ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 428; 22 55 20 696

fax.22 55 21 101

e-mail: dziekan.polon(at)uw.edu.pl

http://www.polon.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 428; 22 55 20 696

fax.22 55 21 101

e-mail: dziekan.polon(at)uw.edu.pl

http://www.polon.uw.edu.pl

 • FILOLOGIA BAŁTYCKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Filologia Bałtycka

  Studia bałtystyczne (kierunek: filologia bałtycka, specjalność: lituanistyka i lettonistyka) prowadzone są w ramach Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (kampus główny). Pierwszy nabór na bałtystykę odbył się w roku 1995 i od tego czasu Katedra wyszktałciła kilkuset absolwentów – specjalistów w zakresie filologii litewskiej i łotewskiej. Warszawska bałtystyka jest jedną z dwóch jednostek akademickich w Polsce prowadzących dwustopniowe studia w tej dziedzinie.

  Nazwa kierunku pochodzi od terminu „języki bałtyckie” określającego grupę języków indoeuropejskich, którymi posługiwały się plemiona Bałtów. Do dziś przetrwały jedynie dwa języki z tej grupy: język litewski i łotewski, wcześniej należały do niej także np. język pruski, jaćwiński, kuroński czy zemgalski.

  Program studiów bałtystycznych obejmuje przede wszystkim intensywną naukę, od podstaw, języka litewskiego i łotewskiego; języka litewskiego uczymy od pierwszego roku studiów I stopnia, języka łotewskiego – od drugiego roku. Na studiach I stopnia studenci osiągają kompetencje językowe z zakresu języka litewskiego na poziomie B2+, zaś z języka łotewskiego na poziomie B1; na studiach II stopnia – z zakresu języka litewskiego na poziomie C2, zaś z łotewskiego na C1. Poza nauką tych dwóch bardzo ciekawych i rzadkich języków bałtyści poznają historię, literaturę i kulturę Litwy i Łotwy, mają zajęcia z przekładu oraz wiele ważnych dla każdego filologa przedmiotów ogólnohumanistycznych, takich jak antropologia kultury, historia filozofii, językoznawstwo ogólne czy metodyka nauczania języków obcych (szczegółowy program studiów znajduje się na stronie internetowej).

  Każdego roku kilkoro studentów filologii bałtyckiej wyjeżdża na stypendia i staże na Uniwersytecie Wileńskim i Uniwersytecie Ryskim, zarówno w ramach stypendiów rządowych, jak i programu Erasmus, a także innych projektów.

  Warszawską bałtystykę regularnie odwiedzają też wykładowcy z Litwy i Łotwy, którzy dzielą się z naszymi studentami swoją wiedzą, prowadząc gościnne konwersatoria i seminaria.

  Studia odbywają się w kameralnej atmosferze, na pierwszy rok przyjmowanych jest zwykle około 25 osób, które uczą się w dwóch grupach lektoratowych.

  Działające przy Katedrze Koło Naukowe Bałtystów pomaga studentom rozwijać zainteresowania, organizując różnego rodzaju wykłady i prelekcje tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi (pisarzami, tłumaczami, artystami), warsztaty (np. śpiewu tradycyjnego, robienia ozdób ludowych), ekspedycje (dialektologiczne, etnograficzne). Współorganizuje również warszawską edycję litewskiego festiwalu poetyckiego „Wiosna poezji”.

  Absolwenci studiów bałtystycznych pracują jako tłumacze oraz konsultanci w instytucjach i firmach działających w Polsce, na Litwie i Łotwie. Znajomość dwóch mało Polakom znanych języków, a także kontekstu społeczno-kulturowego naszych północno-wschodnich sąsiadów stanowi niewątpliwy atut wyróżniający bałtystów na rynku pracy.

  Strona internetowa: www.baltystyka.uw.edu.pl

  Film przygotowany przez studentów: „Dlaczego warto studiować bałtystykę”.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia bałtycka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, geografia, j. mniejszości narodowej, j. mniejszości etnicznej, język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia bałtycka jest wynik egzaminu pisemnego.

