ul. Kozietulskiego 6-7

76-200 SŁUPSK

Telefon: 59 306 76 04

E-mail: sekretariat.ibiz@apsl.edu.pl

ul. Kozietulskiego 6-7

76-200 SŁUPSK

Telefon: 59 306 76 04

E-mail: sekretariat.ibiz@apsl.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA STUDIACH?

  • Teoretycznych podstaw bezpieczeństwa narodowego, systemów bezpieczeństwa i funkcjonujących w ich ramach instytucji, a także znajomość prawnych uwarunkowań oraz procedur dotyczących wszelkich działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa przez administrację bezpieczeństwa, formacje mundurowe, instytucje pozarządowe i wszelkie inne instytucje funkcjonujące w ramach systemów bezpieczeństwa,
  • nabędziesz umiejętności analizy i oceny wszelkich zjawisk noszących znamiona wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa, realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem wykonywanych w instytucjach, w jakich możesz być zatrudniony po ukończeniu studiów, a także umiejętność pracy w zespołach zadaniowych rozwiązujących problemy dotyczące bezpieczeństwa w jego wymiarze personalnym, lokalnym, narodowym i międzynarodowym,
  • zdobędziesz kompetencje społeczne w zakresie samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy zawodowej, pracy zespołowej, myślenia przedsiębiorczego i innowacyjnego, partycypowania w opracowaniu programów społecznych na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych,  a także nauka dotyczy kształtowania postaw prospołecznych: asertywności i empatii oraz rozumienia istoty zagrożeń i ich skutków dla człowieka i środowiska;
  • poznasz zagadnienia związane z realizacją zadań na rzecz obronności przez instytucje sektora militarnego i pozamilitarnego, w tym prawne i międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej;
  • będziesz przygotowany do realizacji zadań na rzecz obronności w tym zadań związanych z wykorzystywaniem narzędzi teleinformatycznych w sytuacji wystąpienia zagrożeń militarnych noszących znamiona sytuacji kryzysowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ochrona cyberprzestrzeni
  • Cybermedia
  • Cyberzagrożenia
  • Obrona narodowa
  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Zabezpieczenie logistyczne portów lotniczych
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w portach lotniczych
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Obrona narodowa
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Kryminologia z kryminalistyką
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Obrona narodowa
  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Obrona narodowa
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Kryminologia z kryminalistyką
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA CYBERPRZESTRZENI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  CEL KSZTAŁCENIA:

  profesjonalne przygotowanie z zakresu informatyki, nauk matematycznych, inżynierii bezpieczeństwa, w tym obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych tworzących Krytyczną Infrastrukturę Państwa.

  Szczególnym obszarem tych działań i niezbędną umiejętnością jest tworzenie zabezpieczeń i walki z zagrożeniami cybernetycznymi w lokalnych sieciach informatycznych, w tym umiejętności administrowania systemami informatycznymi o zasięgu lokalnym; ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni przedsiębiorstw i instytucji realizujących proces transmitowania i przekazywania treści za pośrednictwem różnych nośników.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Cyberbezpieczeństwo z elementami kryptografii i kryptologii
  • Inżynieria cybermediów

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Cyberbezpieczeństwo z elementami kryptografii i kryptologii
  • Inżynieria cybermediów

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria cyberprzestrzeni brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA STUDIACH?

  • Elementarnych zasad prowadzenia biznesu oraz jego relacji z otoczeniem gospodarczym, posługiwania się systemami informatycznego wspomagania TSL oraz zarządzania kosztami, finansami i kapitałem w sektorze TSL;
  • Specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania logistyką w fazie zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji;
  • Poznasz zasady tworzenia oraz wdrażania strategii zarządzania logistycznego współczesnego przedsiębiorstwa oraz trendy i innowacje kształtujące współczesny rynek TSL;
  • Prowadzenia dokumentacji, tworzenia procedur kontroli, monitoringu, analizy procesowej oraz rozliczania i usuwania powstałych problemów;
  • Kompetencji społecznych w zakresie kierowania zespołem, autoprezentacji, prowadzenia negocjacji handlowych, prezentowania wyników prac oraz dyskutowania
  • Planowania i organizowania lądowo-morskich łańcuchów transportowych uwzględniając przepisy i konwencje obowiązując w przewozach międzynarodowych;
  • Najlepszych praktyk z zakresu zarządzania portami morskimi oraz flotą morską;
  • Doboru technik przewozu, przeładunku i składowania uwzględniając dostępne możliwości oraz wymagania klienta.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka morska
  • Systemy magazynowe
  • Transport i spedycja

