ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 428; 22 55 20 696

fax.22 55 21 101

e-mail: dziekan.polon(at)uw.edu.pl

http://www.polon.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 428; 22 55 20 696

fax.22 55 21 101

e-mail: dziekan.polon(at)uw.edu.pl

http://www.polon.uw.edu.pl

 • FILOLOGIA BAŁTYCKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Filologia Bałtycka

  Studia bałtystyczne (kierunek: filologia bałtycka, specjalność: lituanistyka i lettonistyka) prowadzone są w ramach Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (kampus główny). Pierwszy nabór na bałtystykę odbył się w roku 1995 i od tego czasu Katedra wyszktałciła kilkuset absolwentów – specjalistów w zakresie filologii litewskiej i łotewskiej. Warszawska bałtystyka jest jedną z dwóch jednostek akademickich w Polsce prowadzących dwustopniowe studia w tej dziedzinie.

  Nazwa kierunku pochodzi od terminu „języki bałtyckie” określającego grupę języków indoeuropejskich, którymi posługiwały się plemiona Bałtów. Do dziś przetrwały jedynie dwa języki z tej grupy: język litewski i łotewski, wcześniej należały do niej także np. język pruski, jaćwiński, kuroński czy zemgalski.

  Program studiów bałtystycznych obejmuje przede wszystkim intensywną naukę, od podstaw, języka litewskiego i łotewskiego; języka litewskiego uczymy od pierwszego roku studiów I stopnia, języka łotewskiego – od drugiego roku. Na studiach I stopnia studenci osiągają kompetencje językowe z zakresu języka litewskiego na poziomie B2+, zaś z języka łotewskiego na poziomie B1; na studiach II stopnia – z zakresu języka litewskiego na poziomie C2, zaś z łotewskiego na C1. Poza nauką tych dwóch bardzo ciekawych i rzadkich języków bałtyści poznają historię, literaturę i kulturę Litwy i Łotwy, mają zajęcia z przekładu oraz wiele ważnych dla każdego filologa przedmiotów ogólnohumanistycznych, takich jak antropologia kultury, historia filozofii, językoznawstwo ogólne czy metodyka nauczania języków obcych (szczegółowy program studiów znajduje się na stronie internetowej).

  Każdego roku kilkoro studentów filologii bałtyckiej wyjeżdża na stypendia i staże na Uniwersytecie Wileńskim i Uniwersytecie Ryskim, zarówno w ramach stypendiów rządowych, jak i programu Erasmus, a także innych projektów.

  Warszawską bałtystykę regularnie odwiedzają też wykładowcy z Litwy i Łotwy, którzy dzielą się z naszymi studentami swoją wiedzą, prowadząc gościnne konwersatoria i seminaria.

  Studia odbywają się w kameralnej atmosferze, na pierwszy rok przyjmowanych jest zwykle około 25 osób, które uczą się w dwóch grupach lektoratowych.

  Działające przy Katedrze Koło Naukowe Bałtystów pomaga studentom rozwijać zainteresowania, organizując różnego rodzaju wykłady i prelekcje tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi (pisarzami, tłumaczami, artystami), warsztaty (np. śpiewu tradycyjnego, robienia ozdób ludowych), ekspedycje (dialektologiczne, etnograficzne). Współorganizuje również warszawską edycję litewskiego festiwalu poetyckiego „Wiosna poezji”.

  Absolwenci studiów bałtystycznych pracują jako tłumacze oraz konsultanci w instytucjach i firmach działających w Polsce, na Litwie i Łotwie. Znajomość dwóch mało Polakom znanych języków, a także kontekstu społeczno-kulturowego naszych północno-wschodnich sąsiadów stanowi niewątpliwy atut wyróżniający bałtystów na rynku pracy.

  Strona internetowa: www.baltystyka.uw.edu.pl

  Film przygotowany przez studentów: „Dlaczego warto studiować bałtystykę”.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia bałtycka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, geografia, j. mniejszości narodowej, j. mniejszości etnicznej, język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia bałtycka jest wynik egzaminu pisemnego.

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (Classics)

  Instytut Filologii Klasycznej prowadzi studia w zakresie filologii klasycznej na każdym z trzech stopni – licencjackim (I), magisterskim (II) oraz doktoranckim (III). Studia obejmują filologię starogrecką i łacińską, kulturę antyczną i jej dziedzictwo w kulturze nowożytnej Europy oraz neolatynistykę, Co roku rozszerzamy i wzbogacamy ofertę dydaktyczną o problematykę interdyscyplinarną, oferując zajęcia fakultatywne m.in. z zakresu: epigrafiki, papirologii, patrystyki, literatury i myśli renesansowej, retoryki antycznej, języków nowożytnych jak włoski, nowogrecki czy rumuński.  

  Polska Komisja Akredytacyjna w wyniku wizytacji przeprowadzonej w 2017 roku bardzo wysoko oceniła jakość kształcenia na naszym kierunku, przyznając naszym studiom najwyższą możliwą ocenę tj. wyróżniającą.

