Uniwersytet Warszawski

Wydział Chemii UW

ul. Pasteura 1,

02-093 Warszawa

tel.22 822 09 75; 22 822 02 11

fax.22 822 59 96

e-mail: dziekan(at)chem.uw.edu.pl

http://www.chem.uw.edu.pl

Wydział Chemii UW

Uniwersytet Warszawski

ul. Pasteura 1,

02-093 Warszawa

tel.22 822 09 75; 22 822 02 11

fax.22 822 59 96

e-mail: dziekan(at)chem.uw.edu.pl

http://www.chem.uw.edu.pl

 • CHEMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów chemia
  Studia I stopnia:

  Program studiów realizowany na kierunku Chemia, pierwszego stopnia, obejmuje oprócz podstaw z zakresu chemii również podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki oraz fizyki.

  W trakcie studiów licencjackich student może w ramach przedmiotów obowiązkowych wybrać indywidualną ścieżkę studiowania. Przedmioty obowiązkowe są proponowane w dwóch wersjach: na poziomie A, który zawiera minimum programowe oraz na poziomie B, który jest programem rozszerzonym.

  Poza zestawem obowiązkowych przedmiotów, niezbędnych dla wszechstronnego wykształcenia, wiele pozostałych zajęć audytoryjnych i laboratoryjnych studenci wybierają sami, dbając o uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS, przypisanych do każdego przedmiotu i typu zajęć.

  Studia II stopnia:

  Studia II stopnia na kierunku Chemia odbywają się w ramach sześciu specjalizacji: fizykochemii nowych materiałów, chemii teoretycznej, syntezy organicznej, technologii chemicznej, bioanalityki i analityki środowiska i krystalografii. Po pierwszym semestrze studenci wybierają specjalizację, temat pracy oraz promotora.

  Promotor ustala ze studentem indywidualny program studiów w zakresie wybieranych przedmiotów. Podczas studiów II stopnia student musi odbyć nie mniej niż 1000 godzin zajęć i uzyskać 120 ECTS.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku. Podstawą kwalifikacji jest egzamin wstępny obejmujący znajomość zagadnień określonych w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia. Egzamin wstępny obejmuje 50 pytań testowych (50 punktów). Warunkiem kwalifikacji na studia jest uzyskanie co najmniej 30 punktów (60% maksymalnej liczby punktów) z egzaminu wstępnego i zajęcie na liście rankingowej kandydatów pozycji mieszczącej się w ramach obowiązującego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA JĄDROWA I RADIOFARMACEUTYKI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów chemia jądrowa i radiofarmaceutyki

  Chemia Jądrowa i Radiofarmaceutyki to kierunek studiów zapewniający kształcenie wysokiej klasy specjalistów, którzy będą posiadali szeroką wiedzę z zakresu metod syntezy radiofarmaceutyków lub umiejętności bezpiecznej pracy z izotopami promieniotwórczymi. Dodatkowo, interdyscyplinarne podejście do kształcenia powoduje ujęcie w programie studiów ChJR wiedzy z różnych działów chemii (analitycznej, nieorganicznej, organicznej), ale także fizyki czy biologii.

  W ramach obowiązkowych przedmiotów, przeprowadzone zostaną zajęcia z dozymetrii i ochrony radiologicznej. Zajęcia te, wraz z pozostałymi przedmiotami kierunkowymi, np. Chemią jądrową i radiacyjną, oferowane będą w takim wymiarze godzin, aby absolwent Kierunku ChJR będzie mógł przystąpić do państwowego egzaminu na Inspektora Ochrony Radiologicznej.

  Dodatkowo, obowiązkowe praktyki zawodowe, przewidziane podczas III roku studiów, w firmach zajmujących się pracą z wykorzystaniem radioizotopów i/lub promieniowania jonizującego, wzmocnią kompetencje zawodowe przyszłych absolwentów kierunku ChJR.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia jądrowa i radiofarmaceutyki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA MEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów chemia medyczna

  Kierunek Chemia Medyczna prowadzony jest we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Realizowany program studiów ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje przedmioty zapoznające z wiedzą z zakresu wszystkich podstawowych działów chemii a także liczne przedmioty z zakresu nauk biomedycznych, z naciskiem na poznanie ich podstaw chemicznych.

