• EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW:

  • przygotowanie do pracy kompetentnych  i twórczych pedagogów specjalnych, specjalistów w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

  ADRESACI:

  • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, chcący nabyć kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej interdyscyplinarnej wiedzy z dyscypliny: zarządzanie, ekonomia, psychologia, prawo i finanse, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi, rozwój kreatywności, zarządzania wielowymiarowego.

  Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma. Studia są przeznaczone głównie dla przedsiębiorców, którzy budują własną markę; menagerom średniego i wysokiego szczebla podejmujących decyzje w ramach organizacji; przyszłym liderom biznesu, którzy zajmują bądź chcą zajmować stanowiska kierownicze; ludziom biznesu, ukierunkowanym na rozwój osobisty i zawodowy.

  Studia dają możliwość pozyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych w różnych obszarach biznesu oraz pracy z ludźmi. Nabyte kompetencje zostaną potwierdzone dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie MBA.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MEDIACJA SĄDOWA I POZASĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW:

  • zdobycie wiedzy i umiejętności do pełnienia zawodu mediatora, tj. przygotowanie do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w kilku obszarach: mediacji cywilnych (w tym rodzinnych), mediacji rówieśniczych, mediacji karnych oraz mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego
  • zdobycie dyplomów potwierdzających nabyte umiejętności mediatora – studia realizowane są we współpracy merytorycznej z Polskim Centrum Mediacji

  ADRESACI:

  • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zainteresowani tematyką mediacji
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, ale nieposiadający przygotowania pedagogicznego, tj:

  • absolwenci studiów I stopnia uzyskują uprawnienia wyłącznie do pracy w szkołach podstawowych
  • absolwenci studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich uzyskują uprawnienia do nauczania przedmiotu kierunkowego we wszystkich typach szkół i placówkach kształcenia
  • studenci w trakcie studiów II stopnia mogą realizować program przygotowujący ich do nauczania w gimnazjum i liceum
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA TRANSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW:

  • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie metod badania: kierowców, badań powypadkowych oraz badań przydatności zawodowej kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów przeprowadzających egzaminy na prawo jazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego oraz innych grup zawodowych wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej np. operatorów wózków widłowych, operatorów maszyn, itd.
  • przygotowanie do pełnienia roli biegłego sądowego w zakresie psychologii transportu

  ADRESACI:

  • absolwenci studiów magisterskich w zakresie psychologii
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOONKOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW:

  • zdobycie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu medycyny oraz psychologii klinicznej
  • zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy z osobami chorymi na chorobę nowotworową oraz członkami ich rodzin
  • zdobycie umiejętności pracy również z personelem medycznym placówek hospicyjnych i szpitalnych w zakresie psychoprofilaktyki stresu i wypalenia zawodowego.

  ADRESACI:

  • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) następujących kierunków: psychologia,  medycyna, pielęgniarstwo, teologia, pedagogika, dietetyka, socjologia, praca socjalna, rehabilitacja.

  ​Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOTRAUMATOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nasze studia podyplomowe skupiają się na psychologicznych mechanizmach radzenia sobie z doświadczeniami zagrożenia życia oraz ich długoterminowymi konsekwencjami, takimi jak zaburzenia po stresie traumatycznym, zaburzenia zachowania, emocjonalne, osobowościowe oraz kompleksowe PTSD. Bloki zajęciowe koncentrują się na tematyce traumy, obejmując psychologiczne teorie rozwoju zaburzeń pourazowych, neurologiczne mechanizmy kodowania traumy, diagnozowanie zaburzeń po stresie traumatycznym oraz skuteczne metody terapii, takie jak procedura przedłużonej ekspozycji, przetwarzanie poznawcze, eklektyczna terapia traumy, ekspozycyjna terapia narracyjna i EMDR.

  Absolwenci naszego programu będą posiadali wiedzę i profesjonalne przygotowanie do prowadzenia interwencji kryzysowej oraz diagnozowania osób dotkniętych różnymi rodzajami traumy. Będą także wyposażeni w umiejętności wsparcia osób po traumie. Dzięki temu będą mogli pełnić rolę ambasadorów profesjonalnej współpracy między różnymi instytucjami zaangażowanymi w interwencję i pomoc dla poszkodowanych oraz osób potrzebujących wsparcia w sytuacjach kryzysowych, włączając w to klęski żywiołowe.

