Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Instytut Historii i Archiwistyki

ul. Podchorążych 2, pok. 324 (Sekretariat)

30-084 Kraków

tel. +48 (012) 662-61-82

email: historia@up.krakow.pl

ul. Podchorążych 2, pok. 324 (Sekretariat)

30-084 Kraków

tel. +48 (012) 662-61-82

email: historia@up.krakow.pl

 • ARCHIWISTYKA, BIUROWOŚĆ, CYFRYZACJA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia wyposażą absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu archiwisty, przygotują do pracy na stanowiskach biurowych w urzędach administracji publicznej oraz w innych instytucjach sektora publicznego i prywatnego. Absolwent zostanie przygotowany także do wykonywania pracy w środowisku wirtualnym.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (lub jednolitych magisterskich) oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w oparciu o konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

  Studia wyposażą absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu archiwisty (zarówno w archiwach historycznych, jak i bieżących) i infobrokera oraz przygotują do pracy na stanowiskach biurowych w urzędach administracji publicznej oraz w innych instytucjach sektora publicznego i prywatnego gromadzących i przetwarzających dokumentację oraz informację.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) lub z historii (poziom rozszerzony – część pisemna). Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • BIZNESOWE WYKORZYSTANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Absolwenci kierunku zostaną wyposażeni w umiejętności:

  • organizacji imprez turystycznych
  • pracy w instytucjach działających na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego oraz jego popularyzacji
  • pracy w podmiotach, których oferta bazuje na nowoczesnym wykorzystywaniu zasobów dziedzictwa
  • prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (lub jednolitych magisterskich) oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w oparciu o konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: niestacjonarne, stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów historia

  Absolwent kierunku historia prowadzonego przez Instytut Historii i Archiwistyki posiada wiedzę z zakresu historii Polski i świata od czasów najdawniejszych do współczesności, także odnoszącą się do historii lokalnej.

  Poza tym posiada umiejętność:

  • wyszukiwania, selekcji, opracowania i archiwizowania materiałów historycznych służących propagowaniu wiedzy o świecie, Europie, Polsce i regionie;
  • prowadzenia wstępnych badań z zakresu genealogii, biografistyki oraz regionalistyki, które może wykorzystać w pracy na rzecz lokalnej społeczności, a także prowadząc własną działalność gospodarczą;
  • promocji i popularyzacji regionalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego;
  • wykonywania innych profesji związanych z dokumentowaniem i popularyzowaniem historii.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Nienauczycielska: antropologia historyczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska
  • Nienauczycielska: antropologia historyczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska
  • Nienauczycielska: antropologia historyczna

  STUDIA I STOPNIA

  Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) lub z historii (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (lub jednolitych magisterskich) oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w oparciu o konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA - STUDIA NAUCZYCIELSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Absolwenci kierunku posiadają przygotowanie:
  merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (teoretyczne i praktyczne) uprawniające do nauczania przedmiotów: historia,  historia  i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) lub wynik egzaminu maturalnego z historii (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • STUDIA NIEMCOZNAWCZE I ŚRODKOWOEUROPEJSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

  Celem studiów niemcoznawczych i środkowoeuropejskich jest wykształcenie absolwenta, który posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, sprawiające, że może z powodzeniem pełnić wiele ról społecznych i politycznych oraz podejmować pracę o charakterze urzędniczym, menadżerskim itp., która wiąże się z kontaktami polsko-niemieckimi. Z tematyką tą związanych jest bardzo wiele miejsc pracy, a liczba ich wciąż wzrasta. Jest tak, ponieważ:

  • stale zwiększa się rola RFN w Unii Europejskiej i świecie, a wraz z nią zainteresowanie tym krajem i zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę o nim (praca dla dziennikarzy, analityków, dyplomatów);
  • liczba niemieckich partnerstw, jakie mają polskie województwa, miasta, gminy i powiaty znacznie przekroczyła tysiąc, rozrasta się także współpraca transgraniczna i przygraniczna (praca w urzędach wszystkich szczebli);
  • Niemcy są największym partnerem handlowym Polski, a na terenie Polski zainwestowało bardzo wiele niemieckich przedsiębiorstw (praca dla firm i korporacji);
  • pula potencjalnych stanowisk pracy dla absolwenta studiów niemcoznawczych i środkowoeuropejskich relatywnie powiększa się, jeśli wziąć pod uwagę współpracę Polski z Austrią i Szwajcarią.

  Dodatkowo, wiedza i umiejętności, nabyte podczas studiów w Pradze i w ramach współpracy z czeskimi nauczycielami akademickimi i studentami, czynią absolwenta studiów w zakresie niemcoznawstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie jeszcze bardziej atrakcyjnym na rynku pracy.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: kwalifikacja następuje na podstawie listy rankingowej oceny na dyplomie studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA HISTORYCZNA I MUZEALNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia przygotowują do pracy w:

  • muzeach historycznych, miejskich, regionalnych oraz okręgowych, biograficznych, etnograficznych i artystycznych, w pionach prowadzących działalność edukacyjną, społeczną, promocyjną i marketingową, komunikacyjną
  • instytutach pamięci, parkach pamięci, domach historii, parkach kulturowych, centrach interpretacji dziedzictwa, ośrodkach dokumentacji zabytków i sztuki - agendach władz centralnych oraz jednostek samorządu terytorialnego
  • instytucjach zajmujących się ochroną i dokumentacja zasobów zabytkowych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  historia lub język polski.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)