ul. Marynarki Polskiej 15

Gdańsk 80-557, 

tel. 882 067 770

e-mail: rekrutacja.gdansk@wsb.net.pl

ul. Marynarki Polskiej 15

Gdańsk 80-557, 

tel. 882 067 770

e-mail: rekrutacja.gdansk@wsb.net.pl

 • AGENT CELNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Agent Celny mają na celu  wyposażenie uczestnika w poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, szczegółową wiedzę o kompetencjach krajowej administracji skarbowej oraz Straży Granicznej i Unijnym Kodeksie Celnym, umiejętności analizowania i przygotowywania dokumentacji celnej, wiedzę niezbędną do realizacji zadań związanych z obsługą celną podmiotów.

  W związku z deregulacją zawodu Agenta Celnego – Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768). pojawia się wzrost zainteresowania i zapotrzebowania na rynku pracy na zawód agenta celnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I STARSZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej przygotowują pracowników do kompleksowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Wiedza i zdobyte umiejętności świadczenia kompetentnej  opieki, prowadzenia rehabilitacji oraz udzielania pierwszej pomocy, a także przygotowania i realizacji programu wspierającego i aktywizującego wpływa na jakość życia i lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie osób niepełnosprawnych i starszych.

  W programie studiów:

  • diagnozowania potrzeb życiowych oraz możliwości i ograniczeń osób niepełnosprawnych i starszych
  • terminologia dotycząca starości i niepełnosprawności
  • współpraca z personelem medycznym
  • umiejętności tworzenia programu rehabilitacji wspólnie z rehabilitantem i terapeutą
  • pierwsza pomoc
  • świadczenie usług opiekuńczych
  • tworzenie optymalnych warunków życia
  • budowanie relacji z rodziną i środowiskiem lokalnym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUTOKREACJA I BUDOWANIE WIZERUNKU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Autokreacji i budowania wizerunku  mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu transgresji i zarzadzania zmianą, podstaw komunikacji interpersonalnej. Zdobyta wiedza pozwoli na rozwinięcie umiejętności kształtowania i kierowania własnym wizerunkiem. Celem studiów jest wzbogacenie kandydata w warsztat potrzebny na poziomie pracy psychologicznej, doradczej jak również konsultingowej, w której to wizerunek pełni istotna kwestię.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe o specjalności Bezpieczeństwo antyterrorystyczne przygotowują wysoko wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska w administracji państwowej i samorządowej związane z profilaktyką i prewencją antyterrorystyczną oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE W KOSMETOLOGII BIOESTETYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku  Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej mają na celu uzyskanie wiedzy, kwalifikacji oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego i jego implementacji w kosmetologii. 

  Ponadto, dzięki rozbudowanym modułom związanym z nowoczesnymi technologiami, uczestnicy będą mieli większą świadomość narzędzi i technologii wspierających ich w budowaniu i rozwijaniu swoich usług i marki. Program studiów obejmuje również obszary bezpieczeństwa dermatologii i anatomii kosmetycznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w gabinecie kosmetologicznym. Pełen wachlarz mający na celu przedstawienie kompleksowej wiedzy i umiejętności, który nie tylko uczy, ale także rozwija na wielu płaszczyznach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COACHING I DORADZTWO ZAWODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe specjalność Coaching i doradztwo zawodowe uzupełnią dotychczasową wiedzę i umiejętności oraz przygotują do pracy w charakterze specjalisty w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy czy preorientacji zawodowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemstralne studia podyplomowe na kierunku Cyberbezpieczeństwo mają na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie opracowywania i stosowania szeregu technologii, procesów i praktyk w celu ochrony komputerów, danych, sieci i programów przed atakami, uszkodzeniami i nielegalnym dostępem.
  Specjaliści w obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego pełnić mogą cztery podstawowe role: doradców, projektantów, testerów oraz analityków. Pierwsza z ról polega na doradzaniu klientom w zakresie polityki i strategii bezpieczeństwa w danej organizacji oraz na przeprowadzaniu oceny ryzyka w celu ustalenia stopnia narażenia organizacji na zagrożenia cybernetyczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DOSKONALENIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Doskonalenie kompetencji wychowawczych ma służyć podniesieniu kwalifikacji nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku dojrzewania, kiedy narastają problemy wychowawcze wynikające zarówno z uwarunkowań obiektywnych jak i subiektywnych. Udoskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w szkołach.

