ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 428; 22 55 20 696

fax.22 55 21 101

e-mail: dziekan.polon(at)uw.edu.pl

http://www.polon.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 428; 22 55 20 696

fax.22 55 21 101

e-mail: dziekan.polon(at)uw.edu.pl

http://www.polon.uw.edu.pl

 • FILOLOGIA POLSKA W PRAKTYCE - DYDAKTYKA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Dydaktyka języka polskiego jako obcego przygotowują do pracy lektora języka polskiego jako języka obcego. Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak dydaktyka i metodyka nauczania języka oraz kultury, historia i założenia europejskiej glottodydaktyki, historia języka polskiego oraz kultury polskiej poza granicami kraju, a także zajęcia warsztatowe, w trakcie których słuchacze uczą się technik nauczania wymowy, intonacji, pisowni, słownictwa, gramatyki, jak również konstruowania własnych pomocy dydaktycznych.

  Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia powinna posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie B1 (Cudzoziemców obowiązuje znajomość języka polskiego na minimalnym poziomie B2).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FILOLOGIA POLSKA W PRAKTYCE - MEDIA BEZ BARIER. AUDIODESKRYPCJA (AD I NAPISY DLA NIESŁYSZĄCYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  O przyjęcie na studia będą mogli ubiegać się absolwenci licencjackich lub magisterskich.

  Studia są skierowane do słuchaczy, którzy chcieliby zdobyć umiejętności opracowania dodatkowej ścieżki narracji audialnej przeznaczonej przede wszystkim dla niewidomych i słabowidzących konsumentów kultury wizualnej oraz napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących, wspomagających odbiór utworów audiowizualnych. Słuchacze zapoznają się z zasadami opracowania skryptów AD oraz napisów dla niesłyszących, poznają specyfikę procesów poznawczych u osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, nabędą umiejętności redagowania skryptów odzwierciedlających właściwości języka przekazu w zakresie różnych sztuk. Otrzymają również wiedzę na temat historii, uregulowań prawnych i administracyjnych dotyczących usług ułatwiających dostęp do informacji i kultury dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i słuchu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FILOLOGIA POLSKA W PRAKTYCE - POLONISTYKA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów rozwija wiedzę uzyskaną przez słuchaczy w trakcie ich studiów magisterskich i uzupełnia ją o przygotowanie merytoryczne z dziedziny nauk o literaturze i kulturze polskiej oraz językoznawstwa, a także o elementy dydaktyki przedmiotowej.

  Studia podyplomowe Polonistyka dla nauczycieli skierowane są do absolwentów studiów magisterskich w zakresie kierunków humanistycznych, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu niż język polski. Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty. Studia mają na celu przygotowanie absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych do wykonywania zawodów polonistycznych.

  Studia mają na celu przygotowanie absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych do wykonywania zawodów polonistycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FILOLOGIA POLSKA W PRAKTYCE - REDAKCJA JĘZYKOWA TEKSTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Redakcja językowa tekstu są przeznaczone dla słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji językowej − w związku z pracą wykonywaną przez nich w najróżniejszych wydawnictwach (naukowych, specjalistycznych, popularnonaukowych, popularnych itd.) czy wszelkich redakcjach prasowych (od prasy lokalnej poprzez środowiskową do ogólnopolskiej). Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach doskonalących ich umiejętności zawodowe, uzyskują też wiedzę przydatną w praktyce redaktorskiej: gruntownie poznają najtrudniejsze zagadnienia ortograficzne i interpunkcyjne, śledzą łatwe, trudne i najtrudniejsze zagadnienia poprawności językowej na przykładzie całych tekstów, ćwiczą obróbkę językową spójnych tekstów cudzych przeznaczonych do druku. Otrzymują zatem wiedzę niezbędną w pracy redaktorskiej w różnego typu instytucjach rynku wydawniczego i prasowego.

  Dla słuchaczy mających doświadczenie nawet kilkunastoletnie systematyczne poznawanie polszczyzny najnowszej oznacza wygodną i efektywną aktualizację ich stanu wiedzy. Jednakże z zajęć skorzystają również początkujący korektorzy, redaktorzy językowi czy prowadzący. Swoje zainteresowania uporządkują miłośnicy polszczyzny, bez względu na dotychczasowe wykształcenie. Skorzystają również ci studenci polonistyki, którzy podczas studiów filologicznych nie zostali przyjęci na zajęcia ze specjalizacji edytorsko-wydawniczej lub też nie starali się o taką kwalifikację, a po latach żałują.

