• FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów filologia polska

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze polskiej. Zna podstawową terminologię polonistyczną, najważniejsze metody badawcze literaturoznawstwa i językoznawstwa.

  Absolwent rozumie i umie analizować zjawiska oraz procesy literackie, językowe i kulturowe, zarówno współczesne, jak i dawne, dobierając odpowiednie narzędzia badawcze. Potrafi przygotować prace pisemne i wystąpienia ustne, typowe dla kierunku filologia polska, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł wiedzy. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Absolwent potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, przygotować bibliografię przedmiotową, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe.

  Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umie przygotować teksty pisemne i ustne w obcym języku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska (polonistyczna)
  • Komunikacja społeczna i medialna
  • Edytorstwo

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska z nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego
  • Komunikacja społeczna – reklama i public relations
  • Edytorstwo i zarządzanie treściami internetowymi

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska (polonistyczna)
  • Komunikacja społeczna i medialna
  • Edytorstwo

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska z nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego
  • Komunikacja społeczna – reklama i public relations
  • Edytorstwo i zarządzanie treściami internetowymi

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów kulturoznawstwo i wiedza o mediach

  Studia I stopnia

  Absolwent/ka kierunku studiów kulturoznawstwo i wiedza o mediach, studia pierwszego stopnia, posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach. Zna podstawową terminologię literaturoznawczą, kulturoznawczą i medialną, najważniejsze metody badawcze tekstów i instytucji kultury, przekazów i instytucji medialnych.

  Absolwent/ka identyfikuje, rozumie i analizuje zjawiska i procesy kulturowe oraz medialne, zarówno współczesne, jak i dawne, dobierając odpowiednie narzędzia badawcze. Przygotowuje prace pisemne i wystąpienia ustne oraz multimedialne typowe dla kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach, wykorzystując do tego celu podstawowe ujęcia teoretyczne oraz różne źródła wiedzy. Umie posługiwać się językiem podstawowym dla literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach.

  Absolwent/ka potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, przygotować bibliografię przedmiotową, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy, związane z kierunkiem studiów. Absolwent/ka zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Przygotowuje teksty pisemne i ustne w obcym języku. 

  Studia II stopnia

  Absolwent/ka kierunku studiów kulturoznawstwo i wiedza o mediach, studia drugiego stopnia może podjęć dalsze kształcenie na studiach trzeciego stopnia i/lub studiach podyplomowych. Absolwent/ka posiada specjalistyczne wykształcenie humanistyczne i uporządkowaną, pogłębioną, szczegółową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach.

  Zna specjalistyczną terminologię z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach, zaawansowane metody badawcze tekstów i instytucji kultury, przekazów i instytucji medialnych.

  Absolwent/ka identyfikuje, rozumie i analizuje zjawiska i procesy kulturowe oraz medialne, zarówno współczesne, jak i dawne, dobierając odpowiednie narzędzia badawcze, właściwe dla z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach, oraz pozwalające na integrowanie perspektyw badawczych. Przygotowuje prace pisemne i wystąpienia ustne oraz multimedialne typowe dla kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach, wykorzystując do tego celu specjalistyczne ujęcia teoretyczne oraz różne źródła wiedzy. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach.

  Absolwent/ka potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, przygotować specjalistyczną bibliografię przedmiotową, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy, związane z kierunkiem studiów. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Przygotowuje teksty pisemne i ustne w obcym języku. Absolwent zna specjalistyczne zasady ochrony własności intelektualnej. Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia i zdobywania wiedzy. Ma świadomość roli kultury i mediów w kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej. Uczestniczy w życiu kulturalnym swojego regionu i całego kraju

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menedżer i animator kultury
  • Coach medialny

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Menedżer i animator kultury
  • Coach medialny

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGOPEDIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów logopedia

  Studia I stopnia

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku logopedia ma wiedzę z zakresu logopedii, językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, medycyny niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowych. Posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka w zakresie komunikowania się językowego, patologii mowy i słuchu, terapii rehabilitacji mowy.

  Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012 poz. 131).

  Studia II stopnia

  Absolwent kierunku studiów logopedia, studia drugiego stopnia, ma szeroką wiedzę o przedmiotowo-metodologicznej specyfice logopedii. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu logopedii, językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, medycyny niezbędną do wykonywania zawodu logopedy. Posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka w zakresie komunikowania się językowego, patologii mowy i słuchu, terapii i rehabilitacji mowy.

  Absolwent ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o komunikacji językowej, o systemie gramatycznym i leksykalnym języka w aspekcie diachronicznym i synchronicznym. Dysponuje uporządkowaną wiedzą o socjologicznych i psychologicznych uwarunkowaniach komunikacji językowej. Ma pogłębioną wiedzę na temat roli, jaką odgrywa język w rozwoju człowieka, w tworzeniu i odbiorze tekstów, w gromadzeniu, przechowywaniu i przekazywaniu wiedzy, społecznego doświadczenia, a także systemu wartości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wynik z egzaminu maturalnego z języka polskiego (P lub R); Zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: konkurs dyplomów – oceny z dyplomu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MEDIA CONTENT & CREATIVE WRITING

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Opinie (0)