ul. Nowy Świat 69,

00-046 Warszawa

Tel: 22 55 20 298; 22 828 02 84; 0 607 437 320

Faks: 22 828 02 85

e-mail: al@al.uw.edu.pl

http://www.al.uw.edu.pl

ul. Nowy Świat 69,

00-046 Warszawa

Tel: 22 55 20 298; 22 828 02 84; 0 607 437 320

Faks: 22 828 02 85

e-mail: al@al.uw.edu.pl

http://www.al.uw.edu.pl

 • ANTROPOZOOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Antropozoologia
  Antropozoologia na Uniwersytecie Warszawskim to nowy międzyobszarowy kierunek studiów licencjackich, którego nie znajdziecie nigdzie indziej w Polsce! Program rusza od roku akad. 2017/2018. Pierwszy nabór w czerwcu 2017.
  Ten unikatowy kierunek powstał dzięki współpracy trzech wydziałów UW: Wydziału Biologii, Wydziału Psychologii i Wydziału „Artes Liberales”, będącego koordynatorem studiów. Program adresowany jest do osób zainteresowanych złożonymi i wielowymiarowymi relacjami między ludźmi i (innymi) zwierzętami w kontekście poznawczym, praktycznym i etycznym.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   
  Studia I stopnia
   
  a) Kandydaci z maturą 2005-2019
  Przedmiot wymagany
  Przedmiot punktowany
  Przedmiot
  wymagany
  Przedmiot
  wymagany
  Język polski
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Matematyka
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Jeden język obcy do wyboru z:
  angielski, francuski,
  niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski,
  portugalski, 
  szwedzki, słowacki
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Jeden przedmiot do wybory spośród: 
  język obcy nowożytny (inny niż wskazany w kolumnie 3),
  język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, filozofia,
  geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki,
  wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, informatyka
  P. rozszerzony x1*
  waga = 265%
  waga = 10%
  waga = 25%
  waga = 40%
   
  b) Kandydaci ze starą maturą
  Kwalifikacja na zasadach ogólnych.
   
  c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
  Przedmiot
  wymagany
  Przedmiot
  punktowany
  Przedmiot
  wymagany
  Przedmiot
  wymagany
  Język polski albo
  język A1 z grupy 1*
  P. niższy (SL**) x0,6
  P. wyższy (HL**) x1
  Matematyka
  P. niższy (SL**) x0,6
  P. wyższy (HL**) x1
  Język obcy nowożytny
  P. niższy (SL**) x0,6
  P. wyższy (HL**) x1
  Jeden przedmiot do wyboru spośród:
  łacina, greka klasyczna, historia, przedmiot z grupy "sztuka",
  organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia,
  geografia, filozofia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka,
  język obcy nowożytny (inny niż wskazany w kolumnach 1 i 3)
  P. wyższy (HL**) x1
  waga = 25% 
  waga = 10%
  waga = 25%
  waga = 40%
  *W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
   
  d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
  Przedmiot
  wymagany
  Przedmiot
  punktowany
  Przedmiot
  wymagany
  Przedmiot
  wymagany
  Język polski albo
  język L1*
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Matematyka
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Język obcy nowożytny
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Jeden przedmiot do wyboru spośród:
  łacina, greka klasyczna, historia, sztuka, muzyka, ekonomia, geografia, filozofia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny
  P. rozszerzony x1
   
  waga = 25%
   
   
  waga = 10%
   
   
  waga = 25%
   
  waga = 40%
  *W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
   
  e) Kandydaci z maturą zagraniczną
  Kandydaci z maturą zagraniczną podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak kandydaci z nową maturą. Zamiast oceny z języka polskiego pod uwagę będzie brany wynik matury z języka oryginalnego matury.
  1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich
   
   
  Przedmiot
  wymagany
  Przedmiot punktowany
  Przedmiot wymagany
  Przedmiot
  wymagany
  Język oryginalny matury
  Matematyka
  Język obcy nowożytny
  Jeden przedmiot do wyboru z:
  język obcy nowożytny (inny niż wskazany w kolumnach 1 i 3),
  język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia,
  historia, historia sztuki, historia muzyki, 
  wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, informatyka, psychologia,
  ekonomia, antropologia, organizacja i zarządzanie
  waga = 25%
  waga = 10%
  waga = 25%
  waga = 40%
   
  Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów wymaganych dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
  2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. Kandydaci są zobowiązani do przystąpienia do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 • ARTES LIBERALES Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Artes Liberales
  Interdyscyplinarny kierunek studiów artes liberales prowadzony jest na studiach I i II stopnia. Postępującemu rozwojowi cywilizacyjnemu musi odpowiadać kształcenie biorące pod uwagę wiele obszarów współczesnej rzeczywistości, które można zrozumieć dzięki rozmaitym metodom, technikom i narzędziom interdyscyplinarnym. Innowacyjność i kreatywność rodzą się z połączenia kanonu klasycznej wiedzy z umiejętnością rozpoznawania i oceniania zjawisk kluczowych dla współczesności – w kulturze, nauce, biznesie. Kolegium Artes Liberales oferuje unikalne zajęcia, które łączą w sobie wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i techniczno-przyrodniczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   
  Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z rozmowy kompetencyjnej (tzw. sprawdzian predyspozycji). Do rozmowy dopuszczeni zostaną kandydaci (w liczbie nie większej niż dwukrotność limitu), którzy na egzaminie maturalnym uzyskali najwyższą punktację łączną ze wszystkich branych pod uwagę przedmiotów w zależności od miejsca na liście rankingowej. Z rozmowy kompetencyjnej zostaną zwolnieni ci kandydaci, którzy uzyskali z matury wynik minimum 60% (60 punktów). Otrzymają oni maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kompetencyjnej.
   
  ETAP I:
   
  Przedmiot punktowany
  Przedmiot punktowany
  Przedmiot
  punktowany
  Przedmiot
  wymagany
  Język polski
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Matematyka
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Jeden język obcy do wyboru spośród:
  angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, 
  portugalski, szwedzki, słowacki
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Jeden przedmiot do wyboru z*:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język regionalny – kaszubski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu
  P. rozszerzony x1
   
  waga = 40%
  waga = 5%
  waga = 20%
  waga = 35%
  *Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie.
   
   
  Sposób obliczania wyniku końcowego: (po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)
  W = a * P + b * M + c * J + d * X; gdzie:
  • W – wynik końcowy kandydata;
  • P – wynik z języka polskiego;
  • M – wynik z matematyki;
  • J – wynik z języka obcego;
  • X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
  • a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).
   
  ETAP II:
  Dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kompetencyjna) Celem rozmowy kompetencyjnej jest rozpoznanie zainteresowań i zdolności kandydatów do studiów interdyscyplinarnych. Kandydaci wybierają do rozmowy trzy tematy z puli tematów, które zostaną podane do wiadomości kandydatów na stronie systemu IRK w późniejszym terminie (określonym w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2016-2017). Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów:
  • celujący - 100 punktów,
  • bardzo dobry - 80 punktów,
  • dobry plus – 70 punktów,
  • dobry – 60 punkty,
  • dostateczny plus - 50 punktów,
  • dostateczny – 40 punktów,
  • niedostateczny – 0-39 punktów.
  Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z rozmowy kompetencyjnej. Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej.
   
  Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą
  ETAP I
  W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.  Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe wnastępujący sposób:
  Matura po 1991 roku
  • ocena 6 = 100 %
  • ocena 5 = 90 %
  • ocena 4 = 75 %
  • ocena 3 = 50 %
  • ocena 2 = 30 %
  Matura do 1991 roku
  • ocena 5 = 100 %
  • ocena 4 = 85 %
  • ocena 3 = 40 %
  Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.
   
  ETAP II
  Dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kompetencyjna)
  Celem rozmowy kompetencyjnej jest rozpoznanie zainteresowań i zdolności kandydatów do studiów interdyscyplinarnych. Kandydaci wybierają do rozmowy trzy tematy z puli tematów, które zostaną podane  do wiadomości kandydatów na stronie systemu IRK w późniejszym terminie(określonym w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2016-2017).
  Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów:
  • celujący - 100 punktów,
  • bardzo dobry - 80 punktów,
  • dobry plus – 70 punktów,
  • dobry – 60 punkty,
  • dostateczny plus - 50 punktów,
  • dostateczny – 40 punktów,
  • niedostateczny – 0-39 punktów.
  Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z rozmowy kompetencyjnej. Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej.
   
  Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską
  ETAP I:
  Przedmiot
  punktowany
  Przedmiot
  punktowany
  Przedmiot
  punktowany
  Przedmiot
  wymagany
  Język polski albo język L1*
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Matematyka
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Język obcy nowożytny
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Jeden przedmiot do wyboru spośród**:
  łacina, greka klasyczna, historia, sztuka, muzyka,
  ekonomia, geografia, język obcy nowożytny,
  filozofia, biologia, chemia, fizyka,
  informatyka, matematyka
  P. rozszerzony x1
  waga = 40%
  waga = 5%
  waga = 20%
  waga = 35%
  *język L1 można wskazać tylko w przypadku braku oceny z j. polskiego; osoby z obcym obywatelstwem, które nie mają na maturze j. polskiego ani nie posiadają certyfikatu znajomości j. polskiego, podlegają rozmowie sprawdzającej znajomość tego języka. Zaliczenie tej rozmowy jest warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania, ale punkty z niej nie wliczają się do ostatecznego wyniku (wliczana jest ocena z języka L1).
  **Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.
   
  Sposób obliczania wyniku końcowego: (po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)
  W = a * P + b * M + c * J + d * X; gdzie:
  • W – wynik końcowy kandydata;
  • P – wynik z języka polskiego;
  • M – wynik z matematyki;
  • J – wynik z języka obcego;
  • X – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
  • a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).
  Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:
  • 9,00 - 10,00 = 100%
  • 8,00 - 8,95 = 90%
  • 7,00 - 7,95 = 75%
  • 6,00 - 6,95 = 60%
  • 5,00 - 5,95 = 45%
  • 4,00 - 4,95 = 30%
   
  ETAP II
  Dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kompetencyjna)
  Celem rozmowy kompetencyjnej jest rozpoznanie zainteresowań i zdolności kandydatów do studiów interdyscyplinarnych. Kandydaci wybierają do rozmowy trzy tematy z puli tematów, które zostaną podane do wiadomości kandydatów na stronie systemu IRK w późniejszym terminie (określonym w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2016-2017). Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów:
  • celujący - 100 punktów,
  • bardzo dobry - 80 punktów,
  • dobry plus – 70 punktów,
  • dobry – 60 punkty,
  • dostateczny plus - 50 punktów,
  • dostateczny – 40 punktów,
  • niedostateczny – 0-39 punktów.
  Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z rozmowy kompetencyjnej. Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej.
   
   
  Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową
  ETAP I:
  Przedmiot punktowany
  Przedmiot punktowany
  Przedmiot punktowany
  Przedmiot punktowany
  Język polski albo język A1 z grupy 1*
  P. niższy (SL) x0,6
  P. wyższy (HL) x1
  Matematyka
  P. niższy (SL) x0,6
  P. wyższy (HL) x1
  Język obcy nowożytny
  P. niższy (SL) x0,6
  P. wyższy (HL) x1
  Jeden przedmiot do wyboru spośród**:
  łacina, greka klasyczna, historia, przedmiot z grupy "sztuka",
  organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia,
  geografia, język obcy nowożytny, filozofia, biologia, chemia,
  fizyka, informatyka, matematyka
  P. wyższy (HL) x1
  waga = 40%
  waga = 5%
  waga = 20%
  waga = 35%

   

  *Język A1 z grupy 1 można wskazać tylko w przypadku braku oceny z j. polskiego. Osoby z obcym obywatelstwem, które nie mają na maturze j. polskiego ani nie posiadają certyfikatu znajomości j. polskiego, podlegają rozmowie sprawdzającej znajomość tego języka. Zaliczenie tej rozmowy jest warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania. Punkty z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego nie wliczają się do ostatecznego wyniku (wliczana jest ocena z języka A1).
  **Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.
   
  Sposób obliczania wyniku końcowego: (po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)
  W = a * P + b * M + c * J + d * X; gdzie:
  • W – wynik końcowy kandydata;
  • P – wynik z języka polskiego;
  • M – wynik z matematyki;
  • J – wynik z języka obcego;
  • X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
  • a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).
  Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w
  następujący sposób:
  • 7 pkt. = 100%
  • 6 pkt. = 90%
  • 5 pkt. = 75%
  • 4 pkt. = 60%
  • 3 pkt. = 45%
  • 2 pkt. = 30%
  ETAP II
  Dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kompetencyjna)
  Celem rozmowy kompetencyjnej jest rozpoznanie zainteresowań i zdolności kandydatów do studiów interdyscyplinarnych. Kandydaci wybierają do rozmowy trzy tematy z puli tematów, które zostaną podane do wiadomości kandydatów na stronie systemu IRK w późniejszym terminie (określonym w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2016-2017). Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów:
  • celujący - 100 punktów,
  • bardzo dobry - 80 punktów,
  • dobry plus – 70 punktów,
  • dobry – 60 punkty,
  • dostateczny plus - 50 punktów,
  • dostateczny – 40 punktów,
  • niedostateczny – 0-39 punktów.
  Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z rozmowy kompetencyjnej. Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej.
   
