• ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień zarządzania strategicznego, w szczególności z zarządzania zmianą (procesami reform i modernizacji administracji) jakości administracji oraz z zarządzaniem zasobami administracji (ludzkimi, materialnymi i finansowymi). Znaczną uwagę poświęca się dostosowaniu umiejętności słuchaczy do funkcjonowania na polu administracji lokalnej i krajowej w warunkach członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

  Podczas studiów słuchacz otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji samorządowej, przede wszystkim w zakresie organizowania działalności lokalnej poprzez zarządzanie zarówno istniejącym mieniem samorządowym, jak i w obszarze programowania rozwoju lokalnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ARCHIKULTURA – EDUKATOR ARCHITEKTONICZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych „ARCHIKULTURA – edukator architektoniczny” jest wykształcenie edukatorów architektonicznych merytoryczne przygotowanych do popularyzacji wiedzy o środowisku zbudowanym, w kontekście powszechnego dążenia do podnoszenia kultury budowania i jakości otaczającej nas przestrzeni.

  Absolwenci studiów wyniosą z nich umiejętności opracowywania i realizacji zajęć z zakresu powszechnej edukacji architektonicznej i przestrzennej (PEA), a także jej upowszechniania w instytucjach i ośrodkach kultury, a także szkołach podstawowych i średnich.

  Studia dają także przygotowanie do różnych form prowadzenia tzw. „mediacji architektoniczno-przestrzennej”, czyli społecznej komunikacji wątków związanych z architekturą i urbanistyką, kulturą kształtowania środowiska zbudowanego. Zajęcia dają możliwość poszerzenia wiedzy na temat architektury i urbanistyki, a także mechanizmów procesów planistycznych i partycypacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów różnych kierunków studiów do pracy we współczesnej biurowości lub w archiwach bieżących rozmaitych instytucji. Swoją ofertę kierujemy również do pracowników tego typu komórek organizacyjnych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania dokumentacją, zarówno tradycyjną, jak i elektroniczną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ARTETERAPIA Z WYKORZYSTANIEM WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta studiów skierowana jest zarówno do pedagogów, wychowawców, psychologów i socjoterapeutów, jak i do nauczycieli.
  Osoby kończące nasz kierunek studiów będą mogły z powodzeniem realizować arteterapię w trakcie swoich zajęć – czy to lekcji plastyki, muzyki, wychowania fizycznego czy też języka polskiego. A dzięki wykładowcom nawiążą również kontakty z innymi arteterapeutami, co przyczyni się do szybkiego odnalezienia zatrudnienia na rynku pracy.

  W programie stawiamy również na przedsiębiorczość. Na rynku jest mnóstwo fundacji i stowarzyszeń – funkcjonują one dzięki dotacjom. W ramach przedmiotu „Przedsiębiorczość w arteterapii” studenci zapoznają się z tym, jak uzyskać dofinansowanie do określonych działań.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa posiada ogólną wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz przygotowanie zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w różnych instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów. Potrafi w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę, umie organizować działalność biblioteczną i informacyjną, pracować z czytelnikiem i użytkownikiem informacji. Zna strukturę i organizację placówek bibliotecznych i poziomy odpowiedzialności związane z jej zarządzaniem. Zna zasady tradycyjnego i elektronicznego opracowania i ewidencjonowania zbiorów. Umie zastosować przepisy regulujące ich działalność, zna metody i techniki stosowane w procesach informacyjno-bibliotecznych. Orientuje się w różnych typach źródeł informacji, posiada umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji. Zna nowoczesne systemy biblioteczno-informacyjne i techniki wyszukiwawcze. Rozumie znaczenie nowoczesnych metod marketingowych promujących bibliotekę i pracę   z czytelnikiem. Posiada ogólną wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego rynku mediów w Polsce, jego organizacji, przemianach własnościowych, ilościowych i jakościowych. Potrafi promować idee odnoszące się do cywilizacji technologicznej i cyfryzacji, społeczeństwa wiedzy, kultury informacyjnej. Jest przygotowany do czynnego uczestnictwa w pracy kulturalno-oświatowej środowiska, w którym pracuje. Respektuje i stosuje w praktyce zasady zawodowego kodeksu etycznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIBLIOTKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA Z MODUŁEM NAUCZYCIELSKIM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie zawodowe dające kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej lub bibliotece prowadzonej przez inną niż szkoła placówce oświatowej podległej  Ministerstwu Edukacji Narodowej (na podstawie: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz  w bibliotekach naukowych i publicznych, a także w różnych instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIOLOGIA MOLEKULARNA Z ELEMENTAMI BIOTECHNOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Biologia molekularna z elementami biotechnologii są studiami doskonalącymi umożliwiającymi pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie biologii molekularnej i podstaw biotechnologii oraz umiejętności dodatkowych przydatnych w pracy zawodowej.