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
  Instytut Filologii Klasycznej prowadzi studia w zakresie filologii klasycznej na każdym z trzech stopni – licencjackim (I), magisterskim (II) oraz doktoranckim (III). Studia obejmują filologię starogrecką i łacińską, kulturę antyczną i jej dziedzictwo w kulturze nowożytnej Europy oraz neolatynistykę, Co roku rozszerzamy i wzbogacamy ofertę dydaktyczną o problematykę interdyscyplinarną, oferując zajęcia fakultatywne m.in. z zakresu: epigrafiki, papirologii, patrystyki, literatury i myśli renesansowej, retoryki antycznej, języków nowożytnych jak włoski, nowogrecki czy rumuński.
  Szerokie wykształcenie humanistyczne daje naszym absolwentom duże możliwości na rynku pracy m.in. w redakcjach, wydawnictwach, archiwach, bibliotekach oraz innych instytucjach związanych z kulturą i edukacją. Nabyte dodatkowo na studiach II stopnia umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne (zajęcia metodyczne i praktyki w szkołach średnich) pozwalają zdobyć uprawnienia do zawodu nauczyciela języka łacińskiego i kultury antycznej w szkolnictwie ogólnokształcącym.
  Studia I stopnia
  Specjalność – filologia klasyczna
  Program przewiduje zajęcia z praktycznej nauki obu języków klasycznych – starogreckiego i łacińskiego, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu, historii i filozofii starożytnej, podstaw literaturoznawstwa i językoznawstwa, metryki starożytnej, redakcji tekstu, edycji i krytyki tekstu, recepcji kultury antycznej, cyfryzacji humanistyki oraz szeroką gamę zajęć fakultatywnych i ogólnouniwersyteckich. Uzyskane efekty kształcenia pozwalają absolwentowi na samodzielną interpretację tekstów, a także wykorzystanie wiedzy z zakresu historii starożytnej i kultury antycznej, ogólnej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa do przyszłej pracy badawczej. Przygotowanie z zakresu edycji i krytyki tekstu oraz wszechstronnej redakcji tekstów współczesnych (redakcja naukowa, edytorstwo) umożliwi podjęcie pracy w redakcjach, archiwach i bibliotekach oraz w innych instytucjach związanych z kulturą i edukacją.
  Studia II stopnia
  Specjalność – filologia klasyczna
  Studia II stopnia zapewniają wykształcenie w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa w zakresie filologii klasycznej ściśle związanej z innymi naukami o starożytności, takimi jak: historia, archeologia, wiedza o sztuce, prawoznawstwo, filozofia. W skład programu wchodzą m.in. metodologia badań literackich, seminaria łacińskie i greckie, recepcja kultury antycznej, filozofia. Ponadto od roku akademickiego 2017/2018 student będzie realizował program w ramach jednej z dwóch proponowanych mu specjalizacji w ramach modułu klasycznego lub neolatynistycznego.
  Specjalizacja klasyczna
  W ramach specjalizacji student pogłębia wiedzę oraz rozpoczyna badania własne w zakresie języków klasycznych – greki i łaciny, literatury i kultury greckiej i łacińskiej, oraz ich recepcji w epokach późniejszych. Proponowane są mu m.in. zajęcia z gramatyki historycznej języka greckiego i łacińskiego, stylistyki łacińskiej oraz greckiej czy językoznawstwa. Moduł obejmuje także zajęcia specjalizacyjne z zakresu edytorstwa i redakcji tekstów – umiejętności nie do przecenienia w pracy badawczej, a zwłaszcza przy publikowaniu jej efektów.
  Specjalizacja neolatynistyczna
  Specjalizacja neolatynistyczna proponowana w ramach studiów II stopnia łączy w sobie elementy filologii klasycznej, historii kultury, komparatystyki i filozofii. Specjalizacja ta jest zgodna z profilem badawczym Instytutu i ma unikalny charakter w warunkach polskich. W Instytucie Filologii Klasycznej pracuje grupa badaczy, specjalistów w zakresie literatury nowołacińskiej. Od wielu lat w jednostce powstaje wiele prac licencjackich i magisterskich, a także prace doktorskie poświęcone tej tematyce. W 2007 r. IFK uruchomił wraz z Wydawnictwami UW serię naukowych przekładów i opracowań pt. „Biblioteka Renesansowa" przygotowywaną przez pracowników, doktorantów i studentów. W ramach modułu neolatynistycznego proponowane są studentowi zajęcia z historii literatury nowołacińskiej, kultury renesansu i baroku, seminaria i translatoria nowołacińskie.
  Po ukończeniu studiów II stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki i badań na studiach doktoranckich (III stopnia).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. słowacki, j. szwedzki, j. portugalski, j. mniejszości narodowej, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny - kaszubski, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Filologia polska

