• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe

  Studia przygotowują do:

  • wykonywania zawodu specjalisty ds. bezpieczeństwa społecznego
   i zarządzania kryzysowego, specjalisty ds. bezpieczeństwa publicznego
   i ochrony cywilnej, a także specjalisty ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w służbach mundurowych (policja, straż miejska, straż graniczna), administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych;
  • analizowania bezpieczeństwa państwa na poziomie lokalnym, ogólnopaństwowym i międzynarodowym przy wykorzystaniu wiedzy
   z zakresu nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie;
  • projektowania działań na rzecz bezpieczeństwa państwa na szczeblu lokalnym, ogólnopaństwowym i międzynarodowym;
  • planowania własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie: konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DORADZTWO KARIERY I DORADZTWO ZAWODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów doradztwo kariery i doradztwo zawodowe

  Studia przygotowują do:

  • pracy zawodowej w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym (instytucje Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe)
  • pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
  • pracy w zawodach:
   • doradca zawodowy
   • indywidualny opiekun osoby uczącej się, pracującej, bezrobotnej i będącej na emeryturze w publicznych służbach zatrudnienia
   • doradca personalny
   • pracownik działu HR

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie doradztwa kariery i doradztwa personalnego uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na socjologię lub zarządzanie)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych (m.in. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie i Finanse w Administracji Publicznej)

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku doradztwo kariery i doradztwo zawodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Studia przygotowują do:

  • wykonywania zawodu dziennikarza w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, mediach społecznościowych i obywatelskich internetowych

  oraz

  • zawodów pokrewnych: specjalista public relations (agencje PR), specjalista ds. promocji i komunikacji (instytucje samorządów lokalnych, instytucje rządowe – działy komunikacji, PR, promocji, pozyskiwania funduszy unijnych, agendy eventowe), rzecznik prasowy, doradca/ konsultant ds. mediów i komunikacji (instytucje polityczne, biznesowe, biura poselskie, sztaby wyborcze).

  Studia umożliwiają zdobycie profesjonalnego warsztatu pracy dziennikarza lub specjalisty ds. komunikacji społecznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów ekonomia

  Studia przygotowują do:

  • identyfikacji, formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, przy pomocy podstawowych narzędzi metodologicznych i technik operacyjnych, zarówno o charakterze jakościowym jak i ilościowym. W nauczaniu akcentuje się kształtowanie u studentów wartości chrześcijańskich oraz postaw i umiejętności niezbędnych w działalności gospodarczej ukierunkowanej na sprawność i efektywność.
  • Absolwent nabywa podstawową wiedzę i wykształcenie społeczno-ekonomiczne oraz kulturę umysłową, co pozwala mu być świadomym obywatelem swojego kraju oraz orientować się w podstawowych problemach społecznych i gospodarczych współczesnej Polski i świata. Licencjat zdobywa wiedzę i nabywa umiejętności pozwalające na pracę zarówno na stanowiskach operacyjnych wymagających umiejętności analityka ekonomicznego, jak też wśród kadry kierowniczej przedsiębiorstw. Interesująca oferta kształcenia ogólnego pozwala na uzyskanie kompetencji wykorzystywanych w pracy dziennikarza, specjalizującego się w problematyce ekonomicznej. Obszerny kurs z zakresu rachunkowości, obowiązkowy dla studentów, pozwala na zdobycie kompetencji zawodowych umożliwiających pracę w tym obszarze. W powiązaniu z szeroką problematyką polityki gospodarczej – w tym zagadnieniami rozwoju regionalnego – oraz finansów, absolwenci kierunku ekonomia powinni znaleźć zatrudnienie w sektorze administracji publicznej: zarówno rządowej, jak też samorządowej.

  Profil kształcenia zakłada, iż absolwent jest przygotowany do podjęcia specjalistycznych studiów podyplomowych i studiów II stopnia w wybranych zakresach problemowych nawiązujących do kształcenia ekonomistów.

  Ponadto:

  • studenci Instytutu uczestniczą w szeregu konkursach, zdobywając nagrody potwierdzające ich profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej;
  • studenci Instytutu Ekonomii i Zarządzania mają możliwość realizacji na KUL indywidualnego toku studiów, zgodnie z programem studiów;
  • na studiach kierunkowych w Instytucie mogą studiować studenci Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JOURNALISM AND SOCIAL COMMUNICATION

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów journalism and social communication

  Studia przygotowują do:

  • wykonywania zawodu dziennikarza w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, mediach społecznościowych i obywatelskich internetowych

  oraz

  • zawodów pokrewnych: specjalista public relations (agencje PR), specjalista ds. promocji i komunikacji (instytucje samorządów lokalnych, instytucje rządowe – działy komunikacji, PR, promocji, pozyskiwania funduszy unijnych, agendy eventowe), rzecznik prasowy, doradca/ konsultant ds. mediów i komunikacji (instytucje polityczne, biznesowe, biura poselskie, sztaby wyborcze).