  W toku nauki realizowanych jest łącznie 296 godzin zajęć dydaktycznych z czego ponad połowa przypada na ćwiczenia laboratoryjne w czasie których słuchacze samodzielnie lub w grupach wykonują doświadczenia i analizy. Taka forma ćwiczeń umożliwia opanowanie procedur laboratoryjnych w sposób daleko dokładniejszy niż w czasie pokazu czy demonstracji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIOLOGIA W TERENIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest pogłębienie i uaktualnienie wiedzy w zakresie prowadzenia edukacji przyrodniczej w terenie. Odnosi się to zarówno do wiedzy teoretycznej, jak i przede wszystkim instrumentalnej, możliwej do zastosowania w praktyce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CYFROWA EDUKACJA JĘZYKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zapraszamy na studia podyplomowe, które uczą, jak być dobrym nauczycielem języka angielskiego w nowoczesnym świecie. Oferujemy wiedzę językoznawczą, psychologiczną, pedagogiczną, metodyczną, oraz umiejętność komputerowego wspomagania dydaktyki języka obcego. Uczymy tworzenia kursów, planów zajęć oraz indywidualnych ścieżek edukacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CYFROWY TŁUMACZ — NOWE TECHNOLOGIE W PRZEKŁADZIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Cyfrowy tłumacz — nowe technologie w przekładzie” kształcą w zakresie kompetencji cyfrowych (digital literacies), przygotowując absolwentów filologii i innych kierunków do pracy w środowisku technologicznym na profesjonalnym rynku usług językowych i tłumaczeniowych.

  Studia są skierowane do przyszłych lub obecnych tłumaczy, którzy chcą zdobyć bądź udoskonalić umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi cyfrowych, a także do osób, które chcą pracować w sektorze pokrewnych usług językowych związanych z przetwarzaniem języka naturalnego oraz wyszukiwaniem i analizą danych (text and data mining).

  Autorski program studiów obejmuje kształcenie w zakresie rozwoju kompetencji tłumaczeniowej wymaganej od profesjonalnych tłumaczy zgodnie z najnowszymi wytycznymi opracowanymi w 2017 roku przez ekspertów sieci European Master’s in Translation.

  Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich uczestniczących w programie EMT, łączących wiedzę teoretyczną z praktyką: aktywnych tłumaczy, anglistów, polonistów oraz specjalistów z zakresu przetwarzania języka naturalnego. Większość zajęć to warsztaty i ćwiczenia. Zajęcia są prowadzone w języku polskim i odbywają się w trybie zdalnym synchronicznym na platformie MS Teams.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIAGNOSTYKA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nabycie   wiedzy  i  umiejętności  w  zakresie  zagadnień mechatroniki. Studia podyplomowe Diagnostyka samochodów elektrycznych i hybrydowych w dużym stopniu skupiają się na zajęciach laboratoryjnych będących podstawą nabytego doświadczenia w diagnozowaniu stanu bieżącego samochodu, lokalizację możliwych usterek i pomysłów na ich eliminację. Obecnie większość systemów znajdujących się w samochodach osobowych jest zbliżona, co powoduje uniwersalność nabytej wiedzy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent otrzymuje kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą, która nie radzi sobie z realizacją programów nauczania w szkołach masowych i specjalnych. Jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela-terapeuty uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwoju i specyficznymi trudnościami w uczeniu się w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych w zakresie zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DYPLOMACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie Absolwentów do objęcia stanowisk w administracji publicznej dotyczących prowadzenia kontaktów z partnerami zagranicznymi przy pomocy mediów społecznościowych. Absolwenci zdobędą także podstawy wiedzy o metodach i technikach dyplomacji publicznej na poziomie administracji rządowej, na przykładach z praktyki USA, UE i innych liderów międzynarodowych, dzięki czemu będą atrakcyjnym nabytkiem dla organizacji pozarządowych i eksperckich zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Absolwenci mogą także zainteresować swoimi kwalifikacjami firmy stawiające na misję społeczną w sieci.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • E-NAUCZYCIEL - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych E-nauczyciel jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauczania zdalnego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Studia te mają za zadanie przygotować do samodzielnego planowania i tworzenia kursów zdalnych oraz prowadzenia zajęć on-line w trybie asynchronicznym i synchronicznym.

  Absolwent nabędzie umiejętność konfigurowania i zarządzania platformą szkoleniową LMS, tworzenia prostych dynamicznych witryn internetowych, przygotowywania interaktywnych raportów i wizualizacji oraz ich publikowania na stronach www. Interdyscyplinarność powiązania umiejętności praktycznych z obszarem dydaktyki ogólnej przygotują słuchaczy do wdrażania i administrowania autorskich kursów na różnych poziomach kształcenia.