  Szerokie wykształcenie humanistyczne daje naszym absolwentom duże możliwości na rynku pracy m.in. w redakcjach, wydawnictwach, archiwach, bibliotekach oraz innych instytucjach związanych z kulturą i edukacją.  Nabyte dodatkowo na studiach II stopnia umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne (zajęcia metodyczne i praktyki w szkołach średnich) pozwalają zdobyć uprawnienia do zawodu nauczyciela języka łacińskiego i kultury antycznej w szkolnictwie ogólnokształcącym.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. słowacki, j. szwedzki, j. portugalski, j. mniejszości narodowej, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny - kaszubski, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Filologia polska

  Studia pierwszego i drugiego stopnia

  Studia w zakresie filologii polskiej są największym kierunkiem studiów na Wydziale Polonistyki i realizują podstawową misję Wydziału, którą jest krzewienie wiedzy o kulturze, literaturze polskiej i języku narodowym. Obecnie studia te przyjęły atrakcyjną formułę kształcenia filologicznego dostępną dla wszystkich absolwentów szkół średnich. Nasi studenci stają specjalistami w zakresie literaturoznawstwa oraz językoznawstwa. W czasie studiów można realizować różne specjalizacje zawodowe, uwzględniające wymogi rynku pracy. Dyplom uzyskany na kierunku filologia polska umożliwia podjęcie pracy nauczycielskiej w szkołach różnego typu (również w charakterze nauczyciela języka polskiego jako języka obcego), w redakcjach czasopism, wydawnictwach oraz w zawodach związanych z mediami elektronicznymi.

  Studia pierwszego stopnia

  Na studiach pierwszego stopnia na kierunku filologia polska studenci mają do wyboru dwie specjalności: literaturoznawczo-językoznawczą oraz specjalność „literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej”.

  Specjalność literaturoznawczo-językoznawcza jest podstawową specjalnością na kierunku filologia polska. Studenci zyskują wiedzę ogólnohumanistyczną oraz wiedzę z zakresu nauki o literaturze oraz nauki o języku. Uczą się rozpoznawać, analizować i interpretować najważniejsze dzieła i zjawiska polskiej literatury, także w perspektywie komparatystycznej, rozumieć istotę procesu historycznoliterackiego, rozróżniać i definiować historyczne style i poetyki, a także wykorzystywać refleksję teoretyczną w badaniach historycznoliterackich i językoznawczych. Studenci zgłębiają również najważniejsze procesy rozwojowe języka polskiego, przygotowują się do analizy gramatycznej i leksykalnej tekstów należących do różnych odmian współczesnej polszczyzny, uczą się kultury języka; przyswajają wiedzę o zasobach bibliotecznych i cyfrowych.

  Specjalność „literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej” nastawiona jest na ukazywanie relacji literatury polskiej z literaturami innojęzycznymi – głównie z innymi literaturami europejskimi – oraz z innymi sztukami (plastyka, muzyka). Studenci poznają literaturę i kulturę polską z perspektywy komparatystycznej; uzyskują podstawowe kompetencje międzykulturowe, a także sprawności sprawności komunikacyjne i analityczne w tym zakresie. Kształceniu tego rodzaju kompetencji służą także lektoraty dwóch nowożytnych języków obcych oraz warsztatowe zajęcia z przekładu tekstu literackiego. Specjalność ta zaspokaja potrzeby studentów łączących studia polonistyczne z innymi filologiami, filozofią, historią sztuki, medioznawstwem itp. Zajęcia na tej specjalności odbywają się wyłącznie w trybie stacjonarnym.

  Specjalizacje

  Na studiach pierwszego stopnia studenci muszą wybrać jedną specjalizację zawodową. Zajęcia specjalizacyjne zaczynają się na drugim roku studiów i trwają cztery semestry.

  Specjalizacja nauczycielska

  Specjalizacja przygotowuje do pracy w szkole podstawowej w zawodzie nauczyciela języka polskiego. Program uwzględnia potrzeby nauczania zintegrowanego na wszystkich poziomach edukacji. Studenci otrzymują poszerzoną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną. Wysokiej jakości przygotowanie zawodowe absolwentów specjalizacji sprawia, że mogą oni sprostać wszystkim wymaganiom współczesnego szkolnictwa.

  Specjalizacja glottodydaktyczna

  Celem specjalizacji glottodydaktycznej jest przygotowanie do przyszłej pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego jako obcego. Studenci poznają nowe metody i techniki efektywnego nauczania języka polskiego jako obcego oraz strategie doskonalenia sprawności komunikacyjnych. Uczą się zasad planowania pracy dydaktycznej w grupach o różnym poziomie znajomości języka oraz przygotowania materiałów dydaktycznych.

  Specjalizacja redaktorsko-wydawnicza

  Specjalizacja przygotowuje do pracy w wydawnictwach prasowych i książkowych. Zajęcia dostarczają wiedzy wydawniczej i uczą pozyskiwania informacji naukowej; uczą redakcji językowej tekstu i podstaw leksykografii; rozwijają kompetencje w zakresie edycji dzieł literackich i innych tekstów kultury.