  Zrozumienie procesów chemicznych, w tym tych istotnych dla funkcjonowania organizmu człowieka, razem z nabytą wiedzą techniczną oraz umiejętnością obsługi nowoczesnej aparatury badawczej umożliwi samodzielne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów.

  Szeroki wachlarz zajęć, w tym również laboratoryjnych, pozwoli na bardzo dobre przygotowanie absolwentów tego kierunku do włączenia się w przyszłości nie tylko w badania naukowe ale również w pracę w różnorodnych gałęziach przemysłu chemicznego, biomedycznego, farmaceutycznego i pokrewnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMICZNA ANALIZA INSTRUMENTALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów chemiczna analiza instrumentalna

  Program studiów realizowany na kierunku Chemiczna Analiza Instrumentalna (studia pierwszego stopnia) obejmuje oprócz podstaw z zakresu chemii również podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki oraz fizyki. Szczególny nacisk w trakcie kształcenia położony jest na dynamicznie rozwijające się metody instrumentalne i techniki pomiarowe, szeroko wykorzystywane w laboratoriach, w celu fizykochemicznej analizy zarówno nowo otrzymanych substancji takich jak: nowe leki, katalizatory, źródła energii, bioczujniki, jak i nowe materiały grafenowe czy nanocząstki metali i półprzewodników. Wiele z przedmiotów podstawowych pozwoli na dobre przygotowanie absolwentów kierunku do włączenia się w przyszłości w badania naukowe.

  Efekty kształcenia, przyjęte dla ww. kierunku, zakładają m.in., że absolwent będzie potrafił przeprowadzić szeroko pojęte analizy fizyko-chemiczne posługując się wybranymi technikami i metodami analizy instrumentalnej. Program studiów zapewnia studentom przygotowanie do zaplanowania i wykonania prostych badań doświadczalnych.

  Studenci zapoznają się także z takimi zagadnieniami, jak: organizacja kosztów i wydatków, sposoby oszacowania kosztów analiz chemicznych oraz zarządzanie personelem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemiczna analiza instrumentalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RADIOGENOMIKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów radiogenomika

  Radiogenomika koncentruje się na odnajdywaniu korelacji pomiędzy danymi molekularnymi uzyskiwanymi z technik genetycznych, np. sekwencjonowania genomu, z informacjami uzyskiwanymi w wyniku diagnostyki pacjenta z wykorzystaniem technik obrazowania molekularnego, np. MRI, PET, CT.

  Uzyskiwane dane analizowane są przy pomocy opracowanych do tego celu algorytmów obliczeniowych, w szczególności wykazujących cechy samouczenia. Radiogenomika otwiera nowe możliwości w diagnozowaniu, planowaniu leczenia i monitorowaniu postępu leczenia wielu chorób.

  Kierunek studiów Radiogenomika łączy efekty kształcenia z zakresu nauk chemicznych, biologicznych i fizycznych i dlatego prowadzony jest przez Wydział Chemii, Wydział Biologii oraz Wydział Fizyki.

  W ramach studiów dla wyróżniających się studentów będą możliwe wyjazdy naukowe, szkolenia specjalistyczne z zakresu badań przedklinicznych oraz międzynarodowe konferencje naukowe. Absolwenci tego kierunku studiów będą posiadali unikatową/interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne predysponujące ich do kontynuacji nauki w ramach szkół doktorskich, a w przyszłości działalności naukowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku radiogenomika mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom licencjata, inżyniera lub magistra albo równorzędny uzyskany w jednej z dziedzin: nauk chemicznych, nauk biologicznych, nauk fizycznych, informatyki, matematyki, nauk medycznych lub nauk farmaceutycznych. Od kandydatów na studia II stopnia na kierunku radiogenomika wymagana jest również znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (11)

Tomek Ocena odpowiedz

Również podpisuję się pod opiniami z nie za dobrą oceną. Matamatyka dosłownie leży. Wykłady bez wartościowych treści. Wybierając kierunek trzeba liczyć się z pracą samodzielną. Podobnie jest z fizyką. Jednak tam ćwiczenia pomagają wyciągnąć nutkę wiedzy z wykładu.

