• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia przygotowują do:

  • pracy w najważniejszych instytucjach państwowych, publicznych i prywatnych, zajmujących się bezpieczeństwem państwa
  • wykonywania zawodu: funkcjonariusz służb mundurowych, specjalista ds. ochrony danych i informacji niejawnych, specjalista ds. bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, pracownik jednostek administracyjnych, służb państwowych

  Możliwość zdobycia następujących specjalizacji:

  – specjalista bezpieczeństwa społecznego i zarządzania ryzykiem

  – specjalista bezpieczeństwa publicznego i ochrony cywilnej

  – specjalista bezpieczeństwa międzynarodowego

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie bezpieczeństwa narodowego uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie: konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DORADZTWO KARIERY I DORADZTWO ZAWODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia przygotowują do:

  • pracy zawodowej w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym (instytucje Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe)
  • pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
  • pracy w zawodach:
   • doradca zawodowy
   • indywidualny opiekun osoby uczącej się, pracującej, bezrobotnej i będącej na emeryturze w publicznych służbach zatrudnienia
   • doradca personalny
   • pracownik działu HR

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie doradztwa kariery i doradztwa personalnego uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na socjologię lub zarządzanie)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych (m.in. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie i Finanse w Administracji Publicznej)

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku doradztwo kariery i doradztwo zawodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia przygotowują do:

  • wykonywania zawodu dziennikarza w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, mediach społecznościowych i obywatelskich

  oraz

  • zawodów pokrewnych: specjalista public relations (agencje PR), specjalista ds. promocji i komunikacji (instytucje samorządów lokalnych, instytucje rządowe – działy komunikacji, PR, promocji, pozyskiwania funduszy unijnych, agendy eventowe), rzecznik prasowy, doradca/ konsultant ds. mediów i komunikacji (instytucje polityczne, biznesowe, biura poselskie, sztaby wyborcze).

  Studia umożliwiają zdobycie profesjonalnego warsztatu pracy dziennikarza lub specjalisty ds. komunikacji społecznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomy.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Absolwent nabywa podstawową wiedzę i wykształcenie społeczno-ekonomiczne.

  Studia przygotowują do:

  • pracy zarówno na stanowiskach operacyjnych wymagających umiejętności analityka ekonomicznego, jak też wśród kadry kierowniczej przedsiębiorstw
  • pracy w obszarze rachunkowości – dzięki obszernym obowiązkowym kursom z rachunkowości
  • podjęcia starań o uzyskanie certyfikacji zawodowej: biegłego rewidenta, certyfikowanego księgowego, aktuariusza, maklera czy doradcy inwestycyjnego

  W powiązaniu z szeroką problematyką polityki gospodarczej – w tym zagadnieniami rozwoju regionalnego – oraz finansów, absolwenci kierunku ekonomia powinni znaleźć zatrudnienie w sektorze administracji publicznej: zarówno rządowej, jak też samorządowej.

  Interesująca oferta kształcenia ogólnego pozwala na uzyskanie kompetencji wykorzystywanych w pracy dziennikarza, specjalizującego się w problematyce ekonomicznej.

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie ekonomii uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na ekonomii lub zarządzaniu)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JOURNALISM AND SOCIAL COMMUNICATION

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Career opportunities

  The studies prepare for:

  • Practicing as a professional journalist or as a media worker in press, radio, television and Internet.
  • Related professions: public relations specialist (PR agencies), marketing and communication specialist (local government units and agencies), Internet marketing specialist, Internet analyst, press spokesperson, media and communication consultant (political institutions, business institutions, parliamentary and election campaign offices, non-government organizations), photographer, computer graphic designer.

  The studies enable acquisition of professional workshop knowledge of a journalist or social communication specialist.