  Nauczyciele i wychowawcy zostaną przygotowani do pracy z młodzieżą trudną oraz do doboru skutecznych metod oddziaływania na uczniów i wychowanków, rozbudowane zostaną instrumenty prewencyjnego zapobiegania kryzysom wychowawczym. Absolwenci będą przygotowani do tego, aby w swoich szkołach stać się liderami wzorcowego  rozwiązywania powstających sytuacji kryzysowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa dają dydaktyczno – pedagogiczne i merytoryczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

  Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności nie tylko w zakresie dydaktyki oraz metodyki przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, pozwalając zdobyć kompetencje nauczyciela tego przedmiotu, przekazują także wiedzę na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia życia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną pozwalają zdobyć przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej czyli  kwalifikacje potrzebne do pracy z osobą / uczniem niepełnosprawnym intelektualnie. Po studiach uzyskasz kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej lub w dodatkowym jej zakresie, co umożliwi prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych w zgłębianym obszarze.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  pozwalają zdobyć przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej, czyli  kwalifikacje potrzebne do pracy z osobą / uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, w szczególności ze spektrum autyzmu w tym zespołem Aspergera.

  Po studiach uzyskasz kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej lub w dodatkowym jej zakresie, co umożliwi prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych w zgłębianym obszarze.

  W trakcie studiów na kierunku Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  zdobędziesz wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

  • pedagogiki specjalnej,
  • psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii,
  • dydaktyki i metodyki nauczania,
  • poszerzonej dydaktyki specjalnej w odniesieniu do dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera i różnych etapów edukacji,
  • komunikacji interpersonalnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA OBRONNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe  w Giżycku przygotowują kompetentną kadrę ds. zarządzania kryzysowego i obronności państwa, a także specjalistów ds. edukacji w zakresie bezpieczeństwa.

  Po studiach masz kwalifikacje do:

  • objęcia stanowisk ds. zarządzania kryzysowego i obronności państwa w służbach mundurowych takich jak Policja, wojsko, straż pożarna
  • nauczania przedmiotów z obszaru bezpieczeństwa, np. przysposobienie obronne, edukacja obronna, zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HORTITERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Hortiterapia mają na celu wykształcenie profesjonalnych hortiterapeutów do prowadzenia zajęć terapeutycznych służących poprawie dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, dla osób niepełnosprawnych, osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu oraz wykluczonych społecznie. Absolwent uzyska kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach ochrony zdrowia, edukacyjnych, pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, świetlicach, fundacjach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w bibliotekach naukowych, szkolnych, pedagogicznych, uniwersyteckich, mediatekach i centrach informacji różnego stopnia, nabycie umiejętności szukania, przetwarzania i interpretacji zdobytej wiedzy.

  Szczegółowy program studiów jest odzwierciedleniem interdyscyplinarnego podejścia do pracy bibliotekarza, jego roli w procesie wyszukiwania informacji i pozyskiwania wiedzy. Absolwenci kierunku będą mieli możliwość zapoznania się z tradycyjnym, historycznym bibliotekarstwem, ale też ze współczesnym, w pełni nowoczesnym, niejednokrotnie wyprzedzającym współczesne rozwiązania (np. cyfryzacja, która zaczęła się od bibliotek na początku XXI w.).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z ARCHIWISTYKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe o specjalności Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką stwarzają możliwość podjęcia pracy na stanowiskach związanych z obiegiem, ochroną i zabezpieczaniem informacji w państwowych, samorządowych i publicznych jednostkach organizacyjnych oraz w firmach prywatnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • JĘZYK OBCY W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Nauczanie języka obcego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej przygotowują kompetentnych nauczycieli do nauki języka obcego w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Studia dają kwalifikacje metodyczno – pedagogiczne zgodne z  wymogami znowelizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego (Dz.U. 2012 poz. 977, z późn. zm.), niezbędne dla osób ubiegających się o pracę w przedszkolu i szkole.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KRYMINALISTYKA I METODY ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości pozwalają uzupełnić wiedzę dotyczącą aktualnych metod i technik zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości w ujęciu kryminalno – prawnym.