   
  Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym
  ETAP I
  Kandydaci z maturą zagraniczną podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak kandydaci z nową maturą. Zamiast oceny z języka polskiego pod uwagę będzie brana ocena z języka oryginalnego matury. Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
   
  ETAP II
  Dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kompetencyjna)
  Celem rozmowy kompetencyjnej jest rozpoznanie zainteresowań i zdolności kandydatów do studiów interdyscyplinarnych. Kandydaci wybierają do rozmowy trzy tematy z puli tematów, które zostaną podane do wiadomości kandydatów na stronie systemu IRK w późniejszym terminie (określonym w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2016-2017). Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów:
  • celujący - 100 punktów,
  • bardzo dobry - 80 punktów,
  • dobry plus – 70 punktów,
  • dobry – 60 punkty,
  • dostateczny plus - 50 punktów,
  • dostateczny – 40 punktów,
  • niedostateczny – 0-39 punktów.
  Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z rozmowy kompetencyjnej. Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej.
  Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym
  Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów (przyznanie maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym) przyjmowani są wyłącznie LAUREACI ogólnopolskich olimpiad szczebla centralnego, którzy zajęli miejsca od pierwszego do dziesiątego (według punktacji) oraz LAUREACI (bez względu na miejsce) więcej niż jednej olimpiady szczebla centralnego. Dotyczy to następujących olimpiad:
  • Olimpiady Artystycznej,
  • Olimpiady Filozoficznej,
  • Olimpiady Historycznej,
  • Olimpiady Matematycznej,
  • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
  • Olimpiady Języka Białoruskiego,
  • Olimpiady Języka Francuskiego,
  • Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej,
  • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
  • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
  • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
  • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
  • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
  • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka,
  • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
  • Olimpiady Biologicznej,
  • Olimpiady Chemicznej,
  • Olimpiady Geograficznej,
  • Olimpiady Nautologicznej,
  • Olimpiady Fizycznej,
  • Olimpiady Informatycznej.
  Uwaga: ponieważ organizowane były dwie centralne olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, z każdej z tych olimpiad może być przyjętych tylko pięciu kandydatów – decyduje zajęte miejsce na każdej z nich.
  Pozostali LAUREACI ww. olimpiad szczebla centralnego i posiadacze świadectwa dojrzałości kwalifikowani są wedle następujących zasad:
  a) LAUREACI
  • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
  otrzymują maksymalną liczbę punktów z języka polskiego. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.
  b) LAUREACI
  • Olimpiady Matematycznej
  otrzymują maksymalną liczbę punktów z matematyki. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.
  c) Laureaci
  • olimpiad językowych
  otrzymują maksymalną liczbę punktów z języka będącego przedmiotem olimpiady. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.
  d) LAUREACI
  • pozostałych olimpiad
  otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu do wyboru. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.
  Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani są również:
  LAUREACI
  • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  1. Szczegółowe zasady kwalifikacji na studia II stopnia artes liberales na specjalności:
  • „Dzieło sztuki w kulturze”,
  • „Ideowe i materialne aspekty życia społecznego”
  • „Chrześcijaństwo w kulturze”
  • „Różnorodność biologiczna i kulturowa”
  Limit miejsc: 28
   
  a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce
  O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera (lub równoważny) z oceną co najmniej dobrą. Kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się rozmowa kompetencyjna. Celem rozmowy jest rozpoznanie zainteresowań kandydata i jego predyspozycji do studiów interdyscyplinarnych i międzyobszarowych. O jej tematyce decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy wychodzące poza program ich dotychczasowych studiów wraz z bibliografią przeczytanych lektur dotyczących tematu. Komisja, złożona z wykładowców różnych wydziałów UW i Polskiej Akademii Nauk, wybiera do rozmowy jeden z tematów. Tematy powinny mieć charakter interdyscyplinarny, ale mieścić się w ramach specjalności prowadzonych na kierunku artes liberales. Kandydaci przesyłają proponowane tematy na elektroniczny adres Kolegium (rekrutacja_class@al.uw.edu.pl) nie później niż 14 dni przed rozmową.
  Ze sprawdzianu predyspozycji można uzyskać maksymalnie 100 punktów:
  • celujący - 100 punktów,
  • bardzo dobry - 80 punktów,
  • dobry plus – 70 punktów,
  • dobry – 60 punkty,
  • dostateczny plus - 50 punktów,
  • dostateczny – 40 punktów,
  • niedostateczny – 0-39 punktów.
  O przyjęciu na studia decyduje wynik sprawdzianu predyspozycji, wyznaczający miejsce kandydata w rankingu. Próg kwalifikacji: 70 punktów.
   