  Poznanie zasad tworzenia e-kursów pozwoli na publikowanie materiałów edukacyjnych o wysokiej jakości merytorycznej, skorelowanej z prawidłową komunikacją wizualną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) jest nabycie wiedzy na temat rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich potrzeb i możliwości w zakresie funkcjonowania psychospołecznego.

  Absolwent studiów będzie przygotowany do wykonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jednym z celów będzie umiejętność projektowania oraz realizowania, bądź współrealizowania działań rehabilitacyjno – dydaktyczno – wychowawczych, respektując założenia pedagogiki specjalnej i metodyki kształcenia specjalnego, a także wdrażanie odpowiednich rozwiązań terapeutycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

  Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Edukacji integracyjnej i włączającej otrzymuje kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotu lub prowadzenia zajęć, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami nauczycielskimi, z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach edukacji włączającej i integracyjnej. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Edukacji integracyjnej i włączającej posiada uprawnienia do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji integracyjnej i włączającej w zakresie:

  • prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotu lub zajęć zgodnych z uzyskanymi kwalifikacjami nauczycielskimi;
  • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDYTORSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwiają poznanie i zdobycie kompetencji w zakresie:

  • rynku książki, marketingu wydawniczego,
  • praktycznych ćwiczeń i warsztatów w projektowaniu publikacji różnych typów,
  • wiedzy i  umiejętności w zakresie stosowania typografii w wydawnictwach tradycyjnych i cyfrowych,
  • planowania i organizacji projektu wydawniczego.

  Studia mają charakter doskonalący w zakresie wykonywania prac redakcyjnych i korektorskich wydawnictw książkowych, czasopism i publikacji elektronicznych; przygotowują do zawodu wydawcy tekstów naukowych, literackich i innych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EUROPEAN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferowane Państwu studia mają charakter doskonalący. W ich trakcie nabędą Państwo wiedzę i umiejętności w zakresie umiejętności liderskich zarówno w sferze obywatelskiej jak i biznesowej z szczególnym uwzględnieniem polskich i ukraińskich warunków.

  Plan studiów zawiera praktyczne zagadnienia z zakresu: organizacji pracy w biznesie (z podkreśleniem specyfiki pracownika z krajów Partnerstwa Wschodniego), zarządzania zasobami ludzkimi w środowiskach polsko-ukraińskich, jak też elementami komunikacji i psychologii społecznej.

  Wstęp do zajęć praktycznych stanowią kursy historyczne i teoretyczne. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich, w tym specjalizujących się w stosunkach polsko-ukraińskich. Dodatkowo, część kursów prowadzona jest przez polskich i ukraińskich praktyków, którzy pracują od lat w Polsce. Warto podkreślić, że studia są źródłem wiedzy na temat warunków, wyzwań oraz szans związanych z rozwojem Państwa kariery.

  Kończąc te studia będą Państwo przygotowani do pracy w biznesie, administracji rządowej i samorządowej, oraz w różnych obszarach aktywności wspólnot obywatelskiej w warunkach współpracy polsko-ukraińskiej w ramach Wspólnoty Europejskiej.

  Są to pierwsze w Polsce studia podyplomowe ukierunkowane bezpośrednio na rozwój kadry zarządzającej w ramach polsko-ukraińskiej współpracy bilateralnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GEOGRAFIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu geografia w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej.

  Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie realizacji lekcji w terenie oraz poszerzenie kwalifikacji związanych z wykorzystaniem narzędzi pomiarowych niezbędnych do pozyskiwania, przetwarzania, wizualizacji różnorodnych danych przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych oraz analizy środowiska geograficznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GEOINFORMACJA W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie praktycznego wykorzystania geoinformacji na lekcjach przyrody i geografii oraz podczas zajęć pozalekcyjnych,
  • przygotowanie słuchaczy do przeprowadzania lekcji i innych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi geoinformacyjnych,
  • przygotowanie słuchaczy do wykorzystania technologii geoinformacyjnych przy rozwiązywaniu problemów m.in. z zakresu ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GEOPOLITYKA: HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych z geopolityki jest przygotowanie do pełnienia obowiązków w zakresie koordynowania kontaktów z partnerami zagranicznymi. Absolwenci uzyskają przygotowanie do pełnienia obowiązków międzynarodowego obserwatora wyborów. Zdobywając podstawową wiedzę z zakresu geopolityki będą mogli skuteczniej zarządzać wiedzą na temat stosunków międzynarodowych, co umożliwi im podjęcie pracy w m.in. pozarządowych organizacjach międzynarodowych lub eksperckich firmach ogniskujących profil działania na sprawach międzynarodowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA WCZESNEJ EDUKACJI Z PROMOCJĄ ZDROWIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest kontynuacja i rozszerzenie kompetencji z ukończonych studiów, zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej rozszerzonej o elementy promocji zdrowia.