  Studia umożliwiają zdobycie profesjonalnego warsztatu pracy dziennikarza lub specjalisty ds. komunikacji społecznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z egzaminów pisemnych z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, biologia, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki lub filozofia. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata. Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KRYMINOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów kryminologia

  Studia przygotowują do:

  • podjęcia pracy zawodowej w służbach mundurowych (np. Policja i Żandarmeria Wojskowa, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Służba Więzienna, Straż Leśna, Straż Marszałkowska, Straż Miejska)
  • pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, kurateli sądowej, administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach pozarządowych udzielających pomocy skazanym po zwolnieniu z odbywania kary
  • możliwości pracy w instytucjach prywatnych (usługi detektywistyczne, ochrona osób i mienia, poszukiwanie zaginionych osób i mienia), a także do samodzielnego realizowania różnego rodzaju analiz kryminalistycznych
  • prowadzenia szkoleń, warsztatów i treningów z zakresu kryminologii w tym cyberbezpieczeństwa

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kryminologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie: kryminologii lub innych kierunków I stopnia, II stopnia, lub jednolitych magisterskich realizowanych w obszarze nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji, nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie, psychologii, nauk o komunikacji społecznej i mediach: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, politologia, psychologia, prawo, prawo mediów, prawo w biznesie, stosunki międzynarodowe. Od kandydata przy rejestracji jest wymagane złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (ocena w suplemencie do dyplomu I stopnia lub certyfikat).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów pedagogika

  Absolwent pedagogiki ma przygotowanie pedagogiczne i zarazem kwalifikacje zawodowe do pracy w: szkole podstawowej (w charakterze nauczyciela pedagoga i nauczyciela wychowawcy świetlicy), placówkach zajmujących się wychowaniem, opieką i innymi formami pomocy, a także profilaktyką oraz terapią, w odniesieniu do osób w różnym wieku, tj. dzieci, młodzieży, osób dorosłych w tym osób będących w trudnej sytuacji życiowej i/lub ze środowisk dysfunkcyjnych.

  Osoba posiadająca w/w kwalifikacje ma podstawową wiedzę ogólną z zakresu pedagogiki oraz z wybranych zagadnień szczegółowych w ramach wybranej specjalności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika szkolna z profilaktyką
  • Pedagogika rodziny, poradnictwo i kuratela rodzinna
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Studia przygotowują do:

  • wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na pierwszym etapie edukacyjnym oraz w placówkach wychowania przedszkolnego;
  • twórczego zaangażowania się w integralny rozwój i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
  • współdziałania z rodzicami dzieci oraz innymi uczestnikami procesu edukacji;
  • projektowania autorskich szkół i placówek wychowania przedszkolnego oraz klas innowacyjnych zarówno w systemie publicznym, jak i niepublicznym;
  • własnego rozwoju zawodowego i osobowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów pedagogika specjalna

  Studia przygotowują do:

  • wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych oraz nauczyciela pedagoga specjalnego edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, a także na innych stanowiskach pracy wymagających kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej.
  • Ukończenie specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną uprawnia dodatkowo do pracy jako nauczyciel – oligofrenopedagog.
  • Ukończenie specjalności wczesne wspomaganie rozwoju uprawnia dodatkowo do pracy jako nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju. Daje kompetencje i umiejętności w zakresie metody fonogestów potwierdzone certyfikatem I stopnia.
  • Ukończenie specjalności logopedia uprawnia dodatkowo do pracy jako nauczyciel – logopeda. Daje kompetencje i umiejętności w zakresie języka migowego i metody fonogestów potwierdzone certyfikatem I stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogiki osób z autyzmem
  • Pedagogiki integracyjnej i włączającej

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Wczesne wspomaganie rozwoju
  • Logopedia

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów praca socjalna

  Studia przygotowują do:

  1. Profesjonalnego działania zawodowego w obszarze pracy socjalnej, w tym do:
  • identyfikacji problemów i patologii społecznych i rodzinnych,
  • dokonywania diagnozy oraz analizowania problemów jednostek, grup, rodzin i społeczności,
  • planowania, tworzenia i wdrażania skutecznych rozwiązań problemów społecznych,
  • określania celów, zasad i metod pomocy kierowanej do różnych beneficjentów,
  • profesjonalnego reagowania w sytuacjach kryzysowych,
  • współdziałania z instytucjami i organizacjami w zakresie realizacji zadań pracy socjalnej, w tym organizacji profesjonalnego wsparcia jednostek i rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • inicjowania i prowadzenia działań o charakterze profilaktycznym, aktywizacyjnym i integracyjnym w społecznościach lokalnych,
  • monitoringu i ewaluacji działań pomocowych, aktywizacyjnych, integracyjnych,
  • przygotowania i realizacji programów profilaktycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRACA SOCJALNA I EKONOMIA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów praca socjalna i ekonomia społeczna

  Studia na kierunku Praca socjalna i ekonomia społeczna przygotowują do:

