ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa, budynek 34

tel. (22) 59 38010

fax. (22) 59 38008

e-mail: dwl@sggw.pl

http://wl.sggw.pl/

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa, budynek 34

tel. (22) 59 38010

fax. (22) 59 38008

e-mail: dwl@sggw.pl

http://wl.sggw.pl/

 • INFRASTRUKTURA DROGOWA W LASACH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Infrastruktura drogowa w lasach
  Celem studiów jest usystematyzowanie oraz poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu szeroko pojmowanych zagadnień zarządzania infrastrukturą komunikacyjna dróg wewnętrznych. W zakresie studiów przewidziano przedstawienie zagadnień prawnych pełnienia zarządu nad drogami wewnętrznymi oraz prowadzenia organizacji prac inwestycyjnych i utrzymaniowych związanych z drogami. Zakres omawianych zagadnień:
  • Planowanie układów przestrzennych sieci dróg leśnych.
  • Infrastruktura drogowa - podstawy prawne.
  • Elementy dokumentacji drogowej.
  • Zarządca drogi jako inwestor robót.
  • Zarządzanie infrastrukturą drogową.
  • Technologie i materiały w drogownictwie.
  Studia przeznaczone są dla osób związanych z zarządzaniem drogami wewnętrznymi (zarządcy lub właściciele) w szczególności kadra zarządzająca i inspektorzy kontroli wewnętrznej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Studia mogą rozszerzyć także wiedzę administracji lokalnej w aspekcie rozpatrywania postępowań odnośnie dróg leśnych. Wymogiem formalnym jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, minimum pierwszego stopnia (inżynierskich).
  Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń kameralnych i terenowych poprowadzą wykładowcy SGGW w Warszawie, Instytutu Budowy Dróg i Mostów w Warszawie oraz specjaliści-praktycy z PGL LP i projektanci współpracujący z zarządcami dróg wewnętrznych.
   

 • OD POMYSŁU DO AUDYTU: PRZYGOTOWANIE, REALIZACJA I ROZLICZENIA PROJEKTU Z OBSZARU "LIFE SCIENCES" Z UWZGLĘDNIENIEM RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe „Od pomysłu do audytu: przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektu z obszaru „life sciences” z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania” przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, w zakresie dowolnej dyscypliny naukowej. Studium podyplomowe prowadzone jest przez Wydział Leśny, a studia zostały przygotowane we współpracy z Sekcją Międzynarodowych Projektów Badawczych SGGW.

  Zasadniczym celem studiów jest przekazanie i poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu zarządzania projektami, w szczególności z obszaru „life sciences”, realizowanymi z wykorzystaniem różnych źródeł finansowania, w tym między innymi: POIIŚ 2014-2020, Life, BIOSTRATEG, Interreg, Era-Net, Horyzont 2020, Fundusze Norweskie i Szwajcarskie, Fundusze EWT itp.

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I EDUKACJA LEŚNA NA TERENACH NIEZURBANIZOWANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych
  Studia podyplomowe „Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych” przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, w zakresie dowolnej dyscypliny naukowej.
  Program studiów zapewnia podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i nabycie dodatkowych umiejętności w zakresie turystyczno-rekreacyjnego użytkowania obszarów niezurbanizowanych.
  Program obejmuje następujące zagadnienia:
  • gospodarcze zagospodarowanie lasu a jego udostępnienie turystyczno-rekreacyjne;
  • turystyka i rekreacja a gospodarowanie przestrzenią;
  • bezpieczeństwo i prawo w udostępnieniu turystyczno-rekreacyjnym lasu;
  • kierunki rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji leśnej w Europie i na świecie;
  • infrastruktura turystyczno-rekreacyjna na terenach niezurbanizowanych oraz w lasach miejskich;
  • społeczne uwarunkowania rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji w lasach;
  • techniki komunikacji społecznej;
  • ekonomiczne aspekty rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji leśnej;
  • turystyka, rekreacji i edukacja leśna a ochrona przyrody i krajobrazu.
  Zajęcia prowadzą pracownicy Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie,  specjaliści z zakresu gospodarki leśnej, edukacji leśnej, finansów publicznych, ochrony środowiska oraz decyzyjnych urzędów administracji państwowej.
  Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (zgodnie z programem studiów) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. 

 • ZRÓWNOWAŻONE UŻYTKOWANIE OBSZARÓW LEŚNYCH W ROZWOJU REGIONALNYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Zrównoważone użytkowanie obszarów leśnych w rozwoju regionalnym
  Podyplomowe Studia Zrównoważone Użytkowanie Obszarów Leśnych w Rozwoju Regionalnym  są formą kształcenia, przeznaczoną dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, w zakresie dowolnej dyscypliny. 
  Program studiów zapewnia podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych słuchaczom m. in. w problematyce dotyczącej strategii Unii Europejskiej w odniesieniu do sfery użytkowania lasu, roli leśnictwa w rozwoju obszarów niezurbanizowanych w Polsce, instrumentów polityki leśnej, funduszy na rozwój regionalny obszarów wiejskich, zasad kształtowania przestrzeni leśnej, biotechnicznych podstaw użytkowania lasu, rozwiązań logistycznych w użytkowaniu lasu, ekonomicznych aspektów regulacji użytkowania lasu i rozwoju terenów leśnych  oraz sektora usług leśnych  w rozwoju regionalnym.
  Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie,  Instytutu Badawczego Leśnictwa, zaproszeni specjaliści z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Opinie (0)