al. Rejtana 16c, 

35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 10 00

al. Rejtana 16c, 

35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 10 00

 • DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Dietetyka
  Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw.
  Jest przygotowany do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności; planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia; zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym; oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP); oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób; organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.
  Absolwent kierunku studiów jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczającychpożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering); organizacjach konsumenckich; placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji) oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). 
  Absolwent posiada predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi. Posiada ponadto przygotowanie ogólne i zawodowe obowiązujące w ochronie zdrowia

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty:
  • Biologia
  • Jeden przedmiot dodatkowy wskazany przez kandydata spośród: chemia lub fizyka/fizyka z astronomią lub matematyka
  • Język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • ELEKTRORADIOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Elektrotradiologia
  Studenci zdobędą wiedzę z zakresu nauk medycznych, polityki zdrowotnej i społecznej, medycyny środowiskowej, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, zarządzania, prawa oraz przedmiotów zawodowych, m.in. takich jak anatomia radiologiczna, diagnostyka obrazowa, diagnostyka elektromedyczna, radioterapia, radiodiagnostyka oraz ochrona radiologiczna.
  Zdobyte wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwolą absolwentom ubiegać się o zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej lub organizacjach samorządowych zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia.
  Wiedza oraz umiejętności z zakresu elektroradiologii dadzą możliwość pracy w prywatnych gabinetach oraz publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej wykonujących zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pierwiastków promieniotwórczych, pola magnetycznego i ultradźwięków. Absolwenci tej uczelni rzeszowskiej na kierunku eletroradiologia znajdują zatrudnienie:
  • We wszystkich rodzajach placówek służby zdrowia oraz w urzędach państwowych i samorządowych, w których realizowane są zadania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej (zakłady opieki zdrowotnej, stacje sanitarno-epidemiologiczne,wojewódzkie i regionalne ośrodki medycyny pracy, urząd marszałkowski, urzędy miast i gmin itp.).
  • Absolwenci dodatkowo mogą ubiegać się o pracę w pracowniach: rentgenowskich, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, angiografii, audiometrii, densytometrii, spirometrii, elektrokardiografii i zakładach radioterapii.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektroradiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty:
  • Biologia
  • Jeden przedmiot dodatkowy wskazany przez kandydata spośród: chemia lub fizyka/fizyka z astronomia lub matematyka
  • Język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZJOTERAPIA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Fizjoterapia
  Absolwent wykazuje się wiedzą niezbędną do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów. Ponadto zdobędzie podstawowe wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej i obrazowej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej.
  Po ukończeniu studiów absolwent wykazuje się podstawową znajomością i umiejętnościami praktycznymi z zakresu fizykoterapii, masażu i kinezyterapii. Uzyska kompetencje zawodowe w zakresie procedur fizjoterapeutycznych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną.
  Osoba, która ukończy studia w zakresie fizjoterapii. Będzie przygotowana do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, tj. szpitalach o różnym profilu, specjalistycznych przychodniach, poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych, przychodniach wielospecjalistycznych oraz ośrodkach i sanatoriach, w przyszkolnych i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej i ośrodkach szkolno-wychowawczych, w zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, gabinetach odnowy biologicznej i fitness, klubach sportowych ze sportowcami wyczynowymi i zawodowymi, domach opieki czy hospicjach.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty:
  • Biologia
  • Jeden przedmiot dodatkowy wskazany przez kandydata spośród: chemia lub fizyka/fizyka z astronomią lub matematyka
  • Język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Lekarski
  Studia pozwalają zdobyć kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych, takich jak badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitacja chorych, udzielanie porad lekarskich, a także wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich w zakresie swojej specjalizacji. Absolwent posiada wiedzę z zakresu podstawowych nauk medycznych odnoszącą się do struktury i funkcjonowania organizmu ludzkiego, stanowiącą podstawę działań lekarskich w zdrowiu i chorobie.
  W szczególności:
  • Zna prawidłową strukturę i funkcjonowanie organizmu ludzkiego z uwzględnieniem cyklu życiowego człowieka oraz mechanizmów homeostazy ustroju.
  • Potrafi rozpoznać zmiany strukturalne i czynnościowe będące przejawem choroby.
  • Zna epidemiologię i czynniki ryzyka oraz etiologię i naturalny przebieg chorób ostrych i przewlekłych. 
  • Zna mechanizmy działania leków, wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania, objawy uboczne i interakcje lekowe. Studia na tym kierunku trwają sześć lat i nie są zakończone egzaminem magisterskim, a absolwent
  • zdobywa tytuł zawodowy lekarza.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarskim brane są pod uwagę następujące przedmioty:
  • Biologia
  • Jeden przedmiot dodatkowy wskazany przez kandydata spośród: chemia lub fizyka/fizyka z astronomią lub matematyka
  • Język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Pielęgniarstwo
  Absolwent posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym; komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy; organizowania pracy własnej; nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.
  Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty:
  • Biologia
  • Jeden przedmiot dodatkowy wskazany przez kandydata spośród: chemia lub fizyka/fizyka z astronomią lub matematyka
  • Język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest przeliczona na punkty średnia arytmetyczna wszystkich ocen  uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku studiów I stopnia  na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • POŁOŻNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Położnictwo
  Umiejscowienie kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej dla studiów I stopnia. Położnictwo to zawód zaufania społecznego. Podmiotem oddziaływań pomocy i opieki położniczej jest człowiek. Kształcenie, zatem w tak odpowiedzialnym zawodzie było i jest prowadzone na wysokim poziomie.
  Od położnej wymagana jest znajomość wiedzy medycznej, najnowszych technologii diagnostycznych, ale i profesjonalizm w wykonywaniu procedur pielęgniarskich. Obecny system kształcenia położnych odbywa się w oparciu o standardy nauczania, Dyrektywy Unii Europejskiej, Proces Boloński. Położne korzystają w pracy zawodowej z wielu dyscyplin naukowych, uczestniczą w tworzeniu i syntezie teorii i praktyki, mają osiągnięcia w zakresie badań naukowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty:
  • Biologia
  • Jeden przedmiot dodatkowy wskazany przez kandydata spośród: chemia lub fizyka/fizyka z astronomią lub matematyka
  • Język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Położnictwo jest przeliczona na punkty średnia arytmetyczna wszystkich ocen  uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku studiów I stopnia  na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Ratownictwo medyczne
  Od licencjonowanego ratownika medycznego oczekuje się praktycznych umiejętności niezbędnych do ratowania życia na miejscu zdarzenia, podczas zdarzenia i w szpitalnych oddziałach ratunkowych.
  Absolwenci studiów na kierunku Ratownictwo medyczne otrzymują tytuł licencjata, który umożliwi im podjęcie pracy w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zgodnie z ustawą o tym systemie do podjęcia medycznych działań ratowniczych w przyszłości uprawnieni będą, obok lekarzy ratunkowych i pielęgniarek ratunkowych, jedynie licencjonowani ratownicy medyczni. 
  Olbrzymie zapotrzebowanie na absolwentów tego rodzaju specjalności w połączeniu z faktem, że dopiero rozpoczyna się ich kształcenie, stwarza doskonałe możliwości realizacji zawodowej. Otwierający się szeroki rynek pracy daje absolwentom szansę zdobycia ciekawej, dobrze płatnej pracy o wysokim prestiżu społecznym.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty:
  • Biologia
  • Jeden przedmiot dodatkowy wskazany przez kandydata spośród: chemia lub fizyka/fizyka z astronomią lub matematyka
  • Język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Turystyka i rekreacja
  Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Jest wyposażony w wiedzę niezbędną do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji, tj.: przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych. Posiada kwalifikacje do pracy w administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki i rekreacji. Absolwent posługuje się co najmniej dwoma językami obcymi.
  Absolwent specjalności zarządzanie i obsługa w ruchu turystycznym posiada kompleksową wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych. Posiada umiejętności planowania, programowania i kalkulowania imprez turystycznych.
  Zna i praktycznie stosuje formy i metody obsługi różnorodnych grup turystycznych. Absolwent tej specjalności ma możliwość podjęcia pracy szczególnie w bezpośredniej obsłudze ruchu turystycznego - w charakterze pilotów wycieczek, a także w biurach podróży, przedsiębiorstwach obsługujących turystów i ośrodkach informacji turystycznej. Absolwent specjalności rekreacja ruchowa posiada poszerzoną wiedzę z zakresu form rekreacji ruchowej, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych grupach wiekowych i społecznych. Jest odpowiednio przygotowany do planowania i prowadzenia zajęć w zakresie wielu form aktywności fizycznej w czasie wolnym.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest konkurs świadectw.

