i może jeszcze być przyjęty na studia. Wolne miejsca powstałe po wykreśleniu osób, które nie złożyły terminowo drogą elektroniczną poprzez system rekrutacyjny dokumentów, będą uzupełniane w następnych turach postępowania kandydatami z list rezerwowych, którzy zadeklarowali, poprzez swoje IKR, wolę dalszego uczestnictwa w konkursie. Osoby dotychczas nieprzyjęte a zakwalifikowane w kolejnych turach będą wezwane do załączenia na IKR skanu/zdjęcia świadectwa maturalnego w określonym terminie.
Dokumenty osób już przyjętych, które „awansowały” na kierunek wyższego wyboru, zostaną przeniesione w nowe miejsce przez Uczelnię, a kandydat zostanie o tym zawiadomiony w formie nowego zaświadczenia o wpisaniu na listę studentów. 
Dodatkowa procedura kwalifikacji i załączania na IKR skanu/zdjęcia świadectwa maturalnego od nowych osób może być przeprowadzona co najwyżej dwa razy dla kierunków prowadzonych w Warszawie i raz dla kierunków prowadzonych w PW Filia w Płocku. 
UWAGA: Po każdej turze ustalania list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, kandydat, który chce brać udział w kolejnej turze przyjęć, musi to zadeklarować poprzez IKR, najpóźniej do godz. 15:00 ostatniego dnia załączania na IKR skanu/zdjęcia świadectwa maturalnego w danej turze kwalifikacji (dotyczy to osobno każdej tury). 
W stosunku do kandydatów dotychczas niezakwalifikowanych, których nazwiska znajdują się na listach rezerwowych, deklaracja ta oznacza dalsze zainteresowanie uczestnictwem w konkursie. Dla osób już zakwalifikowanych oznacza to prośbę o rozpatrzenie możliwości przeniesienia na listę zakwalifikowanych na kierunek o wyższym priorytecie podanym zgłoszeniu rejestracyjnym. Brak takiej deklaracji (zaznaczenia w IKR) spowoduje, że osoby, które załączyły na IKR skan/zdjęcie świadectwa maturalnego, ale ich nazwiska były również na listach rezerwowych, nie skorzystają już z możliwości przeniesienia na listę kierunku o wyższym priorytecie, a kandydatury osób jeszcze niezakwalifikowanych nie będą już rozpatrywane.
Złożone w pierwszej lub drugiej turze przyjęć na studia dokumenty kandydatów, którzy zostaną przesunięci w kolejnym etapie kwalifikacji skutkiem zwolnienia się miejsc na liście kierunku o wyższej preferencji, zostaną automatycznie przeniesione na wydział nowego kierunku, a informacja o wpisie na nową listę studentów zostanie przesłana pocztą. Kandydat, który zadeklaruje chęć udziału w kolejnej turze kwalifikacji i zostanie przeniesiony na listę kierunku o wyższej preferencji, nie będzie miał możliwości powrotu na listę poprzedniego programu. 
Terminowe załączenie pliku ze skanem/zdjęciem świadectwa maturalnego spowoduje warunkowe wpisanie na listę studentów, nie zwalnia jednak z obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów osobiście w wyznaczonym terminie przed rozpoczęciem studiowania. 

