Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Instytut Pedagogiki

ul. Bohaterów Westerplatte 64

76-200 Słupsk

tel. 59 84 05 924

e-mail: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

ul. Bohaterów Westerplatte 64

76-200 Słupsk

tel. 59 84 05 924

e-mail: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Słupsku - Akademia Pomorska w Słupsku - kierunek studiów pedagogika

  Jest to ścieżka kształcenia nienauczycielska z przygotowaniem pedagogicznym.

  CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA STUDIACH?

  • Poznasz miejsce i znaczenie pedagogiki w systemie nauk oraz ich relacje;
  • będziesz dysponował podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną i socjologiczną, niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i opieki oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego;
  •   zdobędziesz wiedzę w zakresie historycznych i współczesnych dokonań w dziedzinie pracy opiekuńczo-wychowawczej;
  • zrozumiesz znaczenie opieki w rozwoju człowieka, w przebiegu jego życia i uwarunkowań wynikających z różnych sytuacji życiowych;
  • nauczysz się wykorzystać wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej  i pomocy społecznej dla przeprowadzenia diagnozy indywidualnej i środowiskowej; nauczysz się także planować działania profilaktyczne, interwencyjne, kompensacyjne i pomocowe;
  • będziesz potrafił zaprojektować działania opiekuńcze i wychowawcze w oparciu o zasady i metody wychowania opiekuńczego w różnych środowiskach wychowawczych;
  • będziesz potrafił wykorzystać wiedzę w zakresie prawnych i organizacyjnych czynników konstytuujących funkcjonowanie systemu opieki i wychowania jednostek oraz grup dla projektowania i prowadzenia działań pomocowych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną
  • Pedagogika penitencjarna z prewencją kryminalną
  • Psychopedagogika

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Edukacja dorosłych z tutoringiem
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią
  • Psychopedagogika

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną
  • Pedagogika penitencjarna z prewencją kryminalną
  • Psychopedagogika

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Edukacja dorosłych z tutoringiem
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią
  • Psychopedagogika

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Słupsku - Akademia Pomorska w Słupsku - kierunek studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Absolwent pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela oraz zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej kształcenia ogólnego, jest kompleksowo przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej).

  Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest adresowany do osób zainteresowanych pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz wczesnoszkolnym, tj. w klasach I-III szkoły podstawowej. Obok przedmiotów o charakterze ogólnopedagogicznym, program uwzględnia przedmioty przygotowujące studenta do praktycznego wykonywania zawodu, tj. przedmioty metodyczne. Program uwzględnia również elementy związane z diagnozą i terapią pedagogiczną.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Przyjęcie na podstawie złożonych wymaganych dokumentów oraz wyniku egzaminu maturalnego (pisemnego) z przedmiotów: JĘZYK POLSKI lub BIOLOGIA.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową nauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Słupsku - Akademia Pomorska w Słupsku - kierunek studiów praca socjalna

  TO SPECJALNOŚĆ DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ:

  • poznać kreatywne metody pracy w pomocy społecznej i środowisku wielokulturowym;
  • zdobyć umiejętności w rozwiązywaniu problemów społecznych;
  • nabyć umiejętności pisania projektów socjalnych oraz pozyskiwania środków na ich realizację z funduszy unijnych;
  • osiągnąć kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, rozumienia problemów ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych czy w sytuacjach kryzysowych;
  • zdobyć wiedzę ekonomiczną i prawną w zakresie działalności służb społecznych;
  • cenią pomaganie ludziom, zwłaszcza w przypadkach niewydolności funkcjonowania jednostki i społeczeństwa m.in. z powodu ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnosprawnych i wielodzietnych, z powodu alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, z powodu migracji czy uchodźstwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalnościŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Praca socjalna w pomocy społecznej i środowisku wielokulturowym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Praca socjalna w pomocy społecznej i środowisku wielokulturowym

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Praca socjalna w ochronie zdrowia z teleopieką

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Praca socjalna w ochronie zdrowia z teleopieką

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie na podstawie złożonych wymaganych dokumentów oraz wyniku egzaminu maturalnego (pisemnego) z przedmiotów: JĘZYK POLSKI lub WOS.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia kliniczna
  • Psychologia wspomagania rozwoju

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pomorski w Słupsku.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)