• ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień zarządzania strategicznego, w szczególności z zarządzania zmianą (procesami reform i modernizacji administracji) jakości administracji oraz z zarządzaniem zasobami administracji (ludzkimi, materialnymi i finansowymi). Znaczną uwagę poświęca się dostosowaniu umiejętności słuchaczy do funkcjonowania na polu administracji lokalnej i krajowej w warunkach członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

  Podczas studiów słuchacz otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji samorządowej, przede wszystkim w zakresie organizowania działalności lokalnej poprzez zarządzanie zarówno istniejącym mieniem samorządowym, jak i w obszarze programowania rozwoju lokalnego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ARCHIKULTURA - EDUKATOR ARCHITEKTONICZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych „ARCHIKULTURA – edukator architektoniczny” jest wykształcenie edukatorów architektonicznych merytoryczne przygotowanych do popularyzacji wiedzy o środowisku zbudowanym, w kontekście powszechnego dążenia do podnoszenia kultury budowania i jakości otaczającej nas przestrzeni.

  Absolwenci studiów wyniosą z nich umiejętności opracowywania i realizacji zajęć z zakresu powszechnej edukacji architektonicznej i przestrzennej (PEA), a także jej upowszechniania w instytucjach i ośrodkach kultury, a także szkołach podstawowych i średnich.

  Studia dają także przygotowanie do różnych form prowadzenia tzw. „mediacji architektoniczno-przestrzennej”, czyli społecznej komunikacji wątków związanych z architekturą i urbanistyką, kulturą kształtowania środowiska zbudowanego. Zajęcia dają możliwość poszerzenia wiedzy na temat architektury i urbanistyki, a także mechanizmów procesów planistycznych i partycypacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów różnych kierunków studiów do pracy we współczesnej biurowości lub w archiwach bieżących rozmaitych instytucji. Swoją ofertę kierujemy również do pracowników tego typu komórek organizacyjnych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania dokumentacją, zarówno tradycyjną, jak i elektroniczną.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – METODYKA SZKOLEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent otrzymuje niezbędne uprawnienia oraz kompetencje do wykonywania zawodu w służbach BHP, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., §1 ust. 3 rozporządzenia, w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 246, poz. 2468) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r. poz. 184). Program studiów spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu zgodnie z którymi absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymuje uprawnienia do pracy na stanowisku inspektora BHP oraz prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

  Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa posiada ogólną wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz przygotowanie zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w różnych instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów. Potrafi w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę, umie organizować działalność biblioteczną i informacyjną, pracować z czytelnikiem i użytkownikiem informacji. Zna strukturę i organizację placówek bibliotecznych i poziomy odpowiedzialności związane z jej zarządzaniem. Zna zasady tradycyjnego i elektronicznego opracowania i ewidencjonowania zbiorów. Umie zastosować przepisy regulujące ich działalność, zna metody i techniki stosowane w procesach informacyjno-bibliotecznych. Orientuje się w różnych typach źródeł informacji, posiada umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji. Zna nowoczesne systemy biblioteczno-informacyjne i techniki wyszukiwawcze. Rozumie znaczenie nowoczesnych metod marketingowych promujących bibliotekę i pracę   z czytelnikiem. Posiada ogólną wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego rynku mediów w Polsce, jego organizacji, przemianach własnościowych, ilościowych i jakościowych. Potrafi promować idee odnoszące się do cywilizacji technologicznej i cyfryzacji, społeczeństwa wiedzy, kultury informacyjnej. Jest przygotowany do czynnego uczestnictwa w pracy kulturalno-oświatowej środowiska, w którym pracuje. Respektuje i stosuje w praktyce zasady zawodowego kodeksu etycznego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA Z MODUŁEM NAUCZYCIELSKIM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie zawodowe dające kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej lub bibliotece prowadzonej przez inną niż szkoła placówce oświatowej podległej  Ministerstwu Edukacji Narodowej (na podstawie: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz  w bibliotekach naukowych i publicznych, a także w różnych instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BIZNES I ZARZĄDZANIE (DOSKONALĄCE) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

  Studia doskonalące dla nauczycieli i innych osób, które chcą nabyć lub uaktualnić wiedzę i umiejętności obejmujące treści podstawy programowej w zakresie biznesu i zarządzania.

