ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa, budynek 34

tel. (22) 59 38010

fax. (22) 59 38008

e-mail: dwl@sggw.pl

http://wl.sggw.pl/

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa, budynek 34

tel. (22) 59 38010

fax. (22) 59 38008

e-mail: dwl@sggw.pl

http://wl.sggw.pl/

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Studia na kierunku gospodarka przestrzenna mają interdyscyplinarny charakter; łączą nauki przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne, rolnicze, leśne oraz techniczne, wychodząc naprzeciw współczesnym problemom szeroko rozumianej tematyki zrównoważonego gospodarowania i zarządzania przestrzenią nas otaczającą
  ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
  Studia I stopnia: język obcy, ekonomia, geografia ekonomiczna, rysunek inżynierski, historia architektury i urbanistyki, społeczno-kulturowe, przyrodnicze oraz prawne podstawy gospodarki przestrzennej, ekonomika miast i regionów, samorząd terytorialny, kataster wielozadaniowy, infrastruktura techniczna, podstawy statystyki i ekonometrii, systemy informacji przestrzennej, strategia rozwoju gminy, gospodarka nieruchomościami, geodezja i kartografia, budownictwo, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, oceny oddziaływania na środowisko, projektowanie urbanistyczne, planowanie przestrzenne studia II stopnia: teoria systemów, ocena i wycena zasobów przyrodniczych, agroekosystemy, teoria organizacji i zarządzania, gospodarka przestrzenna Unii Europejskiej, marketing terytorialny, polityka regionalna, techniki legislacyjne w planowaniu, planowanie rozwoju miast, ekonometria oraz modele w gospodarce przestrzennej w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: planowania przestrzennego, planowania infrastruktury technicznej, zarządzania nieruchomościami, zarządzania przestrzenią
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę o charakterze przyrodniczym, technicznym, społecznym, prawnym i ekonomicznym, z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, planowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, łagodzenia regionalnych różnic w poziomie gospodarki i jakości życia ludności, odnowy środowiska i ekorozwoju, formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współdziałania z regionami europejskimi
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE
  Absolwenci mogą być zatrudnieni w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich, w szczególności w komórkach zajmujących się koordynacją rozwoju, promocją, mieniem komunalnym, przygotowywaniem inwestycji, gospodarką komunalną, ochroną środowiska, gospodarką gruntami, turystyką i rekreacją, w urzędach administracji rządowej i biurach agencji rządowych, biurach projektowych i konsultingowych pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach oddziałujących na środowisko i korzystających z jego zasobów, biurach obrotu nieruchomościami
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka i geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest posiadanie dyplomu studiów I stopnia

   

  Dowiedz się więcej

 • LEŚNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Leśnictwo
  Studia na kierunku leśnictwo mają charakter przyrodniczy z elementami nauk ścisłych i technicznych; przygotowują do realizacji funkcji produkcyjnych i pozaprodukcyjnych w gospodarstwie leśnym i na leśnych obszarach chronionych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i na podstawach naukowych 
  ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
  Studia I stopnia: matematyka, fizyka, chemia, statystyka matematyczna, technologie informacyjne, botanika leśna, fizjologia roślin drzewiastych, fitosocjologia, zoologia leśna, ekologia, entomologia leśna, fitopatologia, hodowla lasu, użytkowanie lasu, ochrona lasu, urządzanie lasu, ekonomika leśnictwa, zarządzanie gospodarstwem leśnym, inżynieria i technika leśna, geodezja i systemy informacji przestrzennej, łowiectwo, ochrona przyrody studia II stopnia: doświadczalnictwo leśne, siedliskoznawstwo leśne, technika i inżynieria leśna, urządzanie ekosystemów leśnych, ekologia i ochrona środowiska, edukacja ekologiczna, polityka leśna, ochrona ekosystemów leśnych, geomatyka w leśnictwie, użytkowanie zasobów leśnych, zarządzanie w leśnictwie, biologia lasu w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: botaniki i fitosocjologii leśnej, dendrometrii i nauki o produkcyjności lasu, ekonomiki leśnictwa oraz zarządzania gospodarstwem leśnym, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przyrody, organizacji gospodarstwa leśnego, technik geoinformacyjnych w leśnictwie, użytkowania lasu, zoologii i gospodarki łowieckiej
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwenci posiadają kompetencje z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, w tym dotyczące projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym; dysponują umiejętnościami sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia ich technizacji; mają zdolność do pracy indywidualnej, kierowania zespołem, oceny skutków podejmowanych decyzji oraz komunikacji społecznej
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE
  Absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (nadleśnictwach, dyrekcjach regionalnych, dyrekcji generalnej, zakładach), instytucjach związanych z ochroną środowiska, biurach urządzania lasu i geodezji leśnej, przedsiębiorstwach leśnych, przemyśle drzewnym, przedsiębiorstwach leśnej produkcji niedrzewnej, placówkach ochrony przyrody
  i parkach narodowych, placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, administracji państwowej i samorządowej; absolwenci przygotowani są również do podejmowania własnej działalności gospodarczej, szczególnie w obszarze sektora leśno-drzewnego
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Leśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Leśnictwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)