  Studia uzupełniają wiedzę funkcjonariuszy państwowych, umożliwiając zdobycie nowych kompetencji i awans, a osobom ubiegającym się o zatrudnienie w obszarze bezpieczeństwa dają  kwalifikacje umożliwiające realizację planów zawodowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGOPEDIA Z KOMUNIKACJĄ ALTERNATYWNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku podyplomowe Logopedia z komunikacją alternatywną przygotowują specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy do pracy w placówkach szkolno – wychowawczych i terapeutycznych. Studia mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu budowy i funkcjonowania organów mowy, rozpoznawania i korygowania wad wymowy, kryteriów diagnostycznych oraz metod i form prowadzenia zajęć logopedycznych z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami mowy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MEDIACJE I NEGOCJACJE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Mediacje i Negocjacje pozwalają zdobyć kwalifikacje do pracy w charakterze negocjatora i mediatora w instytucjach i organizacjach zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa i porządku publicznego, negocjacji, rozwiązywaniem konfliktów i interwencją kryzysową. Absolwenci specjalności Mediacje i Negocjacje mogą ubiegać się o wpis na listę mediatorów, mają też możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia negocjacji i mediacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA I COMPLIANCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Menadżer bezpieczeństwa i compliance w przedsiębiorstwie mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu tworzenie efektywnych systemów zarządzania i ich standaryzacji, kształtowania polityki compliance w organizacji oraz jej wdrażania, a także implementacji narzędzi i procedur pozwalających obniżyć występowanie różnego rodzaju ryzyka natury prawnej bądź wizerunkowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Z ARCHIWISTYKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką przygotowują specjalistów do pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z obiegiem, ochroną i zabezpieczaniem informacji w firmach i instytucjach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) Menadżer bezpieczeństwa w biznesie to innowacyjny kierunek studiów. Jeśli chciałbyś/chciałabyś nabyć specjalistyczne umiejętności, wiedzę i kompetencje z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w środowisku biznesowym, to te studia są właśnie dla Ciebie. W trakcie studiów będziesz nabywać i  doskonalić kompetencje biznesowe, niezbędne w zarządzaniu przedsiębiorstwem jak i kompetencje interpersonalne związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi i kontaktem z klientem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENADŻER BHP Z METODYKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Menadżer BHP z metodyką mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, zarządzania bezpieczeństwem firmy, oceny ryzyka różnych działań, organizacji pracy służb z branży BHP, działań zapobiegających wypadkom i awariom, które grożą utratą zdrowia lub życia.  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do uzyskania uprawnień w zarządzaniu BHP według standardów europejskich.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENADŻER CZASU WOLNEGO I KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Menadżer czasu wolnego i kultury mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania, a także kulturoznawstwa, a w szczególności animowania czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych. Prezentowany kierunek studiów powstał z myślą o organizatorach masowych imprez, dziennikarzach, nauczycielach i przedstawicielach zawodów artystycznych, przyszłych menadżerach kultury. 

  Według analityków rynku pracy w niedalekiej przyszłości wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów od organizacji czasu wolnego. Przemysł rozrywkowy rozwija się obecnie bardzo dynamicznie. Już wkrótce większego znaczenia nabierze praca specjalistów ds. eventów, animatorów czasu wolnego, specjalistów do spraw kultury czy animatorów parków rozrywki. Do ich zadań będzie należało zagospodarowanie ludziom czasu po szkole i pracy oraz zorganizowanie odpoczynku w wolne dni.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENADŻER TURYSTYKI ZDROWOTNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Menadżer turystyki zdrowotnej przygotują Cię do pracy w branży rekreacyjnej i turystycznej. Studia mają na celu zdobycie i uzupełnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności  umożliwiających skuteczne promowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem z branży turystycznej w kraju i za granicą, przybliżą także tematykę związaną z organizacją różnego rodzaju eventów i wydarzeń takich jak targi, konferencje i.in., studia pozwolą na umiejętne wykorzystywanie działań promocyjnych i marketingowych, kreowanie i zarządzanie wizerunkiem uzdrowiskowych obiektów i ośrodków odnowy biologicznej, opracowywanie i tworzenie biznesplanów, projektów, badań marketingowych, skuteczne negocjowanie i zarządzanie strategiczne (w tym zarządzanie personelem w restauracji i hotelu), jak również sprawdzanie jakości usług oraz tworzenie dobrych relacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MIGRACJE I UCHODŹCTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Migracje i uchodźctwo  przygotowują do rozpoznawania, prognozowania tendencji i procesów mających wpływ na sytuację społeczną, polityczną czy gospodarczą Unii Europejskiej, świata, a także regionu przygranicza warmińsko – mazurskiego stanowiącego wschodnią granicę Unii Europejskiej/ Schengen. Pogłębiona wiedza  umożliwi realizację zadań związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych w obszarze wschodniego przygranicza.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NATUROTERAPIA Z PROFILAKTYKĄ ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Naturoterapia z profilaktyką zdrowia mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu stosowania naturalnych metod terapii dotyczących prowadzenia zdrowego trybu życia, a w tym jego higieny, właściwego odżywiania i utrzymywania aktywności fizycznej, jak również promowania zdrowego stylu życia i pomagania innym m. in. poprzez udzielanie porad w tym zakresie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności z zakresu metod badania mózgu, neurobiologii z neuroanatomią, neuropsychologii klinicznej i rozwojowej, podstaw psychosomatyki i neuropsychologii. Absolwent jest gotowy do współpracy
  z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem.

