ul. Podchorążych 2 

30-084 Kraków

Telefon: 12 662 61 44

E-mail: polon@up.krakow.pl

ul. Podchorążych 2 

30-084 Kraków

Telefon: 12 662 61 44

E-mail: polon@up.krakow.pl

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów filologia polska

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze polskiej. Zna podstawową terminologię polonistyczną, najważniejsze metody badawcze literaturoznawstwa i językoznawstwa.

  Absolwent rozumie i umie analizować zjawiska oraz procesy literackie, językowe i kulturowe, zarówno współczesne, jak i dawne, dobierając odpowiednie narzędzia badawcze. Potrafi przygotować prace pisemne i wystąpienia ustne, typowe dla kierunku filologia polska, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł wiedzy. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Absolwent potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, przygotować bibliografię przedmiotową, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe.

  Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umie przygotować teksty pisemne i ustne w obcym języku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielskie: nauczycielska (polonistyczna)
  • Nienauczycielskie: edytorstwo i komunikacja medialna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska z glottodydaktyką
  • Nauczycielska z glottodydaktyką i zarządzaniem wizerunkiem
  • Nauczycielska z glottodydaktyką i publikowaniem cyfrowym
  • Zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfrowe
  • Menedżer i animator kultury

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielskie: nauczycielska (polonistyczna)
  • Nienauczycielskie: edytorstwo i komunikacja medialna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska z glottodydaktyką
  • Nauczycielska z glottodydaktyką i zarządzaniem wizerunkiem
  • Nauczycielska z glottodydaktyką i publikowaniem cyfrowym
  • Zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfrowe
  • Menedżer i animator kultury

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla kandydatów na specjalność: - nauczycielska z glottodydaktyką, nauczycielska z glottodydaktyką i zarządzaniem wizerunkiem, nauczycielska z glottodydaktyką i publikowaniem cyfrowym: konkurs dyplomów – oceny z dyplomu będą przeliczane na punkty. W przypadku większej liczby kandydatów z takim samym wynikiem o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia. - edytorstwo i zarządzanie treściami internetowymi: konkurs dyplomów – oceny z dyplomu będą przeliczane na punkty Ponadto dla absolwentów filologii polskiej specjalności edytorskiej będzie stosowany przelicznik 1,2 pkt. W przypadku większej liczby kandydatów z takim samym wynikiem o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia. - komunikacja społeczna - reklama i public relations: konkurs dyplomów – oceny z dyplomu będą przeliczane na punkty.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów kulturoznawstwo i wiedza o mediach

  Studia I stopnia

  Absolwent/ka kierunku studiów kulturoznawstwo i wiedza o mediach, studia pierwszego stopnia, posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach. Zna podstawową terminologię literaturoznawczą, kulturoznawczą i medialną, najważniejsze metody badawcze tekstów i instytucji kultury, przekazów i instytucji medialnych.

  Absolwent/ka identyfikuje, rozumie i analizuje zjawiska i procesy kulturowe oraz medialne, zarówno współczesne, jak i dawne, dobierając odpowiednie narzędzia badawcze. Przygotowuje prace pisemne i wystąpienia ustne oraz multimedialne typowe dla kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach, wykorzystując do tego celu podstawowe ujęcia teoretyczne oraz różne źródła wiedzy. Umie posługiwać się językiem podstawowym dla literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach.

  Absolwent/ka potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, przygotować bibliografię przedmiotową, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy, związane z kierunkiem studiów. Absolwent/ka zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Przygotowuje teksty pisemne i ustne w obcym języku. 

  Studia II stopnia

  Absolwent/ka kierunku studiów kulturoznawstwo i wiedza o mediach, studia drugiego stopnia może podjęć dalsze kształcenie na studiach trzeciego stopnia i/lub studiach podyplomowych. Absolwent/ka posiada specjalistyczne wykształcenie humanistyczne i uporządkowaną, pogłębioną, szczegółową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach.

  Zna specjalistyczną terminologię z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach, zaawansowane metody badawcze tekstów i instytucji kultury, przekazów i instytucji medialnych.

  Absolwent/ka identyfikuje, rozumie i analizuje zjawiska i procesy kulturowe oraz medialne, zarówno współczesne, jak i dawne, dobierając odpowiednie narzędzia badawcze, właściwe dla z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach, oraz pozwalające na integrowanie perspektyw badawczych. Przygotowuje prace pisemne i wystąpienia ustne oraz multimedialne typowe dla kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach, wykorzystując do tego celu specjalistyczne ujęcia teoretyczne oraz różne źródła wiedzy. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach.

  Absolwent/ka potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, przygotować specjalistyczną bibliografię przedmiotową, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy, związane z kierunkiem studiów. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Przygotowuje teksty pisemne i ustne w obcym języku. Absolwent zna specjalistyczne zasady ochrony własności intelektualnej. Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia i zdobywania wiedzy. Ma świadomość roli kultury i mediów w kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej. Uczestniczy w życiu kulturalnym swojego regionu i całego kraju

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menedżer i animator kultury
  • Coaching medialny
  • Cyberkulturoznawstwo i przemysły kreatywne
  • Zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfrowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Menedżer i animator kultury
  • Coaching medialny
  • Cyberkulturoznawstwo i przemysły kreatywne
  • Zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfrowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MEDIA CONTENT & CREATIVE WRITING

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Kierunek Media Content & Creative Writing to doskonały wybór dla osób, które pragną aktywnie i kreatywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym, zwłaszcza w przestrzeni medialnej. Na tych studiach duży nacisk kładziemy na tworzenie własnych tekstów zarówno o charakterze użytkowym, jak i literackim.

  Absolwent studiów magisterskich na kierunku MC&CW jest przygotowany do analizowania, projektowania i współtworzenia kampanii marketingowych w mediach interaktywnych. Potrafi wykreować spójny i korzystny wizerunek firmy, instytucji, organizacji, marki czy osoby publicznej. Dzięki zdobytej w trakcie studiów szerokiej wiedzy literaturoznawczej, językoznawczej, kulturoznawczej i medialnej wie, jak funkcjonuje współczesny świat, i jest w stanie stawić czoła największym wyzwaniom, wykazując się przy tym dużą samodzielnością i kreatywnością.

  Przykładowe przedmioty w planie studiów: PR i zarządzanie wizerunkiem, Twórczość amatorska i kultura uczestnictwa, Psychologia mediów społecznościowych, Warsztaty kreatywnego pisania (teksty użytkowe i teksty literackie), Kultura niezależna, Warsztat rzecznika prasowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów. W przypadku uzyskania takich samych wyników – średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)