  Studia pierwszego i drugiego stopnia

  Studia w zakresie filologii polskiej są największym kierunkiem studiów na Wydziale Polonistyki i realizują podstawową misję Wydziału, którą jest krzewienie wiedzy o kulturze, literaturze polskiej i języku narodowym. Obecnie studia te przyjęły atrakcyjną formułę kształcenia filologicznego dostępną dla wszystkich absolwentów szkół średnich. Nasi studenci stają specjalistami w zakresie literaturoznawstwa oraz językoznawstwa. W czasie studiów można realizować różne specjalizacje zawodowe, uwzględniające wymogi rynku pracy. Dyplom uzyskany na kierunku filologia polska umożliwia podjęcie pracy nauczycielskiej w szkołach różnego typu (również w charakterze nauczyciela języka polskiego jako języka obcego), w redakcjach czasopism, wydawnictwach oraz w zawodach związanych z mediami elektronicznymi.

  Studia pierwszego stopnia

  Na studiach pierwszego stopnia na kierunku filologia polska studenci mają do wyboru dwie specjalności: literaturoznawczo-językoznawczą oraz specjalność „literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej”.

  Specjalność literaturoznawczo-językoznawcza jest podstawową specjalnością na kierunku filologia polska. Studenci zyskują wiedzę ogólnohumanistyczną oraz wiedzę z zakresu nauki o literaturze oraz nauki o języku. Uczą się rozpoznawać, analizować i interpretować najważniejsze dzieła i zjawiska polskiej literatury, także w perspektywie komparatystycznej, rozumieć istotę procesu historycznoliterackiego, rozróżniać i definiować historyczne style i poetyki, a także wykorzystywać refleksję teoretyczną w badaniach historycznoliterackich i językoznawczych. Studenci zgłębiają również najważniejsze procesy rozwojowe języka polskiego, przygotowują się do analizy gramatycznej i leksykalnej tekstów należących do różnych odmian współczesnej polszczyzny, uczą się kultury języka; przyswajają wiedzę o zasobach bibliotecznych i cyfrowych.

  Specjalność „literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej” nastawiona jest na ukazywanie relacji literatury polskiej z literaturami innojęzycznymi – głównie z innymi literaturami europejskimi – oraz z innymi sztukami (plastyka, muzyka). Studenci poznają literaturę i kulturę polską z perspektywy komparatystycznej; uzyskują podstawowe kompetencje międzykulturowe, a także sprawności sprawności komunikacyjne i analityczne w tym zakresie. Kształceniu tego rodzaju kompetencji służą także lektoraty dwóch nowożytnych języków obcych oraz warsztatowe zajęcia z przekładu tekstu literackiego. Specjalność ta zaspokaja potrzeby studentów łączących studia polonistyczne z innymi filologiami, filozofią, historią sztuki, medioznawstwem itp. Zajęcia na tej specjalności odbywają się wyłącznie w trybie stacjonarnym.

  Specjalizacje

  Na studiach pierwszego stopnia studenci muszą wybrać jedną specjalizację zawodową. Zajęcia specjalizacyjne zaczynają się na drugim roku studiów i trwają cztery semestry.