  Specjalizacja translatorska

  Specjalizacja translatorska jest adresowana do studentów pierwszego stopnia filologii polskiej, znających na poziomie średniozaawansowanym wyższym (B2) jeden z następujących języków: angielski, niemiecki, włoski, francuski lub rosyjski. Studenci tej specjalizacji uczą się: przekładu standardowych tekstów użytkowych, tekstów popularnonaukowych i naukowych z obszaru nauk humanistycznych; przekładu współczesnej prozy artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem autorów często publikowanych i popularnych w Polsce; przekładu tekstów kultury obecnych w mediach audiowizualnych; dialogów, filmowych, programów telewizyjnych, tekstów utworów muzycznych, publikacji internetowych; oceny i recenzji tłumaczenia; rewizji i korekty tłumaczenia.

  Filologia dla mediów

  Specjalizacja przygotowuje do pracy w dziedzinie reklamy i public relations oraz w mediach (radio, telewizja, film, portale internetowe, redakcje kulturalne). Zajęcia ukazują filologiczny i literacki fundament tekstów reklamowych. Omawiane są artystyczne aspekty komunikacji multimedialnej. Studenci uczą się pisania i oceny tekstów dla mediów, ćwiczą analizę przekładu medialnego, przeprowadzają badania odbioru. Otrzymują także podstawową wiedzę w dziedzinie nowych technologii przekazu i mediów we współczesnym świecie.

  Studia drugiego stopnia

  Wydział Polonistyki UW w ramach studiów literaturoznawczych i językoznawczych oferuje studia drugiego stopnia na kierunku filologia polska osobom mającym zawodowy tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.

  Specjalność język – literatura – kultura” Program studiów łączy w sobie tradycje polonistycznego kształcenia akademickiego z potrzebami współczesnych studentów nastawionych z jednej strony na zdobywanie konkretnej, ukierunkowanej i zgodnej z zainteresowaniami wiedzy, z drugiej zaś – na elastyczność programu kształcenia. Od roku akademickiego 2018/2019 student studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska będzie miał możliwość sprofilowania swoich zainteresowań i wyboru jednej z trzech ścieżek kształcenia odpowiadających trzem modułom: „Tradycja”, „Nowoczesność”, „Komparatystyka”. W ramach tych modułów studenci realizują przedmioty obowiązkowe (z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa) oraz konwersatoria wybrane przez nich z oferty przedmiotów do wyboru dostosowane do indywidualnych zainteresowań i skorelowane z seminariami magisterskimi. Kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia polska nastawione jest z jednej strony na zdobycie przez studentów wiedzy ogólnohumanistycznej (dotyczącej między innymi historii literatury najnowszej, literatury popularnej, historii języka czy językoznawstwa ogólnego), z drugiej – na wykształcenie w nich umiejętności prowadzenia prac badawczych (temu mają służyć projekty realizowane w ramach konwersatoriów oraz seminaria magisterskie), z trzeciej zaś – na zdobycie przez studentów umiejętności niezbędnych nie tylko w pracy naukowej, lecz także w innych zawodach, wymagających kreatywności, współpracy w zespole, definiowania celów, planowania zadań i organizacji własnego warsztatu pracy.  

  Więcej informacji o rekrutacji na studia i studiach na Wydziale Polonistyki UW na stronach:

  www.polon.uw.edu.pl

  www.rekrutacja.uw.edu.pl

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna, geografia, język obcy nowożytny (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki), j. mniejszości narodowej, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny - kaszubski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest średnia ocen z całego toku studiów oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO Stopień: II REKRUTACJA

  Filologia polskiego języka migowego to kierunek należący do dziedziny nauk humanistycznych i dyscypliny językoznawstwa. Są to jedyne w Polsce wysokospecjalistyczne studia umożliwiające zdobycie biegłości w polskim języku migowym (PJM) oraz wiedzy o środowisku niesłyszących osadzonej w szerokim kontekście lingwistycznym, socjologicznym, historycznym i kulturowym. Kierunek jest adresowany do osób, które kompetencje zawodowe zdobyte na studiach pierwszego stopnia chciałby wykorzystywać do pracy z niesłyszącymi – pedagogów, logopedów, psychologów, pracowników administracji i służby zdrowia, a także do lingwistów, kulturoznawców, historyków  czy socjologów pragnących podjąć się badań humanistycznych nad społecznością głuchych i jej językiem oraz osób o wykształceniu technicznym zainteresowanych przetwarzaniem naturalnego języka migowego i tworzeniem oprogramowania, w tym aplikacji mobilnych, pomocnych dla niesłyszących. Studia zostały zaprojektowane w oparciu o wzorce międzynarodowe z zakresu tzw. Deaf studies, ich istotą jest nowatorskie podejście do głuchoty, która jest rozpatrywana na gruncie kulturowym i językowym, a nie medycznym.