  Wymagane jest ukończenie studiów humanistycznych I lub II stopnia, a w przypadku aktywnych zawodowo redaktorów z wydawnictw branżowych – studiów I lub II stopnia w zakresie nauk przyrodniczych, medycznych, ścisłych lub technicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FILOLOGIA POLSKA W PRAKTYCE - REDAKCJA JĘZYKOWA TEKSTU DLA ZAAWANSOWANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia dla zaawansowanych są adresowane do absolwentów ścieżki programowej Redakcja językowa tekstu.

  Studia dla zaawansowanych są adresowane wyłącznie do absolwentów ścieżki programowej Redakcja językowa tekstu, przy czym w nowym bloku mogą uczestniczyć zarówno aktualni słuchacze studiów, jak i absolwenci poprzednich edycji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FILOLOGIA POLSKA W PRAKTYCE - SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA DLA POLONISTÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe studia polonistyczne w kierunku nauczycielskim są skierowane do wszystkich chcących uzupełnić swe dotychczasowe wykształcenie w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela-polonisty. Obejmują zagadnienia pedagogiczne, metodyczne oraz zaznajamiające z postępem badań literaturoznawczych i językoznawczych, wreszcie z zagadnieniami organizacyjnymi i prawnymi towarzyszącymi pracy nauczyciela w szkole.

  Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów kierunków polonistycznych szkół wyższych, którzy w trakcie studiów magisterskich nie ukończyli kursów specjalizacyjnych, a którzy chcą albo utrzymać pracę w zawodzie nauczyciela, albo ją podjąć. Słuchaczami studiów mogliby być także posiadacze stopnia licencjata w zakresie polonistyki, którzy, będąc w podobnej sytuacji, chcieliby uzyskać uprawnienia do pracy w szkole podstawowej. Studia są ponadto adresowane do nauczycieli czynnych zawodowo pragnących uzupełnić i udoskonalić swą wiedzę szczególnie w zakresie nowoczesnych metod i środków dydaktycznych oraz w zakresie wiedzy merytorycznej pogłębiającej stan wykształcenia i umiejętności nauczyciela, a także zaznajamiających ich z najnowszymi zjawiskami literackimi, które nie były przedmiotem ich studiów. W ten sposób studia będą pomocne szczególnie w rozwijaniu wiedzy na temat współczesnych zjawisk literackich a także zjawisk z pogranicza literatury i innych języków przekazu artystycznego charakterystycznych dla kultury nowoczesnej. Studia takie będą dla takich słuchaczy formą doskonalenia potrzebnego zarówno do podniesienia kwalifikacji, jak i do awansu zawodowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FILOLOGIA POLSKA W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są adresowane do polonistów oraz absolwentów różnych kierunków studiów humanistycznych (ewentualnie społecznych, technicznych i przyrodniczych – w przypadku aktywnych zawodowo redaktorów tekstu), pragnących uzupełnić i udoskonalić swoje umiejętności z dziedziny polonistyki stosowanej, zwłaszcza w zakresie: dydaktyki języka polskiego w szkole, nauczania języka polskiego jako obcego, kultury języka w pracy redaktora, umiejętności tworzenia tekstów, nowoczesnych metod i środków dydaktycznych, a także zdobyć wiedzę, pogłębiającą ich wykształcenie w zakresie najnowszych zjawisk literackich, językowych i kulturowych, które nie były przedmiotem ich studiów. Studia będą pomocne w rozwijaniu kompetencji językowej i wiedzy na temat współczesnej kultury literackiej, a także zjawisk z pogranicza literatury i innych języków przekazu artystycznego, charakterystycznych dla kultury nowoczesnej. Studia podyplomowe będą także dla słuchaczy formą doskonalenia, potrzebnego zarówno do podniesienia kwalifikacji, jak i awansu zawodowego.

