ul. Bohaterów Westerplatte 64

76-200 Słupsk

tel. 59 84 05 924

e-mail: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

ul. Bohaterów Westerplatte 64

76-200 Słupsk

tel. 59 84 05 924

e-mail: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

 • DORADZTWO ZAWODOWE W SYSTEMIE OŚWIATY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia  adresowane  są  do  osób  z  wykształceniem  wyższym pedagogicznym posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub absolwentów innych  kierunków  studiów wyższych,  którzy  legitymują  się  kwalifikacjami  pedagogicznymi. Adresowane są przede   wszystkim   do nauczycieli,  wychowawców, pedagogów  szkolnych, psychologów, pracowników   placówek   oświatowych,   wychowawczo-resocjalizacyjnych,   poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także do osób, które chcą uzupełnić lub wzbogacić swoją wiedzę  z zakresu   problematyki   poradnictwa    i doradztwa   zawodowego.

  Studia  kształcą nauczycieli  i  pedagogów  w  zakresie  przygotowania  merytorycznego  do prowadzenia  zajęć  z  doradztwa  zawodowego zgodnie z  rozporządzeniem  MEN  z  dnia  30  kwietnia  2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA BIBLIOTECZNA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacz będzie wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu takich dyscyplin naukowych należących do obszaru humanistyki, jak  bibliologia i informatologia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, historia i historia sztuki, a także filozofia.

  Do kształcenia na podyplomowych studiach z zakresu edukacji bibliotecznej najbardziej przystaje bibliologia (jako nauka o książce i jej funkcji społecznej) i informatologia (jako nauka o informacji naukowej i procesach z nią związanych), ale także literaturoznawstwo zajmujące się analizą i wartościowaniem książek literackich oraz zagadnieniami odbioru, czyli czytelnictwem, a także kulturoznawstwo zajmujące się różnymi wytworami kultury, m.in.. książkami i ich ochroną.

  Edukacja biblioteczna jest bliska kierunkowi kształcenia w szkołach wyższych: Informacja naukowa z bibliotekoznawstwem, dla którego od 2007 roku istnieją  standardy kształcenia (zob. Przepisy prawne poz.7), jednak wykracza poza te treści, gdyż nastawiona jest na podmiot, którym są dzieci i młodzież szkolna podlegające procesowi edukacji i wychowania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MEDIACJE I NEGOCJACJE W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (licencjackie/ magisterskie): nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, zainteresowani efektywnym rozwiązywaniem konfliktów oraz wychodzenia z sytuacji kryzysowych związanych z konfliktami powstającymi w grupach i zespołach społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem środowisk oświatowych – w tym szkoły).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z RESOCJALIZACJĄ

  Rekrutacja

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją rozumiana jest jako zintegrowany model oddziaływań w obszarze opieki, wychowania, resocjalizacji i terapii zarówno instytucjonalnej, jak i środowiskowej. Realizacja założeń systemu opiekuńczo-wychowawczego z elementami resocjalizacji uwzględnia diagnozę środowiskową, jak i również osobowościową, która jest punktem wyjścia w tworzeniu optymalnych sposobów oddziaływań indywidualnych i społecznych.

  W opiece i wychowaniu w połączeniu z elementami oddziaływań resocjalizacyjnych tworzy się, uwzględniając założenia teoretyczne zachowań niezgodnych z przyjętymi normami społecznymi, profilaktykę środowiskową, która ma na celu zapobieganie zjawiskom patologii społecznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 września 2004 w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.

  Absolwenci uzyskają niezbędne kwalifikacje pedagogiczne do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych oraz do nauczania przedmiotów zawodowych zgodnie z kierunkiem przygotowania merytorycznego. Zakładane efekty kształcenia należą do obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Program kształcenia obejmuje opis kierunkowych efektów kształcenia wraz z odniesieniami do efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA I FINANSOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta jest skierowana do absolwentów studiów wyższych (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie) po kierunkach z obszaru nauk społecznych (ewentualnie innych kierunków i obszarów kształcenia). Do pracowników odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za organizację i pracę w pionach finansowo-księgowych,  pracowników działów rachunkowości i kontroli finansowo-księgowej oraz osób zainteresowanych tematyką studiów podyplomowych..

  Program studiów powinien szczególnie zainteresować pracowników działów rachunkowości , którzy planują zaktualizować i usystematyzować swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne jak również osoby zainteresowane zdobyciem aktualnej wiedzy z zakresu rachunkowości oraz prawa pracy i przepisów podatkowych. Nabyta wiedza będzie pozwalała na prowadzenie ewidencji księgowej oraz budżetowej w jednostkach gospodarczych i jednostkach sektora finansów publicznych. Studia trwają dwa semestry.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SOCJOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia  adresowane  są  przede  wszystkim  do  osób  z wykształceniem wyższym pedagogicznym posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub  absolwentów  innych  kierunków  studiów  wyższych, którzy  legitymują  się kwalifikacjami   pedagogicznymi.  