  Kadra dydaktyczna kierunku będzie składać się zarówno ze słyszących specjalistów, jak i rodzimych użytkowników PJM (native signers), lektoraty języka migowego będą prowadzone wyłącznie przez głuchych. Studia są przewidziane dla niewielkiej, maksymalnie 40-osobowej grupy studentów, a zajęcia lektoratowe i warsztatowe będą odbywać się w kilkunastoosobowych grupach, co umożliwi znaczne zindywidualizowanie procesu kształcenia. Planowane są indywidualne konsultacje z głuchymi lektorami pomocne w wyznaczeniu obszarów wymagających intensywniejszej pracy studenta. Studenci będą mieć możliwość korzystania z zasobów Pracowni Lingwistyki Migowej, tj. obszernego korpusu PJM, który może być wykorzystany nie tylko jako źródło danych językowych do indywidualnych projektów badawczych, ale także jako materiał szkoleniowy. Dla studentów zainteresowanych poszerzaniem kompetencji naukowych możliwe będzie prowadzenie własnych badań lingwistycznych czy kulturoznawczych przy wsparciu badaczy z Pracowni Lingwistyki Migowej, np. w celu prezentacji wyników na konferencjach naukowych. W budżecie programu przewidziane są środki umożliwiające studentom wyjazdy na polskie i zagraniczne konferencje naukowe oraz kursy i szkolenia prowadzone przez zagraniczne uczelnie realizujące programy Deaf studies.

  Na studiach nie są przewidziane ścieżki specjalizacyjne, studenci mogą natomiast wybrać jeden z dwóch modułów: lingwistyczno-dydaktyczny lub społeczno-kulturowy. Dodatkowy nabór do modułów nie jest prowadzony, studenci mają możliwość swobodnego wyboru modułu zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Zajęcia w ramach modułów odbywają się od pierwszego semestru studiów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest średnia ocen z całego toku studiów oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów, a także wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE Stopień: I II REKRUTACJA

  Stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze prowadzone są w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Są to studia o profilu ogólnoakademickim, mieszczące się w dyscyplinie nauki o kulturze i religii w dziedzinie nauk humanistycznych.

  Instytut Kultury Polskiej to cieszące się największym uznaniem autorskie kulturoznawstwo w Polsce. Studia w IKP otrzymały najwyższą – wyróżniającą ocenę od Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  Zajęcia w IKP pozwalają poznać podstawy antropologii i historii kultury oraz mechanizmy funkcjonowania różnych mediów i obiegów kulturowych. Media badane są zarówno w ich podstawowej formie – słowa, obrazu, gestu – jak i w ich różnych postaciach, trybach i modalnościach: od prasy i książki, przez film i fotografię po radio i internet. Zajęcia dostarczają ogólnej wiedzy humanistycznej (podstawy filozofii, logiki, estetyki, poetyki, kultury antycznej), a jednocześnie dzięki bogatej ofercie konwersatoriów, seminariów i innych zajęć dodatkowych umożliwiają zbudowanie indywidualnej drogi naukowej.

  Po trzech latach studiów absolwenci posiadają usystematyzowaną wiedzę z zakresu antropologii kultury oraz historii kultury polskiej i wybranych kultur obcych. Od absolwentów wymaga się, aby potrafili w sposób refleksyjny i krytyczny analizować zjawiska i teksty kultury, wykorzystując teorie antropologiczne oraz wybrane inne teorie z zakresu nauk humanistycznych, a rezultaty swych prac przedstawiali w rzetelnej naukowo formie wypowiedzi pisemnych i ustnych.

  Program studiów drugiego stopnia w IKP składa się z zajęć obowiązkowych wprowadzających w zaawansowane zagadnienia teorii kultury (z perspektywy antropologii, socjologii i filozofii) oraz konwersatoriów indywidualnie dobieranych przez studentów, które można łączyć w ramach specjalizacji i ścieżek tematycznych. Studenci poznają swoistość nauk o kulturze i ich związki z innymi dyscyplinami humanistycznymi i społecznymi w duchu współczesnej krytycznej, zaangażowanej i zintegrowanej humanistyki. Rezultaty swojej pracy przedstawiają w postaci samodzielnych i rzetelnych rozpraw w języku polskim i wybranych językach obcych.

  Absolwenci mają zaawansowaną wiedzę o mediach i środkach transmisji kultury oraz ich wpływie na kształt procesu kulturowego. W zależności od wybranych modułów kształcenia posiadają również szczegółową wiedzę w dziedzinie literatury, sztuki słowa, sztuk wizualnych i filmu, widowisk kulturowych i teatru, wybranych procesów historycznokulturowych, wybranych zagadnień antropologii i socjologii kultury współczesnej.

  Studia w Instytucie Kultury Polskiej nie są studiami zawodowymi i nie ma takiego zawodu jak „kulturoznawca". Dzięki temu jednak absolwenci IKP nie są zamknięci w wąskiej niszy, ale przygotowani do pracy w różnych instytucjach i środowiskach. Spotkać ich można wszędzie tam, gdzie potrzebne są umiejętności analizy, interpretacji i komunikacji oraz wiedza humanistyczna. W IKP proponowany jest nie tylko namysł – ale także działanie. Absolwenci zmieniają przestrzeń wokół siebie i kształtują więzi społeczne, pracując w różnorodnych instytucjach kultury (urzędy, muzea, kina, galerie, stowarzyszenia), prowadząc badania (także badania rynku) oraz współdziałając ze wspólnotami lokalnymi.