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka morska
  • Systemy magazynowe
  • Transport i spedycja

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLITOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Absolwent kierunku Politologia, dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi specjalności polityka bezpieczeństwa otrzyma wiedzę z zakresu dziedziny nauk społecznych oraz nabędzie umiejętności i kompetencje predysponujące do pracy w administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz jako analityk bezpieczeństwa.

  Absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę z zakresu polityki bezpieczeństwa i czynników kreujących tę politykę, dyscypliny nauk o polityce, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa państwa i jego zagrożeń. Ukończenie specjalności umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do oceniania, analizowania i interpretowania zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego oraz jego uwarunkowań w aspekcie prowadzonej przez państwo polityki służącej realizacji interesów narodowych i celów strategicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nowe media i komunikacja społeczna
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Polityka samorządowa i publiczna
  • Zarządzanie projektami

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język obcy, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SOCJOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA STUDIACH?

  • Zdobędziesz ogólną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu socjologii, psychologii, pedagogiki, kryminologii oraz prawa;
  • poznasz wybrane aspekty prawa karnego,
  • dowiesz się o kompetencjach Policji i innych służb bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • przygotujesz się do pracy z osobami, które weszły w konflikt z prawem bądź też są zagrożone nieprzystosowaniem społecznym,
  • zdobędziesz umiejętności do prowadzenia oddziaływań profilaktycznych, prewencyjnych i wychowawczych w różnych typach środowisk oraz w różnych instytucjach poprawczych,
  • nauczysz się diagnozowania w pracy resocjalizacyjnej i penitencjarnej,
  • zdobędziesz umiejętności wymagane w pracy w służbach mundurowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kryminologia i socjologia penitencjarna
  • Prewencja kryminalna z socjopsychologią
  • Socjologia społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Kryminologia i socjologia penitencjarna
  • Prewencja kryminalna z socjopsychologią
  • Socjologia społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Dyplomacja współczesna
  • Europeistyka
  • Studia nad konfliktami międzynarodowymi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Dyplomacja współczesna
  • Europeistyka
  • Studia nad konfliktami międzynarodowymi

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA STUDIACH?

  Nauki o zarządzaniu: o funkcjonowaniu biznesu w systemie gospodarki rynkowej, o jej instytucjonalnych, prawnych i społecznych uwarunkowaniach z uwzględnieniem działalności instytucji sektora gospodarki, jak i sektora publicznego;

  • Przygotujesz się do prowadzenia własnej przedsiębiorczości, współzarządzania firmami rodzinnymi oraz pracy w zespołach menadżerów w strukturach zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw, do zarządzania zasobami ludzkimi w wymiarze ekonomiczno-społecznym.
  • zdobędziesz umiejętności naukowej analizy zjawisk i interpretacji faktów oraz wyników badań i ekspertyz związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instytucjami sektora gospodarki,
  • poznasz najnowsze światowe i europejskie trendy na temat zarządzania nowoczesną organizacją sprzedażową, biurem obsługi klienta bądź zespołem sprzedawców.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Menadżer sprzedaży
  • Rachunkowość
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie w sektorze usług gastronomii i hotelarstwa
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie logistyką
  • Zarządzanie w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie w turystyce

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Menadżer sprzedaży
  • Rachunkowość
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biznes międzynarodowy
  • Zarządzanie logistyką
  • Zarządzanie w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie w turystyce

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie oceny na dyplomie oraz złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pomorska w Słupsku

Opinie (0)