  b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym
  O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera (lub równoważny) z oceną co najmniej dobrą. Kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się rozmowa kompetencyjna. Celem rozmowy jest rozpoznanie zainteresowań kandydata i jego predyspozycji do studiów interdyscyplinarnych i międzyobszarowych. O jej tematyce decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy wychodzące poza program ich dotychczasowych studiów wraz z bibliografią przeczytanych lektur dotyczących tematu. Komisja, złożona z wykładowców różnych wydziałów UW i Polskiej Akademii Nauk, wybiera do rozmowy jeden z tematów. Tematy powinny mieć charakter interdyscyplinarny, ale mieścić się w ramach specjalności prowadzonych na kierunku artes liberales na studiach II stopnia, czyli:
  • „Dzieło sztuki w kulturze”,
  • „Ideowe i materialne aspekty życia społecznego”
  • „Chrześcijaństwo w kulturze”
  • „Różnorodność biologiczna i kulturowa”
  Kandydaci przesyłają proponowane tematy na elektroniczny adres Kolegium nie później niż 14 dni przed rozmową. Ze sprawdzianu predyspozycji można uzyskać maksymalnie 100 punktów:
  • celujący - 100 punktów,
  • bardzo dobry - 80 punktów,
  • dobry plus – 70 punktów,
  • dobry – 60 punkty,
  • dostateczny plus - 50 punktów,

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA NOWOGRECKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Filologia nowogrecka
  Osoby zainteresowane współczesną Grecją i Cyprem serdecznie zapraszamy na filologię nowogrecką – stacjonarne studia filologiczno–literaturoznawcze w Pracowni Studiów Helleńskich na Wydziale „Artes Liberales” UW. Nasi studenci nie tylko zdobywają praktyczną znajomość języka nowogreckiego (poziom B2-C1) i kultury nowogreckiej, ale poznają też szeroki kontekst kultury greckiej (historia, lit eratura, mitologia, starożytna greka, dzieje Bizancjum…), a także korzystają z szerokiej oferty zajęć organizowanych przez studia kulturoznawcze Cywilizacja Śródziemnomorska oraz przez eksperymentalny College of Liberal Arts and Sciences (CLAS).
  Jednym z założeń Pracowni, jako jednostki naukowo–dydaktycznej, jest włączanie studentów w swoje projekty, badania oraz działania popularyzatorskie, takie jak tłumaczenia literatury greckiej.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   
  a) Kandydaci z maturą 2005-2017
  Przedmiot punktowany
  Przedmiot punktowany
  Przedmiot
  punktowany
  Przedmiot
  punktowany
  Język polski
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Matematyka
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Język obcy nowożytny
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Jeden przedmiot do wybory spośród: 
  filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, geografia, biologia, fizyka i astronomia/fizyka, chemia, język obcy nowożytny (do wyboru z: 
  j. angielski, j. francuski, 
  j. niemiecki, j. hiszpański, 
  j. włoski, j. rosyjski, 
  j. portugalski, j. szwedzki, 
  j. słowacki)
  P. rozszerzony x1
  waga = 20%
  (p. podstawowy)
   
  waga = 50%
  (p. rozszerzony)
  waga = 10%
  waga = 10%
  waga = 30%
   
  *inny niż wskazany w kolumnie 3.
  Próg kwalifikacji: 30 pkt.
   
  b) Kandydaci ze starą maturą
  Kwalifikacja na zasadach ogólnych.
  Próg kwalifikacji: 30 pkt.
   
  c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
  Przedmiot
  punktowany
  Przedmiot punktowany
  Przedmiot
  punktowany
  Przedmiot
  punktowany
  Język polski albo
  język A1 z grupy 1*
  P. niższy (SL) x0,6
  P. wyższy (HL) x1
  Matematyka
  P. niższy (SL) x0,6
  P. wyższy (HL) x1
  Język obcy nowożytny
  P. niższy (SL) x0,6
  P. wyższy (HL) x1
  Jeden przedmiot do wyboru spośród:
  filozofia, łacina, greka klasyczna, historia, przedmiot z grupy „sztuka”, organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, geografia, biologia, chemia, fizyka, język obcy nowożytny
  waga = 20% 
  (p. niższy SL)
   
  waga = 50% 
  (p. wyższy HL)
  waga = 10%
  waga = 10%
  waga = 30%
  *W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
  **Inny niż wskazany w kolumnie 3.
  Próg kwalifikacji: 30 pkt.
   
