Uniwersytet Rzeszowski

Kolegium Nauk Medycznych UR

al. Rejtana 16c, 

35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 10 00

Kolegium Nauk Medycznych UR

Uniwersytet Rzeszowski

al. Rejtana 16c, 

35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 10 00

 • ANALITYKA MEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Analityka medyczna

  Analityka medyczna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączy wiele dziedzin nauki związanych ze światem medycyny, farmacji czy też biotechnologii. Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie gruntownej, specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk medycznych i biologicznych, która pozwala na laboratoryjne różnicowanie stanów fizjologicznych i patologicznych organizmu człowieka.

  Są one czaso- i pracochłonne, ale satysfakcja ze zdobytej wiedzy wynagradza trud włożony w edukację. W trakcie studiów student nabywa umiejętności praktycznych i wiedzę umożliwiającą prowadzenie badań laboratoryjnych z zastosowaniem najnowszych technik oraz autoryzację i interpretację uzyskanych wyników.

  Planowane uruchomienie kierunku od roku akademickiego 2022/2023 pod warunkiem uzyskania uprawnień.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku analityka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DIETETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Dietetyka
  Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw.
  Jest przygotowany do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności; planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia; zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym; oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP); oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób; organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.
  Absolwent kierunku studiów jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczającychpożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering); organizacjach konsumenckich; placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji) oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). 
  Absolwent posiada predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi. Posiada ponadto przygotowanie ogólne i zawodowe obowiązujące w ochronie zdrowia

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacyjne: Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTRORADIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów elektroradiologia

  Absolwent kierunku elektroradiologia posiada wiedzę z zakresu: anatomia radiologiczna, radiodiagnostyka oraz ochrona radiologiczna, diagnostyka obrazowa, diagnostyka elektromedyczna, radioterapia.

  Absolwent kierunku elektroradiologia może ubiegać się o pracę w pracowniach: rentgenowskich, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, angiografii, audiometrii, densytometrii, spirometrii, elektrokardiografii i zakładach radioterapii. Może być zatrudniony również we wszystkich rodzajach placówek służby zdrowia oraz w urzędach państwowych i samorządowych, w których realizowane są zadania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektroradiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZJOTERAPIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów fizjoterapia
  Celem studiów jednolitych magisterskich na kierunku Fizjoterapia jest uzyskanie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, poprzez realizację zajęć, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych prowadzonych w warunkach klinicznych oraz uczestniczenie w działalności naukowo-badawczej.
  Absolwent uzyskuje wykształcenie i przygotowanie do wykonywania zawodu w zakresie prowadzenia diagnostyki funkcjonalnej, kwalifikowania, planowania i prowadzenia procesu fizjoterapii, dobierania wyrobów medycznych oraz prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej i edukacji pacjentów.
  Absolwent potrafi realizować czynności zawodowe w oparciu o aktualny stan wiedzy poparty dowodami naukowymi oraz sam posiada umiejętność planowania i prowadzenia badań naukowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KIERUNEK LEKARSKI (medycyna)

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 6 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 6 lat 6 lat
  tytuł zawodowy: lekarz lekarz
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów lekarski
  Absolwent kierunku lekarskiego otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy lekarza. Po ukończeniu studiów przystępuje do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, a po jego zdaniu uzyskuje prawo wykonywania zawodu lekarza uprawniające do podjęcia pracy w zakładach opieki zdrowotnej, jak również w ośrodkach naukowo-badawczych, akademickich oraz klinikach wyższych uczelni medycznych.
  Ukończenie studiów umożliwia podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w ramach specjalizacji lekarskich oraz kursów uzupełniających i dokształcających w różnych dziedzinach medycznych, a także kontynuację nauki na studiach trzeciego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku kierunek lekarski (medycyna) brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PIELĘGNIARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa magister pielęgniarstwa magister pielęgniarstwa
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów pielęgniarstwo
  Absolwent kierunku pielęgniarstwo uzyskuje dyplom licencjata pielęgniarstwa, który potwierdza, że zdobył on określoną wiedzę, umiejętności i postawy.
  Jest on przygotowany zarówno do pracy indywidualnej z pacjentem, jego rodziną w warunkach zamieszkania oraz grupą pacjentów w placówkach ochrony zdrowia i opieki społecznej, a szczególnie w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej tj. szpitalach, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i opiekuńczo - leczniczych, podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, pracy chronionej, w ośrodkach opieki paliatywno - hospicyjnej, medycyny pracy, w domach opieki społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku, w jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach.
  Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do kształcenia podyplomowego oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacyjne: Średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną w realizowanym toku studiów I stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia - waga 0,7.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POŁOŻNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów położnictwo

  Absolwent kierunku położnictwo jest przygotowany m.in. do: udzielania świadczeń zdrowotnych i działalności edukacyjno-zdrowotnej wobec kobiety ciężarnej, kobiety  rodzącej, kobiety w okresie połogu i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie, w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki  położniczo-ginekologicznej, prekoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, a także w okresie przekwitania i senium; rozpoznawania ciąży, sprawowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej i wykonywania badań niezbędnych do monitorowania jej przebiegu, a także samodzielnego prowadzenia i przyjmowania porodu fizjologicznego (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych), porodu z położenia miednicowego, także z nacięciem i szyciem krocza, wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne,  niezbędne  do  kontynuacji  leczenia  w  ramach  realizacji  zleceń lekarskich.

  Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata położnictwa i może pracować w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacyjne: Średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku studiów I stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia - waga 0,7.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Ratownictwo medyczne
  Od licencjonowanego ratownika medycznego oczekuje się praktycznych umiejętności niezbędnych do ratowania życia na miejscu zdarzenia, podczas zdarzenia i w szpitalnych oddziałach ratunkowych.
  Absolwenci studiów na kierunku Ratownictwo medyczne otrzymują tytuł licencjata, który umożliwi im podjęcie pracy w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zgodnie z ustawą o tym systemie do podjęcia medycznych działań ratowniczych w przyszłości uprawnieni będą, obok lekarzy ratunkowych i pielęgniarek ratunkowych, jedynie licencjonowani ratownicy medyczni. 
  Olbrzymie zapotrzebowanie na absolwentów tego rodzaju specjalności w połączeniu z faktem, że dopiero rozpoczyna się ich kształcenie, stwarza doskonałe możliwości realizacji zawodowej. Otwierający się szeroki rynek pracy daje absolwentom szansę zdobycia ciekawej, dobrze płatnej pracy o wysokim prestiżu społecznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Turystyka i rekreacja
  Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Jest wyposażony w wiedzę niezbędną do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji, tj.: przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych. Posiada kwalifikacje do pracy w administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki i rekreacji. Absolwent posługuje się co najmniej dwoma językami obcymi.
  Absolwent specjalności zarządzanie i obsługa w ruchu turystycznym posiada kompleksową wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych. Posiada umiejętności planowania, programowania i kalkulowania imprez turystycznych.
  Zna i praktycznie stosuje formy i metody obsługi różnorodnych grup turystycznych. Absolwent tej specjalności ma możliwość podjęcia pracy szczególnie w bezpośredniej obsłudze ruchu turystycznego - w charakterze pilotów wycieczek, a także w biurach podróży, przedsiębiorstwach obsługujących turystów i ośrodkach informacji turystycznej. Absolwent specjalności rekreacja ruchowa posiada poszerzoną wiedzę z zakresu form rekreacji ruchowej, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych grupach wiekowych i społecznych. Jest odpowiednio przygotowany do planowania i prowadzenia zajęć w zakresie wielu form aktywności fizycznej w czasie wolnym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie i obsługa w ruchu turystycznym
  • Hotelarstwo i gastronomia
  • Rekreacja ruchowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Turystyka zdrowotna
  • Zarządzanie i obsługa w hotelarstwie oraz gastronomii
  • Turystyka biznesowa
  • Turystyka kulturowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie i obsługa w ruchu turystycznym
  • Hotelarstwo i gastronomia
  • Rekreacja ruchowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Turystyka zdrowotna
  • Zarządzanie i obsługa w hotelarstwie oraz gastronomii
  • Turystyka biznesowa
  • Turystyka kulturowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacyjne: Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu w realizowanym toku studiów I stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów wychowanie fizyczne

  Studia na kierunku wychowanie fizyczne przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej i wychowawczej na wszystkich poziomach edukacji. Osoby, które ukończą ten kierunek mają możliwość pracy w szkołach jako nauczyciel wychowania fizycznego.

  Absolwent może również znaleźć pracę w służbach mundurowych (policji, straży pożarnej, wojsku, ratownictwie wodnym) oraz instytucjach oświatowych, badawczych i organizacjach społecznych z zakresu kultury fizycznej. Będzie przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sportu i rekreacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  język polski, biologia, egzamin wstępny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacyjne: Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu w realizowanym toku studiów I stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZDROWIE PUBLICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów zdrowie publiczne

  Absolwent kierunku Zdrowie publiczne będzie mógł wykazać się wiedzą interdyscyplinarną (teoretyczną i praktyczną) z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej, w szczególności w zakresie:

  • rozumienia podstawowych problemów zdrowia publicznego, systemów opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej;
  • rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji;
  • rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi;
  • gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości;
  • realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym;
  • realizowania programów dotyczących epidemiologii, profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej;
  • komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym;
  • wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
  • gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym , regionalnym i centralnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego;
  • znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 oraz języka specjalistycznego z zakresu Zdrowia publicznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Turystyka kulturowa
  • Zarządzanie w opiece zdrowotnej
  • Medycyna podróży i zdrowie międzynarodowe
  • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Telemedycyna
  • Zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Bhp i ochrona radiologiczna
  • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych
  • Organizacja ratownictwa medycznego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Turystyka kulturowa
  • Zarządzanie w opiece zdrowotnej
  • Medycyna podróży i zdrowie międzynarodowe
  • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Telemedycyna
  • Zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Bhp i ochrona radiologiczna
  • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych
  • Organizacja ratownictwa medycznego

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacyjne: średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku studiów I stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia - waga 0,7.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)