  Specjalizacja nauczycielska

  Specjalizacja przygotowuje do pracy w szkole podstawowej w zawodzie nauczyciela języka polskiego. Program uwzględnia potrzeby nauczania zintegrowanego na wszystkich poziomach edukacji. Studenci otrzymują poszerzoną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną. Wysokiej jakości przygotowanie zawodowe absolwentów specjalizacji sprawia, że mogą oni sprostać wszystkim wymaganiom współczesnego szkolnictwa.

  Specjalizacja glottodydaktyczna

  Celem specjalizacji glottodydaktycznej jest przygotowanie do przyszłej pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego jako obcego. Studenci poznają nowe metody i techniki efektywnego nauczania języka polskiego jako obcego oraz strategie doskonalenia sprawności komunikacyjnych. Uczą się zasad planowania pracy dydaktycznej w grupach o różnym poziomie znajomości języka oraz przygotowania materiałów dydaktycznych.

  Specjalizacja redaktorsko-wydawnicza

  Specjalizacja przygotowuje do pracy w wydawnictwach prasowych i książkowych. Zajęcia dostarczają wiedzy wydawniczej i uczą pozyskiwania informacji naukowej; uczą redakcji językowej tekstu i podstaw leksykografii; rozwijają kompetencje w zakresie edycji dzieł literackich i innych tekstów kultury.

  Specjalizacja translatorska

  Specjalizacja translatorska jest adresowana do studentów pierwszego stopnia filologii polskiej, znających na poziomie średniozaawansowanym wyższym (B2) jeden z następujących języków: angielski, niemiecki, włoski, francuski lub rosyjski. Studenci tej specjalizacji uczą się: przekładu standardowych tekstów użytkowych, tekstów popularnonaukowych i naukowych z obszaru nauk humanistycznych; przekładu współczesnej prozy artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem autorów często publikowanych i popularnych w Polsce; przekładu tekstów kultury obecnych w mediach audiowizualnych; dialogów, filmowych, programów telewizyjnych, tekstów utworów muzycznych, publikacji internetowych; oceny i recenzji tłumaczenia; rewizji i korekty tłumaczenia.

  Filologia dla mediów

  Specjalizacja przygotowuje do pracy w dziedzinie reklamy i public relations oraz w mediach (radio, telewizja, film, portale internetowe, redakcje kulturalne). Zajęcia ukazują filologiczny i literacki fundament tekstów reklamowych. Omawiane są artystyczne aspekty komunikacji multimedialnej. Studenci uczą się pisania i oceny tekstów dla mediów, ćwiczą analizę przekładu medialnego, przeprowadzają badania odbioru. Otrzymują także podstawową wiedzę w dziedzinie nowych technologii przekazu i mediów we współczesnym świecie.

  Studia drugiego stopnia

  Wydział Polonistyki UW w ramach studiów literaturoznawczych i językoznawczych oferuje studia drugiego stopnia na kierunku filologia polska osobom mającym zawodowy tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.

  Specjalność język – literatura – kultura” to nowa propozycja studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska, prowadzonym przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Program studiów łączy w sobie tradycje polonistycznego kształcenia akademickiego z potrzebami współczesnych studentów nastawionych z jednej strony na zdobywanie konkretnej, ukierunkowanej i zgodnej z zainteresowaniami wiedzy, z drugiej zaś – na elastyczność programu kształcenia. Od roku akademickiego 2018/2019 student studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska będzie miał możliwość sprofilowania swoich zainteresowań i wyboru jednej z trzech ścieżek kształcenia odpowiadających trzem modułom: „Tradycja”, „Nowoczesność”, „Komparatystyka”. W ramach tych modułów studenci realizują przedmioty obowiązkowe (z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa) oraz konwersatoria wybrane przez nich z oferty przedmiotów do wyboru dostosowane do indywidualnych zainteresowań i skorelowane z seminariami magisterskimi. Kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia polska nastawione jest z jednej strony na zdobycie przez studentów wiedzy ogólnohumanistycznej (dotyczącej między innymi historii literatury najnowszej, literatury popularnej, historii języka czy językoznawstwa ogólnego), z drugiej – na wykształcenie w nich umiejętności prowadzenia prac badawczych (temu mają służyć projekty realizowane w ramach konwersatoriów oraz seminaria magisterskie), z trzeciej zaś – na zdobycie przez studentów umiejętności niezbędnych nie tylko w pracy naukowej, lecz także w innych zawodach, wymagających kreatywności, współpracy w zespole, definiowania celów, planowania zadań i organizacji własnego warsztatu pracy.  