  The professional degree of a Bachelor of Social Science in the field of Journalism and Social Communication entitles to:

  • apply for MA programmes
  • continue education on postgraduate courses

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ. Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% uznaje się za równoważny ze znajomością języka na poziomie B2. W innych przypadkach wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Lista certyfikatów dostępna jest pod tym linkiem English B2 Certificates. Nabór prowadzony w trybie wolnym.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia przygotowują do:

  • wykonywania zawodu pedagoga w charakterze: wychowawcy, nauczyciela, nauczyciela wspomagającego, pedagoga szkolnego, instruktora, animatora, doradcy, opiekuna, kuratora – w zależności od wybranej specjalności: (pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna; pedagogika szkolna z elementami logopedii pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny)

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie pedagogiki uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku Pedagogika lub Socjologia)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in. w zakresie „Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”, „Dydaktyka wczesnego nauczania języka angielskiego”

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika szkolna z profilaktyką
  • Pedagogika rodziny, poradnictwo i kuratela rodzinna
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
  • Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego
  • Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia przygotowują do:

  • wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na pierwszym etapie edukacyjnym oraz w placówkach wychowania przedszkolnego;
  • twórczego zaangażowania się w integralny rozwój i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
  • współdziałania z rodzicami dzieci oraz innymi uczestnikami procesu edukacji;
  • projektowania autorskich szkół i placówek wychowania przedszkolnego oraz klas innowacyjnych zarówno w systemie publicznym, jak i niepublicznym;
  • własnego rozwoju zawodowego i osobowego.

  Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie;
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) (jednolite) czas trwania: 2 lata • 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia jednolite magisterskie
  czas trwania: 2 lata 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia przygotowują do:

  • sprawowania opieki oraz prowadzenia działalności pedagogicznej wobec osób z różnego rodzaju ograniczeniami sprawności i specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
  • wykonywania następujących zawodów: oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający, asystent nauczyciela, asystent ucznia, pedagog leczniczy, nauczyciel terapeuta, nauczyciel wspomagający, surdopedagog, wychowawca, pedagog oraz podjęcie aplikacji, pozwalającej na wykonywanie obowiązków kuratora społecznego lub zawodowego

  Tytuł zawodowy magistra w zakresie pedagogiki specjalnej uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie pedagogiki lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia przygotowują do:

  • pracy w zawodzie: m.in. pracownika socjalnego, asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej, wychowawca w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • pracy w: m.in. Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Pomocy Społecznej i innych instytucjach działających na rzecz osób, grup i społeczności lokalnych zagrożonych marginalizacją lub wykluczeniem społecznym
  • pracy w organizacjach pożytku publicznego, działających w sektorze pomocy społecznej

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie pracy socjalnej uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunki praca socjalna lub nauki o rodzinie),
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRACA SOCJALNA I EKONOMIA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia na kierunku Praca socjalna i ekonomia społeczna przygotowują do:

  • pracy w zawodach asystenta rodziny; pracownika środowiskowego domu samopomocy, specjalisty ds. integracji społecznej, specjalisty ds. budowania strategii rozwojowych, specjalisty ds. oceny zasobów pomocy społecznej, specjalisty ds. diagnozowania zasobów i potrzeb społeczności lokalnych, specjalisty ds. zarządzania finansami usług społecznych
  • pracy w spółdzielniach socjalnych, organizacjach pozarządowych, organizacjach pożytku publicznego, centrach integracji społecznej, działach marketingu firm działających w sferze usług społecznych (jak np. szpitale, sanatoria, szkoły, fundusze emerytalne), w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie (PCPR), Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej/Rodzinie (MOPS/MOPR), instytucjach związanych ze służbami społecznymi (np. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, Instytucje samorządowe i rządowe).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia prowadzone są jako dwie odrębne specjalności:

  • Psychologia Wspierania Jakości Życia
  • Psychologia Biznesu i Przedsiębiorczości

  Studia przygotowują do:

  • pracy w zawodzie (w zakresie psychologii wspierania jakości życia): psychologa klinicznego, psychoterapeuty, psychologa w poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalisty ds. interwencji kryzysowej
  • pracy w zawodzie (w zakresie psychologii biznesu i przedsiębiorczości): trenera biznesu (coach), specjalisty ds. rekrutacji i szkoleń pracowników, doradcy zawodowego, psycholog transportu
  • zdobywania kompetencji: podstawy teoretyczne i empiryczne badań psychologicznych, analiza i interpretacja danych empirycznych, pomoc osobom z niepełnosprawnością na rynku pracy, organizacja i monitoring w zakresie procesów: diagnostycznego terapeutycznego, rehabilitacyjnego, resocjalizacyjnego

  Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie – np. na kierunku psychologia)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia wspierania jakości życia
  • Psychologia biznesu i przedsiębiorczości

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SOCJOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia przygotowują do:

  • pracy w takich placówkach jak: instytucje i organizacje badawcze (badanie opinii publicznej, rynku), administracja rządowa i samorządowa, placówki kulturalne, instytucje naukowe, agencje reklamowe i PR, środki masowego przekazu, organizacje pozarządowe
  • pracy w zawodzie m.in.: specjalisty ds. komunikacji wewnętrznej, specjalisty ds. public relations, doradcy personalnego, specjalisty ds. zasobów ludzkich (HR), doradcy ds. reklamy, mediatora, negocjatora, badacza opinii publicznej, badacza – naukowca, redaktora, copywritera
  • oraz – po ukończeniu odpowiednich specjalności – pracy w zawodzie animatora wydarzeń sportowych i turystycznych, specjalisty ds. turystyki, specjalisty ds. polityki rodzinnej, pracownika służb publicznych, analityka marketingowego, analityka internetu, menadżera ds. strategii i rozwoju przedsiębiorstwa, animatora kultury

  Posiada również przygotowanie do pracy asystenta rodziny.

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie socjologii uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na socjologii, pedagogice lub pracy socjalnej)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia przygotowują:

  • do pracy zawodowej w co najmniej kilku sektorach rynku pracy, m.in. w następujących placówkach: organizacje międzynarodowe, dyplomacja, administracja rządowa i samorządowa, przedsiębiorstwa i korporacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, media, straż graniczna, agencje celne
  • pracy w zawodach m.in.: pracownik służb dyplomatycznych, specjalista ds. kontaktów międzynarodowych w przedsiębiorstwach, analityk lub specjalista w administracji państwowej
  • specjalistów dla potrzeb administracji publicznej oraz współpracujących z nią organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorstw państwowych i prywatnych oraz organizacji międzynarodowych
  • specjalistów zdolnych do realizacji zadań w szeroko pojętej problematyce transgranicznej i transatlantyckiej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie: konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia przygotowują do:

  • pracy w zawodzie: kierownik średniego szczebla, specjalista ds. analiz marketingowych, koordynator projektów, asystent kupca

  Absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu: funkcjonowania instytucji publicznych, bezpieczeństwa publicznego i finansów publicznych; zarządzania finansowego przedsiębiorstwem z zastosowaniem informatyki, rynkiem kapitałowym, funduszami UE oraz gospodarowania zasobami ludzkimi i informacjami; komunikacji w biznesie, pracy w zespole, realizowania kampanii promocyjnych.

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie zarządzania uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na zarządzanie lub ekonomię)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Opinie (3)

Ania Ocena

Polecam studia podyplomowe z psychoonkologii na KUL. Wysoki poziom merytoryczny i świetna kadra. Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego to też ogromny plus!

Marta Ocena

Bardzo polecam studia na KUL-u. Studiuję ekonomię. Szczerze przyznam, że trafiłam tutaj przypadkowo, ale widocznie musiało tak być. Prowadzący są bardzo mili, chcą studentów czegoś nauczyć, a nie zgnębić. Potwierdzam poprzednią opinię - pani Romana z dziekanatu jest kochana i obala wszystkie mity na temat tego miejsca :) Gdy byla potrzeba otworzyła dla nas dziekanat, mimo, ze w środy nie przyjmują interesantów. Wbrew opiniom na temat naszej uczelni, sesja nie jest banalnie prosta, ale wszystko jest do zdania jeśli chcesz się uczyć ;)

ann Ocena

Polecam studia na KULu. Studiuję psychologię i jestem naprawdę bardzo zadowolona. Podejście do studentów, zaplecze techniczne, prowadzenie zajęć - wszystko na plus. Do tego bardzo dobry kontakt z dziekanatem.