  Absolwenci będą również uprawnieni do tworzenia i prowadzenia szkoleń psychoedukacyjnych oraz superwizji, które umożliwią różnym grupom zawodowym zdobycie niezbędnej wiedzy, umiejętności i wsparcia potrzebnego do efektywnej pomocy osobom, grupom i społecznościom dotkniętym poważnymi kryzysami.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest pozyskanie lub poszerzenie wiedzy z obszaru rachunkowości i finansów małych i średnich przedsiębiorstw. Aktualna wiedza oparta na najnowszych przepisach i wytycznych przekazywana jest przez uznanych wykładowców i praktyków życia gospodarczego. Treści merytoryczne poparte przykładami praktycznymi przekazywane są w przystępny sposób i wygodnej formule.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW:

  Przygotowanie do pracy kompetentnych  i twórczych terapeutów pedagogicznych, dobrze znających zagadnienia diagnozy pedagogicznej, oceny funkcjonalnej i terapii pedagogicznej

  ADRESACI:

  Przygotowanie do pracy kompetentnych  i twórczych terapeutów pedagogicznych, dobrze znających zagadnienia diagnozy pedagogicznej, oceny funkcjonalnej i terapii pedagogicznej.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH ZMIANY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest pozyskanie lub poszerzenie wiedzy z zarządzania i finansów przedsiębiorstw w warunkach zmiany. Dynamika współczesnego otoczenia przedsiębiorstwa sprawia, że skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem i jego finansami wymaga od kierownictwa jednostki identyfikacji pojawiąjących się zmian i przygotowania się na nie.

  W ramach studiów Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw.  Aktualna wiedza oparta na najnowszych przepisach i wytycznych przekazywana jest przez uznanych wykładowców i praktyków życia gospodarczego. Treści merytoryczne poparte są przykładami praktycznymi przekazywane są w przystępny sposób.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE I FINANSE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW:

  • przekazanie w przystępny sposób specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania i finansów w administracji publicznej
  • przybliżenie słuchaczom zasad współpracy z biznesem i wdrażania rozwiązań biznesowych na grunt administracji publicznej
  • wyposażenie słuchaczy w umiejętność przygotowania prezentacji i wystąpień publicznych

  ADRESACI:

  Program studiów stanowi unikatowe połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i finansów w administracji publicznej, które pozwolą uczestnikom studiów na lepsze przygotowania się do pracy i/lub pracę w administracji publicznej (w tym na stanowiskach kierowniczych)

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W ROLNICTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami produkcji rolniczej, w tym zwłaszcza produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych. Ważną część programu studiów stanowią zagadnienia dotyczące funkcjonowania gospodarstw rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz nowych kierunków w produkcji rolniczej, jak uproszczenia uprawy, rośliny energetyczne, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo precyzyjne.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW:

  • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w charakterze specjalisty w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
  • nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami kadrowymi oraz rozwinięcie kompetencji interpersonalnych
  • zdobycie nowoczesnej i użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz jednostkach organizacyjnych sektora publicznego, z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników i menedżerów, prawa pracy
  • zdobycia umiejętności sprawowania funkcji kierowniczych i funkcji samodzielnych specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw oraz instytucji sektora publicznego
  • uzyskanie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania społecznych, kulturowych i psychologicznych problemów towarzyszących zarządzaniu zasobami ludzkimi w warunkach zmian.
  • zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności do pracy jako doradca personalny w agencjach personalnych, w instytucjach pośrednictwa pracy, w instytucjach szkolenia i doradztwa. zawodowego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

Ania Ocena odpowiedz

Polecam studia podyplomowe z psychoonkologii na KUL. Wysoki poziom merytoryczny i świetna kadra. Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego to też ogromny plus!

Marta Ocena odpowiedz

Bardzo polecam studia na KUL-u. Studiuję ekonomię. Szczerze przyznam, że trafiłam tutaj przypadkowo, ale widocznie musiało tak być. Prowadzący są bardzo mili, chcą studentów czegoś nauczyć, a nie zgnębić. Potwierdzam poprzednią opinię - pani Romana z dziekanatu jest kochana i obala wszystkie mity na temat tego miejsca :) Gdy byla potrzeba otworzyła dla nas dziekanat, mimo, ze w środy nie przyjmują interesantów. Wbrew opiniom na temat naszej uczelni, sesja nie jest banalnie prosta, ale wszystko jest do zdania jeśli chcesz się uczyć ;)

ann Ocena odpowiedz

Polecam studia na KULu. Studiuję psychologię i jestem naprawdę bardzo zadowolona. Podejście do studentów, zaplecze techniczne, prowadzenie zajęć - wszystko na plus. Do tego bardzo dobry kontakt z dziekanatem.