  Więcej informacji o rekrutacji na studia i studiach na Wydziale Polonistyki UW na stronach:

  www.polon.uw.edu.pl

  www.rekrutacja.uw.edu.pl

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna, geografia, język obcy nowożytny (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki), j. mniejszości narodowej, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny - kaszubski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest średnia ocen z całego toku studiów oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia Warszawa  - kierunek Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
  Instytut Kultury Polskiej to jeden z głównych i najstarszych ośrodków kulturoznawczych w Polsce, miejsce interdyscyplinarnych badań kultury, jej mediów i historii oraz antropologicznej refleksji na temat otaczającej nas rzeczywistości. Studentom IKP oferuje szkołę krytycznego myślenia wierną
  najlepszym tradycjom uniwersyteckim, a także przestrzeń dla twórczych działań odpowiadających na wyzwania współczesnego świata.
  
  Instytut prowadzi kulturoznawcze studia I, II i III stopnia (pełna nazwa: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze). Państwowa Komisja Akredytacyjna w wyniku wizytacji przeprowadzonej w 2016 roku przyznała tym studiom najwyższą – wyróżniającą – ocenę.
  
  W Instytucie działa pięć zakładów: Antropologii Słowa, Filmu i Kultury Wizualnej, Historii Kultury, Kultury Współczesnej, Teatru i Widowisk oraz Pracownia Studiów Miejskich – ich nazwy wskazują podstawowe zakresy badań naukowych realizowanych w IKP.
  
  Studenci II stopnia studiów kulturoznawczych (magisterskich) w Instytucie mają możliwość zrealizowania programu wybranej specjalizacji. W tej chwili jest ich pięć: *„Animacja kultury", „Kultura wizualna", „Kultura miejska", „Teatr, performans, widowisko" oraz „Reprezentacje i upamiętnienia Zagłady
  Żydów"*.
  
  *Specjalizacja „Animacja kultury"* łączy studia humanistyczne z kształceniem artystycznym i praktyką działań z ludźmi. Jej program zbudowany został w oparciu o ideę nauki przez działanie, dlatego składa się z warsztatów i staży, a zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy kultury. Uczestnicy specjalizacji uczą się badania i rozumienia kultury współczesnej, wykorzystywania sztuki w projektach społecznych oraz
  praktycznego zastosowania tej wiedzy i doświadczenia w pracy z różnymi grupami. Dzięki współpracy z siecią organizacji kultury w Polsce i zagranicą mają też szansę zdobycia unikatowego doświadczenia zawodowego oraz sprawdzenia swoich kompetencji w różnorodnych środowiskach pracy. Zespół Animacji Kultury, obok działalności dydaktycznej, realizuje liczne projekty społeczne i artystyczne w kraju i zagranicą, w które angażowani są studenci specjalizacji.
  
  Celem programu *specjalizacji „Kultura wizualna"* jest wskazanie i praktyczne zweryfikowanie podstawowych kompetencji wizualnych koniecznych do uczestnictwa w kulturze początków XXI wieku. Jej program przygotowuje zarówno do dalszej pracy naukowej (studia doktoranckie), jak i do pracy zawodowej w instytucjach kultury wymagającej świadomego, krytycznego i twórczego podejścia do obrazów i ich mediów.
  
  *Specjalizacja „Kultura miejska"* jest przeznaczona dla osób zainteresowanych problematyką nowoczesnego i współczesnego miasta jako rzeczywistości kulturowej i środowiska komunikacyjnego oraz chcących pogłębić wiedzę na temat koncepcji architektonicznych i urbanistycznych, aktualnych problemów kultury metropolitarnej i aglomeracyjnej oraz miasta jako środowiska motywującego interakcje społeczne i praktyki kulturowe.
  