  Uzyskana wiedza i umiejętności w trakcie studiów podyplomowych doskonalących nie dają uprawnień do bycia nauczycielem przedmiotu biznes i zarządzanie i przedmiotów pokrewnych w szkołach różnego typu.

  Sposób prowadzenia zajęć:

  hybrydowy (51% zajęć odbywać się będzie online, 49 % stacjonarnie).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BIZNES I ZARZĄDZANIE (KWALIFIKACYJNE) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:
  formalne kwalifikacje do kształcenia (prowadzenia zajęć) z biznesu i zarządzania w szkole ponadpodstawowej oraz innych, pokrewnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości w szkole ponadpodstawowej.

  Sposób prowadzenia zajęć: hybrydowy (51% zajęć odbywać się będzie online, 49 % stacjonarnie, praktyki zawodowe stacjonarnie).

  Planowane terminy zajadów: co 2 tygodnie od 14.10.2023 r.

  Praktyki: 60 godzin.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • CYFROWY TŁUMACZ - NOWE TECHNOLOGIE W PRZEKŁADZIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Cyfrowy tłumacz — nowe technologie w przekładzie” kształcą w zakresie kompetencji cyfrowych (digital literacies), przygotowując absolwentów filologii i innych kierunków do pracy w środowisku technologicznym na profesjonalnym rynku usług językowych i tłumaczeniowych.

  Studia są skierowane do przyszłych lub obecnych tłumaczy, którzy chcą zdobyć bądź udoskonalić umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi cyfrowych, a także do osób, które chcą pracować w sektorze pokrewnych usług językowych związanych z przetwarzaniem języka naturalnego oraz wyszukiwaniem i analizą danych (text and data mining).

  Autorski program studiów obejmuje kształcenie w zakresie rozwoju kompetencji tłumaczeniowej wymaganej od profesjonalnych tłumaczy zgodnie z najnowszymi wytycznymi opracowanymi w 2017 roku przez ekspertów sieci European Master’s in Translation.

  Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich uczestniczących w programie EMT, łączących wiedzę teoretyczną z praktyką: aktywnych tłumaczy, anglistów, polonistów oraz specjalistów z zakresu przetwarzania języka naturalnego. Większość zajęć to warsztaty i ćwiczenia. Zajęcia są prowadzone w języku polskim i odbywają się w trybie zdalnym synchronicznym na platformie MS Teams.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • E-NAUCZYCIEL - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych E-nauczyciel jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauczania zdalnego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Studia te mają za zadanie przygotować do samodzielnego planowania i tworzenia kursów zdalnych oraz prowadzenia zajęć on-line w trybie asynchronicznym i synchronicznym.

  Absolwent nabędzie umiejętność konfigurowania i zarządzania platformą szkoleniową LMS, tworzenia prostych dynamicznych witryn internetowych, przygotowywania interaktywnych raportów i wizualizacji oraz ich publikowania na stronach www. Interdyscyplinarność powiązania umiejętności praktycznych z obszarem dydaktyki ogólnej przygotują słuchaczy do wdrażania i administrowania autorskich kursów na różnych poziomach kształcenia.

  Poznanie zasad tworzenia e-kursów pozwoli na publikowanie materiałów edukacyjnych o wysokiej jakości merytorycznej, skorelowanej z prawidłową komunikacją wizualną.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) jest nabycie wiedzy na temat rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich potrzeb i możliwości w zakresie funkcjonowania psychospołecznego.

  Absolwent studiów będzie przygotowany do wykonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jednym z celów będzie umiejętność projektowania oraz realizowania, bądź współrealizowania działań rehabilitacyjno – dydaktyczno – wychowawczych, respektując założenia pedagogiki specjalnej i metodyki kształcenia specjalnego, a także wdrażanie odpowiednich rozwiązań terapeutycznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA MEDIALNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uprawnienia po ukończeniu:

  studia doskonalące, nie dają kwalifikacji nauczycielskich.