  Dzięki systematycznemu przygotowaniu do krytycznego myślenia oraz doskonałemu warsztatowi pisarskiemu absolwenci IKP są cenieni jako dziennikarze, krytycy filmowi i teatralni, redaktorzy, wydawcy. Wielu z nich odnosi sukcesy jako pisarze i poeci. Uczenie komunikacji za pomocą tekstu, obrazu czy filmu to także idealna szkoła warsztatu dla popularyzatorów nauki i kultury, specjalistów od mediów społecznościowych, copywriterów i specjalistów od PR. Dzięki umiejętnościom wielostronnej i pogłębionej analizy zjawisk społecznych absolwenci studiów kulturoznawczych są poszukiwanymi ekspertami w firmach i programach samorządowych, tworzą programy dydaktyczne i konsultują polityki lokalne.

  IKP to miejsce antropologicznej refleksji nad otaczającą rzeczywistością i szkoła krytycznego myślenia. Pracownicy prowadzą badania etnograficzne, historyczne, socjologiczne, filozoficzne i medialne. Badają kulturę w Polsce i na świecie, uwzględniając całe bogactwo sposobów, na jakie ludzie w różnych miejscach, czasach i okolicznościach społecznych radzą sobie z wyzwaniami teraźniejszości, jak odnoszą się do przeszłości i projektują przyszłość. Analizują i interpretują filmy, książki, dzieła sztuki, przedstawienia teatralne, architekturę, muzykę, nowe media, praktyki życia codziennego, pamięć zbiorową i wszelkie inne formy publicznej aktywności. Z książek i antologii opracowanych przez wykładowców IKP korzysta wielu innych badaczy i jednostek naukowych.

  Zajęcia odbywają się w trybie dziennym na Głównym Kampusie Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu, w odnowionym i dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Szpitala św. Rocha. Sale dydaktyczne są niewielkie, przyjaźnie urządzone i wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. IKP to przestrzeń jednocześnie bezpieczna i tętniąca życiem, słynąca z otwartości i akceptacji dla różnorodności postaw, tożsamości i praktyk społecznych.

  Dodatkowe informacje o rekrutacji, programie zajęć, wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych absolwentów, kadrze i badaniach naukowych, zespołach badawczych i projektach grantowych, inicjatywach studenckich, ścieżkach dydaktycznych i specjalizacjach, praktykach zawodowych i stażach, dostępne są na stronie internetowej ikp.uw.edu.pl.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden albo dwa przedmioty do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, geografia, język obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), j. mniejszości etnicznej - łemkowski, j. regionalny - kaszubski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze jest średnia ocen z całego toku studiów i wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Logopedia ogólna i kliniczna

  Studia stacjonarne pierwszego stopnia

  Kierunek logopedia ogólna i kliniczna to unikatowe studia realizowane od 2011 roku przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z I Wydziałem Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą bowiem wiedzę z zakresu językoznawstwa, nauk medycznych, psychologii i pedagogiki. Program studiów stworzony został z uwzględnieniem dorobku dziedzin nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych. 

  Absolwent studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna uzyskuje wiedzę w zakresie:

  1. lingwistycznych podstaw logopedii, w tym:

  • wiedzy o języku (zwłaszcza o języku polskim), w zakresie systemów gramatycznego i leksykalnego; zróżnicowania: dialektalnego, terytorialnego, społecznego i funkcjonalnego polszczyzny;
  • kultury języka, zwłaszcza w zakresie: norm poprawnościowych polszczyzny; oceny procesów i zjawisk obserwowanych w zachowaniach językowych i komunikacyjnych współczesnych Polaków;
  • komunikacji językowej i niejęzykowej, a zwłaszcza w zakresie pragmatyki tych zachowań oraz strategii osiągania celów wypowiedzi.

  2. psychopedagogicznych podstawach logopedii, w tym:

  • psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka, szczególnie w zakresie: teoretycznych podstaw opisu rozwoju małego dziecka oraz zagrożeń tego rozwoju;
  • przyswajania języka przez dzieci w normie rozwojowej oraz zasad i norm komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a także zaburzeń i opóźnień w rozwoju mowy i języka;
  • pedagogicznych aspektów przyswajania języka i mowy, takich m.in. jak wpływ rodziny i najbliższego otoczenia dziecka; programy edukacji językowej dziecka;
  • pedagogiki i dydaktyki wczesnoszkolnej.

  3. medycznych podstaw logopedii, w tym:

  • anatomii i fizjologii człowieka;
  • pediatrii, ortodoncji, neurologii dziecięcej.

  4. zaburzeń mowy i zasad postępowania logopedycznego, w tym:

  • klasyfikacji zaburzeń mowy;
  • etiologii zaburzeń mowy w zakresie dyslalii i dysleksji;
  • profilaktyki logopedycznej;
  • terapii logopedycznej.

  Absolwenci studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna zdobywają umiejętności w zakresie:

  1. wykorzystania podstawowych metod i technik badań logopedycznych, przede wszystkim dokonywania badań przesiewowych i diagnostycznych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, których celem jest wskazanie dzieci z wadami wymowy oraz opóźnionym rozwojem mowy;

  2. opisu i kwalifikacji wad wymowy;

  3. usprawniania narządów artykulacyjnych i usuwania wad wymowy;

  4. współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).