  Studia podyplomowe na kierunku Neuropsychologia kliniczna wyposażą uczestników w umiejętności stawiania diagnozy neuropsychologicznej, przygotują do stosowania metod terapeutycznych w odniesieniu do deficytów neuropsychologicznych.

  Uczestnik poznaje podstawowe pojęcia z zakresu psychologii analitycznej, struktury, funkcji, mechanizmów patologii układu nerwowego, uszkodzeń mózgu, zaburzeń psychosomatycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OBRONA TERYTORIALNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe o specjalności Obrona terytorialna przygotowują wysoko wyspecjalizowanych ekspertów wykwalifikowanych w obronie państwa i zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa zewnętrznego.

  Studia dają kwalifikacje do wykonywania zawodu:

  • osób zarządzających strukturami proobronnych organizacji pozarządowych
  • osób odpowiedzialnych w organizacjach pozarządowych szkolących młodzież przedpoborową
  • menedżerów przedsięwzięć mających na celu podniesienie kwalifikacji ochotników do zawodowej służby wojskowej
  • kierowników projektów szkoleniowych dla proobronnych organizacji pozarządowych
  • urzędników państwowych związanych z bezpieczeństwem terytorialnym kraju
  • żołnierzy zawodowych pracujących w sztabach i jednostkach wojskowych na stanowiskach związanych ze współpracą z organizacjami społecznymi oraz wychowawczymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNA Z SOCJOTERAPIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Pedagogika korekcyjna z socjoterapią mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności kompetencji z zakresu pedagogiki korekcyjnej i socjoterapii, przygotowują do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi, edukacyjnym,  rozwojowymi oraz dysfunkcjami rodziny. Pedagog / socjoterapeuta poprzez organizowanie spotkań, będzie potrafił dostarczyć uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych  przeciwstawnych do doświadczeń urazowych, dając możliwość odreagowania negatywnych napięć.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku  Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza przygotowują nauczycieli, pedagogów, wychowawców i opiekunów do profesjonalnego udzielania pomocy, koordynowania i planowania pracy wychowawczo – opiekuńczej w placówkach oświatowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ I TERAPIĄ UZALEŻNIEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki społecznej, terapii uzależnień oraz diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych.

  Celem studiów jest także nabycie klasycznej, podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej uzupełnionej o współczesne poglądy i kierunki przeobrażeń tej dziedziny wiedzy i praktyki wychowawczej. Ponadto celem jest ukazanie teoretycznych perspektyw współczesnych tendencji w pedagogice resocjalizacyjnej, jak również przygotowanie do praktycznego podejścia w zawodzie terapeuty uzależnień.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PREWENCJA I ZWALCZANIE HANDLU LUDŹMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu prawa człowieka, regulacji prawnych dotyczących handlu ludźmi, form handlu ludźmi, powiązań między handlem ludźmi a takimi zjawiskami jako konflikty zbrojne, migracje, ubóstwo, przyczyn i mechanizmów handlu ludźmi, metod działania sprawców handlu ludźmi, syndromów ofiar handlu ludźmi, metod i środków przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROFILAKTYKA SPOŁECZNA Z ELEMENTAMI WSPARCIA ZAWODOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego  uzupełniają wiedzę osób już pracujących w obszarze pracy socjalnej, profilaktyki, pracy z osobami uzależnionymi, stosującymi i doświadczającymi przemocy i przygotowują specjalistów do profesjonalnego działania w obszarze profilaktyki społecznej oraz doradztwa zawodowego jako integralnego elementu profilaktyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Psychologia dochodzeniowo – śledcza umożliwiają uaktualnienie i poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych pracy psychologa policyjnego, zaburzeń funkcjonowania osobowości, przyczyn przestępczości, patologii społecznych, a także mediacji sądowych i  prawa karnego. Psychologia dochodzeniowo – śledcza pozwala także uzupełnić wiedzę niezbędną do opiniowania i stawiania diagnozy psychologicznej. Dzięki studiom zdobędziesz kluczowe kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu psychologa sądowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA PRZYWÓDZTWA W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku  Psychologia przywództwa w praktyce  jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na wszechstronnie wykształconych i efektywnych specjalistów w obszarze efektywnego zarządzania. Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji  z zakresu psychologii biznesu, zarządzania i przywództwa. Studia podyplomowe pozwolą absolwentom pragnących efektywnie zarządzać, zdobyć dodatkowe umiejętności, przygotują przyszłych menadżerów, kierowników, właścicieli firm do celowego, racjonalnego i efektywnego zarządzania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH - PROFILAKTYKA I INTERWENCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja, mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii zagrożeń społecznych, znajomości zasad bezpiecznego zachowania i procedur postępowania w sytuacji zagrożenia, wykorzystywanych w szczególności w służbach mundurowych jak i placówkach edukacyjnych, a także organizacjach rządowych i pozarządowych gdzie zapobieganie sytuacjom kryzysowym i umiejętne ich prowadzenie jest niezwykle cenną umiejętnością.