  Są one przede   wszystkim  dla  nauczycieli,  wychowawców, psychologów,  pracowników  placówek  oświatowych, wychowawczo-resocjalizacyjnych, rodzinnych  i  państwowych  domów  dziecka,  świetlic  środowiskowych,  poradni psychologiczno–pedagogicznych, kuratorów sądowych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowych, a  także  do  osób zainteresowanych   nabywaniem i rozwijaniem wiedzy, umiejętności  i  kompetencji  w  zakresie  udzielania  dzieciom,  młodzieży  i  ich  rodzinom pomocy psychologiczno-pedagogicznej opartej na formach aktywnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA UZALEŻNIEŃ Z PREWENCJĄ ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (licencjackie/magisterskie) o profilu nauk społecznych, humanistycznych lub medycznych, a także inne osoby posiadające wykształcenie wyższe zainteresowane doskonaleniem kompetencji związanych z działalnością profilaktyczną, terapeutyczną i prozdrowotną w szkołach, ośrodkach pomocy społecznej, punktach konsultacyjnych, świetlicach środowiskowych, placówkach służby zdrowia, placówkach wychowawczych, resocjalizacyjnych i zakładach pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci  studiów  podyplomowych  „Wczesne  Wspomaganie  Rozwoju  Dziecka” nabędą  wiedzę  oraz  umiejętności  oddziaływań  wspomagających  rozwój  dziecka: przeprowadzania  diagnozy,  konstruowania  programów  terapeutycznych,  ich  realizacji szczególnie  w  zakresie  opanowania  metod  i  form  rewalidacji,  wspomagania  rozwoju psychoruchowego dzieci niepełnosprawnych i współpracy z ich rodzinami. W szczególności absolwent uzyskuje kompetencje w zakresie:

  • ustalania (na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
  • nawiązywania  współpracy  z zakładem  opieki  zdrowotnej  lub  ośrodkiem  pomocy społecznej  w  celu  zapewnienia  dziecku  rehabilitacji,  terapii  lub  innych  form  pomocy, stosownie do jego potrzeb;
  • opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego  wspomagania  (z  uwzględnieniem  działań  wspomagających  rodzinę  dziecka  w zakresie realizacji programu), koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
  • analizowania skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie,  wprowadzania zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania (stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny) oraz planowania dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

  Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć ze wczesnego wspomagania w  placówkach  edukacyjnych,  opiekuńczych  i  rehabilitacyjnych,  pomocy społecznej, opieki zdrowotnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Z WIEDZĄ O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są absolwenci wyższych studiów pedagogicznych i niepedagogicznych z przygotowaniem pedagogicznym posiadający tytuł magistra lub licencjata zainteresowani zdobyciem kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów  Wychowanie do życia w rodzinie  oraz Wiedza o społeczeństwie.

  Studia Podyplomowe adresowane są do osób z wykształceniem wyższym pedagogicznym posiadających dyplom ukończenia studiów  I lub II stopnia lub absolwentów innych kierunków studiów wyższych, którzy legitymują się kwalifikacjami pedagogicznymi. Absolwenci  nabywają uprawnienia do prowadzenia zajęć z przedmiotów Wiedza o społeczeństwie i Wychowanie do życia w rodzinie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PRACĄ SOCJALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Praca socjalna jest działalnością o charakterze pomocowym, której podstawowym celem jest niesienie pomocy ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach, borykających się m.in. z problemami materialnymi, psychicznymi i emocjonalnymi.

  Pracownicy socjalni, a w szczególności menedżerowie działający w różnych instytucjach powołanych w celu niesienia pomocy potrzebującym, dla właściwego wykonywania swojej pracy powinni dysponować szeroką wiedzą z obszaru nauk społecznych, w tym z dyscypliny nauk o zarządzaniu. Studia podyplomowe Zarządzanie pracą socjalną są kierowane przede wszystkim do:

  • absolwentów studiów licencjackich i magisterskich kierunków pedagogicznych, społecznych i medycznych,
  • pracowników socjalnych pracujących w placówkach socjalnych, poradniach specjalistycznych, placówkach socjalizacyjnych, placówkach wsparcia dziennego, placówkach interwencyjnych, instytucjach rządowych i pozarządowych wspierających rodzinę,
  • menedżerów instytucji zajmujących się niesieniem pomocy osobom potrzebującym,
  • osób pragnących podjąć pracę w charakterze pracownika socjalnego,
  • osób zaangażowanych lub pragnących się zaangażować w przedsięwzięcia pomocowe poza systemem publicznej pomocy społecznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pomorska w Słupsku

Opinie (0)