  Główny nacisk kładziony będzie na uzyskanie przez słuchacza wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru:

  • rozpoznawania, rozwoju i charakterystyki wad postawy z elementami promocji zdrowia w środowisku szkolnym;
  • metod, form i środków dotyczących korekcji wad postawy, kompensacji niedoboru ruchu i promocji zdrowia;
  • psychologii i promocji zdrowia w środowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym.

  Zdobędzie również umiejętności praktyczne z obszaru:

  • wstępnej oceny postawy ciała;
  • profilaktyki i doboru ćwiczeń do wady postawy ciała;
  • programowania i prowadzenia zajęć profilaktycznych i korekcyjno-kompensacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HISTORIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do nauczania historii w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej.

  Celem studiów jest przygotowanie studentów do nauczania historii we współczesnej szkole – kompetentnych do podejmowania różnych zadań dydaktycznych w oparciu o uzyskaną wiedzę merytoryczną i dydaktyczną, ale także otwartych na nowe wyzwania takie jak nauczanie zdalne z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik.

  Studia adresowane są do nauczycieli, którzy pragną doskonalić się zawodowo, pozyskać nowe umiejętności lub przekwalifikować się.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów uzyska kwalifikacje do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej.

  Celem studiów jest przygotowanie studentów do nauczania historii i wos we współczesnej szkole – otwartych na nowe wyzwania i kompetentnych do podejmowania różnych zadań dydaktycznych w oparciu o uzyskaną wiedzę merytoryczną i dydaktyczną.

  Studia adresowane są do nauczycieli, którzy pragną doskonalić się zawodowo, pozyskać nowe umiejętności lub przekwalifikować się.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI I COACHING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów Kompetencje przyszłości i coaching jest wypełniony poznawaniem kompetencji przyszłości w teorii, ale przede wszystkim praktycznie. Dowiesz się jak zarządzać obciążeniem kognitywnym, jak rozwijać myślenie adaptacyjne, podejście systemowe, jak myśleć procesowo i strategicznie. Dowiesz się, co to jest trascdyscyplinarność i jak ją rozwijać u siebie i u innych. Poznasz też inne kompetencje przyszłości wraz z kluczową kompetencją, która umożliwia je wszystkie. Jaką? Dowiesz się podczas zajęć. Nie czekaj! Zapisz się na studia Kompetencje przyszłości i coaching już dziś.

  Dlaczego coaching został wyróżniony w nazwie studiów? Bo w nowym świecie coaching jest narzędziem pracy z jednostkami i zespołami, które rozwija się najszybciej. Coachingowe zarządzanie, coachingowa współpraca, coachingowe podejście umożliwia pełny rozwój potencjału każdego człowieka. Dodatkowo nauczymy Cię profesjonalnego coachingu, jako kluczowej metody rozwoju zawodowego i osobistego, a dzięki interakcjom z profesjonalnymi coachami doświadczysz coachingu na najwyższym światowym poziomie.

  Taka wiedza i doświadczenie umożliwi Ci, po spełnieniu dodatkowych warunków i opłatach, ubiegnie się o międzynarodową akredytację ACC drogą portfolio w International Coaching Federation, najstarszej i największej światowej organizacji coachingowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KRYMINALISTYKA I PSYCHOLOGIA KRYMINALISTYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna jest przekazanie wiedzy dotyczącej kryminalistyki, prawa karnego procesu karnego, psychologii kryminalistycznej, szeroko pojętej identyfikacji sprawców przestępstw, pozostawionych po nich śladów, metodyki i taktyki przeprowadzania czynności procesowo-kryminalistycznych na miejscu zdarzenia i poza miejscem.

  Ponadto przekazania wiedzy na temat możliwości zastosowanych metod, sposobów i środków wypracowanych przez kryminalistykę, a mogących mieć zastosowanie w pracy wielu instytucji i służb, takich jak: Prokuratura, Sądy, Adwokatura, Kancelarie Radców Prawnych, Policja, Żandarmeria Wojskowa, CBA, ABW, Służba Więzienna, Straż Graniczna, Straż Miejska, pracujący w firmach ubezpieczeniowych, jako dziennikarze śledczy, ochrona osób i mienia, praca detektywa itp.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W czasie studiów student uzyskuje pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy na poziomie edukacji przedszkolnej oraz na etapach kształcenia I i II w placówkach oświatowych, a także kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy ogólnego w placówkach ochrony zdrowia. Kwalifikacje dotyczą:

  • znajomości metod i technik badań logopedycznych pozwalających na diagnozowanie  zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji;
  • opisu objawów językowych i niejęzykowych zaburzeń mowy;
  • sposobów usprawniania osób z rozwojowymi i nabytymi zaburzeniami  mowy;
  • opisu i interpretacji badań specjalistycznych;
  • współpracy z lekarzem, psychologiem, pedagogiem, rodziną pacjenta w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).