  Podyplomowe studia polonistyczne w kierunku specjalizacji nauczycielskiej są skierowane do osób chcących uzupełnić swoje dotychczasowe wykształcenie w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela polonisty. Obejmują zagadnienia pedagogiczne, metodyczne oraz organizacyjne i prawne, towarzyszące pracy w szkole. Skierowane są do absolwentów studiów polonistycznych, o ile w trakcie studiów magisterskich nie ukończyli kursów specjalizacyjnych, a jednocześnie chcą podjąć pracę w zawodzie nauczyciela.
  Ścieżka programowa „Polonistyka dla nauczycieli” to studia adresowane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych (absolwenci: historii, filozofii, socjologii, pedagogiki, psychologii, filologii obcych, historii sztuki), którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu.

  Studia w zakresie dydaktyki języka polskiego jako obcego kierowane są do osób, które mają tytuł zawodowy licencjata lub magistra w zakresie dowolnej filologii bądź pedagogiki i posługują się co najmniej jednym językiem obcym na poziomie B2. Jest to ścieżka kształcenia adresowana do osób zainteresowanych pracą lektora języka polskiego z dorosłymi słuchaczami lub młodzieżą. Studia „Język polski lub drugi w pracy z dzieckiem” są natomiast skierowane do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pracujących z dziećmi obcojęzycznymi lub polonijnymi, indywidualnie bądź w grupie międzynarodowej.

  Ścieżka programowa „Logopedia - problemy czytania i pisania w szkole” jest adresowana przede wszystkim do czynnych zawodowo nauczycieli nauczania zintegrowanego i języka polskiego na różnych szczeblach i poziomach nauczania (również do nauczycieli przedszkola) i ma służyć poszerzeniu wiedzy w zakresie usprawniania umiejętności czytania i pisania, by umożliwić skuteczne kształcenie uczniów z dysleksją i dysgrafią. Kandydat na studia powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) w zakresie: filologii polskiej lub obcej, pedagogiki, psychologii oraz innych kierunków humanistycznych, mieć podstawową wiedzę w zakresie nauki o języku, pedagogiki i psychologii.

  Studia w zakresie redakcji językowej tekstu są przeznaczone dla słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji językowej – w związku z pracą wykonywaną przez nich w wydawnictwach (naukowych, specjalistycznych, popularnonaukowych, popularnych itd.) lub w redakcjach prasowych (od prasy lokalnej przez środowiskową do ogólnopolskiej). Słuchacze powinni się legitymować dyplomem ukończenia studiów wyższych w dowolnej dziedzinie nauk humanistycznych lub innych, o ile w swojej praktyce zawodowej mają do czynienia z redakcją tekstu.

  Studia „Redakcja językowa tekstu dla zaawansowanych” są adresowane do absolwentów ścieżki „Redakcja językowa tekstu” i służą pogłębieniu wiedzy profesjonalnej i dalszej specjalizacji redaktorów.

  Studia „Słowo na ekranie, w mowie i w piśmie - studia podyplomowe w zakresie zawodów medialnych” służą przybliżeniu – zwłaszcza absolwentom polonistyki – różnych zawodów medialnych, ułatwiając filologom start w zawodzie copywritera, pracownika działu public relations, rzecznika prasowego, dziennikarza.

  Studia „Szkoła komunikacji profesjonalnej” odpowiadają na potrzeby osób, które ze względów zawodowych chciałyby uzyskać umiejętności w zakresie tworzenia wystąpień, autoprezentacji, kontaktów ze środkami masowego przekazu oraz prowadzenia dyskusji i negocjacji. Przyjęte na studia mogą zostać osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

  W przypadku specjalizacji nauczycielskiej Polonistyka dla nauczycieli studia podyplomowe trwają trzy semestry.

  Absolwent uzyska praktyczne przygotowanie do wykonywania różnych zawodów polonistycznych, związanych – zależnie od ukończonego modułu – z oświatą (zawód nauczyciela przedmiotu „język polski” w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, lub lektora języka polskiego jako obcego dla dzieci i dorosłych), szeroko rozumianym rynkiem wydawniczym i prasowym (zawód korektora lub inna praca związana z opracowywaniem językowego kształtu tekstu), z instytucjami kultury albo mediami i reklamą.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FILOLOGIA POLSKA W PRAKTYCE - SZKOŁA KOMUNIKACJI PROFESJONALNEJ. STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH I UŻYTKOWEGO PISANIA

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Szkoła komunikacji profesjonalnej. Studia podyplomowe w zakresie wystąpień publicznych i użytkowego pisania są adresowane do osób, które z racji wykonywanego zawodu chciałyby uzyskać lub udoskonalić kompetencje komunikacyjne w zakresie wystąpień publicznych i tworzenia tekstów użytkowych.