  • pracy w zawodach asystenta rodziny; pracownika środowiskowego domu samopomocy, specjalisty ds. integracji społecznej, specjalisty ds. budowania strategii rozwojowych, specjalisty ds. oceny zasobów pomocy społecznej, specjalisty ds. diagnozowania zasobów i potrzeb społeczności lokalnych, specjalisty ds. zarządzania finansami usług społecznych;
  • pracy w spółdzielniach socjalnych, organizacjach pozarządowych, organizacjach pożytku publicznego, centrach integracji społecznej, działach marketingu firm działających w sferze usług społecznych (jak np. szpitale, sanatoria, szkoły, fundusze emerytalne), w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie (PCPR), Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej/Rodzinie (MOPS/MOPR), instytucjach związanych ze służbami społecznymi (np. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, Instytucje samorządowe i rządowe).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów psychologia

  • Studia przygotowują do:
   • formułowania diagnoz psychologicznych, opiniowania psychologicznego, orzekania psychologicznego, świadczenia pomocy psychologicznej;
   • pracy wymagających umiejętności w zakresie Psychologii Wspierania Jakości Życia oraz Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości (7 poziom PRK);
   • podjęcia studiów doktoranckich na kierunku Psychologia (8 poziom PRK), oraz nabycia kwalifikacji wymaganych przy zatrudnieniu w szkolnictwie wyższym;
   • podejmowania specjalistycznych studiów podyplomowych, również tych w przypadku których nabywanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności wymaga posiadania tytułu zawodowego magistra psychologii.

  Studia w zakresie dyscypliny „Psychologia” umożliwiają nabycie kwalifikacji psychologicznych: konceptualnych, praktycznych i społecznych (ogólnych i szczegółowych) zgodnych z wymaganiami rynku pracy. Ponadto, istnieje możliwość profilowania studiów zgodnie z wybraną ścieżką kształcenia specjalizacyjnego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia wspierania jakości życia
  • Psychologia biznesu i przedsiębiorczości

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, fizyka, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SOCJOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów socjologia

  Studia przygotowują do:

  • pracy w takich placówkach jak: instytucje badawcze  i marketingowe (badania rynku i opinii publicznej), administracja rządowa i samorządowa, placówki kulturalne, instytucje naukowe, agencje reklamowe i PR, środki masowego przekazu, organizacje pozarządowe, poszczególne działy dużych firm: m.in. działy promocji, komunikacji, badań i analiz, współpracy międzynarodowej, kadr, zasobów ludzkich
  • pracy w zawodzie m.in.: specjalisty ds. komunikacji (także komunikacji wewnętrznej), specjalisty ds. public relations, doradcy personalnego, specjalisty ds. zasobów ludzkich (HR), doradcy ds. reklamy, mediatora, negocjatora, badacza opinii publicznej, badacza – naukowca, redaktora, copywritera
  • po ukończeniu odpowiednich specjalności – pracy jako specjalisty ds. polityki rodzinnej, pracownika służb publicznych, analityka marketingowego, analityka internetu, menadżera ds. strategii i rozwoju przedsiębiorstwa, animatora kultury

  Studia, zgodnie z ustawowymi wymogami, przygotowują również do funkcji asystenta rodziny (dot. specjalności: służby publiczne i polityka rodzinna).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów stosunki międzynarodowe

  Studia przygotowują do:

  • wykonywania zawodów związanych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk społecznych, w tym nauk o polityce i stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza w placówkach administracji rządowej
   i samorządowej, w organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych oraz organizacjach międzynarodowych;
  • samodzielnego zdobywania i uzupełniania wiedzy z dziedziny nauk społecznych w zakresie stosunków międzynarodowych i nauk o polityce;
  • organizowania pracy w zespole;
  • komunikowania, negocjowania i umiejętnego uzasadniania swojego stanowiska oraz dyskutowania o nim;
  • myślenia oraz działania w sposób przedsiębiorczy i prospołeczny.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie: konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów zarządzanie

  Studia przygotowują do:

  • pracy w różnego rodzaju organizacjach m. in. w działach zarządzania zasobami ludzkimi, jakości, marketingu, sprzedaży, produkcji;
  • pracy jako menedżer/kierownik średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub innych organizacjach;
  • zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Opinie (3)

Ania Ocena odpowiedz

Polecam studia podyplomowe z psychoonkologii na KUL. Wysoki poziom merytoryczny i świetna kadra. Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego to też ogromny plus!

Marta Ocena odpowiedz

Bardzo polecam studia na KUL-u. Studiuję ekonomię. Szczerze przyznam, że trafiłam tutaj przypadkowo, ale widocznie musiało tak być. Prowadzący są bardzo mili, chcą studentów czegoś nauczyć, a nie zgnębić. Potwierdzam poprzednią opinię - pani Romana z dziekanatu jest kochana i obala wszystkie mity na temat tego miejsca :) Gdy byla potrzeba otworzyła dla nas dziekanat, mimo, ze w środy nie przyjmują interesantów. Wbrew opiniom na temat naszej uczelni, sesja nie jest banalnie prosta, ale wszystko jest do zdania jeśli chcesz się uczyć ;)

ann Ocena odpowiedz

Polecam studia na KULu. Studiuję psychologię i jestem naprawdę bardzo zadowolona. Podejście do studentów, zaplecze techniczne, prowadzenie zajęć - wszystko na plus. Do tego bardzo dobry kontakt z dziekanatem.