• DIETETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Dietetyka
  Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw.
  Jest przygotowany do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności; planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia; zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym; oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP); oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób; organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.
  Absolwent kierunku studiów jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczającychpożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering); organizacjach konsumenckich; placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji) oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). 
  Absolwent posiada predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi. Posiada ponadto przygotowanie ogólne i zawodowe obowiązujące w ochronie zdrowia

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku studiów I stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia .

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTRORADIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Elektrotradiologia
  Studenci zdobędą wiedzę z zakresu nauk medycznych, polityki zdrowotnej i społecznej, medycyny środowiskowej, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, zarządzania, prawa oraz przedmiotów zawodowych, m.in. takich jak anatomia radiologiczna, diagnostyka obrazowa, diagnostyka elektromedyczna, radioterapia, radiodiagnostyka oraz ochrona radiologiczna.
  Zdobyte wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwolą absolwentom ubiegać się o zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej lub organizacjach samorządowych zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia.
  Wiedza oraz umiejętności z zakresu elektroradiologii dadzą możliwość pracy w prywatnych gabinetach oraz publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej wykonujących zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pierwiastków promieniotwórczych, pola magnetycznego i ultradźwięków. Absolwenci tej uczelni rzeszowskiej na kierunku eletroradiologia znajdują zatrudnienie:
  • We wszystkich rodzajach placówek służby zdrowia oraz w urzędach państwowych i samorządowych, w których realizowane są zadania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej (zakłady opieki zdrowotnej, stacje sanitarno-epidemiologiczne,wojewódzkie i regionalne ośrodki medycyny pracy, urząd marszałkowski, urzędy miast i gmin itp.).
  • Absolwenci dodatkowo mogą ubiegać się o pracę w pracowniach: rentgenowskich, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, angiografii, audiometrii, densytometrii, spirometrii, elektrokardiografii i zakładach radioterapii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektroradiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZJOTERAPIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) (jednolite) czas trwania: 2 lata • 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia jednolite magisterskie II stopnia jednolite magisterskie
  czas trwania: 2 lata 5 lat 2 lata 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister magister magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Fizjoterapia
  Absolwent wykazuje się wiedzą niezbędną do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów. Ponadto zdobędzie podstawowe wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej i obrazowej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej.
  Po ukończeniu studiów absolwent wykazuje się podstawową znajomością i umiejętnościami praktycznymi z zakresu fizykoterapii, masażu i kinezyterapii. Uzyska kompetencje zawodowe w zakresie procedur fizjoterapeutycznych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną.
  Osoba, która ukończy studia w zakresie fizjoterapii. Będzie przygotowana do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, tj. szpitalach o różnym profilu, specjalistycznych przychodniach, poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych, przychodniach wielospecjalistycznych oraz ośrodkach i sanatoriach, w przyszkolnych i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej i ośrodkach szkolno-wychowawczych, w zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, gabinetach odnowy biologicznej i fitness, klubach sportowych ze sportowcami wyczynowymi i zawodowymi, domach opieki czy hospicjach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KIERUNEK LEKARSKI

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 6 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 6 lat 6 lat
  tytuł zawodowy: lekarz lekarz
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Lekarski
  Studia pozwalają zdobyć kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych, takich jak badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitacja chorych, udzielanie porad lekarskich, a także wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich w zakresie swojej specjalizacji. Absolwent posiada wiedzę z zakresu podstawowych nauk medycznych odnoszącą się do struktury i funkcjonowania organizmu ludzkiego, stanowiącą podstawę działań lekarskich w zdrowiu i chorobie.
  W szczególności:
  • Zna prawidłową strukturę i funkcjonowanie organizmu ludzkiego z uwzględnieniem cyklu życiowego człowieka oraz mechanizmów homeostazy ustroju.
  • Potrafi rozpoznać zmiany strukturalne i czynnościowe będące przejawem choroby.
  • Zna epidemiologię i czynniki ryzyka oraz etiologię i naturalny przebieg chorób ostrych i przewlekłych. 
  • Zna mechanizmy działania leków, wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania, objawy uboczne i interakcje lekowe. Studia na tym kierunku trwają sześć lat i nie są zakończone egzaminem magisterskim, a absolwent
  • zdobywa tytuł zawodowy lekarza.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PIELĘGNIARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Pielęgniarstwo
  Absolwent posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym; komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy; organizowania pracy własnej; nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.
  Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest Średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną w realizowanym toku studiów I stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia. .

