• FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze polskiej. Zna podstawową terminologię polonistyczną, najważniejsze metody badawcze literaturoznawstwa i językoznawstwa.

  Absolwent rozumie i umie analizować zjawiska oraz procesy literackie, językowe i kulturowe, zarówno współczesne, jak i dawne, dobierając odpowiednie narzędzia badawcze. Potrafi przygotować prace pisemne i wystąpienia ustne, typowe dla kierunku filologia polska, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł wiedzy. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Absolwent potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, przygotować bibliografię przedmiotową, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe.

  Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umie przygotować teksty pisemne i ustne w obcym języku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest konkurs dyplomów studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH Stopień: I II REKRUTACJA

  tu

  Studia I stopnia

  Absolwent/ka kierunku studiów kulturoznawstwo i wiedza o mediach, studia pierwszego stopnia, posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach. Zna podstawową terminologię literaturoznawczą, kulturoznawczą i medialną, najważniejsze metody badawcze tekstów i instytucji kultury, przekazów i instytucji medialnych.

  Absolwent/ka identyfikuje, rozumie i analizuje zjawiska i procesy kulturowe oraz medialne, zarówno współczesne, jak i dawne, dobierając odpowiednie narzędzia badawcze. Przygotowuje prace pisemne i wystąpienia ustne oraz multimedialne typowe dla kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach, wykorzystując do tego celu podstawowe ujęcia teoretyczne oraz różne źródła wiedzy. Umie posługiwać się językiem podstawowym dla literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach.

  Absolwent/ka potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, przygotować bibliografię przedmiotową, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy, związane z kierunkiem studiów. Absolwent/ka zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Przygotowuje teksty pisemne i ustne w obcym języku. 

  Studia II stopnia

  Absolwent/ka kierunku studiów kulturoznawstwo i wiedza o mediach, studia drugiego stopnia może podjęć dalsze kształcenie na studiach trzeciego stopnia i/lub studiach podyplomowych. Absolwent/ka posiada specjalistyczne wykształcenie humanistyczne i uporządkowaną, pogłębioną, szczegółową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach.

  Zna specjalistyczną terminologię z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach, zaawansowane metody badawcze tekstów i instytucji kultury, przekazów i instytucji medialnych.

  Absolwent/ka identyfikuje, rozumie i analizuje zjawiska i procesy kulturowe oraz medialne, zarówno współczesne, jak i dawne, dobierając odpowiednie narzędzia badawcze, właściwe dla z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach, oraz pozwalające na integrowanie perspektyw badawczych. Przygotowuje prace pisemne i wystąpienia ustne oraz multimedialne typowe dla kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach, wykorzystując do tego celu specjalistyczne ujęcia teoretyczne oraz różne źródła wiedzy. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach.

  Absolwent/ka potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, przygotować specjalistyczną bibliografię przedmiotową, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy, związane z kierunkiem studiów. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Przygotowuje teksty pisemne i ustne w obcym języku. Absolwent zna specjalistyczne zasady ochrony własności intelektualnej. Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia i zdobywania wiedzy. Ma świadomość roli kultury i mediów w kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej. Uczestniczy w życiu kulturalnym swojego regionu i całego kraju

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz  w przypadku większej ilości kandydatów średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • LOGOPEDIA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu

  Studia I stopnia

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku logopedia ma wiedzę z zakresu logopedii, językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, medycyny niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowych. Posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka w zakresie komunikowania się językowego, patologii mowy i słuchu, terapii rehabilitacji mowy.

  Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012 poz. 131).

  Studia II stopnia

  Absolwent kierunku studiów logopedia, studia drugiego stopnia, ma szeroką wiedzę o przedmiotowo-metodologicznej specyfice logopedii. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu logopedii, językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, medycyny niezbędną do wykonywania zawodu logopedy. Posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka w zakresie komunikowania się językowego, patologii mowy i słuchu, terapii i rehabilitacji mowy.

  Absolwent ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o komunikacji językowej, o systemie gramatycznym i leksykalnym języka w aspekcie diachronicznym i synchronicznym. Dysponuje uporządkowaną wiedzą o socjologicznych i psychologicznych uwarunkowaniach komunikacji językowej. Ma pogłębioną wiedzę na temat roli, jaką odgrywa język w rozwoju człowieka, w tworzeniu i odbiorze tekstów, w gromadzeniu, przechowywaniu i przekazywaniu wiedzy, społecznego doświadczenia, a także systemu wartości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logopedia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • sprawdzian predyspozycji do wykonywania zawodu logopedy – rozmowa
    

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logopedia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)