  d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
  Przedmiot
  punktowany
  Przedmiot
  punktowany
  Przedmiot
  punktowany
  Przedmiot
  punktowany
  Język polski albo
  język L1*
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Matematyka
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Język obcy nowożytny
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Jeden przedmiot do wyboru spośród:
  filozofia, łacina, greka klasyczna, historia, muzyka, sztuka,
  ekonomia, geografia, biologia, chemia, fizyka, język
  obcy nowożytny**
  P. rozszerzony x1
  waga = 20% 
  (p. podstawowy)
   
  waga = 50% 
  (p. rozszerzony)
   
  waga = 10%
   
  waga = 10%
   
  waga = 30%
  *W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
  **Inny niż wskazany w kolumnie 3.
  Próg kwalifikacji: 30 pkt.
   
  e) Kandydaci z maturą zagraniczną
  1. Kandydaci przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich W przypadku kandydatów z maturą zagraniczną kwalifikowanych na zasadach obowiązujących obywateli polskich brane są pod uwagę wyniki wszystkich przedmiotów maturalnych. Pod uwagę brana będzie średnia ocen ze wszystkich przedmiotów. Osiągnięcie maksymalnej punktacji ze wszystkich przedmiotów oznacza zdobycie 10 procent i 10 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe 90 punktów będzie można zdobyć uczestnicząc w egzaminie ustnym. Zorganizowany zostanie ustny sprawdzian potwierdzający predyspozycje kandydata do studiowania na kierunku: filologia nowogrecka. Na egzaminie sprawdzana będzie znajomość następujących zagadnień: wiedza o literaturze (0-30 punktów), historii (0-30 punktów) i kulturze (0-30 punktów) Grecji Nowożytnej. W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Warunkiem zakwalifikowania jest zdobycie minimum 30 punktów z wyników maturalnych i egzaminu ustnego.
  2. Kandydaci przyjmowani na innych zasadach niż obywatele polscy
  Forma egzaminu: egzamin ustny
  Zagadnienia egzaminacyjne: w przypadku osób z maturą zagraniczną zorganizowany zostanie ustny sprawdzian potwierdzający predyspozycje kandydata do studiowania na kierunku: filologia nowogrecka. Na egzaminie sprawdzana będzie znajomość: języka polskiego (0-10 punktów) oraz wiedza o literaturze (0-30 punktów), historii (0-30 punktów) i kulturze (0-30 punktów) Grecji Nowożytnej. W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Warunkiem zakwalifikowania jest zdobycie minimum 30 punktów.
  3. Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia
  Warunkiem wstępnym ubiegania się o przeniesienie jest średnia z dotychczasowego toku studiów minimum 4,0 oraz znajomość języka nowogreckiego na odpowiednim dla danego roku poziomie (kandydat może złożyć egzamin z języka nowogreckiego przed komisją PSH W ”AL”). W przypadku  osób z identyczną średnią pod uwagę brana będzie liczba zdanych egzaminów. Dziekan ustalaobowiązki wynikające z różnic programowych.
  4. Zasady kwalifikacji na studia równoległe
  O podjęcie studiów równoległych na pierwszym roku na filologii nowogreckiej może ubiegać się student Uniwersytetu Warszawskiego, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów na kierunku macierzystym i uzyskał średnią ocen z dotychczasowego toku studiów powyżej 4,0. W przypadku osób z taką samą średnią pod uwagę brana będzie liczba zdanych egzaminów.

   

