ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa, budynek 34

tel. (22) 59 38010

fax. (22) 59 38008

e-mail: dwl@sggw.pl

http://wl.sggw.pl/

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa, budynek 34

tel. (22) 59 38010

fax. (22) 59 38008

e-mail: dwl@sggw.pl

http://wl.sggw.pl/

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Studia na tym kierunku w SGGW mają charakter interdyscyplinarny – ich program obejmuje zagadnienia z kilku dziedzin i dyscyplin naukowych. Są to nauki społeczne (geografia społeczno- -ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia oraz nauki o zarządzaniu i jakości); nauki inżynieryjno-techniczne (architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i inżynieria środowiska); nauki rolnicze (nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo) oraz nauki ścisłe i przyrodnicze (nauki o Ziemi i środowisku).
  Spośród innych kierunków gospodarka przestrzenna w SGGW wyróżnia się działaniem na rzecz kształtowania przestrzeni i zrównoważonego rozwoju terenów niezurbanizowanych. Absolwenci mają wiedzę i umiejętności z zakresu geodezji i kartografii, planowania przestrzennego, gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami, planowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej w zrównoważonej gospodarce, łagodzenia regionalnych różnic w poziomie gospodarki i jakości życia ludności, odnowy środowiska i ekorozwoju, formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współdziałania z regionami europejskimi

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka i geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest posiadanie dyplomu studiów I stopnia. W przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia) przyjmowani będą absolwenci studiów I stopnia z całkowitą zbieżnością efektów uczenia się oczekiwanych od kandydatów, dla pozostałych kandydatów kryterium dodatkowym jest średnia ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • LEŚNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Leśnictwo
  Studia na kierunku leśnictwo mają charakter przyrodniczy z elementami nauk ścisłych i technicznych. Przygotowują do realizacji funkcji produkcyjnych i pozaprodukcyjnych w gospodarstwie leśnym i na leśnych obszarach chronionych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii opartych na podstawach naukowych.
  Absolwenci mają kompetencje z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, w tym dotyczące hodowli i użytkowania zasobów leśnych, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym; dysponują umiejętnościami sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia ich technizacji w zrównoważonym, wielofunkcyjnym leśnictwie. Posługują się narzędziami i oprogramowaniem wykorzystywanymi w praktyce powyższych dziedzin. Kompetecje uzyskiwane przez absolwentów ułatwiają im inicjowanie działalnosci gospodarczej w obszarach ziązanych z leśnictwem i środowiskiem przyrodniczym. Studia ukształtowane przez stuletnią tradycję oferują aktualną wiedzę i kompetencje niezbędne w nowoczesnym leśnictwie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Leśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Leśnictwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia. W przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia) przyjmowani będą absolwenci studiów I stopnia z całkowitą zbieżnością efektów uczenia się oczekiwanych od kandydatów, dla pozostałych kandydatów kryterium dodatkowym jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)