Akademia Pomorska w Słupsku

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

ul. Kozietulskiego 6-7

76-200 SŁUPSK

Telefon: 59 306 76 04

E-mail: sekretariat.ibiz@apsl.edu.pl

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Kozietulskiego 6-7

76-200 SŁUPSK

Telefon: 59 306 76 04

E-mail: sekretariat.ibiz@apsl.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Słupsku - Akademia Pomorska w Słupsku - kierunek studiów administracja

  CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA STUDIACH?

  • Teoretycznych podstaw bezpieczeństwa narodowego, systemów bezpieczeństwa i funkcjonujących w ich ramach instytucji, a także znajomość prawnych uwarunkowań oraz procedur dotyczących wszelkich działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa przez administrację bezpieczeństwa, formacje mundurowe, instytucje pozarządowe i wszelkie inne instytucje funkcjonujące w ramach systemów bezpieczeństwa,
  • nabędziesz umiejętności analizy i oceny wszelkich zjawisk noszących znamiona wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa, realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem wykonywanych w instytucjach, w jakich możesz być zatrudniony po ukończeniu studiów, a także umiejętność pracy w zespołach zadaniowych rozwiązujących problemy dotyczące bezpieczeństwa w jego wymiarze personalnym, lokalnym, narodowym i międzynarodowym,
  • zdobędziesz kompetencje społeczne w zakresie samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy zawodowej, pracy zespołowej, myślenia przedsiębiorczego i innowacyjnego, partycypowania w opracowaniu programów społecznych na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych,  a także nauka dotyczy kształtowania postaw prospołecznych: asertywności i empatii oraz rozumienia istoty zagrożeń i ich skutków dla człowieka i środowiska;
  • poznasz zagadnienia związane z realizacją zadań na rzecz obronności przez instytucje sektora militarnego i pozamilitarnego, w tym prawne i międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej;
  • będziesz przygotowany do realizacji zadań na rzecz obronności w tym zadań związanych z wykorzystywaniem narzędzi teleinformatycznych w sytuacji wystąpienia zagrożeń militarnych noszących znamiona sytuacji kryzysowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ochrona cyberprzestrzeni
  • Zabezpieczenie logistyczne portów lotniczych
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Obrona narodowa
  • Cyberzagrożenia
  • Cybermedia
  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w portach lotniczych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Kryminologia z kryminalistyką
  • Obrona narodowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Obrona narodowa
  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Kryminologia z kryminalistyką
  • Obrona narodowa

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA CYBERPRZESTRZENI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Słupsku - Akademia Pomorska w Słupsku - kierunek studiów inżynieria cyberprzestrzeni

  CEL KSZTAŁCENIA:

  profesjonalne przygotowanie z zakresu informatyki, nauk matematycznych, inżynierii bezpieczeństwa, w tym obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych tworzących Krytyczną Infrastrukturę Państwa.

  Szczególnym obszarem tych działań i niezbędną umiejętnością jest tworzenie zabezpieczeń i walki z zagrożeniami cybernetycznymi w lokalnych sieciach informatycznych, w tym umiejętności administrowania systemami informatycznymi o zasięgu lokalnym; ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni przedsiębiorstw i instytucji realizujących proces transmitowania i przekazywania treści za pośrednictwem różnych nośników.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo mediów
  • Cyberbezpieczeństwo z kryptologią

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo mediów
  • Cyberbezpieczeństwo z kryptologią

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Słupsku - Akademia Pomorska w Słupsku - kierunek studiów logistyka

  CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA STUDIACH?

  • Elementarnych zasad prowadzenia biznesu oraz jego relacji z otoczeniem gospodarczym, posługiwania się systemami informatycznego wspomagania TSL oraz zarządzania kosztami, finansami i kapitałem w sektorze TSL;
  • Specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania logistyką w fazie zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji;
  • Poznasz zasady tworzenia oraz wdrażania strategii zarządzania logistycznego współczesnego przedsiębiorstwa oraz trendy i innowacje kształtujące współczesny rynek TSL;
  • Prowadzenia dokumentacji, tworzenia procedur kontroli, monitoringu, analizy procesowej oraz rozliczania i usuwania powstałych problemów;
  • Kompetencji społecznych w zakresie kierowania zespołem, autoprezentacji, prowadzenia negocjacji handlowych, prezentowania wyników prac oraz dyskutowania
  • Planowania i organizowania lądowo-morskich łańcuchów transportowych uwzględniając przepisy i konwencje obowiązując w przewozach międzynarodowych;
  • Najlepszych praktyk z zakresu zarządzania portami morskimi oraz flotą morską;
  • Doboru technik przewozu, przeładunku i składowania uwzględniając dostępne możliwości oraz wymagania klienta.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka morska
  • Systemy magazynowe
  • Transport i spedycja
  • Zielone łańcuchy dostaw

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka morska
  • Systemy magazynowe
  • Transport i spedycja

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Słupsku - Akademia Pomorska w Słupsku - kierunek studiów stosunki międzynarodowe

  Absolwenci studiów II stopnia kierunku Stosunki międzynarodowe posiadają  pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną, umiejętności i kompetencje w dziedzinie nauk społecznych, z zakresu polityki i administracji, bezpieczeństwa, socjologii, ekonomii i prawa, w celu wykorzystania w  pracy zawodowej, pełnienia aktywnej roli w społeczeństwie, efektywnego komunikowanie się, negocjowania i przekonywania do swoich racji oraz w rozwoju osobowym i kształceniu przez całe życie.

  Potrafią zastosować nabytą wiedzę do przeprowadzenia badań i analiz w zakresie stosunków międzynarodowych z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Posiadają umiejętności pracy zespołowej, a także skutecznego komunikowania się z otoczeniem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Studia nad konfliktami międzynarodowymi
  • Europeistyka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Studia nad konfliktami międzynarodowymi
  • Europeistyka

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Słupsku - Akademia Pomorska w Słupsku - kierunek studiów zarządzanie

  CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA STUDIACH?

  Nauki o zarządzaniu: o funkcjonowaniu biznesu w systemie gospodarki rynkowej, o jej instytucjonalnych, prawnych i społecznych uwarunkowaniach z uwzględnieniem działalności instytucji sektora gospodarki, jak i sektora publicznego;

  • Przygotujesz się do prowadzenia własnej przedsiębiorczości, współzarządzania firmami rodzinnymi oraz pracy w zespołach menadżerów w strukturach zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw, do zarządzania zasobami ludzkimi w wymiarze ekonomiczno-społecznym.
  • zdobędziesz umiejętności naukowej analizy zjawisk i interpretacji faktów oraz wyników badań i ekspertyz związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instytucjami sektora gospodarki,
  • poznasz najnowsze światowe i europejskie trendy na temat zarządzania nowoczesną organizacją sprzedażową, biurem obsługi klienta bądź zespołem sprzedawców.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Marketing i zarządzanie sprzedażą
  • Zarządzanie finansami i rachunkowość
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biznes międzynarodowy
  • Zarządzanie logistyką
  • Zarządzanie w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie w turystyce

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Marketing i zarządzanie sprzedażą
  • Zarządzanie finansami i rachunkowość
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biznes międzynarodowy
  • Zarządzanie logistyką
  • Zarządzanie w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie w turystyce

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pomorska w Słupsku

Opinie (0)