• FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze polskiej. Zna podstawową terminologię polonistyczną, najważniejsze metody badawcze literaturoznawstwa i językoznawstwa. Absolwent rozumie i umie analizować zjawiska oraz procesy literackie, językowe i kulturowe, zarówno współczesne, jak i dawne, dobierając odpowiednie narzędzia badawcze. Potrafi przygotować prace pisemne i wystąpienia ustne, typowe dla kierunku filologia polska, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł wiedzy. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Absolwent potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, przygotować bibliografię przedmiotową, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umie przygotować teksty pisemne i ustne w obcym języku. Absolwent zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej. Absolwent rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, zdobywania wiedzy. Ma świadomość roli języka i literatury w kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej. Uczestniczy w życiu kulturalnym swojego regionu i całego kraju. Respektuje normy etyki zawodowej. Celem studiów na kierunku filologia polska jest uzyskanie wykształcenia polonistycznego i kwalifikacji zawodowych w zależności od wyboru specjalności. Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

   
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest konkurs dyplomów studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach jest zdobycie uporządkowanej, prowadzącej do specjalizacji wiedzy z zakresu kulturoznawstwa i wiedzy o mediach, ich historii, budowie, funkcjach, celach organizowania i funkcjonowaniu instytucji, związanych z działalnością medialną oraz zintegrowanie tej wiedzy z perspektywami, właściwymi dla filozofii, psychologii, socjologii, antropologii, historii, historii sztuki, teatrologii i filmoznawstwa. Studia mają też za cel wykształcenie umiejętności wykorzystywania specjalistycznych metod i narzędzi badawczych, potrzebnych do analizy i interpretacji tekstów kultury (w tym zwłaszcza przekazów medialnych), a także zdobycie umiejętności korzystania z metodologii badań i głównych teorii w obszarze kulturoznawstwa i wiedzy o mediach dla rozwiązywania złożonych problemów badawczych. Celem studiów jest także rozwinięcie kompetencji społecznych, zwłaszcza dotyczących aktywnego uczestnictwa w kulturze i efektywnego współdziałania z różnymi środowiskami na rzecz kształtowania tożsamości lokalnej i narodowej oraz zachowania dziedzictwa kulturalnego regionu, kraju, Europy. Uzyskany tytuł magistra daje możliwość pracy w obszarze krytyki filmowej, teatralnej i telewizyjnej, w charakterze menedżera kultury, a także podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych i ubiegania się o przyjęcia na studia trzeciego stopnia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz  w przypadku większej ilości kandydatów średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • LOGOPEDIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku logopedia jest uzyskanie kwalifikacji:

  • do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych i innych placówkach oświatowych; (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2012 rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400, § 21.2));
    
  • do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2012 poz. 426, § 14.4.4)).

  Ukończenie studiów pierwszego stopnia umożliwia podjęcie studiów drugiego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logopedia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Przeprowadzona będzie również rozmowa kwalifikacyjna. 

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logopedia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)