Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

ul. Kozietulskiego 6-7

76-200 SŁUPSK

Telefon: 59 306 76 04

E-mail: sekretariat.ibiz@apsl.edu.pl

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

ul. Kozietulskiego 6-7

76-200 SŁUPSK

Telefon: 59 306 76 04

E-mail: sekretariat.ibiz@apsl.edu.pl

 • ANIMACJE I MODELOWANIE DRUKU 3D - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe wspierają przygotowanie pod względem teoretycznym i praktycznym do pracy w zawodach: grafik komputerowy, grafik multimedialny, grafik komputerowy w technice i biznesie, grafik projektant i tym podobne.

  Grupa docelowa to nauczyciele i wykładowcy, przedstawiciele firm, urzędów i instytucji, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje w zakresie modelowania, animacji, druku 3D i wirtualnej rzeczywistości. Taką wiedzę i umiejętności mogą wykorzystywać  zarówno do uatrakcyjnienia zajęć, jak też do stworzenia atrakcyjnego pokazu, symulacji przy realizacji różnych projektów.

  Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do podjęcia pracy zawodowej zarówno w szkołach i uczelniach wyższych, muzeach, pracowniach plastycznych i architektonicznych oraz w firmach stosującymi różne media do swojej promocji. Studia przygotowują w zakresie teoretycznym i merytorycznym dotyczącym zagadnień prawnych, etycznych i ekonomicznych niezbędnych do podjęcia pracy w szkołach, uczelniach firmach czy różnego rodzaju instytucjach. Daje też możliwość podjęcia własnej działalności gospodarczej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W ADMINISTRACJI I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta jest skierowana do absolwentów studiów wyższych (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie) po kierunkach z obszaru nauk społecznych (ewentualnie innych kierunków i obszarów kształcenia).

  Program studiów ukierunkowany jest na specjalistyczne kształcenie urzędników administracyjnych oraz pracowników administracji samorządowej z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

  W ramach studiów słuchacze zapoznają się z przepisami związanymi z ochroną danych osobowych , ochroną tajemnicy oraz poznają zasady i procedury przygotowania się do pracy z wykorzystaniem środków technicznych. Ponadto słuchacze zdobędą wiedze i umiejętności praktyczne z zakresu wykorzystania w organizacji pracy narzędzi internetowych  i technologii informatycznych Studia trwają dwa semestry.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cyberbezpieczeństwo to studia podyplomowe dostosowane do najnowszych standardów w dynamicznie zmieniającej się cyberprzestrzeni. W ramach studiów studenci uzyskują wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych, analizy i informatyki śledczej, rodzajów zagrożeń i ataków oraz przeciwdziałania im, poszukiwania, gromadzenia i zabezpieczania materiału dowodowego oraz działań prewencyjnych w tym identyfikacji zagrożeń i przeciwdziałania im, opracowywania systemów bezpieczeństwa (polityka, wdrażanie, utrzymanie), audytu informatycznego.

  Studenci kierunku Cyberbezpieczeństwo  biorą udział w zajęciach, które prowadzone są przez praktyków i specjalistów z zakresu IT z najwyższymi kompetencjami w zakresie cyberbezpieczeństwa z całej Polski. Studenci zdobywają umiejętności i wiedzę dot. ścigania przestępstw internetowych, bezpieczeństwa systemów oraz informacji.

  Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z obszaru współczesnego podejścia do cyberbezpieczeństwa w ujęciu prawnym i praktycznym.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIAGNOSTYKA I TERAPIA PATOLOGII SPOŁECZNYCH W CYBERPRZESTRZENI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta jest skierowana do nauczycieli i wychowawców szkolnych wszystkich poziomów, jak również do osób zajmujących się szeroko pojętą pomocą psycho-pedagogiczną dzieci i młodzieży. Oferta studiów skierowana jest również do rodziców, którzy chcieliby zapoznać  się z fachową i praktyczną wiedzą na temat najnowszych trendów związanych z  profilaktyką, diagnozą i terapią patologii występujących w kontakcie ze światem wirtualnym.

  Studia zapewniają poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej niezbędnej w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą narażoną na współczesne zagrożenia świata wirtualnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HR MENEDŻER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta jest skierowana do absolwentów studiów wyższych (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie) pracujących lub ubiegających się o pracę w różnego rodzaju strukturach zarządzania zasobami ludzkimi, jak również do osób zatrudnionych na innych stanowiskach specjalistycznych, które chcą poszerzyć swoje kompetencje profesjonalne na obszar nowoczesnych metod i technik HR.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia MBA na Akademii Pomorskiej w Słupsku są przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego oraz średniego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów, a także osób które chcą zajmować stanowiska kierownicze w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.