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak, najlepiej wyniki matur uzupełnić samodzielnie chociaż będą one również pobierane automatycznie z Krajowego Rejestru Matur (nie dotyczy wyników, które zostały zastrzeżone przez kandydata). Wyniki należy uzupełnić do ostatniego dnia trwania zapisów.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Nie jest brana pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Kandydaci, którzy mają określone osiągnięcia w olimpiadach, konkursach czy turniejach, uwzględnianych w procedurze kwalifikacyjnej w PW i chcą z nich skorzystać, muszą w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego uzupełnić specjalne pola (w postaci list rozwijanych) dotyczące tych osiągnięć. Zgłoszenie to zostanie zaakceptowane po załączeniu poprzez odpowiednią zakładkę na IKR, do dnia 27 lipca, kopii właściwego zaświadczenia lub dyplomu.
Oryginał właściwego zaświadczenia lub dyplomu należy okazać wraz z innymi wymaganymi dokumentami w późniejszym czasie.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna i Komisje Rekrutacyjne w Filii PW w Płocku, przed rozpoczęciem procesu kwalifikacji, ustalają, dla każdego z kierunków, najmniejszą wymaganą liczbę punktów PK określaną jako PKmin. Kandydaci posiadający mniej punktów nie będą kwalifikowani nawet w przypadku niezapełnienia miejsc dostępnych w tym programie. Dla kierunku zgłoszonego w opcji podstawowej oraz dla każdego ze zgłoszonych opcjonalnie przez kandydata programów, oblicza się sumę punktów kwalifikacyjnych. Gdy dopuszczalne są różne przedmioty i kandydat ma oceny z tych przedmiotów, dobiera się oceny dające kandydatowi najwyższą liczbę punktów. 
Komisja Rekrutacyjna rozpatruje podanie kandydata uwzględniając uzyskaną przez niego liczbę PK i liczbę miejsc dla tego kierunku. W przypadku gdy kandydat nie spełnia warunków koniecznych do zakwalifikowania na listę kierunku podstawowego (wymienionego na pierwszym miejscu), sprawdza się, w kolejności wybranych przez niego kierunków studiów, na który z nich ma on wystarczającą liczbę PK i kandydat zostaje tam zakwalifikowany. 
Zakwalifikowany kandydat, poprzez komunikat w IKR, zostaje zaproszony do załączenia na IKR skanu/zdjęcia świadectwa maturalnego. Terminowe załączenie pliku spowoduje warunkowe wpisanie na listę studentów, nie zwalnia jednak z obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów osobiście lub przez pełnomocnika w wyznaczonym terminie przed rozpoczęciem studiowania. 

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Kandydaci otrzymają odpowiedni komunikat na swoje indywidualne konto rekrutacyjne.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Nie, nie ma znaczenia. 

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia nie oznacza jeszcze przyjęcia na te studia. 

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Zaksięgowanie opłaty zarejestrowanego kandydata jest traktowane przez system rejestracji jako potwierdzenie zgłoszenia. Terminowe jej wpłynięcie jest więc zasadniczym warunkiem dalszego rozpatrywania kandydatury. 

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Należy terminowo uregulować opłatę rekrutacyjną na indywidualny rachunek konta bankowego (otrzymany w wyniku wypełnienia formularza zgłoszeniowego).

Co wpisać w tytule przelewu?+

W tytule przelewu należy podać numer (otrzymany w wyniku wypełnienia formularza zgłoszeniowego) oraz imię i nazwisko kandydata.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Zaksięgowanie przez Politechnikę opłaty jest traktowane przez system rejestracji jako potwierdzenie zgłoszenia. Terminowe jej wpłynięcie jest więc zasadniczym warunkiem dalszego rozpatrywania kandydatury. Wpłata winna być dokonana w terminie zapewniającym jej zaksięgowanie najpóźniej drugiego dnia po zakończeniu zapisów na dane studia. Opłaty nie są księgowane w poniedziałki. Zbyt późne dokonanie wpłaty lub dokonanie wpłaty na niewłaściwy numer konta, uniemożliwi wprowadzenie, do komputerowego systemu kwalifikacyjnego, danych kandydata i tym samym nieodwołalnie wykluczy jego udział w procedurze przyjmowania na studia.Opłatę wnosi się na indywidualny numer bankowego konta rekrutacyjnego, różny dla każdego zgłoszenia. Numer konta podawany jest przez system w komunikacie IKR po zakończeniu procedury rejestracyjnej. W treści przelewu należy podać numer kandydata oraz jego imię i nazwisko.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Kandydatura nie będzie rozpatrywana w procesie kwalifikacyjnym. 

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew nie musi być wykonywany z konta bankowego kandydata. W tytule przelewu należy podać numer (otrzymany w wyniku wypełnienia formularza zgłoszeniowego) oraz imię i nazwisko kandydata. Każdy kandydat otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej!

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

W procesie kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki z trzech przedmiotów maturalnych: matematyka, język obcy i przedmiot do wyboru (uzależniony od kierunku studiów). Tabela z kierunkami studiów, przedmiotami branymi pod uwagę oraz ich współczynnikami wagowymi znajduje się tutaj: https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-stacjonarne-I-stopnia-i-jednolite/Przeliczanie-punktow-kwalifikacyjnych-konkursowych

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Brak oceny maturalnej z przedmiotu do wyboru powoduje wpisanie oceny za ten przedmiot równej zero. Nie uniemożliwia to jednak przeprowadzenia procesu kwalifikacji. 