  O przyjęcie na studia w zakresie nowej ścieżki programowej będą mogli się ubiegać absolwenci studiów licencjackich i magisterskich:

  • w dziedzinie nauk humanistycznych bądź społecznych (filologie, nauki o zarządzaniu, nauki o polityce, nauki o mediach, nauki o kulturze);
  • w innych dziedzinach nauki, o ile wykonywany przez kandydata zawód wiąże się z tworzeniem tekstów i przygotowywaniem wystąpień publicznych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GLOTTODYDAKTYKA POLONISTYCZNA - NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są kierowane do absolwentów polonistyki oraz wydziałów humanistycznych wykazujących się doskonałą znajomością gramatyki języka polskiego i wiedzą z kultury polskiej oraz znajomością języka obcego (poziom B2).

  Program studiów (272 godziny, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące bloki tematyczne: Psychologiczne podstawy nauczania języków obcych, Język polski jako obcy, Wiedza o kulturze polskiej, Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i warsztat lektora, Metodyka nauczania kultury polskiej, Testowanie znajomości języka polskiego jako obcego oraz hospitacje i praktyki dydaktyczne.

  Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w kraju i za granicą. Ma wiedzę z zakresu metodyki nauczania cudzoziemców zarówno języka polskiego, jak i polskiej kultury.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LITERATURA I KSIĄŻKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WOBEC WYZNAŃ NOWOCZESNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu współczesnej literatury i książki dziecięcej oraz kształcenie umiejętności związanych z kształtowaniem nawyków czytelniczych i zainteresowań lekturowych dzieci i młodzieży. Projekt studiów zakłada wieloaspektowe ujęcie wiedzy o współczesnej literaturze i książce dziecięcej, ukazanie najważniejszych problemów z perspektywy literaturoznawczej i bibliologicznej, a także psychologicznej, pedagogicznej, metodycznej, socjologicznej, z uwzględnieniem najnowszych tendencji w literaturze światowej, z odwołaniem do efektów eksperymentalnych działań animujących czytelnictwo. Realizacja zakresu tematycznego zakłada uwzględnienie najnowszego stanu badań z danej dziedziny, a także położenie nacisku na zagadnienia mające zastosowanie praktyczne.

  Studia adresowane są przede wszystkim do absolwentów różnych kierunków studiów humanistycznych i społecznych, a także do aktywnych zawodowo przedstawicieli profesji związanych z szeroko pojętą kulturą literacką młodego pokolenia, m.in.: nauczycieli, bibliotekarzy, pedagogów, pracowników instytucji kulturalnych, dziennikarzy, redaktorów wydawnictw książkowych i czasopism. Powinny zainteresować osoby chcące uzupełnić dotychczasowe wykształcenie i podnieść kwalifikacje zawodowe.

  Program studiów (150 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Adaptacje filmowe i serialowe; Antypedagogika w książkach dla młodych odbiorców; Baśń; Fantasy i fantastyka; Czytelnictwo dzieci i młodzieży; Klasyka poza stereotypami; Książka dziecięca pośród innych mediów - e-książki dla dzieci. Książka dziecięca w kulturze współczesnej; Literatura dla dzieci i młodzieży – przedmiot i metody badań; Literatura dla młodego odbiorcy jako lektura szkolna; Najnowsze tendencje rozwojowe światowej literatury dla dzieci i młodzieży; Pedagogika zabawy w pracy z książką; Praca z czytelnikiem w bibliotece; Proza inicjacyjna przełomu XX i XXI w.: trudny czytelnik, trudne tematy; Seminarium dyplomowe; Wielokulturowość literatury dziecięcej; Współczesna biblioteka dla niedorosłych; Współczesna ilustracja w książkach dla dzieci; Współczesna książka dla dzieci i młodzieży - edytorstwo; Współczesna poezja dla dzieci; Źródła informacji do problematyki literatury i książki dziecięcej.