  Absolwenci studiów podyplomowych MBA spełniają kryterium wykształcenia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

  Studia Master of Business Administration (MBA) oferowane przez Akademię Pomorską w Słupsku są studiami podyplomowymi 3- semestralnymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobywanie wiedzy przez słuchaczy studiów w zakresie:

  1. teoretycznych podstaw dotyczących systemu rachunkowości ,
  2. budowy planu kont i zasad ewidencji księgowej,
  3. prawnych wymogów dotyczących zakładania i prowadzenia ewidencji podatkowych,
  4. podstawowych wymagań przepisów prawa bilansowego i podatkowego,
  5. teoretycznych i praktycznych podstaw tworzenia dokumentacji finansowo –księgowej,
  6. teoretycznych podstaw dotyczących sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat.

  Oferta jest skierowana do absolwentów studiów wyższych (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie) po kierunkach z obszaru nauk społecznych (ewentualnie innych kierunków i obszarów kształcenia). Do pracowników odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za organizację i pracę w pionach finansowo-księgowych,  pracowników działów rachunkowości i kontroli finansowo-księgowej oraz osób zainteresowanych tematyką studiów podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I PRAWO PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta jest skierowana  do absolwentów studiów wyższych (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie) zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat systemu ubezpieczeń w Polsce.  Zawarte treści programowe obejmują zagadnienia odpowiadające potrzebom i zagadnieniom, z którymi pracownicy administracji publicznej mają do czynienia w swojej pracy. Charakter i program studiów dostosowany został do potrzeb zarówno kadry zarządzającej jak i pracowników operacyjnych, którzy oczekują poszerzenia swojej wiedzy w tym zakresie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM - EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Z KWALIFIKOWANYM KURSEM PIERWSZEJ POMOCY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych, głównie pracowników instytucji zajmujących się bezpieczeństwem. Studia realizowane są w systemie blended learning w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych i samodzielnej pracy słuchaczy z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Obejmują zajęcia w formie wykładów, konwersatoriów i różnych form ćwiczeń (zajęć w warunkach laboratoryjnych, zajęć audytoryjnych i warsztatów) oraz zajęć samodzielnych na platformie e-learningowej.

  Program studiów powinien w szczególności zainteresować osoby zainteresowane chęcią uzyskania dodatkowych kwalifikacji niezbędnych przy działaniach związanych z edukacją w obszarze bezpieczeństwa, w tym ukończenia dodatkowego kwalifikowanego kursu pierwszej pomocy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM - OBRONNOŚĆ PAŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych, głównie pracowników instytucji zajmujących się bezpieczeństwem. Studia realizowane są w systemie blended learning w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych i samodzielnej pracy słuchaczy z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Obejmują zajęcia w formie wykładów, konwersatoriów i różnych form ćwiczeń (zajęć w warunkach laboratoryjnych, zajęć audytoryjnych i warsztatów) oraz zajęć samodzielnych na platformie e-learningowej.

  Program studiów powinien w szczególności zainteresować osoby zainteresowane chęcią uzyskania dodatkowych kwalifikacji niezbędnych przy działaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym, głównie w aspekcie wykorzystania technologii GIS i teleinformatycznych systemów wspomagania zarządzania kryzysowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta skierowana jest do  absolwentów studiów wyższych, głównie pracowników instytucji zajmujących się bezpieczeństwem. Studia realizowane są w systemie blended learning w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych i samodzielnej pracy słuchaczy z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Obejmują zajęcia w formie wykładów, konwersatoriów i różnych form ćwiczeń (zajęć w warunkach laboratoryjnych, zajęć audytoryjnych i warsztatów) oraz zajęć samodzielnych na platformie e-learningowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta jest skierowana do absolwentów studiów wyższych (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie) po kierunkach z obszaru nauk społecznych (ewentualnie innych kierunków i obszarów kształcenia).

  Program studiów powinien szczególnie zainteresować pracowników zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zgodnych z wymogami Rozporządzenia z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U z 1997 r., nr 109, poz.704 zm., Dz. U z 2004 r. , nr 246, poz.2468) i mogą być zatrudnieni na stanowisku specjalisty ds. bhp lub starszego inspektora ds. bhp w zakładach pracy. Studia trwają dwa semestry.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pomorski w Słupsku.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)