  Poziom kompetencji absolwenta spełnia wymagania programowe przewidziane w europejskich standardach kształcenia logopedów. Przygotowanie pedagogiczne w ramach proponowanego kierunku studiów podnosi kwalifikacje absolwenta jako nauczyciela logopedy. Pozwala kompetentnie prowadzić zajęcia z osobami ze  sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MARKETING I KREATYWNA REKLAMA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie od podstaw kompetentnych specjalistów z zakresu marketingu i kreatywnej reklamy. Absolwent będzie posiadał gruntowną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do opracowywania, wdrożenia i zarządzania skuteczną strategią marketingową, w tym kreatywną kampanią reklamową, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi internetowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MATEMATYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów przewiduje zajęcia w ramach podstawowych działów matematyki: algebry, geometrii, analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w kontekście podstawy programowej i programów nauczania w szkołach podstawowych i średnich. Program ukierunkowany jest także na pokazanie roli jaką w procesie nauczania i uczenia się matematyki pełnią współczesne środki dydaktyczne i programy komputerowe.

  Warunkiem ukończenie studiów jest zdanie egzaminów przewidzianych w planie studiów i uzyskanie zaliczeń z pozostałych przedmiotów objętych planem studiów.

  Program studiów podyplomowych spełnia standardy kształcenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MEDIACJE I NEGOCJACJE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE BIOLOGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie realizacji lekcji w terenie oraz poszerzenie umiejętności związanych z wykorzystaniem metod aktywizujących w nauczaniu przedmiotu. Kontynuacja i rozszerzenie kompetencji z ukończonych studiów, zdobycie kwalifikacji do nauczania przedmiotu biologia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe studia z zakresu nauczania języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych skierowane są do nauczycieli, lektorów i korepetytorów języka angielskiego, którzy w swojej pracy dydaktycznej spotykają się z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  Studia, zgodnie z efektami kształcenia, wyposażają absolwentów w wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne do nauczania języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  Absolwent przygotowany jest do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, nauczania w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz uczestniczenia w innych dodatkowych formach pracy oferowanych przez szkołę. Studia pozwalają nabyć umiejętność tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET) oraz wprowadzania dostosowań dla uczniów z ADHD, dysleksją, spektrum autyzmu, zaburzeniami funkcjonowania emocjonalnego i społecznego oraz dla uczniów uzdolnionych.

  Dodatkowo nasi absolwenci są przygotowani do pełnienia roli lidera w zakresie edukacji włączającej w swoich środowiskach pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów został tak skonstruowany, aby przygotować do nauczania języka polskiego jako obcego na lektoratach w kraju i zagranicą, a także do uczenia języka polskiego jako drugiego uczniów z doświadczeniem migracji, którzy w coraz większej liczbie przybywają do Polski.

  Na program nauczania składają się przedmioty z czterech bloków:

  • glottodydaktyka polonistyczna
  • wiedza o języku
  • literatura i kultura
  • przedmioty uzupełniające.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji dotyczących:

  • znajomości metod i technik badań neurologopedycznych,
  • opisu objawów językowych i niejęzykowych zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym, genetycznym,
  • technik terapii osób z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego,
  • interpretacji badań specjalistycznych,
  • współpracy z lekarzem (neurologiem, genetykiem, rehabilitantem) i rodziną pacjenta w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej),
  • współpracy z lekarzem (neonatologiem, rehabilitantem, neurologiem) w zakresie ustalenia metod terapii karmienia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OBSŁUGA HISZPAŃSKOJĘZYCZNEGO KLIENTA BIZNESOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na osiągnięcie sukcesu w międzynarodowym środowisku korporacyjnym, gdzie językiem komunikacji jest hiszpański. Absolwent podniesie kompetencje z zakresu języka hiszpańskiego pozwalające na swobodną komunikację w kontekstach zawodowych, zwłaszcza w szeroko pojętej pracy korporacyjnej w środowisku międzynarodowym (poziom C1).

  Pozna specjalistyczną terminologię stosowaną w tekstach prawnych, ekonomicznych i biznesowych związanych z jego pracą. Będzie mieć świadomość zróżnicowanych kontekstów kulturowych, w jakich powstają dokumenty i dyskurs będące przedmiotem jego pracy, a także dostosuje swoje komunikaty do konkretnego odbiorcy z innego kręgu kulturowego. Umiejętności te będzie potrafił zastosować w środowisku wirtualnym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OBSŁUGA WŁOSKOJĘZYCZNEGO KLIENTA BIZNESOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest zdobycia umiejętność praktycznego wykorzystania języka włoskiego oraz podstawowych narzędzi niezbędnych do pracy w przedsiębiorstwach na różnych stanowiskach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W programie studiów zostały uwzględnione nie tylko kursy bezpośrednio związane z ich tematem, takie jak „Unijna reforma ochrony danych osobowych” czy „Ochrona danych osobowych w ustawodawstwie krajowym”, ale również pośrednio związane z tą problematyką. W związku z tym słuchacze będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach z konstytucyjnych podstaw ochrony danych osobowych, z prawnych podstaw ochrony informacji niejawnych, informacji publicznej czy ochrony wizerunku w administracji publicznej.