  *Specjalizacja „Teatr, performans, widowisko"* proponuje różne formy zajęć o charakterze teoretycznym, krytycznym, analityczno-praktycznym i warsztatowym, które pozwalają zmierzyć się z rozmaitymi przejawami kultury performatywnej – od spektaklu teatralnego, przez performans w galerii, po działania w przestrzeni publicznej. Program specjalizacji umieszcza zagadnienia i metodologię teatrologii, performatyki i antropologii widowisk w kontekście nowej humanistyki i teorii krytycznych, a przede wszystkim współczesnych praktyk artystycznych.
  
  *Specjalizacja „Reprezentacje i upamiętnienia Zagłady Żydów"* adresowana jest do osób zainteresowanych historią Zagłady oraz historią jej pamięci: formami reprezentacji i upamiętniania. przemianami narracji i, szerzej, dyskursu na ten temat. Specjalizacja rozwija wiedzę historyczną oraz antropologiczną, a także podstawowe kompetencje analityczne i krytyczne niezbędne zarówno w dalszej pracy badawczej (studia doktoranckie), jak i zawodowej w obszarze praktyk muzealnych, animacyjnych i artystycznych zorientowanych na problematykę Zagłady.
  
  Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć na stronie:
  http://ikp.uw.edu.pl/rekrutacja 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden albo dwa przedmioty do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, geografia, język obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), j. mniejszości etnicznej - łemkowski, j. regionalny - kaszubski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze jest średnia ocen z całego toku studiów i wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Logopedia ogólna i kliniczna

  Logopedia ogólna i kliniczna to jeden z najbardziej interdyscyplinarnych kierunków studiów na Wydziale Polonistyki. Ale czy wiesz, kim jest logopeda? To osoba, która pracuje z ludźmi i dla ludzi – ma kontakt z dziećmi (od noworodków poczynając) i dorosłymi. Logopedów znajdziesz w przedszkolu, szkole, poradni pedagogiczno-psychologicznej, placówkach specjalistycznych, szpitalu, teatrze, telewizji, radiu, a nawet w firmach zajmujących się szkoleniami dla biznesu.

  Jeśli nadal sądzisz, że logopeda zajmuje się tylko i wyłącznie korygowaniem nieprawidłowej wymowy głosek – czas zrewidować ten pogląd. Przedmiotem logopedii jest kształtowanie prawidłowej MOWY, czyli czynności rozumienia i mówienia, posługiwania się językiem do celów komunikacyjnych, a nie tylko WYMOWY (artykulacji). Logopeda to specjalista, którego zadaniem jest stymulowanie rozwoju mowy, korygowanie jej nieprawidłowości, nauczania w przypadku jej braku lub utraty (w tym celu współpracuje z lekarzami i psychologami). Ponadto logopeda zajmuje się zaburzeniami głosu (dlatego często współpracuje z foniatrą), słuchu (razem z audiologiem), czytania i pisania (tworząc zespół z pedagogiem i psychologiem). W trakcie studiów nie będzie czasu na nudę.

  W TRAKCIE STUDIÓW:

  Studiując Logopedię ogólną i kliniczną na UW, możesz skorzystać ze wszystkich możliwości, jakie daje ukończenie tego wyjątkowego kierunku.

  Po specjalności logopedia ogólna na studia I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, studenci uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy w przedszkolach i szkołach podstawowych, a także logopedy ogólnego w placówkach służby zdrowia. W programie studiów jest więc wiele przedmiotów z zakresu nie tylko logopedii, psychologii, pedagogiki czy językoznawstwa, ale też z medycyny i prawa oświatowego.

  Natomiast po ukończeniu na studiach I stopnia specjalności logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna absolwenci mogą pracować zarówno jako nauczyciele poloniści w szkołach podstawowych, jak i nauczyciele logopedzi w placówkach oświatowych (przedszkola i szkoły). Można zatem połączyć w ramach jednego etatu pracę polonisty i logopedy. W programie zajęć tej specjalności mniej jest przedmiotów medycznych, a więcej związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela polonisty (czyli nauczaniem literatury i języka polskiego w szkołach).

