ul. Podchorążych 2, pok. 324 (Sekretariat)

30-084 Kraków

tel. +48 (012) 662-61-82

email: historia@up.krakow.pl

ul. Podchorążych 2, pok. 324 (Sekretariat)

30-084 Kraków

tel. +48 (012) 662-61-82

email: historia@up.krakow.pl

 • ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo mają na celu przygotowanie merytoryczne i zawodowe w zakresie infobrokerstwa, zarządzania dokumentacją i archiwistyki.

  • Zapoznają studentów z różnymi źródłami informacji, począwszy od tradycyjnych, takich jak: bibliografie, katalogi, poprzez bazy danych na nośnikach elektronicznych zamieszczanych w Internecie.
  • Dostarczają umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia własnej firmy infobrokerskiej.
  • Przygotowują do podjęcia pracy w dowolnej instytucji, w której istnieją komórki zajmujące się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji oraz monitorowaniem mediów.
  • Pozwalają nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania dokumentacją elektroniczną i tradycyjną jak również zasobami informacyjnymi we współczesnym świecie.
  • Wyposażą w umiejętność poruszania się w procedurach biurowych (podstawowe zagadnienia organizacji pracy, historii administracji, systemów kancelaryjnych, postępowania administracyjnego, dostępu do informacji i ochrony danych).
  • Absolwent będzie przygotowany do pracy zarówno jako archiwista zakładowy i infobroker, jak i na stanowisku związanym z wykonywaniem czynności kancelaryjnych w urzędzie administracji rządowej i samorządowej oraz w instytucjach gromadzących i przetwarzających dane i dokumentację w administracji, firmach, sektorze nauki, kultury i oświaty, w tym również jako koordynator czynności kancelaryjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Archiwistyka, zarzadzanie dokumentacją i infobrokerstwo jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Zasadnicze cele kształcenia:
  • Przekazywanie podstawowej wiedzy o dziejach ojczystych i powszechnych;
  • Ogólne wykształcenie humanistyczne i z zakresu nauk społecznych;
  • Wykształcenie umiejętności wielopłaszczyznowej rekonstrukcji i ocen zjawisk politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych;
  • Wykształcenie umiejętności analizy wszelkich wytworów życia społeczno‑politycznego;
  • Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciąganie wniosków z posiadanych danych;
  • Wykształcenie odpowiedzialności za uczestnictwo w życiu publicznym oraz umiejętności odnajdowania się w różnorodnych jego przejawach instytucjonalnych i niesformalizowanych;
  • Wykształcenie umiejętności rozumienia istoty procesu historycznego, przyczyn i konsekwencji zjawisk, z którymi ludzkość miała do czynienia w przeszłości i których doświadcza we współczesnym świecie;Przygotowanie absolwenta do jak najlepszego wykonywania swojej pracy.
  Kwalifikacje zawodowe absolwentów:
  • historyk nauczający przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej;
  • historyk w archiwach państwowych, zakładowych, muzeach regionalnych;
  • historyk w instytucjach politycznych i państwowych;
  • historyk w mediach, prasie, radio, telewizji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • STUDIA NIEMCOZNAWCZE I ŚRODKOWOEUROPEJSKIE Stopień: II REKRUTACJA

  Absolwent studiów niemcoznawczych i środkowoeuropejskich posiada wiedzę, umiejętności i kompetencję społeczną, które sprawiają, iż – jeśli nie zdecyduje się kontynuować naukę w ramach studiów III stopnia (studia doktoranckie) – może z powodzeniem pełnić wiele ról społecznych i politycznych oraz podjąć każdą pracę umysłową o charakterze urzędniczym, menadżerskim, eksperckim itd., która wiąże się z kontaktami polsko-niemieckimi. Z tematyką tą związanych jest bardzo wiele miejsc pracy, a liczba ich wciąż wzrasta. Jest tak, ponieważ:

  • stale zwiększa się rola RFN w Unii Europejskiej i świecie, a wraz z nią zainteresowanie tym krajem i zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę o nim (praca dla dziennikarzy, analityków, dyplomatów);
    
  • liczba niemieckich partnerstw, jakie mają polskie województwa, miasta, gminy i powiaty znacznie przekroczyła tysiąc, rozrasta się także współpraca transgraniczna i przygraniczna (praca w urzędach wszystkich szczebli);
    
  • Niemcy są największym partnerem handlowym Polski, a na terenie Polski zainwestowało bardzo wiele niemieckich przedsiębiorstw (praca dla firm i korporacji);
    
  • pula potencjalnych stanowisk pracy dla absolwenta Niemcoznawstwa relatywnie powiększa się, jeśli wziąć pod uwagę współpracę Polski z Austrią i Szwajcarią.

  Dodatkowo, wiedza i umiejętności , nabyte podczas studiów w Pradze i w ramach współpracy z czeskimi nauczycielami akademickimi i studentami, czynią absolwenta studiów w zakresie niemcoznawstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie jeszcze bardziej atrakcyjnym na rynku pracy.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz wyniku rozmowy kwalifikacyjnej

   

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwenci kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe zdobędą kwalifikacje w zakresie:

  • prowadzenia i obsługi ruchu turystycznego,
  • oprowadzania wycieczek miejskich i terenowych,
  • pilotażu wycieczek krajowych i zagranicznych,
  • organizacji imprez turystycznych,
  • promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego,
  • krajoznawstwa i edukacji regionalnej.

  Będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz podjęcia pracy w krajowych i zagranicznych biurach i agencjach turystycznych działających na polskim rynku (jako organizatorzy imprez, piloci i przewodnicy), w administracji samorządowej lub państwowej (jako animatorzy kultury, eksperci od dziedzictwa kulturowego), firmach świadczących usługi przewodnickie, muzeach, skansenach i miejscach pamięci , instytucjach muzealnych – historycznych i etnograficznych, stowarzyszeniach regionalnych, fundacjach, mediach lokalnych, placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych i Lokalnych Grupach Działania.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)