  Absolwent studiów zna najnowsze tendencje rozwojowe polskiej i światowej literatury dla dzieci i młodzieży oraz kierunki interpretacyjne utworów literackich (zarówno współczesnych, jak i klasycznych), a także nowoczesne trendy w edytorstwie książek dla młodego odbiorcy. Dostrzega i rozumie kulturowe i pedagogiczne konteksty funkcjonowania książki dziecięcej oraz jej związki z tzw. nowymi mediami. Jest przygotowany do posługiwania się najnowszymi metodami animacji czytelnictwa oraz zaznajomiony ze specyfiką nowoczesnej biblioteki dziecięcej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA TEATRU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia zostały zaplanowane w momencie, kiedy w Polsce brakuje ośrodków zajmujących się kształceniem w obszarze szeroko rozumianej edukacji teatralnej. Proponowane studia podyplomowe mają za zadanie wypełnić ten brak. Ich program wynika z bogatych doświadczeń polskich oraz czerpie z niemieckiej tradycji pedagogiki teatru, która stanowi jeden z nurtów przemian w edukacji w ogóle, opierający się na aktywnych, angażujących formach kształcenia, przekraczających hierarchiczne podziały. Program studiów podyplomowych zakorzeniony jest również w refleksji nad kulturą podejmowanej w ramach badań i dydaktyki IKP UW. Czerpie zarówno z antropologicznych ujęć zawartych w podręcznikach z serii Wiedza o kulturze, jak i realizowanych w zakładzie Teatru i Widowisk badań z obszaru poetyki kulturowej teatru. Różne formy praktyki teatralnej, w tym szeroko rozumianą pedagogikę teatru, rozumiemy jako zjawiska kulturowe, które jednocześnie wynikają z określonej rzeczywistości społecznej, jak i ją przekształcają.

  Unikatowe i długo oczekiwane studia podyplomowe powstały z inspiracji polskimi doświadczeniami z obszaru teatru społecznego i edukacji teatralnej oraz niemiecką pedagogiką teatru. Wypełniają go zajęcia poświęcone analizom kultury i teatru, warsztaty teatralne oraz zajęcia wprowadzające kontekst psychologiczny i pedagogiczny pracy w grupie. Dział analiz kultury i teatru tworzą zajęcia poświęcone kategoriom kultury, podstawom teorii teatralnych XX wieku, inicjatywom teatralnym podejmującym dialog z otoczeniem społecznym oraz analizie współczesnej mapy różnorodnych ośrodków teatralnych w Polsce. Planowane warsztaty stanowią przede wszystkim praktyczne zajęcia teatralne, takie jak praca z ciałem, teatr i media, teatr stosowany, reżyseria i pedagogika teatru. Są one uzupełnione przez warsztaty planowania i realizacji projektu działań teatralnych oraz zajęcia przybliżające różne formy działalności edukacyjnej na polu sztuki.

  Absolwent to praktyk kultury przygotowany teoretycznie i metodologicznie do różnych form działań teatralnych, do prowadzenia zajęć edukacji teatralnej, inicjowania projektów teatralnych z różnymi grupami uczestników. To pracownik instytucji kultury takich jak teatry, ośrodki/domy kultury, organizacje pozarządowe lub osoba zamierzająca podjąć pracę o takim charakterze.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • POMAGISTERSKIE STUDIUM LOGOPEDYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy. PSLog UW przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z różnego typu zaburzeniami mowy i jej rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, a zwłaszcza z problemami w opanowaniu języka ojczystego, czytania i pisania, a także do pracy z dorosłymi, którzy utracili umiejętności porozumiewania się językowego lub którzy chcą poprawić swoją wymowę i właściwie operować głosem. Absolwenci uzyskują tytuł logopedy dyplomowanego, uprawniający do wykonywania zawodu logopedy.

  Studia w PSLog UW są adresowane do absolwentów studiów magisterskich, którzy mają nienaganną wymowę, słuch w normie, prawidłowy zgryz i układ warg. Preferowane kierunki studiów to: filologia polska (także inne kierunki filologiczne), psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, a także pielęgniarstwo i aktorstwo.

  Program studiów obejmuje ogółem 600 godzin zajęć audytoryjnych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria) i 100 godzin praktyk. W jego skład wchodzą następujące bloki przedmiotowe: 1) przedmioty medyczne (np. anatomia i fizjologia człowieka, foniatria, neurologia i psychiatria); 2) przedmioty lingwistyczne (np. fonologia, fonetyka, gramatyka normatywna); 3) przedmioty psychologiczne (np. psychologia rozwojowa, neuropsychologia) oraz 4) przedmioty dotyczące zaburzeń mowy i języka.

  Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowców i praktyków, m.in. specjalistów z Zakładu Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej UW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Praktyki logopedyczne słuchacze odbywają w niektóre dni robocze (ok. 8–10 dni w roku akademickim).

  Absolwent PSLog jest przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i języka na poziomie poradnictwa ogólnego w placówkach oświatowych (przedszkolach, masowych szkołach podstawowych i gimnazjach) i placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne), poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w domach pomocy społecznej. Osoba kończąca PSLog ma praktyczne umiejętności kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia, co umożliwia podjęcie pracy na stanowisku logopedy również w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, placówkach kulturalnych i innych zatrudniających ludzi zawodowo posługujących się głosem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SZKOŁA MISTRZÓW. STUDIA TECHNIK PISARSKICH I PREZENTACJI TEKSTU LITERACKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia działają pod patronatem honorowym Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

  Cele kształcenia na studiach podyplomowych „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego” to:

  • zapoznanie (teoretyczne, a przede wszystkim praktyczne) studentów z technikami pisarskimi (literackimi konwencjami gatunkowymi i narracyjnymi) stosowanymi podczas tworzenia tekstów przynależnych do wszystkich rodzajów literackich, sytuowanych zarówno w obiegu wysokoartystycznym, jak i popularnym, oraz docierających do odbiorcy za pośrednictwem zróżnicowanych mediów;
  • uwrażliwienie studentów na znaczenie eksperymentu literackiego dla rozwoju literatury, stworzenie płaszczyzny merytorycznej do podjęcia przez nich własnych prób w tym zakresie;
  • zaznajomienie studentów z postawami scenariopisarstwa radiowego i filmowego;
  • przekazanie słuchaczom wiedzy i ćwiczenie umiejętności praktycznych w zakresie praktycznego zastosowania gatunków krytyki literackiej;
  • zapoznanie (teoretyczne a nade wszystko praktyczne) studentów z regułami stylizacji literackiej oraz specyfiką form synkretycznych;
  • przedstawienie studentom głównych technik i obszarów prezentacji tekstu literackiego takich jak: prezentacja radiowa, multimedialna, muzyczna, sceniczna, performance i happening oraz rozmowa;
  • umożliwienie słuchaczom podjęcie pod kierunkiem specjalistów własnych prób w zakresie prezentacji tekstu literackiego;
  • zaznajomienie uczestników studiów z elementami tradycji literackiej: wykładanymi w sposób historyczny konwencjami, gatunkowymi i tematami w literaturze polskiej XIX, XX i XXI wieku (zarówno wysokoartystycznej, jak i popularnej);
  • przybliżenie studentom najnowszych trendów literatury światowej;
  • zapoznanie słuchaczy z problematyką intertekstów w tradycji literatury polskiej;
  • zaznajomienie uczestników studiów z zagadnieniami nawiązań interartystycznych i pogranicza sztuk;
  • zaprezentowanie studentom najważniejszych instytucji życia literackiego: stowarzyszeń twórczych, nagród, wydawnictw, czasopism oraz przedstawienie im mechanizmów działania rynku literackiego;
  • przybliżenie uczestnikom studiów najważniejszych zasad zarządzania projektami literackimi, przekazanie informacji na temat możliwości pozyskiwania stypendiów twórczych.

  Na zakończenie każdej edycji studiów jednostka organizuje wydanie (wyłonionej w drodze konkursu) książki jednego ze słuchaczy kierunku.

  Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków humanistycznych i społecznych, którzy chcą rozwinąć swoją sprawność pisarską w różnych typach tekstów artystycznych. Oprócz tego program nakierowany jest na rozwijanie umiejętności prezentacji tekstu artystycznego, która w dzisiejszej praktyce kulturowej okazuje się często niezbędna.