 • KULTUROZNAWSTWO - CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
  Studia na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska pozwalają na zapoznanie się z szeroko pojętą kulturą Śródziemnomorza od starożytności aż po czasy współczesne. Zindywidualizowany program umożliwia poznanie i zrozumienie kultury wybranego regionu Śródziemnomorza z naciskiem na aktualną problematykę i dominujące formy współczesnej kultury. Są to studia kulturoznawcze, a więc zapewniają również teoretyczne podstawy konieczne do pełnego zrozumienia historii kultury i sztuki, filozofii i literatury świata śródziemnomorskiego w jego historycznym rozwoju i w wymiarze interdyscyplinarnym.
  Studenci śledzą recepcję antyku w kulturze europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem tradycji antycznej w Europie Środkowej, uczą się języków klasycznych – łaciny i greki oraz jednego z trzech języków nowożytnych – włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego lub nowogreckiego. Oprócz tego proponuje się im wykłady z zakresu antropologii kultury, historii kultury bizantyńskiej, kultury łacińskiego średniowiecza, renesansu, baroku, oświecenia, a także kultury judaizmu, islamu oraz literatury nowożytnej Grecji.
  Studia przygotowują specjalistów o wszechstronnej wiedzy humanistycznej i wysokim poziomie umiejętności w zakresie interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień kulturowych, specjalistów w pełni rozumiejących przebieg europejskich procesów cywilizacyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   
  a) Kandydaci z maturą 2005-2016
  Przedmiot punktowany
  Przedmiot punktowany
  Przedmiot
  punktowany
  Przedmiot
  punktowany
  Przedmiot
  punktowany
  Język polski
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Matematyka
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Język obcy nowożytny*
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Język obcy nowożytny*
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Jeden przedmiot do wybory spośród: 
  filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki,
  język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna,
  język obcy nowożytny**, język regionalny - kaszubski, język
  mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, wiedza o społeczeństwie,
  wiedza o tańcu, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  waga = 20%
  waga = 5%
  waga = 5%
  waga = 35%
  waga = 35%
  *inny niż wskazany w kolumnie 3
  **inny niż wskazany w kolumnach 3 i 4
  Próg kwalifikacji: 30 pkt.
   
  b) Kandydaci ze starą maturą
  Kwalifikacja na zasadach ogólnych.
  Próg kwalifikacji: 30 pkt.
   
  c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
  Przedmiot
  punktowany
  Przedmiot punktowany
  Przedmiot
  punktowany
  Przedmiot
  punktowany
  Przedmiot
  punktowany
  Język polski albo
  język A1 z grupy 1*
  P. niższy (SL) x0,6
  P. wyższy (HL) x1
  Matematyka
  P. niższy (SL) x0,6
  P. wyższy (HL) x1
  Język obcy nowożytny
  P. niższy (SL) x0,6
  P. wyższy (HL) x1
  Język obcy nowożytny**
  P. niższy (SL) x0,6
  P. wyższy (HL) x1
  Jeden przedmiot do wyboru spośród:
  filozofia, geografia, historia, przedmiot z grupy "sztuka",
  łacina, greka klasyczna, język obcy nowożytny***,
  organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, biologia,
  chemia, fizyka, informatyka
  P. niższy (SL) x0,6
  P. wyższy (HL) x1
  waga = 20% 
  waga = 5%
  waga = 5%
  waga = 35%
  waga = 35%
  *W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
  **Inny niż wskazany w kolumnie 3.
  ***Inny niż wskazany w kolumnach 3 i 4.
  Próg kwalifikacji: 30 pkt.
   
  d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
  Przedmiot
  punktowany
  Przedmiot
  punktowany
  Przedmiot
  punktowany
  Przedmiot
  punktowany
  Przedmiot
  punktowany
  Język polski albo
  język L1*
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Matematyka
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Język obcy nowożytny
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Język obcy nowożytny
  P. podstawowy x0,6
  P. rozszerzony x1
  Jeden przedmiot do wyboru spośród:
  filozofia, łacina, greka klasyczna, historia, muzyka, sztuka,
  ekonomia, geografia, biologia, chemia, fizyka, język
  obcy nowożytny**
  P. rozszerzony x1
   
  waga = 20%
   
   
  waga = 5%
   
   
  waga = 5%
   
  waga = 35%
  waga = 35%
  *W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
  **Inny niż wskazany w kolumnie 3.
  ***Inny niż wskazany w kolumnach 3 i 4.
  Próg kwalifikacji: 30 pkt.
   