  Sposób prowadzenia zajęć:

  zajęcia zdalne;

  wykłady i ćwiczenia z wykorzystaniem aplikacji Teams i platformy  moodle;

  zajęcia realizowane będą w soboty od 8.00-18.00 i niedziele od 8.00-16.00.

  Praktyki – wymiar/ miejsce realizacji:

  30 godzin w szkołach ćwiczeń UP;

  15 godzin w instytucjach, placówkach realizujących zajęcia z zakresu edukacji medialnej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE PODSTAWOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferujemy studia przeznaczone dla absolwentów kierunków nauczycielskich.

  Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdów weekendowych, przez wysokiej klasy specjalistów z zakresu sztuki i edukacji.

  Proponujemy szeroki pakiet kursów, między innymi takich jak: specjalistyczne pracownie artystyczne, metodykę edukacji plastycznej, historię sztuki, psychologię i pedagogikę twórczości. W ten sposób nasi słuchacze mogą poszerzyć swoje kwalifikacje i jednocześnie rozwijać pasje twórcze.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDYTORSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwiają poznanie i zdobycie kompetencji w zakresie:

  • rynku książki, marketingu wydawniczego,
  • praktycznych ćwiczeń i warsztatów w projektowaniu publikacji różnych typów,
  • wiedzy i  umiejętności w zakresie stosowania typografii w wydawnictwach tradycyjnych i cyfrowych,
  • planowania i organizacji projektu wydawniczego.

  Studia mają charakter doskonalący w zakresie wykonywania prac redakcyjnych i korektorskich wydawnictw książkowych, czasopism i publikacji elektronicznych; przygotowują do zawodu wydawcy tekstów naukowych, literackich i innych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • HISTORIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do nauczania historii w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej.

  Celem studiów jest przygotowanie studentów do nauczania historii we współczesnej szkole – kompetentnych do podejmowania różnych zadań dydaktycznych w oparciu o uzyskaną wiedzę merytoryczną i dydaktyczną, ale także otwartych na nowe wyzwania takie jak nauczanie zdalne z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik.

  Studia adresowane są do nauczycieli, którzy pragną doskonalić się zawodowo, pozyskać nowe umiejętności lub przekwalifikować się.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów uzyska kwalifikacje do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej.

  Celem studiów jest przygotowanie studentów do nauczania historii i wos we współczesnej szkole – otwartych na nowe wyzwania i kompetentnych do podejmowania różnych zadań dydaktycznych w oparciu o uzyskaną wiedzę merytoryczną i dydaktyczną.

  Studia adresowane są do nauczycieli, którzy pragną doskonalić się zawodowo, pozyskać nowe umiejętności lub przekwalifikować się.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KRYMINALISTYKA I PSYCHOLOGIA KRYMINALISTYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna jest przekazanie wiedzy dotyczącej kryminalistyki, prawa karnego procesu karnego, psychologii kryminalistycznej, szeroko pojętej identyfikacji sprawców przestępstw, pozostawionych po nich śladów, metodyki i taktyki przeprowadzania czynności procesowo-kryminalistycznych na miejscu zdarzenia i poza miejscem.

  Ponadto przekazania wiedzy na temat możliwości zastosowanych metod, sposobów i środków wypracowanych przez kryminalistykę, a mogących mieć zastosowanie w pracy wielu instytucji i służb, takich jak: Prokuratura, Sądy, Adwokatura, Kancelarie Radców Prawnych, Policja, Żandarmeria Wojskowa, CBA, ABW, Służba Więzienna, Straż Graniczna, Straż Miejska, pracujący w firmach ubezpieczeniowych, jako dziennikarze śledczy, ochrona osób i mienia, praca detektywa itp.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W czasie studiów student uzyskuje pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy na poziomie edukacji przedszkolnej oraz na etapach kształcenia I i II w placówkach oświatowych, a także kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy ogólnego w placówkach ochrony zdrowia. Kwalifikacje dotyczą:

  • znajomości metod i technik badań logopedycznych pozwalających na diagnozowanie  zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji;
  • opisu objawów językowych i niejęzykowych zaburzeń mowy;
  • sposobów usprawniania osób z rozwojowymi i nabytymi zaburzeniami  mowy;
  • opisu i interpretacji badań specjalistycznych;
  • współpracy z lekarzem, psychologiem, pedagogiem, rodziną pacjenta w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).