  W programie studiów prócz różnorodnych przedmiotów obowiązkowych znajdują się także przedmioty do wyboru. Studenci mogą zapisać się na zajęcia wprowadzające tematykę m.in. stymulacji rozwoju mowy i języka czy przygotowania glottodydaktycznego logopedy do pracy z dziećmi dwujęzycznymi. Studenci kierunku logopedia ogólna i kliniczna przygotowują się do prowadzenia badań w zakresie prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka: zbierania materiału badawczego w grupie dzieci oraz jego analizowania, co pozwala na poznawanie charakterystycznych zachowań rozwojowych u dzieci w danym wieku. Badania prowadzone są także w ramach seminariów licencjackich, których uczestnicy rejestrują oraz analizują zachowania językowe i pozajęzykowe m.in. u dzieci z dyslalią lub/i opóźnionym rozwojem mowy.

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna jest przygotowywany do pracy:

  1. jako nauczyciel logopeda:

  • w przedszkolach i szkołach podstawowych powszechnych,
  • w przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych;
  • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

  2. jako logopeda:

  • w placówkach służby zdrowia.

   

  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent może kontynuować studia na drugim stopniu na kierunku logopedia ogólna i kliniczna.

  W ramach studiów studenci realizują:

  • praktyki logopedyczne w wymiarze 90 godzin w placówkach oświatowych (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach), w placówkach służby zdrowia (szpitalach, poradniach przyszpitalnych) i innych jednostkach organizacyjnych (gabinetach logopedycznych, żłobkach, fundacjach itp.)
  • praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin w szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach prowadzących działalność wychowawczą z dziećmi i młodzieżą.

  Aktualny program studiów na rok akademicki 2019/2020 znajduje się TUTAJ.

  Zajęcia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna realizowane są zarówno w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Kampus Główny i okolice), jak również Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Kampus Banacha oraz Kampus Lindleya).

   

  Studia stacjonarne drugiego stopnia

  Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna to studia realizowane od 2014 roku przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z I Wydziałem Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą bowiem wiedzę z zakresu językoznawstwa, nauk medycznych i psychologii. Program studiów stworzony został z połączenia dorobku dziedzin nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów logopedycznych pierwszego stopnia oraz absolwentów studiów medycznych pierwszego stopnia w zakresie rehabilitacji słuchu i procesu komunikatywnego (audiofonologii). 

  Absolwent studiów II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna uzyskuje wiedzę w zakresie:

  1. lingwistycznych podstaw logopedii, w tym:

  • fonetyki, fonologii, patofonetyki
  • kultury języka
  • metodologii badań językowych
  • klasyfikacji, opisu, analizy, interpretacja charakterystycznych zachowań językowych rejestrowanych w poszczególnych zaburzeniach mowy i języka

  2. psychologicznych podstawach logopedii, w tym:

  • metodologii badań psychologicznych i ilościowego opracowania wyników badań
  • zachowań pozajęzykowych, rozwoju intelektualnego, emocjonalno-społecznego pacjentów z poszczególnymi zaburzeniami rozwojowymi lub nabytymi
  • neuropsychologii

  3. medycznych podstaw logopedii, w tym:

  • neurologii, audiologii, foniatrii, dysfagii

  4. zaburzeń mowy i zasad postępowania logopedycznego, w tym:

  • zaburzeń mowy w afazji i dyzartrii
  • zaburzeń mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami uwarunkowanymi korowo
  • diagnozy i terapii logopedycznej.

  Absolwenci drugiego stopnia studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna zdobywają umiejętności w zakresie:

  • nawiązywania w procesie terapeutycznym kontaktu emocjonalnego z pacjentem i jego rodziną, motywowania pacjenta i jego najbliższego środowiska do podjęcia działań usprawniających
  • nawiązywania współpracy z innymi specjalistami (planowanie i prowadzenie kompleksowej terapii), m.in. lekarzami, psychologiem, pedagogiem, nauczycielem
  • oceny rodzaju oraz zakresu zaburzenia mowy i języka w: afazji, dyzartrii, niedosłuchach, zaburzeniach ze spektrum autyzmu i zaburzeniach korowych
  • doboru metod, narzędzi i technik w diagnozowaniu i terapii osób z zaburzeniami mowy i języka – rozwojowymi lub nabytymi.

  Studenci kierunku logopedia ogólna i kliniczna mają możliwość prowadzenia badań w zakresie:

  • wykorzystania badań przesiewowych i logopedycznych technik diagnostycznych w celu rozpoznania złożonych cech zaburzeń rozwoju mowy i języka u osób w różnym wieku
  • współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).

  Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna jest przygotowany jako logopeda do pracy w placówkach oświatowych (pod warunkiem uzyskania odpowiednich uprawnień pedagogicznych np. podczas studiów pierwszego stopnia):

  • w przedszkolach powszechnych, integracyjnych i specjalnych
  • w szkołach powszechnych, integracyjnych, specjalnych i artystycznych
  • w poradniach specjalnych i artystycznych
  • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  • w gabinetach logopedycznych

  oraz w placówkach służby zdrowia:

  • na oddziałach otolaryngologii, audiologii i foniatrii
  • na oddziałach neonatologii
  • w punktach doboru aparatów słuchowych
  • w ośrodkach wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
  • w placówkach szkolno-pedagogicznych dla dzieci z zaburzeniami słuchu.