  e) Kandydaci z maturą zagraniczną
  1. Kandydaci przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich W przypadku kandydatów z maturą zagraniczną kwalifikowanych na zasadach obowiązujących obywateli polskich brane są pod uwagę wyniki wszystkich przedmiotów maturalnych. Pod uwagę brana będzie średnia ocen ze wszystkich przedmiotów. Osiągnięcie maksymalnej punktacji ze wszystkich przedmiotów oznacza zdobycie 10 procent i 10 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe 90 punktów będzie można zdobyć uczestnicząc w egzaminie ustnym. Zorganizowany zostanie ustny sprawdzian potwierdzający predyspozycje kandydata do studiowania na kierunku: filologia nowogrecka. Na egzaminie sprawdzana będzie znajomość następujących zagadnień: wiedza o literaturze (0-30 punktów), historii (0-30 punktów) i kulturze (0-30 punktów) Grecji Nowożytnej. W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Warunkiem zakwalifikowania jest zdobycie minimum 30 punktów z wyników maturalnych i egzaminu ustnego.
  2. Kandydaci przyjmowani na innych zasadach niż obywatele polscy
  Forma egzaminu: egzamin ustny
  Zagadnienia egzaminacyjne: w przypadku osób z maturą zagraniczną zorganizowany zostanie ustny sprawdzian potwierdzający predyspozycje kandydata do studiowania na kierunku: filologia nowogrecka. Na egzaminie sprawdzana będzie znajomość: języka polskiego (0-10 punktów) oraz wiedza o literaturze (0-30 punktów), historii (0-30 punktów) i kulturze (0-30 punktów) Grecji Nowożytnej. W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Warunkiem zakwalifikowania jest zdobycie minimum 30 punktów.
   
   

   
   
  Studia II stopnia
   
  1. Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich ze specjalnością: filologia nowogrecka, filologia klasyczna, filologia polska, filologia romańska, historia, archeologia, historia sztuki, filozofia, kulturoznawstwo (niezależnie od specjalności), socjologia, etnologia i antropologia kulturowa, teologia, italianistyka i iberystyka przechodzą przez postępowanie kwalifikacyjne składające się z konkursu dyplomów oraz sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej).
  2. Kandydaci, którzy nie ukończyli kierunków wymienionych w punkcie 1., przystępują do pisemnego testu sprawdzającego wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, konkursu dyplomów oraz sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej).

  Kandydaci, którzy uzyskali dyplom na kierunku wymienionym w punkcie 1., otrzymują 35 punktów. Do tych punktów dodawane są punkty za ocenę na dyplomie pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitym magisterskim.

  Kandydaci, którzy nie uzyskali dyplomu na kierunku wymienionym w punkcie 1., przystępują do pisemnego testu sprawdzającego wiedzę z zakresu kulturoznawstwa. Z testu można uzyskać maksymalnie 35 punktów. Za zaliczenie testu uznaje się zdobycie minimum 18 punktów na 35. Do tych punktów dodawane są punkty za ocenę na dyplomie pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitym magisterskim.

  Ocena na dyplomie jest punktowana w następujący sposób:

  • ocena celująca – 35 punktów,
  • ocena bardzo dobra – 30 punktów,
  • ocena dobra plus – 25 punktów,
  • ocena dobra – 20 punktów,
  • ocena dostateczna plus – 7 punktów,
  • ocena dostateczna – 5 punktów

  Maksymalnie za dyplom ukończenia studiów lub pisemny test sprawdzający wiedzę z zakresu kulturoznawstwa oraz ocenę na dyplomie można zdobyć 70 punktów.

  Następnie kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej):

  Forma egzaminu: ustny

  Zagadnienia egzaminacyjne: Kandydat wybiera zakres tematyczny sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej) zgodny z charakterem seminariów, oferowanych dla studentów kulturoznawstwa – cywilizacji śródziemnomorskiej II stopnia. Seminaria zgodne są ze ścieżkami oferowanymi na studiach dla studentów. Są to ścieżki: nowogrecka, hiszpańska, włoska i francuska.

  Kandydat zgłasza listę lektur (minimum – trzy, maksimum – sześć), które będą stanowiły punkt wyjścia do rozmowy. Lista lektur powinna dotyczyć jednego z seminariów. Za sprawdzian predyspozycji (rozmowę kwalifikacyjną) można otrzymać maksymalnie 35 punktów. Za zaliczenie sprawdzianu predyspozycji uznaje się zdobycie minimum 5 punktów na 35.

  Punkty za poszczególne etapy sumują się, maksymalnie można uzyskać 105 pkt.

   

Opinie (3)

Kamil Ocena

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych wykładowców

sylwia Ocena

Studia powinny być procesem rozwijania zainteresowań, a nie pustym, nic nieznaczącym obowiązkiem. Trzeba zagłębiać się w dziedziny, które nas pasjonują. Na Uniwersytecie Warszawskim każdy ma taką możliwość

Edyta Ocena

Grecja to moje ulubione miejsce na Ziemi, dlatego wybór Filologii nowogreckiej był, po prostu, dla mnie obowiązkowy; inny kierunek studiów nie wchodził w grę. A dlaczego studiuję na Uniwersytecie Warszawskim? Bo właśnie tutaj znalazłam możliwość rozwijania swoich zainteresowań