  Kursy przewidziane w programie studiów w drugim semestrze pozwalają już bezpośrednio na nabycie przez słuchaczy umiejętności praktycznych, niezbędnych do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Znalazły się tutaj zajęcia z praktycznych aspektów tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych i prowadzenia audytów bezpieczeństwa informacji. Istotne znaczenie dla przyszłych Inspektorów Ochrony Danych mają umiejętności nabyte podczas kursów z zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji i szacowania oraz z zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE MEDYCZNYM (INSPEKTOR OCHRONY DANYCH) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent otrzyma wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie się pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, a w szczególności będzie potrafił: wybierać i rekomendować optymalne rozwiązania dla zapewnienia ochrony danych i bezpieczeństwa informacji, będzie mógł współpracować z organami ochrony danych i pełnić funkcję punktu kontaktowego dla organów ochrony danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, a także monitorowaniem przestrzegania obowiązujących przepisów oraz regulacji wewnętrznych administratora.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program obejmuje:

  • grupę przedmiotów prawno-administracyjnych dotyczących zarządzani szkołą i placówką oświatową, przepisów prawa oświatowego i ich zastosowania w zmieniające się rzeczywistości oświatowej, tworzenia prawa wewnętrznego szkoły.
  • przedmioty psychologiczno-pedagogiczne związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami ludzkimi.
  • grupę przedmiotów dotyczących funkcjonowania szkoły w środowisku, aktualnych tendencji w polityce oświatowej w Polsce i na świecie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-OPIEKUŃCZA, DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotowują do wykonywania obowiązków nauczyciela-wychowawcy w szkołach (świetlice szkolne) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (świetlice środowiskowe, internaty, bursy) oraz pedagoga szkolnego.

  W ramach realizowanej roli zawodowej nauczyciela-wychowawcy lub pedagoga szkolnego studia przygotowują do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i innych form terapii pedagogicznej, diagnozy ucznia w kontekście jego sytuacji szkolnej i rodzinnej, a także merytorycznego wsparcia nauczycieli i rodziców.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO DLA URZĘDNIKÓW NIEPRAWNIKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia doskonalące w zakresie podstawowych przepisów prawa, w szczególności tych, które odnoszą się do funkcjonowania administracji publicznej. Oprócz przedmiotów ściśle związanych z prawem administracyjnym (gdzie nacisk kładzie się na studium przypadków), sporo czasu poświęcono także prawu prywatnemu, które w działalności administracji odgrywa coraz większą rolę. Przykładowe kursy to: podstawy prawoznawstwa, prawo cywilne – część ogólna, elementy prawa zobowiązań, prawo rzeczowe, spadkowe i rodzinne, elementy prawa karnego, elementy prawa administracyjnego, prawo pracy, dostęp i ochrona danych osobowych.

  Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów oraz zdanie egzaminów przewidzianych w programie studiów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO INWESTYCYJNO-BUDOWLANE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia doskonalące w zakresie: prawa budowlanego i planowania przestrzennego. Przykładowe przedmioty to: kontrola procesu inwestycyjno-budowlanego, prawo nieruchomości, zawody budowlane, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie, prawo budowlane, ekonomiczne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego, prawo umów budowlanych, prawo inwestycyjno-budowlane w orzecznictwie sądowym, finansowanie inwestycji, prawo ochrony środowiska.

  Absolwent otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi przede wszystkim w zakresie organizowania procesu  inwestycyjno-budowlanego oraz obsługi administracyjno-biurowej, nabywa umiejętność kompleksowego podejścia do podejmowania robót budowlanych.

  Absolwent ma wiedzę i umiejętności  oraz kompetencje w zakresie zagadnień związanych z prawnymi i ekonomicznymi aspektami prowadzenia inwestycji budowlanych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkole ponadpodstawowej oraz innych, pokrewnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości w tym m.in. z zakresu planowania i rozwoju kariery zawodowej oraz zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej we wszystkich typach szkół.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podczas studiów słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyk szczegółowych. Ponadto zdobytą wiedzę zweryfikuje w praktyce podczas praktyk psychologiczno-pedagogicznych oraz dydaktycznych w szkole.