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach pierwszego stopnia. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

  Dowiedz się więcej

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Wychowanie fizyczne
  Absolwent studiów I stopnia posiada kwalifikacje umożliwiające właściwe oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm, jak również środkami społecznymi na osobowość. Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w szkołach podstawowych, placówkach oświatowo--wychowawczych, klubach sportowych oraz w organizacjach społecznych kultury fizycznej i turystyki. Nauczanie w języku angielskim, w systemie „Europejczyk”, stwarza możliwości podjęcia pracy pedagogicznej i szkoleniowo--sportowej z grupami obcojęzycznymi.
  PROGRAM „EUROPEJCZYK”
  Pierwszy w Polsce nowatorski program studiów anglojęzycznych. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje możliwość studiowania w języku angielskim na kierunku turystyka i rekreacja na poziomie studiów magisterskich i licencjackich oraz na kierunku wychowanie fizyczne na poziomie studiów licencjackich w ramach programu „Europejczyk”. Innowacyjny program „Europejczyk” sprzyja poznaniu języka branżowego i nabraniu biegłości w posługiwaniu się fachową terminologią w danej dziedzinie.
  Atutami tej ścieżki kształcenia są: praktyczna nauka języków obcych, małe grupy ćwiczeniowe i wykładowe, indywidualne podejście do każdego studenta, możliwość uzyskania drugiego dyplomu w Kajaani w Finlandii (Kajaani University of Applied Sciences) w ramach dwustronnej umowy (Double Degree), udział w zajęciach z nauczycielami i studentami z zagranicy, lepsze przygotowanie do bieżących wymogów krajowego i międzynarodowego rynku pracy, pierwszeństwo w wyjazdach na wymiany studenckie w ramach programu Erasmus do uczelni zagranicznych.
  Podstawą przyjęcia kandydata do programu „Europejczyk” są:
  • standardowy proces rekrutacji,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej komunikatywnym,
  • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalfikacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne jest konkurs świadectw.

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZDROWIE PUBLICZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Zdrowie publiczne
  Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej.
  Absolwent posiada umiejętności w zakresie: rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji; rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi; realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym; komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym; gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości; realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej; wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia; gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego. 
  Absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w zakładach opieki zdrowotnej oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty:
  • Biologia
  • Jeden przedmiot dodatkowy wskazany przez kandydata spośród: chemia lub fizyka/fizyka z astronomią lub matematyka
  • Język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zdrowie publiczne jest przeliczona na punkty średnia arytmetyczna wszystkich ocen  uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku studiów I stopnia  na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)