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Poza kierunkiem podstawowym, kandydat na studia stacjonarne I stopnia może podać w zgłoszeniu dodatkowo do 4 opcjonalnych programów, których studiowaniem byłby zainteresowany w przypadku braku możliwości przyjęcia na kierunek podstawowy. Odbywa się to w ramach jednej rejestracji i jednej opłaty rekrutacyjnej. Kierunki opcjonalne muszą być uszeregowane, według preferencji kandydata, od najwyższej do najniższej (na pierwszym miejscu preferencja najwyższa itd.). Wybór i kolejność zadeklarowanych programów mogą być zmieniane do momentu zamknięcia zapisów. Po tym terminie żadne wnioski o zmianę wyboru lub kolejności preferencji nie będą uwzględniane. 
UWAGA: Kolejność kierunków należy deklarować bardzo rozważnie, wykorzystując wszystkie dostępne źródła informacji. Po ewentualnym zakwalifikowaniu do przyjęcia na określony kierunek nie będzie możliwości przeniesienia na kierunek o zadeklarowanym niższym priorytecie.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

W sprawie przeniesienia należy kontaktować się z dziekanatem danego wydziału.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Zdjęcie, w postaci pliku JPG, musi być kolorowe i koniecznie spełniać wymagania zdjęcia do dowodu osobistego. Powinno mieć rozmiary nie mniejsze niż 300 x 375 pikseli. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 250 kilobajtów. Zdjęcie cyfrowe powinno być odpowiednikiem zdjęcia tradycyjnego, które należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w późniejszym terminie. Zdjęcie należy dołączyć do ostatniego dnia trwania zapisów. 

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

 • Kierunki studiów

 • Studia podyplomowe PW

 • Zasady rekrutacji

 • Osiągnięcia

 • Media studenckie

 • Centrum Studiów Zaawansowanych

 • Centrum Współpracy Międzynarodowej

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

Kierunki studiów

Osiągnięcia

Media studenckie

Grupa kierunku - podyplomowe

Poziom studiów

Forma studiów

Archiwum

Opinie (40)

Ewa Ocena odpowiedz

Zastanawiacie się nad wyborem Politechniki? Oprócz oficjalnych stron Wydziałów, warto zajrzeć do wspomnień absolwentów, które publikują inne jednostki PW, np. Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii. Ostatnio powstał poradnik "Jak w pełni wykorzystać czas studiów? Rady absolwentów PW dla kandydatów na studia i studentów", który można przejrzeć tutaj: https://www.cziitt.pw.edu.pl/poradnik-dla-kandydatow-na-studia-i-studentow-pw/

Kwota za p w Ocena odpowiedz

Kwota za p w Polsce i

. Ocena odpowiedz

.

kuba Ocena odpowiedz

Studiowanie na Politechnice Warszawskiej było moim priorytetowym planem. Udało się go zrealizować i teraz uczę się na najlepszej polskiej uczelni

student zarządzania Ocena odpowiedz

Studia na kierunku Zarządzanie pokazały mi, że nie ma problemów, których nie można rozwiązać. Program nauczania posiada przedmioty, dzięki którym rozwijasz nie tylko swój umysł napełniając go informacjami, ale także charakter i osobowość

transport Ocena odpowiedz

Dobra uczelnia gwarantuje uzyskanie dobrego wykształcenia. A bardzo dobra uczelnia zapewnia bardzo dobre wykształcenie. Ja wybrałem Politechnikę Warszawską, aby zdobyć najlepsze wykształcenie

hubert Ocena odpowiedz

Politechnika Warszawska to najlepsza uczelnia techniczna w kraju i nie mam co do tego wątpliwości. Nigdy nie chciałbym studiować gdzie indziej

karolina Ocena odpowiedz

Coraz więcej ludzi zwraca na uwagę na problem ochrony środowiska i zdecydowanie więcej potrzeba specjalistów w tym zakresie. Wybrałam studia na Politechnice Warszawskiej, aby takim specjalistą zostać

student Ocena odpowiedz

Wybrałem studia na Politechnice Warszawskiej, aby uzyskać dyplom prestiżowej uczelni, czyli taki, który otworzy mi wiele drzwi do wymarzonej drogi zawodowej