  Program studiów obejmuje:

  • Psychologiczne podstawy nauczania i wychowania w tym z uwzględnieniem procesu rozwoju ucznia
  • Koncepcje i praktyki wychowania z uwzględnieniem specyfiki rozwojowej ucznia
  • Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej
  • Warsztaty z emisji głosu
  • Zajęcia z zastosowania nowoczesnych technologii w procesie edukacji
  • Najnowsze koncepcje i praktyki nauczania
  • Dydaktyki przedmiotowe
  • Zajęcia z zakresu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także z profilaktyki i pierwszej pomocy
  • Warsztaty z zakresu organizacji wycieczek szkolnych
  • Opracowanie projektu edukacyjnego łączącego wiedzę teoretyczną ze szkolną praktyką

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYRODA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych pragnących nabyć kwalifikacje zawodowe w zakresie nauczania przedmiotu Przyroda.

  Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie studiów pierwszego lub drugiego stopnia na dowolnym kierunku.

  Dodatkowo wymagane jest przygotowanie pedagogiczne upoważniające do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RYNEK SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia pozwalają na zdobycie specjalistycznej wiedzy na temat funkcjonowania rynku sztuki, przepisów prawa i norm etycznych z nim związanych, a także dokumentowania, konserwowania i przechowywania dzieł sztuki, budowania marki galerii i artysty z wykorzystaniem wszelkich kanałów komunikacji i fundraisingu. Absolwent będzie zorientowany zarówno w najnowszych trendach w sztuce współczesnej , jak i współczesnych możliwościach obrotu nią.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RZECZNIK PRASOWY ORGANIZACJI I INSTYTUCJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych „Rzecznik prasowy organizacji i instytucji” nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie przydatnym do sprawowania funkcji rzecznika prasowego organizacji lub instytucji. Poznaje, również od praktycznej strony, uczestnicząc w warsztatach, modele organizacji i strategie funkcjonowania mediów, a także zadania i narzędzia pracy rzecznika prasowego organizacji/instytucji w środowisku mediów tradycyjnych oraz w social media.

  Nabywa praktyczne umiejętności w obszarze wystąpień publicznych (radio, telewizja) oraz publicznego wypowiadania się. Poznaje strategie komunikacji w mediach – tworzenie wizerunku organizacji/instytucji, budowę wokół niej społeczności, sposoby postępowania w sytuacjach kryzysowych.

  Poznaje ponadto uregulowania prawne, które dotyczą pracy rzecznika prasowego organizacji lub instytucji, takie jak prawo prasowe, elementy prawa autorskiego, zagadnienia związane z ochroną dóbr osobistych, również w kontekście dóbr osobistych organizacji/instytucji, a ponadto regulacje zawarte w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz ustawie o ochronie danych osobowych, szkoląc się także w praktycznym zastosowaniu ww. regulacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SOCJOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia  przygotowują do organizowania grup i prowadzenia samodzielnych zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą ujawniających zaburzenia zachowania, w różnego typu placówkach oświatowych i wychowawczych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA DLA TŁUMACZY PISEMNYCH I USTNYCH JĘZYKA NIEMIECKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla osób z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego, które chcą podjąć pracę w charakterze tłumacza pisemnego tekstów specjalistycznych lub tłumacza ustnego. W ramach studiów podyplomowych słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne przy zdawaniu różnego rodzaju egzaminów dla tłumaczy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z prawa Unii Europejskiej kształcą przyszłych specjalistów w różnych obszarach funkcjonowania Unii Europejskiej. Jako absolwent studiów będziesz w stanie wykorzystać zdobytą wiedzę w swojej pracy zawodowej na różnych stanowiskach i wielu poziomach: w organach samorządu, w administracji państwowej, w firmach i instytucjach korzystających ze środków unijnych.

  Dzięki studiom poznasz:

  · prawo ustrojowe Unii Europejskiej, czyli instytucje i jednostki organizacyjne UE, źródła prawa i zasady prawa UE,

  · swobody rynku wewnętrznego, europejskie prawo spółek oraz europejskie prawo administracyjne,

  · politykę konkurencji w Unii Europejskiej.

  Dowiesz się co Unia Europejska robi aby chronić konsumentów, jakie działania UE podejmuje w dziedzinie środowiska i ochrony klimatu, jak UE chroni prawa człowieka, jak wygląda Unijna „dyplomacja” i relacje z innymi krajami.

  Jako słuchacz studiów zapoznasz się z projektami i funduszami europejskimi, możliwościami zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej, europejską współpracą terytorialną i transgraniczną w administracji publicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TECHNIKI W NEURODIAGNOSTYCE I NEUROTERAPII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie zawodowe do pracy w instytucjach zajmujących się funkcjonowaniem i rozwojem człowieka, terapią i diagnostyką zaburzeń psychofizycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program trzysemestralnych studiów podyplomowych realizowanych przez Instytut Pedagogiki specjalnej pod nazwą: TERAPIA PEDAGOGICZNA obejmuje treści z zakresu przedmiotów kierunkowych takich jak:

  wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, dydaktyka specjalna, diagnostyka psychopedagogiczna, psychologia kliniczna z elementami psychopatologii, elementy metodyki pracy logopedycznej, projektowanie programów psychoedukacyjnych z elementami socjoterapii, diagnoza i wspomaganie rodziny z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

  oraz przedmiotów specjalnościowych:

  metody terapii psychomotorycznej, strategie terapii integracji sensorycznej wraz z terapią ręki, diagnoza i terapia uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki.