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POŁOŻNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Położnictwo
  Umiejscowienie kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej dla studiów I stopnia. Położnictwo to zawód zaufania społecznego. Podmiotem oddziaływań pomocy i opieki położniczej jest człowiek. Kształcenie, zatem w tak odpowiedzialnym zawodzie było i jest prowadzone na wysokim poziomie.
  Od położnej wymagana jest znajomość wiedzy medycznej, najnowszych technologii diagnostycznych, ale i profesjonalizm w wykonywaniu procedur pielęgniarskich. Obecny system kształcenia położnych odbywa się w oparciu o standardy nauczania, Dyrektywy Unii Europejskiej, Proces Boloński. Położne korzystają w pracy zawodowej z wielu dyscyplin naukowych, uczestniczą w tworzeniu i syntezie teorii i praktyki, mają osiągnięcia w zakresie badań naukowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku studiów I stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Ratownictwo medyczne
  Od licencjonowanego ratownika medycznego oczekuje się praktycznych umiejętności niezbędnych do ratowania życia na miejscu zdarzenia, podczas zdarzenia i w szpitalnych oddziałach ratunkowych.
  Absolwenci studiów na kierunku Ratownictwo medyczne otrzymują tytuł licencjata, który umożliwi im podjęcie pracy w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zgodnie z ustawą o tym systemie do podjęcia medycznych działań ratowniczych w przyszłości uprawnieni będą, obok lekarzy ratunkowych i pielęgniarek ratunkowych, jedynie licencjonowani ratownicy medyczni. 
  Olbrzymie zapotrzebowanie na absolwentów tego rodzaju specjalności w połączeniu z faktem, że dopiero rozpoczyna się ich kształcenie, stwarza doskonałe możliwości realizacji zawodowej. Otwierający się szeroki rynek pracy daje absolwentom szansę zdobycia ciekawej, dobrze płatnej pracy o wysokim prestiżu społecznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Turystyka i rekreacja
  Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Jest wyposażony w wiedzę niezbędną do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji, tj.: przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych. Posiada kwalifikacje do pracy w administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki i rekreacji. Absolwent posługuje się co najmniej dwoma językami obcymi.
  Absolwent specjalności zarządzanie i obsługa w ruchu turystycznym posiada kompleksową wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych. Posiada umiejętności planowania, programowania i kalkulowania imprez turystycznych.
  Zna i praktycznie stosuje formy i metody obsługi różnorodnych grup turystycznych. Absolwent tej specjalności ma możliwość podjęcia pracy szczególnie w bezpośredniej obsłudze ruchu turystycznego - w charakterze pilotów wycieczek, a także w biurach podróży, przedsiębiorstwach obsługujących turystów i ośrodkach informacji turystycznej. Absolwent specjalności rekreacja ruchowa posiada poszerzoną wiedzę z zakresu form rekreacji ruchowej, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych grupach wiekowych i społecznych. Jest odpowiednio przygotowany do planowania i prowadzenia zajęć w zakresie wielu form aktywności fizycznej w czasie wolnym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw maturalnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu w realizowanym toku studiów I stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Wychowanie fizyczne
  Absolwent studiów I stopnia posiada kwalifikacje umożliwiające właściwe oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm, jak również środkami społecznymi na osobowość. Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w szkołach podstawowych, placówkach oświatowo--wychowawczych, klubach sportowych oraz w organizacjach społecznych kultury fizycznej i turystyki. Nauczanie w języku angielskim, w systemie „Europejczyk”, stwarza możliwości podjęcia pracy pedagogicznej i szkoleniowo--sportowej z grupami obcojęzycznymi.
  PROGRAM „EUROPEJCZYK”
  Pierwszy w Polsce nowatorski program studiów anglojęzycznych. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje możliwość studiowania w języku angielskim na kierunku turystyka i rekreacja na poziomie studiów magisterskich i licencjackich oraz na kierunku wychowanie fizyczne na poziomie studiów licencjackich w ramach programu „Europejczyk”. Innowacyjny program „Europejczyk” sprzyja poznaniu języka branżowego i nabraniu biegłości w posługiwaniu się fachową terminologią w danej dziedzinie.
  Atutami tej ścieżki kształcenia są: praktyczna nauka języków obcych, małe grupy ćwiczeniowe i wykładowe, indywidualne podejście do każdego studenta, możliwość uzyskania drugiego dyplomu w Kajaani w Finlandii (Kajaani University of Applied Sciences) w ramach dwustronnej umowy (Double Degree), udział w zajęciach z nauczycielami i studentami z zagranicy, lepsze przygotowanie do bieżących wymogów krajowego i międzynarodowego rynku pracy, pierwszeństwo w wyjazdach na wymiany studenckie w ramach programu Erasmus do uczelni zagranicznych.
  Podstawą przyjęcia kandydata do programu „Europejczyk” są:
  • standardowy proces rekrutacji,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej komunikatywnym,
  • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw maturalnych oraz wynik egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu w realizowanym toku studiów I stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZDROWIE PUBLICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Zdrowie publiczne
  Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej.
  Absolwent posiada umiejętności w zakresie: rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji; rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi; realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym; komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym; gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości; realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej; wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia; gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego. 
  Absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w zakładach opieki zdrowotnej oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest Średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku studiów I stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Opinie (0)