  Studia II stopnia, oferowane również przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, przygotowują do pracy w charakterze logopedy klinicznego, a więc takiego, który może prowadzić działania profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne w pracy zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi. Przedmioty mają więc charakter bardziej specjalistyczny, a przeważają wśród nich zajęcia z zakresu logopedii i medycyny. Absolwenci II stopnia mają więc uprawnienia do wykonywania pracy logopedy klinicznego w placówkach służby zdrowia. Jeśli na studiach I stopnia uzyskali odpowiednie uprawnienia, mogą również wykonywać pracę logopedy w różnego typu placówkach oświatowych, w tym także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych czy ośrodkach wczesnej interwencji.

  Podczas całego okresu nauki studenci mają kontakt z wieloma specjalistami z różnych dziedzin, którzy w teorii i praktyce przedstawiają zagadnienia potrzebne w pracy logopedy. Wykładowcami są doświadczeni logopedzi oraz wybitni językoznawcy, psychologowie i pedagodzy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesorowie i doktorzy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Studentów pragnących sprawdzić swoją wiedzę oraz umiejętności w praktyce zapraszamy m.in. do Naukowego Koła Logopedycznego UW, które corocznie organizuje swoje stoisko na Pikniku Naukowym.

  PO STUDIACH:

  Zdobyta w czasie studiów wiedza pozwala absolwentom kierunku Logopedia ogólna i kliniczna na podjęcie studiów doktoranckich, studiów podyplomowych, np. w zakresie neurologopedii lub surdologopedii, bądź na podjęcie pracy w zawodzie logopedy: w oświacie czy służbie zdrowia. Wielu naszych absolwentów prowadzi również praktykę prywatną, a także działa w organizacjach pozarządowych czy w biznesie.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna, geografia, język obcy nowożytny (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki), biologia, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna jest średnia ocen z całego toku studiów oraz ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • SLAWISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Slawistyka
  Od roku akademickiego 2012/2013 Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej proponuje studia licencjackie i magisterskie dzienne na kierunku slawistyka, ze specjalnościami związanymi z językiem kierunkowym, takimi jak: bohemistyka, bułgarystyka, kroatystyka, serbistyka, słowacystyka, słowenistyka. Najważniejszym celem studiów jest nauka wybranego języka słowiańskiego na poziomie C1 na studiach licencjackich oraz osiągnięcie kompetencji zbliżonych do poziomu przeciętnego użytkownika danego języka na poziomie magisterskim. Towarzyszy temu gruntowne poznanie kultury wybranego kraju, wyrażającej się poprzez praktyki symboliczne, historię, życie polityczne i społeczne. Przyświeca temu założenie, że same kompetencje językowe nie budują jeszcze znajomości danej kultury, a z kolei nadmiar wiedzy teoretycznej może prowadzić do zamazania praktycznego wymiaru studiów. Program slawistyczny stara się pogodzić zarówno oczekiwania studentek i studentów, jak i pozwolić na osiągnięcie kompetencji dobrze widzianych na rynku pracy, a także w środowisku akademickim, jeżeli ktoś wybierze dalszą drogę rozwoju naukowego.
  Dlatego więc w programie studiów dominuje nauka języka kierunkowego (język A wybierany na pierwszym roku studiów spośród aktualnej na dany rok akademicki oferty). Lektorat uzupełniany jest przez zajęcia – wykłady i ćwiczenia – prowadzone od drugiego roku w tym języku. Studentka albo student może również wybrać drugi język słowiański na drugim roku studiów licencjackich i obowiązkowo na studiach magisterskich. Oprócz lektoratów proponujemy zajęcia wprowadzające podstawową wiedzę w danej dziedzinie nauki – antropologii, lingwistyce i literaturoznawstwie. Z kolei zajęcia z historii, wiedzy o sztuce, literatury i gramatyki kraju A pozwalają na zanurzenie się w kulturze i zdobycie konkretnej wiedzy o wybranym kraju. Wieloaspektowość sprawia, że każda osoba interesująca się kulturami Słowian zachodnich i południowych znajdzie najciekawsze dla siebie ujęcie, które może następnie pogłębiać w trakcie pracy nad przygotowaniem i obroną licencjatu na pierwszym etapie, a później – magisterium. Zajęciom obowiązkowym towarzyszy rozbudowany blok zajęć do wyboru. Zajęcia fakultatywne uzupełniają wiedzę ogólną i kursową, ale także stanowią dla pracowników szansę zaprezentowania tematyki, która jest im najbliższa i w której prowadzą własne badania.
