ul. Krasińskiego 8

40-019 Katowice

tel. 32 603 4140.

Tel./faks 32 603 4108

http://www.polsl.pl/Wydzialy/RT/

ul. Krasińskiego 8

40-019 Katowice

tel. 32 603 4140.

Tel./faks 32 603 4108

http://www.polsl.pl/Wydzialy/RT/

 • TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Transport

  Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Potrafią rozwiązywać problemy w dziedzinie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem. Są przygotowywani do twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, a także procesów i technologii transportu drogowego, szynowego i lotniczego. Absolwenci kierunku transport znajdą zatrudnienie w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i zakładowego, między innymi w zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i wewnątrzzakładowego, jak również w zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych oraz centrach logistycznych. Mogą także pracować w ośrodkach dydaktycznych i badawczych.

  Stacjonarne (S I)

  • czas trwania studiów – 3,5 roku (7 semestrów),
  • uzyskany tytuł – inżynier,

  Niestacjonarne (NZ I)

  • czas trwania studiów – 3,5 roku (7 semestrów)
  • uzyskany tytuł – inżynier

  Specjalności – Studia I stopnia:

  • eksploatacja pojazdów samochodowych (S, NZ)
  • eksploatacja pojazdów szynowych (S, NZ)
  • infrastruktura i ruch kolejowy (S, NZ)
  • inżynieria ruchu (S, NZ)
  • logistyka transportu (S, NZ)
  • mechanika i eksploatacja lotnicza (S)
  • nawigacja powietrzna (S)
  • technika i zarządzanie w transporcie samochodowym (S, NZ)
  • transport przemysłowy (S, NZ)
  • transport przemysłowy (S, NZ)
  • sterowanie ruchem kolejowym (NZ)
  • systemy informatyczne transportu (S, NZ)

  Studia II stopnia

  Stacjonarne (S II)

  • czas trwania studiów – 1,5 roku (3 semestry)
  • uzyskany tytuł – magister inżynier
  • kryteria przyjęć: dostępne na www.rekrutacja.polsl.pl
  • Niestacjonarne (NZ II)
  • czas trwania studiów – 1,5 roku (3 semestry)
  • uzyskany tytuł – magister inżynier
  • kryteria przyjęć: zasady przyjęć jak na studia stacjonarne
  • Specjalności – Studia II stopnia:
  • eko- i elektromobilność w pojazdach samochodowych (S, NZ)
  • eksploatacja pojazdów samochodowych (S, NZ)
  • eksploatacja pojazdów szynowych (S, NZ)
  • inżynieria ruchu (S, NZ)
  • logistyka transportu (S, NZ)
  • mechanika i eksploatacja lotnicza (S)
  • nawigacja powietrzna (S)
  • technika i zarządzanie w transporcie samochodowym (S, NZ)
  • transport i spedycja drogowa (S, NZ)

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny w 2015 r. i w latach późniejszych, oraz dla absolwentów techników w 2016 r. i w latach późniejszych: matematyka na poziomie podstawowym jako przedmiot główny oraz jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym – do wyboru: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka,
  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny w 2014 r. i w latach wcześniejszych, oraz dla absolwentów techników w 2015 r. i w latach wcześniejszych: matematyka na poziomie podstawowym jako przedmiot główny oraz jeden przedmiot dodatkowy – do wyboru: matematyka na poziomie rozszerzonym lub następujące przedmioty na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym: fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka,
  • kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty; pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest złożenie wymaganych dokumentów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • TRANSPORT KOLEJOWY Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Transport Kolejowy

  Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie funkcjonowania nowoczesnego transportu kolejowego, w tym budowy i eksploatacji pojazdów szynowych, ze szczególnym uwzględnieniem komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM, diagnostyki, materiałów i technologii wytwarzania. Nabywają także wiedzę z zakresu inżynierii bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, przede wszystkim ze sterowania ruchem kolejowym, z interoperacyjności kolei europejskich, logistyki, zintegrowanych systemów zarządzania oraz systemów bezpieczeństwa. Uzyskują również kwalifikacje w zakresie projektowania i utrzymania infrastruktury transportu kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem projektowania kolei dużych prędkości oraz modernizacji, diagnostyki i remontów istniejących dróg szynowych. Absolwenci są przygotowani do samodzielnego stosowania techniki cyfrowej, narzędzi komputerowych oraz posiadają umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim. Posiadają znajomość prawa i norm w zakresie transportu szynowego, budownictwa i ochrony środowiska. Uzyskują umiejętności inżynierskie podczas semestralnej praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach związanych z transportem kolejowym oraz podczas przygotowania projektu inżynierskiego na podstawie tematów zleconych z przedsiębiorstw branży kolejowej. Absolwenci są przygotowani do twórczej pracy inżynierskiej w biurach projektowych środków transportu i infrastruktury kolejowej, przedsiębiorstwach eksploatacji transportu szynowego, zakładach obsługowo-naprawczych środków transportu szynowego, jednostkach organizacyjnych związanych z logistyką i spedycją w transporcie kolejowym, w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz u zarządców infrastruktury.

  Studia I stopnia

  Stacjonarne (S I)

  • czas trwania studiów – 3,5 roku (7 semestrów),
  • uzyskany tytuł – inżynier,

  Niestacjonarne (NZ I)

  • czas trwania studiów – 3,5 roku (7 semestrów)
  • uzyskany tytuł – inżynier
  • kryteria przyjęć: zasady przyjęć jak na studia stacjonarne

  Specjalności – Studia I stopnia:

  • budowa i eksploatacja pojazdów szynowych (S, NZ)
  • inżynieria bezpieczeństwa w transporcie kolejowym (S, NZ)
  • projektowanie i utrzymanie infrastruktury transportu kolejowego (S, NZ)

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport kolejowy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny w 2015 r. i w latach późniejszych, oraz dla absolwentów techników w 2016 r. i w latach późniejszych: matematyka na poziomie podstawowym jako przedmiot główny oraz jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym – do wyboru: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka,
  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny w 2014 r. i w latach wcześniejszych, oraz dla absolwentów techników w 2015 r. i w latach wcześniejszych: matematyka na poziomie podstawowym jako przedmiot główny oraz jeden przedmiot dodatkowy – do wyboru: matematyka na poziomie rozszerzonym lub następujące przedmioty na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym: fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka,
  • kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty; pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych.

  Dowiedz się więcej

 • BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN - STUDIA DOKTORANCKIE   REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - studia doktoranckie na kierunku Budowa i Eksploatacja Maszyn

  Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  W trakcie rekrutacji na studia doktoranckie, brane są pod uwagę:

  • W trakcie rekrutacji na studia doktoranckie, brane są pod uwagę:
  • ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00
  • w przypadku kandydatów na studia doktoranckie w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” dopuszcza się ocenę z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 3,50, jednak pod warunkiem udokumentowania doświadczenia zawodowego kandydata
  • rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy w zakresie dyscypliny studiów

 • TRANSPORT - STUDIA DOKTORANCKIE   REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - studia doktoranckie na kierunku Transport

  Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  W trakcie rekrutacji na studia doktoranckie, brane są pod uwagę:

  W trakcie rekrutacji na studia doktoranckie, brane są pod uwagę:

  • ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00
  • w przypadku kandydatów na studia doktoranckie w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” dopuszcza się ocenę z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 3,50, jednak pod warunkiem udokumentowania doświadczenia zawodowego kandydata
  • rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy w zakresie dyscypliny studiów

Opinie (0)