  Poziom kompetencji absolwenta spełnia wymagania programowe przewidziane w europejskich standardach kształcenia logopedów. Przygotowanie pedagogiczne w ramach proponowanego kierunku studiów podnosi kwalifikacje absolwenta jako nauczyciela logopedy. Pozwala kompetentnie prowadzić zajęcia z osobami ze  sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MARKETING I KREATYWNA REKLAMA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie od podstaw kompetentnych specjalistów z zakresu marketingu i kreatywnej reklamy. Absolwent będzie posiadał gruntowną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do opracowywania, wdrożenia i zarządzania skuteczną strategią marketingową, w tym kreatywną kampanią reklamową, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi internetowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MATEMATYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich zainteresowanych matematyką, posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

  Studia dają kwalifikacje w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania matematyki (prowadzenia zajęć) we wszystkich typach szkół ogólnokształcących i zawodowych (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli i Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • METODYKA I METODOLOGIA PRACY SOCJALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO W DOBIE NOWYCH TECHNOLOGII I GOSPODARKI RYNKOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli języków obcych na różnych poziomach kształcenia oraz osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami nauczania języków obcych. Podczas studiów słuchacze zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności przydatne w pracy dydaktycznej w dobie nowych technologii i z uwzględnieniem potrzeb współczesnego rynku edukacji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów został tak skonstruowany, aby przygotować do nauczania języka polskiego jako obcego na lektoratach w kraju i zagranicą, a także do uczenia języka polskiego jako drugiego uczniów z doświadczeniem migracji, którzy w coraz większej liczbie przybywają do Polski.

  Na program nauczania składają się przedmioty z czterech bloków:

  • glottodydaktyka polonistyczna
  • wiedza o języku
  • literatura i kultura
  • przedmioty uzupełniające.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji dotyczących:

  • znajomości metod i technik badań neurologopedycznych,
  • opisu objawów językowych i niejęzykowych zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym, genetycznym,
  • technik terapii osób z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego,
  • interpretacji badań specjalistycznych,
  • współpracy z lekarzem (neurologiem, genetykiem, rehabilitantem) i rodziną pacjenta w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej),
  • współpracy z lekarzem (neonatologiem, rehabilitantem, neurologiem) w zakresie ustalenia metod terapii karmienia.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program obejmuje:

  • grupę przedmiotów prawno-administracyjnych dotyczących zarządzani szkołą i placówką oświatową, przepisów prawa oświatowego i ich zastosowania w zmieniające się rzeczywistości oświatowej, tworzenia prawa wewnętrznego szkoły.
  • przedmioty psychologiczno-pedagogiczne związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami ludzkimi.
  • grupę przedmiotów dotyczących funkcjonowania szkoły w środowisku, aktualnych tendencji w polityce oświatowej w Polsce i na świecie.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH DLA ROLNICTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent nabywa wiedzę na temat struktury instytucjonalnej UE i źródeł prawa UE, a także ich stosowania na płaszczyźnie krajowej. Absolwent będzie potrafił skonstruować projekty decyzji, postanowień, zawiadomień w zakresie płatności na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego. Absolwent będzie znał podstawy prawa materialnego w zakresie dotacji zarówno unijnych, jak i krajowych. Dyplomant będzie zaznajomiony z instytucjami publicznymi, które obsługują proces przyznawania płatności i zakresem ich kompetencji. Przekazana podczas prowadzonych studiów wiedza dotyczyć będzie nie tylko stricte funduszy unijnych dla rolnictwa, ale także zagadnień pokrewnych, takich jak ochrona danych osobowych, elementy prawa cywilnego i rodzinnego czy prawa rolnego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROJEKTOWANIE WYDARZEŃ I ZARZĄDZANIE W KULTURZE CYFROWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W ramach studiów otrzymasz nie tylko niezbędne umiejętności projektowania i organizowania wydarzeń kulturalnych, ale także zdobędziesz wiedzę na temat najnowszych trendów i technologii cyfrowych, które zmieniają oblicze przemysłu kulturalnego. Po ukończeniu tych studiów będziesz gotowy/a do pracy w różnorodnych sektorach kultury, takich jak festiwale, muzea, galerie, teatry, centra sztuki, agencje eventowe i wiele innych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SOCIAL MEDIA MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dlaczego warto?