  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent może podjąć kształcenie w szkołach doktorskich.

  W ramach studiów studenci realizują praktyki logopedyczne w wymiarze 120 godzin w placówkach oświatowych (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach), w placówkach służby zdrowia (szpitalach, poradniach przyszpitalnych) i innych jednostkach organizacyjnych (gabinetach logopedycznych, żłobkach, fundacjach itp.).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna, geografia, język obcy nowożytny (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki), biologia, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna jest średnia ocen z całego toku studiów oraz ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • LOGOPEDIA SZKOLNA I DYDAKTYKA POLONISTYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna na Wydziale Polonistyki mają charakter akademicki i zawodowy.

  Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą bowiem wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk medycznych, psychologii i pedagogiki. Program studiów stworzony został z uwzględnieniem dorobku dziedzin nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych.

  W czasie studiów pierwszego stopnia na kierunku logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna student uzyskuje kwalifikacje do wykonywania dwóch zawodów:

  1. nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej (klasy IV–VIII).

  2. nauczyciela logopedy:

  • w przedszkolach i szkołach podstawowych powszechnych,
  • w przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych;
  • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

  W ramach przygotowania do zawodu nauczyciela języka polskiego student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • literaturoznawstwa (przedmioty historyczno- i teoretycznoliterackie)
  • językoznawstwa (przedmioty z zakresu wiedzy o dziejach i współczesności języka polskiego)
  • dydaktyki nauczania / uczenia się języka polskiego

  W ramach przygotowania do zawodu logopedy student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • językoznawczych podstaw logopedii
  • psychologicznych i pedagogicznych podstaw logopedii
  • medycznych podstaw logopedii
  • praktycznego postępowania logopedycznego (poznaje zasady i metody postępowania logopedycznego głównie w zakresie terapii oraz narzędzia do badań logopedycznych; poznaje zasady współpracy z rodzicami dzieci, innymi nauczycielami, lekarzem, psychologiem i pedagogiem).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki

  Dowiedz się więcej

 • SLAWISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Slawistyka
  Od roku akademickiego 2012/2013 Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej proponuje studia licencjackie i magisterskie dzienne na kierunku slawistyka, ze specjalnościami związanymi z językiem kierunkowym, takimi jak: bohemistyka, bułgarystyka, kroatystyka, serbistyka, słowacystyka, słowenistyka. Najważniejszym celem studiów jest nauka wybranego języka słowiańskiego na poziomie C1 na studiach licencjackich oraz osiągnięcie kompetencji zbliżonych do poziomu przeciętnego użytkownika danego języka na poziomie magisterskim. Towarzyszy temu gruntowne poznanie kultury wybranego kraju, wyrażającej się poprzez praktyki symboliczne, historię, życie polityczne i społeczne. Przyświeca temu założenie, że same kompetencje językowe nie budują jeszcze znajomości danej kultury, a z kolei nadmiar wiedzy teoretycznej może prowadzić do zamazania praktycznego wymiaru studiów. Program slawistyczny stara się pogodzić zarówno oczekiwania studentek i studentów, jak i pozwolić na osiągnięcie kompetencji dobrze widzianych na rynku pracy, a także w środowisku akademickim, jeżeli ktoś wybierze dalszą drogę rozwoju naukowego.
  Dlatego więc w programie studiów dominuje nauka języka kierunkowego (język A wybierany na pierwszym roku studiów spośród aktualnej na dany rok akademicki oferty). Lektorat uzupełniany jest przez zajęcia – wykłady i ćwiczenia – prowadzone od drugiego roku w tym języku. Studentka albo student może również wybrać drugi język słowiański na drugim roku studiów licencjackich i obowiązkowo na studiach magisterskich. Oprócz lektoratów proponujemy zajęcia wprowadzające podstawową wiedzę w danej dziedzinie nauki – antropologii, lingwistyce i literaturoznawstwie. Z kolei zajęcia z historii, wiedzy o sztuce, literatury i gramatyki kraju A pozwalają na zanurzenie się w kulturze i zdobycie konkretnej wiedzy o wybranym kraju. Wieloaspektowość sprawia, że każda osoba interesująca się kulturami Słowian zachodnich i południowych znajdzie najciekawsze dla siebie ujęcie, które może następnie pogłębiać w trakcie pracy nad przygotowaniem i obroną licencjatu na pierwszym etapie, a później – magisterium. Zajęciom obowiązkowym towarzyszy rozbudowany blok zajęć do wyboru. Zajęcia fakultatywne uzupełniają wiedzę ogólną i kursową, ale także stanowią dla pracowników szansę zaprezentowania tematyki, która jest im najbliższa i w której prowadzą własne badania.
  Jednym z najważniejszych aspektów studiów są wyjazdy zagraniczne do kraju języka kierunkowego i/lub drugiego kraju słowiańskiego. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej korzysta z umów bilateralnych między Polską a Republiką Czeską, Słowacją, Słowenią, Chorwacją, Serbią i Bułgarią; w ramach porozumień dwustronnych corocznie kilkoro studentek i studentów wyjeżdża na semestralne stypendia do tych państw. Poza tym Instytut korzysta także ze stypendiów przyznawanych przez CEEPUS, który oferuje możliwość wyjazdu również do Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry. Studenci chętnie korzystają także z programu Erasmus. Inicjatywy naukowe i badawcze środowiska studenckiego również są też ważnym elementem studiowania. W ostatnich latach powstało wiele projektów zarówno naukowych, jak i popularyzatorskich, związanych w krajami słowiańskimi. Przygotowanie projektów studenckich stanowi ważne doświadczenie praktyczne i daje uczestnikom wiele satysfakcji, jak również buduje ich doświadczenie zawodowe.
  Absolwenci studiów slawistycznych bardzo dobrze znają wybrany język słowiański. Posiadają kompetencje kulturowe pozwalające na aktywne uczestnictwo w kulturze wybranego kraju. Dzięki wiedzy praktycznej i teoretycznej, w wielu wypadkach uzupełnionej o doświadczenie pobytu w kraju A, umieją pośredniczyć w kontaktach międzynarodowych i chętnie podejmują pracę bądź inicjują projekty wymagające poruszania się w co najmniej dwóch obszarach kulturowych. Kompetencjom slawistycznym towarzyszą umiejętności charakterystyczne dla studiów humanistycznych. Absolwenci potrafią analizować rzeczywistość społeczną, umieją aktywnie uczestniczyć w sferze publicznej, tworzyć i interpretować wypowiedzi na każdym poziomie dyskursu. Atutem naszych studiów jest nacisk na kompetencje językowe, nauka analizowania różnorodnych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz tworzenia samodzielnych projektów. Działalność w kole naukowym bądź przy realizacji zadań wymaganych przez program często prowadzi do kontaktów z organizacjami pozarządowymi, które także są jednym z często wybieranych miejsc zatrudnienia przez naszych absolwentów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Slawistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: j. polski, matematyka, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, j. mniejszości narodowej, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny - kaszubski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Slawistyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • SZTUKI SPOŁECZNE Stopień: II REKRUTACJA