marcin Ocena odpowiedz

Myśląc o studiach nie wiedziałem który kierunek wybrać. Długo męczyłem się z tym wyborem. W końcu wypadło na Mechanikę i budowę maszyn i teraz wiem, że był to najlepszy wybór. Ten kierunek to inwestycja. Inwestycja w przyszłość i, co oczywiste, inwestycja w samego siebie

matematyk Ocena odpowiedz

Matematyka to moja pasja, a nauka sprawia mi ogromną przyjemność. Myśląc o studiach, chciałem wybrać uczelnię, która zapewni mi najlepsze warunki do rozwijania zainteresowań. Takim miejscem jest Politechnika Warszawska

artur Ocena odpowiedz

Od dziecka chciałem dotknąć chmur. Żartobliwie, ale prawdziwie to było impulsem do wybrania takich, a nie innych studiów. Upragniony kierunek znalazłem na Politechnice Warszawskiej

Tomek Ocena odpowiedz

Politechnika Warszawska to uczelnia, na której każdy chciałby studiować. Wysoki poziom kształcenia spełni oczekiwania ambitnych studentów, a także świetnie przygotuje do pracy zawodowej

inżynieria pojazdów Ocena odpowiedz

Kierunek, który studiuję najlepiej potwierdza, że Politechnika Warszawska to nowoczesna uczelnia, która oferuje zdobycie wiedzy innowacyjnej, która będzie niezbędna w XXI wieku

łukasz Ocena odpowiedz

Przed przystąpieniem do rekrutacji zadawałem sobie ważne pytania: po co w ogóle chce iść na studia? Co będę chciał zrobić ze swoim wykształceniem? Po znalezieniu odpowiedzi wiedziałem, że chcę zdobyć nowoczesne wykształcenie na najlepszej polskiej uczelni technicznej. I właśnie dlatego wybrałem Politechnikę Warszawską.

ilo Ocena odpowiedz

Studia na Politechnice Warszawskiej nie są spacerkiem i nie raz musiałem poświęcić całą noc na naukę. Ale nie narzekam, bo wiedza, którą zdobywam otworzy mi drzwi do kariery zawodowej

student Ocena odpowiedz

Studia na Politechnice Warszawskiej to spełnienie marzeń. Nauka na jednej z najlepszych uczelni w kraju daje mnóstwo energii, motywuje do działania i , co ważne, daje perspektywy na przyszłość

student Ocena odpowiedz

Politechnika Warszawska to spełnienie marzeń. Praktycznie od początku nauki w liceum marzyłam o tym, aby studiować właśnie na tej uczelni. Dlaczego? Bo Politechnika Warszawska to ogromny prestiż

informatyk Ocena odpowiedz

Informatyka to jeden z najważniejszych kierunków nauki, a Politechnika Warszawska to jedna z najlepszych uczelni w Polsce. Wybór był prosty. Oczywiście, utrzymać się na tak prestiżowej uczelni nie jest łatwo, ale wysiłek włożony w studia naprawdę się opłaca. Dyplom uzyskany na Politechnice Warszawskiej to bilet wstępu do kariery zawodowej

karol Ocena odpowiedz

Politechnika Warszawska oferuje studia dla ambitnych, którzy chcą pracować w wyuczonych zawodach

geoin Ocena odpowiedz

Politechnika Warszawska to prawdziwa kuźnia talentów. Tutaj rodzą się świetne pomysły i rozpoczynają kariery. To, po prostu, najlepsza uczelnia na świecie

adam Ocena odpowiedz

Studia na Politechnice Warszawskiej to czas aktywnie spędzony. Tutaj trzeba się uczyć, starać, pracować i myśleć. To uczelnia dla ambitnych i wymagających studentów

Tomek Ocena odpowiedz

Wiedziałem, że chcę studiować nowoczesny kierunek. Chciałem też zdobyć wykształcenie, dzięki któremu bez problemu poradzę sobie na wymagającym i dynamicznym rynku pracy. Wszystko to znalazłem na Politechnice Warszawskiej

jarek Ocena odpowiedz

Studia na Politechnice Warszawskiej to nie jest tzw. Spacerek. Tutaj trzeba się uczyć i napracować, by osiągać dobre wyniki. Ale ta praca i włożony wysiłek zaprocentują na rynku pracy, więc każdy przykłada się do nauki