  STAWIAMY NA PRAKTYKĘ:

  Na studiach będziesz mieć możliwość pracy na praktycznych narzędziach, które są niezbędne w pracy każdego marketera w branży social media. Wykładowcy to praktycy, którzy wszelkie omawiane zagadnienia będą popierać licznymi przykładami z praktyki. Staramy się ograniczać teorię do minimum.

  SZANUJEMY TWÓJ CZAS:

  Zajęcia będą odbywać się zdalnie w czasie synchronicznym na MS Teams. Będą one w większości nagrywane, dzięki czemu możliwa będzie też praca niesynchroniczna, co dla naszych słuchaczy oznacza dużą oszczędność czasu i elastyczność. Zadania wykonasz w dogodnym dla siebie czasie, więc nie martw się, że nie starczy Ci czasu na życie prywatne lub zawodowe. Dodatkowo będziesz miał możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami, którzy będą starali się rozwiązać każdy Twój problem.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SOCJOLOGIA EKOLOGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką społeczno-ekologiczną, które poszukują praktycznej wiedzy potrzebnej im w codziennym funkcjonowaniu. Absolwent studiów podyplomowych będzie mieć wiedzę dotyczącą działań skierowanych na ochronę środowiska oraz wspierających rozwój społeczeństwa. Absolwent zdobędzie umiejętności zawodowe w zakresie kształtowania rozwoju lokalnego oraz modernizowania zjawisk i procesów społecznych w perspektywie przyrodniczej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • STUDIA DLA TŁUMACZY PISEMNYCH I USTNYCH JĘZYKA NIEMIECKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla osób z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego, które chcą podjąć pracę w charakterze tłumacza pisemnego tekstów specjalistycznych lub tłumacza ustnego. W ramach studiów podyplomowych słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne przy zdawaniu różnego rodzaju egzaminów dla tłumaczy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • STUDIA PRZEKŁADU LITERACKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych zapewnia uzyskanie kompetencji filologicznych w zakresie poetyki i koncepcji translatorskich. Słuchacz uczy się analizy i przekładu dzieła literackiego oraz poznaje zasady redakcji tekstu. Literaturą wiodącą jest literatura rosyjska.

  Proponowane zajęcia doskonalą warsztat tłumacza tekstów artystycznych, przygotowują do samodzielnej pracy przekładowej oraz działalności na rynku wydawniczym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TŁUMACZ JĘZYKA ROSYJSKIEGO WOBEC POTRZEB RYNKU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie umiejętność praktycznego wykorzystania języka rosyjskiego w różnych zawodach (gałęziach rynku) oraz przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego.

  Absolwent będzie posiadał bogaty zasób leksyki specjalistycznej.  Zdobędzie kwalifikacje w zakresie pisemnego i ustnego przekładu tekstów różnych branż oraz praktyczną umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim i szeroką wiedzę na temat języka, sztuki i kultury rosyjskiej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TWORZENIE TREŚCI W JĘZYKU FRANCUSKIM: SPECJALISTA DS. CONTENTU I COPYWRITER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów uzyska kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej.

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania wiedzy o społeczeństwie we współczesnej szkole – kompetentnych do podejmowania różnych zadań dydaktycznych w oparciu o uzyskaną wiedzę merytoryczną i dydaktyczną, ale także otwartych na nowe wyzwania takie jak nauczanie zdalne z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik.

  Studia adresowane są do nauczycieli, którzy pragną doskonalić się zawodowo, pozyskać nowe umiejętności lub przekwalifikować się.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WSPARCIE DZIECKA I RODZINY WIELOPROBLEMOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)