  Jednym z najważniejszych aspektów studiów są wyjazdy zagraniczne do kraju języka kierunkowego i/lub drugiego kraju słowiańskiego. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej korzysta z umów bilateralnych między Polską a Republiką Czeską, Słowacją, Słowenią, Chorwacją, Serbią i Bułgarią; w ramach porozumień dwustronnych corocznie kilkoro studentek i studentów wyjeżdża na semestralne stypendia do tych państw. Poza tym Instytut korzysta także ze stypendiów przyznawanych przez CEEPUS, który oferuje możliwość wyjazdu również do Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry. Studenci chętnie korzystają także z programu Erasmus. Inicjatywy naukowe i badawcze środowiska studenckiego również są też ważnym elementem studiowania. W ostatnich latach powstało wiele projektów zarówno naukowych, jak i popularyzatorskich, związanych w krajami słowiańskimi. Przygotowanie projektów studenckich stanowi ważne doświadczenie praktyczne i daje uczestnikom wiele satysfakcji, jak również buduje ich doświadczenie zawodowe.
  Absolwenci studiów slawistycznych bardzo dobrze znają wybrany język słowiański. Posiadają kompetencje kulturowe pozwalające na aktywne uczestnictwo w kulturze wybranego kraju. Dzięki wiedzy praktycznej i teoretycznej, w wielu wypadkach uzupełnionej o doświadczenie pobytu w kraju A, umieją pośredniczyć w kontaktach międzynarodowych i chętnie podejmują pracę bądź inicjują projekty wymagające poruszania się w co najmniej dwóch obszarach kulturowych. Kompetencjom slawistycznym towarzyszą umiejętności charakterystyczne dla studiów humanistycznych. Absolwenci potrafią analizować rzeczywistość społeczną, umieją aktywnie uczestniczyć w sferze publicznej, tworzyć i interpretować wypowiedzi na każdym poziomie dyskursu. Atutem naszych studiów jest nacisk na kompetencje językowe, nauka analizowania różnorodnych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz tworzenia samodzielnych projektów. Działalność w kole naukowym bądź przy realizacji zadań wymaganych przez program często prowadzi do kontaktów z organizacjami pozarządowymi, które także są jednym z często wybieranych miejsc zatrudnienia przez naszych absolwentów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Slawistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: j. polski, matematyka, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, j. mniejszości narodowej, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny - kaszubski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Slawistyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (6)

wojtek Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to najlepszy pomysł na świetne wykształcenie

kasia Ocena

Uniwersytet Warszawski zachęca bardzo dużym wyborem kierunków i specjalności. Tutaj każdy znajdzie dziedzinę dla siebie i odnajdzie swoje miejsce.

Malwina Ocena

Zawsze interesowała mnie kultura antyczna i chciałam rozwijać się w tych zainteresowaniach. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie były niemal oczywistym wyborem, podobnie jak Uniwersytet Warszawski, bo to jedna z najlepszych uczelni w naszym kraju.

dagmara Ocena

Dobra uczelnia to taka, która daje studentom możliwość kształcenia się w różnych dziedzinach, nawet tych, które wydają się być niszowe. Zatem, Uniwersytet Warszawski to bardzo dobra uczelnia

vicky Ocena

fajny filmik :)

uw 4ever Ocena

mój wydział na zawsze. Polecam