  Sztuki społeczne to nowy, unikatowy kierunek studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym prowadzony w Instytucie Kultury Polskiej (IKP) na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i otwarty na absolwentów dowolnego kierunku studiów, którzy legitymują się dyplomem licencjackim, magisterskim lub równoważnym. Studia zostały zbudowane na bazie wieloletniego doświadczenia naukowego i dydaktycznego IKP (ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku studiów kulturoznawstwo – wiedza o kulturze) i przypisane do dwóch dyscyplin: nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce.

  Sztuki społeczne zostały zaprogramowane zgodnie z ideą „uczenia w działaniu", co oznacza m.in. zaangażowanie studentek i studentów w projekty realizowane wspólnie poza murami uniwersytetu we współpracy z instytucjami i praktykami. Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez pracowników Instytutu Kultury Polskiej, natomiast warsztaty twórcze przez osoby zaproszone do współpracy spoza uniwersytetu. Dzięki szerokiej sieci kontaktów z instytucjami kultury i sztuki, studentki i studenci mają możliwość podejmowania atrakcyjnych praktyk w kraju i za granicą.

  Kierunek sztuki społeczne przygotowuje do realizacji działań twórczych w różnych środowiskach społecznych oraz kontekstach instytucjonalnych: teatrach, muzeach, domach kultury, szkołach, organizacjach pozarządowych, lecz także w niezależnych projektach.

  Absolwent/ka studiów sztuki społeczne zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające:

  • rozumieć i badać kulturę współczesną
  • stosować narzędzia analizy antropologicznej i medialnej,
  • posługiwać się różnymi formami artystycznymi i tworzyć projekty zaangażowane społecznie;
  • pracować ze społecznościami lokalnymi i w instytucjach,
  • pracować z grupami zróżnicowanymi m.in. pod względem płci, wieku, sytuacji społecznej, miejsca zamieszkania etc.;
  • planować, organizować i finansować projekty kulturalne, artystyczne i społeczne.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Postępowanie rekrutacyjne na studia na kierunku sztuki społeczne jest dwuetapowe i odbywa się na podstawie średniej z dotychczasowych studiów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, do której punktem wyjścia jest list motywacyjny kandydata.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (6)

wojtek Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to najlepszy pomysł na świetne wykształcenie

kasia Ocena

Uniwersytet Warszawski zachęca bardzo dużym wyborem kierunków i specjalności. Tutaj każdy znajdzie dziedzinę dla siebie i odnajdzie swoje miejsce.

Malwina Ocena

Zawsze interesowała mnie kultura antyczna i chciałam rozwijać się w tych zainteresowaniach. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie były niemal oczywistym wyborem, podobnie jak Uniwersytet Warszawski, bo to jedna z najlepszych uczelni w naszym kraju.

dagmara Ocena

Dobra uczelnia to taka, która daje studentom możliwość kształcenia się w różnych dziedzinach, nawet tych, które wydają się być niszowe. Zatem, Uniwersytet Warszawski to bardzo dobra uczelnia

vicky Ocena

fajny filmik :)

uw 4ever Ocena

mój wydział na zawsze. Polecam

POKAŻ WIĘCEJ