  Absolwent jest gotowy do współpracy z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem. Studia podyplomowe na kierunku Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja wyposażą uczestników w wiedzę z zakresu psychopatologii, kompetencji i zagrożeń społecznych, interwencji kryzysowej, profilaktyki uzależnień, metod pracy indywidulanej i grupowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOPATOLOGIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychopatologia zajmuje się diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania oraz rozwoju dzieci i młodzieży i ich rodzin. Jest stosowana w stosunku do osób chorych psychicznie, neurologicznie, somatycznie oraz z tzw. problemami osobistymi. Zajmuje się też profilaktyką zdrowia psychicznego, promowaniem rozwoju osobistego i optymalnego funkcjonowania ludzi.

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Psychopatologie umożliwiają opanowanie umiejętności związanych m.in. z identyfikacją zaburzeń psychiczny i planowaniem postępowania diagnostycznego. W trakcie tych studiów słuchacz pozna techniki rehabilitacji psychologicznej i terapii neuropsychologicznej oraz wybrane podejścia terapeutyczne.

  Zdobędzie również doświadczenie w wykorzystaniu wiedzy teoretycznej, wywodzącej się z różnych nurtów psychologii (psychoanalizy, teorii uczenia się, teorii poznawczych, systemowych itd.) do analizy funkcjonowania jednostki, rodziny i instytucji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej przygotowują w zakresie doskonalenia umiejętności prowadzenia diagnozy i interwencji psychopedagogicznej z jednostkami i grupami, znajdującymi się w sytuacjach stresowych, trudnych i kryzysowych (w tym z ofiarami przemocy i sekt); z uczniami/podopiecznymi wykazującymi zaburzenia w zachowaniu i funkcjonowaniu psychospołecznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Terapia zajęciowa pozwalają zdobyć kompetencje i kwalifikacje zawodowe, dzięki którym możesz podejmować działania wspierające i terapeutyczne na rzecz poprawy dobrostanu zdrowotnego, psychicznego i społecznego jednostek i grup, w formie bezpośredniej terapii albo w obszarze organizowania wsparcia osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych społecznie, dla poprawy ich funkcjonowania, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej; na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania niepełnosprawności i ograniczeniom w uczestniczeniu w życiu społecznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TURYSTYKA UZDROWISKOWA I SPA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Turystyka uzdrowiskowa i SPA mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu promocji i organizacji turystyki zdrowotnej, a także organizacji, zarządzania, obsługi ruchu turystycznego i rynku usług turystyki medycznej (w tym organizacji wyjazdów wypoczynkowych do uzdrowisk i centrów SPA), zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego, infrastruktury uzdrowiskowej i SPA oraz uwarunkowań turystyki zdrowotnej, tworzenia dobrych relacji z klientem i atmosfery sprzyjającej relaksowi, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki uzdrowiskowej i SPA, prawa medycznego i uzdrowiskowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WOJSKO W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa  mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu realizacji zadań w instytucjach zajmujących się obronnością państwa, w tym koordynacją działań służb mundurowych w czasie narastania zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I LOGISTYKĄ W TRANSPORCIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu organizacji i zarządzania firmą transportową. Studia pozwolą zdobyć wiedzę, dzięki której będziesz mógł podejmować działania związane z planowaniem i nadzorowaniem transportu krajowego i międzynarodowego z zachowaniem wszelkich aktualnych wymogów. Po studiach będziesz dobrze przygotowana/y do prowadzenia własnej działalności lub podjęcia pracy kierowniczej w branży transportu i spedycji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa mają na celu przekazanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarzadzania bezpieczeństwa państwem w sytuacjach kryzysowych o różnorodnej genezie, oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i sposobów reagowania.