  Program studiów (160 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Techniki pisarskie: gatunki prozatorskie, gatunki poetyckie, gatunki dramatyczne, gatunki literatury popularnej, gatunki literatury cyfrowej, eksperyment literacki, scenariopisarstwo filmowe i radiowe, stylizacja literacka, formy synkretyczne, krytyka literacka, Prezentacja tekstu literackiego: literatura i radio, performance i happening, literatura i multimedia, tekst literacki w utworze muzycznym, interpretacja sceniczna tekstu literackiego, sztuka rozmowy, Tradycja literacka: konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XIX w., konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XX w., konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XXI w., najnowsze trendy literatury światowej, konwencje, gatunki i tematy w literaturze popularnej, interteksty literackie, pogranicza sztuk, Współczesne życie literackie: wykłady pisarzy, instytucje życia literackiego: stowarzyszenia, nagrody, wydawnictwa, czasopisma, rynek literacki, zarządzanie projektami literackimi, stypendia, granty.

  Absolwent studiów to świadomy użytkownik różnych technik pisarskich i form prezentacji, wyposażony w narzędzia, które pozwolą nadać jego artystycznym i organizacyjnym projektom jak najlepszą formę. Mamy nadzieję, że wśród absolwentów - obok kompetentnie zajmujących się literaturą pracowników instytucji kultury - znajdą się przede wszystkim przyszli pisarze, którym udział w zajęciach pomoże w wykrystalizowaniu się zainteresowań i zarysowaniu własnej drogi artystycznej oraz ścieżki działania w życiu literackim.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TEKSTY WSPÓŁCZESNEJ KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Objęte programem studiów zajęcia służą rozwijaniu umiejętności posługiwania się różnymi formami tekstowymi, analizy formalnej, krytycznej, porównawczej przekazów literackich, kulturowych, naukowych, dziennikarskich. Przedmiotem studiów są teksty reprezentatywne dla kultury współczesnej (jak teksty digitalne czy teksty kultury młodzieżowej), reprezentujące różne style i pełniące różne funkcje (jak tekst artystyczny, popularny czy użytkowy). Ważne miejsce w programie zajmuje najnowsza literatura polska i światowa, współczesne gatunki dziennikarskie, przekazy medialne czy zagadnienia krytyki sztuki.

  Studia powinny zainteresować osoby chcące doskonalić swoje umiejętności posługiwania się rozmaitymi formami tekstowymi w mowie i piśmie, uzupełnić dotychczasowe wykształcenie czy podnieść kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. Adresowane są do osób zarówno planujących podjąć pracę, jak i już pracujących w następujących zawodach: nauczyciel przedmiotów humanistycznych, redaktor wydawnictw książkowych i czasopism, tłumacz, rzecznik prasowy, krytyk sztuki, dziennikarz czy copywriter. Zapraszamy także obecnych i przyszłych pracowników instytucji kultury.

  Program studiów (160 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Etyka tekstu, Gatunki dziennikarskie, Interteksty i remediacje, Krytyka sztuki, Najnowsza literatura polska, Najnowsza literatura światowa, Semiotyka i retoryka medialna, Tekst digitalny, Tekst kultury (zagadnienia ogólne), Tekst kultury popularnej i tekst użytkowy, Teksty kultury młodzieżowej, Warsztaty analityczno-interpretacyjne, Współczesny tekst artystyczny.

  Absolwentowi naszych studiów zapewniamy: podniesienie kwalifikacji w zawodach wykorzystujących umiejętność posługiwania się rozmaitymi formami tekstowymi w mowie i w piśmie, rozwinięcie umiejętności rozpoznawania i wyjaśniania mechanizmów rządzących różnymi tekstami kultury, doskonalenie umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny tekstów kultury współczesnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Opinie (6)

wojtek Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to najlepszy pomysł na świetne wykształcenie

kasia Ocena

Uniwersytet Warszawski zachęca bardzo dużym wyborem kierunków i specjalności. Tutaj każdy znajdzie dziedzinę dla siebie i odnajdzie swoje miejsce.

Malwina Ocena

Zawsze interesowała mnie kultura antyczna i chciałam rozwijać się w tych zainteresowaniach. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie były niemal oczywistym wyborem, podobnie jak Uniwersytet Warszawski, bo to jedna z najlepszych uczelni w naszym kraju.

dagmara Ocena

Dobra uczelnia to taka, która daje studentom możliwość kształcenia się w różnych dziedzinach, nawet tych, które wydają się być niszowe. Zatem, Uniwersytet Warszawski to bardzo dobra uczelnia

vicky Ocena

fajny filmik :)

uw 4ever Ocena

mój wydział na zawsze. Polecam