  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i praktycznych.

  W ramach studiów słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyk pedagogicznych w wymiarze 120 godzin, które są wymagane dla uzyskania uprawnień do pracy na stanowisku nauczyciela-terapeuty (tj. zgodnie z ministerialnymi rozporządzeniami).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TŁUMACZ JĘZYKA ROSYJSKIEGO WOBEC POTRZEB RYNKU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie umiejętność praktycznego wykorzystania języka rosyjskiego w różnych zawodach (gałęziach rynku) oraz przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego.

  Absolwent będzie posiadał bogaty zasób leksyki specjalistycznej.  Zdobędzie kwalifikacje w zakresie pisemnego i ustnego przekładu tekstów różnych branż oraz praktyczną umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim i szeroką wiedzę na temat języka, sztuki i kultury rosyjskiej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TWORZENIE TREŚCI W JĘZYKU FRANCUSKIM: SPECJALISTA DS. CONTENTU I COPYWRITER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych zakłada poszerzenie kompetencji filologicznych w zakresie języka francuskiego. Ponadto daje możliwość praktycznego zastosowania języka francuskiego w tworzeniu treści publikowanych w mediach tradycyjnych, w Internecie i mediach społecznościowych. Studia przygotowują do podjęcia pracy w zawodach, tj. Copywriter, specjalisty ds. Contentu, lead generator specialist.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotowują do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Program studiów wpisuje się w aktualne wytyczne dotyczące kształcenia specjalistów wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów uzyska kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej.

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania wiedzy o społeczeństwie we współczesnej szkole – kompetentnych do podejmowania różnych zadań dydaktycznych w oparciu o uzyskaną wiedzę merytoryczną i dydaktyczną, ale także otwartych na nowe wyzwania takie jak nauczanie zdalne z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik.

  Studia adresowane są do nauczycieli, którzy pragną doskonalić się zawodowo, pozyskać nowe umiejętności lub przekwalifikować się.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe  organizowane przez Instytut Nauko Wychowaniu zapewniają przygotowanie teoretyczne i praktyczne do nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w szkole podstawowej oraz szkołach ponadpodstawowych.

  Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych i przygotowania merytorycznego do nauczania drugiego przedmiotu studia rozwijają umiejętności metodyczne, doskonalą umiejętności osobiste i społeczne konieczne w pracy nauczyciela wychowawcy, pedagoga szkolnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZACHOWANIA RYZYKOWNE DZIECI I MŁODZIEŻY. DIAGNOZA I PROFILAKTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Diagnoza i profilaktyka” jest uzyskanie przygotowanie merytorycznego, praktycznego (metodycznego) do pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zachowania ryzykowne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAGADNIENIA TEORII I PRAKTYKI LEGISLACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych „Zagadnienia teorii i praktyki legislacji” jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z tworzeniem i opiniowaniem aktów prawnych poprzez pogłębienie wiedzy i umiejętności osób zajmujących się tworzeniem aktów prawnych posiadanych przez nie w momencie rozpoczęcia studiów.

  W trakcie studiów ich uczestnicy nabędą wiedzę teoretyczną dot. ogólnych zasad tworzenia prawa, źródeł prawa w Polsce, podstawowych gałęzi prawa, zagadnień techniki legislacyjnej, oraz umiejętności praktyczne związanych z redakcją aktów normatywnych różnej rangi (od ustaw do aktów prawa miejscowego), należących do źródeł prawa powszechnego, oraz kontrolą legislacyjnej poprawności aktów normatywnych w RP.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do objęcia stanowisk w instytucjach wydatkujących środki publiczne, związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Absolwenci zdobędą wiedzę o systemie zamówień publicznych, uzyskując kompetencje szczegółowe przydatne w przedsiębiorstwach prywatnych i przedsiębiorstwach społecznych działających na rynku zamówień publicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Zarządzanie projektami organizowanymi  przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania złożonymi przedsięwzięciami (projektami), realizowanymi zarówno w administracji publicznej, wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zlecenie partnerów zewnętrznych.  Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień zarządzania strategicznego, w szczególności z zarządzania zmianą i jakością projektu oraz z zarządzaniem zasobami (ludzkimi, materialnymi i finansowymi).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacz zdobywa wiedzę z zakresu zarządzania w służbach społecznych, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia mediacji i negocjacji.

  Dysponuje kompetencjami i umiejętnościami, które pozwolą mu na: podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych i kierowaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniem jednostkami, grupami pracowników mu podległych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Opinie (0)


PODYPLOMOWE