Konrad Ocena odpowiedz

Jeśli powiem, że dobrze się studiuje na Politechnice Warszawskiej, to i tak powiem za mało. Zapraszam każdego, aby sam przekonał się jak fajne jest to miejsce

łukasz Ocena odpowiedz

Politechnika Warszawska to świetna uczelnia i przekonałem się o tym niejednokrotnie. Tutaj każdy chce zdobyć nowoczesną, innowacyjną wiedzę, osiągnie swoje zamierzenia

hubert Ocena odpowiedz

Każdemu młodemu człowiekowi z ambicjami polecam naukę na Politechnice Warszawskiej. Tutaj nie ma czasu na nudę i czuje się, że naprawdę się studiuje

KArolina Ocena odpowiedz

Politechnika Warszawska to uczelnia, która przyciąga swoją historią, wielkością, znanymi nazwiskami wśród absolwentów i znamienitymi osobami w gronie wykładowców. Studiowanie tutaj to spełnienie marzeń

student Ocena odpowiedz

Politechnika Warszawska to uczelnia dla ambitnych, którzy chcą dobrze wykorzystać swoją kreatywność

łukasz Ocena odpowiedz

Studia na Politechnice Warszawskiej to niemały wysiłek, ale również niemała przyjemność i duma, która wynika z wiedzy, że studiuje się na prestiżowej i bardzo ważnej uczelni

ekonom Ocena odpowiedz

Od samego początku, od pierwszego dnia wiedziałam, że dobrze trafiłam, że podjęłam słuszną decyzję. Politechnika Warszawska to prestiżowa i uznana uczelnia, a studiując na niej nie martwię się o swoją przyszłość.

radek Ocena odpowiedz

Studiować na Politechnice Warszawskiej to jak zdobyć cenną nagrodę za duży wysiłek. To prestiżowa uczelnia, w której każdy student zdobywa nowoczesną i praktyczną wiedzę

civil Ocena odpowiedz

Politechnika Warszawska to uczelnia dająca możliwość zdobycia wiedzy praktycznej, na dodatek w nowoczesnym wydaniu. Dla mnie najważniejsza była szansa nauki w języku angielskim, aby w przyszłości wykonywać zawód w dowolnym miejscu na świecie

dominik Ocena odpowiedz

Budownictwo to kierunek dla osób o wyobraźni przestrzennej, kreatywności i wrażliwości, które łączą się z logicznym i ścisłym myśleniem. Budownictwo to kierunek przyszłości i bardzo chciałbym zaznaczyć swój wkład w tej materii

honorata Ocena odpowiedz

Studia na Politechnice Warszawskiej to nie tylko okazja do zdobycia świetnego wykształcenia. To także, po prostu, fajna przygoda i możliwość poznania ciekawych ludzi

łukasz Ocena odpowiedz

Politechnika Warszawska to uczelnia, której nie trzeba przedstawiać i każdy wie, że dyplom jej ukończenia znaczy bardzo dużo na rynku zatrudnienia

igor Ocena odpowiedz

Automatyka i robotyka to studia dla prawdziwych pasjonatów. Plan zajęć bywa dość napięty, ale wiem że kształcę się na jednej z najważniejszych uczelni w kraju a jej dyplom może pokierować moją karierą zawodową

Konrad Ocena odpowiedz

Zawsze fascynowało mnie to, w jaki sposób ludzie budowali miasta; jak tworzyli ulice i jak powstawały domy. Jak to się działo, że z biegiem lat jakaś niewielka osada rosła, by potem stać się metropolią. Właśnie dlatego wybrałem Architekturę. Bo im coraz jestem starszy, tym przychodzi mi do głowy więcej pytań

piotr Ocena odpowiedz

Politechnika Warszawska to uczelnia o wysokiej randze i nauka tutaj jest znaczącą sprawą

ewa Ocena odpowiedz

Studia na Politechnice Warszawskiej to prestiż, który czasami onieśmiela, a czasem nawet stresuje. Cieszę się, że uczę się na tej uczelni, gdyż dyplom jej ukończenia bardzo wiele znaczy wśród pracodawców i otwiera wiele drzwi na rynku pracy