Student Ocena odpowiedz

Z całą pewnością nie jest to wydział prostudencki, ledwie garstka osób z tych, którzy rozpoczynają tu studia, je kończy, dla 3/4studentów jest to tylko stracony rok. Studenci tutaj nie mają niemalże czasu na wytchnienie, z częścią prowadzących nie idzie się dogadać. Polecam je tylko dla tych, którzy łapią ogromne partie materiału w lot i myślą o karierze doktora czy profesora, jeśli chcesz zostać zwykłym chemikiem to stanowczo odradzam. Poradzą tu sobie tylko osoby uzdolnione bądź wytrwałe, ale trzeba liczyć z biedniejszym portfelem, bo przeżycie tu kilku lat bez płacenia za warunki jest niemalże nieuniknione.

S. Ocena odpowiedz

Podejście do studenta fatalne. Dla nich studenci są jak mrówki, jednej zabraknie? Trudno.. przecież i tak będą inni. Podpisuje się pod złymi opiniami poniżej.

była studentka Ocena odpowiedz

Chemia na UW.. bardzo źle wspominam. Kiepskie przygotowania, egzaminy nieadekwatne do poziomu nauczania. Powiedzą, że studia są po to by studiować, ale zamiast licencjatu 3 lata robi się go i 5 lat bo np. fizyka blokuje i trzeba brać warunki. Labolatoria super sprawa, chyba tylko dlatego dałam 2 gwiazdki. Dużo można się nauczyć i jest też przy tym fun, ale egzaminy są kosmosem. Trzeba się naprawdę namęczyć by coś osiągnąc i to wiele lat a później problemy. Dla pasjonatów chemii - polecam. Dla osób, które po prostu lubią chemie - nie polecam. zdecydowanie. Ja ze studiów zrezygnowałam i to była najlepsza decyzja.

studentka Ocena odpowiedz

Idąc na chemię na UW trzeba przygotować się jedynie na prace samodzielna. Na zajęciach poziom tłumaczenia jest znikomy, nikogo nie obchodzi ze studencki nie rozumieją podstaw, ćwiczeniowcy brna dalej. Poza tym poziom nauczycieli jest niższy niż w przeciętnym liceum. Czasem jest to wręcz śmieszne

Chemiczka Ocena odpowiedz

Na żadnym innym wydziale nie widziałam tak złego podejścia to studentów i złego tłumaczenia. Z tego co pamiętam nikt nie lubił tam być, prawie wszyscy zostawali tam tylko dlatego, że nie mieli na siebie lepszego pomysłu. Dla chemii polecam wybrać jednak inną uczelnię.

wiktoria Ocena odpowiedz

Uniwersytet Warszawski to uczelnia inna niż wszystkie. Studia tutaj to ciekawa przygoda, bo nie dość że uczysz się na świetnej uczelni, to jeszcze w dziedzinie, w której zapotrzebowanie na specjalistów nie maleje

filip Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to niemała przygoda. Zajęcia, ćwiczenia, wykłady, a także ciekawe życie studenckie ? wszystko na tej wspaniałej, prestiżowej uczelni.

Karol Ocena odpowiedz

Studia powinny być wciągające, inaczej są tylko nudnym obowiązkiem. Jeśli poszukujecie ciekawych rozwiązań i fajnych pomysłów na zdobycie wykształcenia, polecam gorąco Uniwersytet Warszawski. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie

Wiktoria Ocena odpowiedz

Uniwersytet Warszawski to uczelnia inna niż wszystkie. Studia tutaj to ciekawa przygoda, bo nie dość że uczysz się na świetnej uczelni, to jeszcze w dziedzinie, w której zapotrzebowanie na specjalistów nie maleje

Magda Ocena odpowiedz

Wszyscy wiedzą, że chemia to jedna z najważniejszych dziedzin nauki. A skoro jest ważna dla każdego człowieka, to należy zrozumieć ją najlepiej jak to tylko możliwe. Aby zrealizować ten cel wybrałam studia na Uniwersytecie Warszawskim.