  Studia wyposażają również w wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i sytuacją kryzysową, ochrony bezpieczeństwa publicznego i narodowego, negocjacji kryzysowych, teoretycznych i praktycznych aspektów powstawania, funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej) oraz organizacji gospodarczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BHP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Bezpieczeństwo w zakładzie pracy – to wyzwanie, które jest niezwykle istotne w procesie dążenia ku europejskiemu i globalnemu społeczeństwu informacyjnemu. Przyszłość będzie wymagała, aby szeroko spojrzeć na bezpieczeństwo pracy, jako dziedzinę, w której mieścić będzie się nie tylko tradycyjnie rozumiana problematyka BHP, ale także ochrona, ratownictwo, ochrona informacji niejawnych, ochrona ppoż. i środowiska, jak również atmosfera pracy, dla której to coraz większego znaczenia nabiera przeciwdziałanie mobbingowi.

  Głównym celem studiów jest przygotowanie uczestników do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy według standardów europejskich, zgodnych z założeniami zintegrowanych systemów zarządzania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych o specjalności Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego w Poznaniu jest przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i mienia obywateli RP w gminach, w powiatach oraz w województwie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W WOJEWÓDZTWIE, POWIECIE I GMINIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zarządzanie kryzysowe to działalność administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym.  Polega ono na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym oraz przygotowaniu do podejmowania kontroli nad sytuacjami trudnymi w oparciu o zaplanowane wcześniej działań. Zadaniem zarządzania kryzysowego jest też reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, a także usuwanie ich skutków oraz odtwarzanie zasobów i infrastruktury.

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Zarządzanie kryzysowe w Województwie, Powiecie i Gminie umożliwiają opanowanie umiejętności związanych m.in. z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowy i rozwiązywania konfliktów oraz związane z zarządzaniem ludźmi.

  W trakcie tych studiów słuchacz pozna zadania administracji publicznej w zakresie reagowania kryzysowego, istotę i zadania instytucji bezpieczeństwa na szczeblu państwowym i samorządowym. Zdobędzie również doświadczenie w wykorzystaniu wiedzy teoretycznej z zakresu planowania i logistyki w sytuacjach kryzysowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem kształcenia na kierunku Zarządzanie oświatą jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji kierowniczych i menadżerskich w placówkach oświatowych oraz jednostkach nadzorujących. Istotą kształcenia jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania szkoły i placówek oświatowych w świetle współczesnych koncepcji zarządzania oraz uzmysłowienie uczestnikom istoty funkcjonowania placówek oświatowych w warunkach permanentnych przemian i rosnącej konkurencji.

  Absolwenci znacząco udoskonalą swoje umiejętności w dziedzinie komunikowania społecznego, autoprezentacji oraz kreowania wizerunku własnego i placówki oświatowej. Ukształtowana podczas studiów świadomość odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej, związanej z kierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach trudnych pozwoli absolwentom podejmować wyzwania związane z zarządzaniem placówką oświatową.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W INSTYTUCJACH OŚWIATY I KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu kierowania i zarządzania placówkami oświatowymi i instytucjami kultury.

  Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji kierowniczych i menadżerskich w placówkach oświatowych oraz jednostkach nadzorujących oraz instytucjach kultury.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu problematyki organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi.

  Studia mają na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników, jak wysokiej klasy specjalistów, do przygotowywania i wdrażania w firmie polityki personalnej. Zadanie to wymaga umiejętności zarządzania kapitałem ludzkim, specjalistów od budowania zespołu, motywowania i skutecznej komunikacji, umiejętności tych nabędą uczestnicy w trakcie zajęć.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZOOPSYCHOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe Zoopsychologia są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na wszechstronnie wykształconych i efektywnych specjalistów w dziedzinie psychologii zwierząt. Studia pozwalają zdobyć kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zakresie behawioryzmu psów, kotów i koni umożliwiające prowadzenie terapii we własnych praktykach behawioralnych na tym prężnie rozwijającym się segmencie rynku usług.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Opinie (0)


PODYPLOMOWE