ul. Nowoursynowska 159c,

02-776 Warszawa,  budynek 7

tel. 22 59 34022

e-mail: anna_odziemkowska@sggw.pl

http://www.wne.sggw.pl/

ul. Nowoursynowska 159c,

02-776 Warszawa,  budynek 7

tel. 22 59 34022

e-mail: anna_odziemkowska@sggw.pl

http://www.wne.sggw.pl/

 • ADMINISTRACJA I FINANSE PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Administracja i finanse publiczne
  Celem studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, a w szczególności sektora finansów publicznych. Nabycie umiejętności analizowania oraz rozumienia procesów zachodzących w gospodarce finansowej Państwa oraz samorządu terytorialnego, poznanie specyfiki gospodarki finansowej i regulujących ją przepisów prawa finansowego.
  Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister) w zakresie dowolnej dyscypliny.
  Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu administracji i finansów publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Absolwenci nabywają wiadomości, które umożliwiają w przyszłości pracę w administracji i instytucjach publicznych.
  Studia Podyplomowe Administracja i finanse publiczne w SGGW w Warszawie od kilu lat zajmują czołowe miejsce w zestawieniu studiów tego typu (według rankingu miesięcznika „Forum Samorządowe”). Pozycja uczelni wynika m.in. ze zróżnicowanej formy prowadzonych zajęć oraz bogatej oferty programowej. Mocną stroną tego kierunku są również odpowiednie proporcje miedzy kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach.

 • BANKOWOŚĆ I FINANSE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Bankowość i finanse
  Celem studiów jest przygotowanie jego uczestników do pracy w bankach oraz działach finansowych przedsiębiorstw i instytucji. Studia te umożliwiają pogłębienie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności z zakresu bankowości i finansów. Mile widziani są pracownicy banków, instytucji parabankowych, administracji publicznej oraz firm. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Bankowości i Finansów wg wzoru MNiSW. Możliwe jest również uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB, uznawanego przez kraje Unii Europejskiej, po zdaniu egzaminu przeprowadzonego przez komisję złożoną z wykładowców PSBiF i przedstawicieli Związku Banków Polskich. Program studiów obejmuje następujące przedmioty: prawo bankowe i gospodarcze, rachunkowość bankową, analizę finansową działalności banków, zarządzanie aktywami i pasywami banku, ryzyko bankowe, marketing bankowy, planowanie finansowe w banku, bankowość elektroniczną, operacje bankowe, kredyty i gwarancje bankowe, windykację należności, rachunkowość finansową, rachunkowość zarządczą, politykę pieniężną, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw, finanse międzynarodowe oraz finanse publiczne.

 • BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Bankowość spółdzielcza
  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w bankach spółdzielczych i w bankach zrzeszających. Podyplomowe Studia Bankowości Spółdzielczej przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych ze stopniem magistra, inżyniera lub licencjata w zakresie dowolnej dyscypliny.
  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Bankowości Spółdzielczej według wzoru MEN. Mogą również przystąpić do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca (EFCB), uznawany przez wszystkie banki w Unii Europejskiej. Egzamin organizowany jest przez SGGW i Związek Banków Polskich. Posiadanie certyfikatu EFCB jest podstawą do uzyskania certyfikatu Dyplomowanego Pracownika Bankowego wydawanego przez Związek Banków Polskich.
  Program studiów obejmuje następujące przedmioty: historia bankowości spółdzielczej w Polsce, systemy bankowości spółdzielczej w Unii Europejskiej, społeczna odpowiedzialność banków spółdzielczych, prawo bankowe i spółdzielcze, polityka pieniężna, operacje w banku spółdzielczym, rachunkowość bankowa, zarządzanie aktywami i pasywami banku spółdzielczego, ryzyko w banku spółdzielczym, bankowość elektroniczna, kredyty i windykacja należności w banku spółdzielczym, marketing w banku spółdzielczym, analiza finansowa banku spółdzielczego, audyt i rewizja finansowa w banku spółdzielczym, planowanie finansowe w banku spółdzielczym, opodatkowanie banków spółdzielczych.

 • CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Controlling i rachunkowość zarządcza
  Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych w zakresie dowolnego kierunku kształcenia. Studia obejmują 260 godzin zajęć dydaktycznych. Stwarzają możliwość pogłębienia dotychczasowej wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej, a także uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych. Wykładowcami na studiach są pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, o dużym doświadczeniu naukowym i praktycznym oraz osoby z praktyki gospodarczej, wdrażające i wykorzystujące systemy controllingu i rachunkowości zarządczej do sterowania działalnością przedsiębiorstwa. Studia funkcjonują w Warszawie. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
  Studia stwarzają możliwość uzyskania nowej wiedzy, pogłębienia dotychczasowych informacji i doskonalenia umiejętności z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej. Głównym założeniem studiów jest zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności w zakresie identyfikowania kluczowych zagadnień w controllingu, zarządzania kosztami, zaproponowania schematu controllingu dostosowanego do specyfiki przedsiębiorstwa i przyjętych zasad rachunkowości, zaproponowania na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości sposobu wdrażania rozwiązań dotyczących funkcjonowania podmiotu gospodarczego na rynku międzynarodowym oraz zdefiniowania zasad gromadzenia, analizowania oraz prezentacji informacji zarządczej, dotyczącej operacji gospodarczych, finansów i ekonomiki funkcjonowania jednostki gospodarczej.
  Głównym założeniem programowym studiów jest, aby słuchacze potrafili wdrożyć i zapewnić funkcjonowanie w przedsiębiorstwie systemu controllingu, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych,  zintegrować działania poszczególnych komórek organizacyjnych i zarządzać zespołem pracowników zaangażowanych w prowadzenie rachunkowości zarządczej i controllingu, moderować prace zmierzające do poprawy wydajności, produktywności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa.

 • EKONOMIKA ROLNICTWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • LOGISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Logistyka
  Celem naszych studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu logistyki z uwzględnieniem praktycznego przygotowania kadr do pracy w działe logistyki w przedsiębiorstwach. Słuchacze zostaną zapoznani ze współczesnymi koncepcjami planowania i zarządzania zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją w przedsiębiorstwie. Słuchacze zrozumieją powiązania między zarządzaniem łańcuchem dostaw a zarządzaniem strategicznym, marketingiem i finansami, co pozwoli im lepiej budować przewagę konkurencyjną swoich przedsiębiorstw.
  Studia Podyplomowe Logistyka wychodzą naprzeciw potrzebom edukacyjnym w zakresie umiejętnego i praktycznego zastosowania metod i technik do rozwiązywania rzeczywistych problemów logistycznych. W tym celu założono podział zajęć na część wykładową i część ćwiczeniowo-laboratoryjną. Część wykładowa prowadzona będzie metodą audytoryjną z wykorzystaniem różnych technik audiowizualnych, część ćwiczeniowo-laboratoryjna prowadzona będzie w oparciu o studia przypadków (case studies), ćwiczenia, gry kierownicze oraz pracę w laboratorium komputerowym.

 • METODY I TECHNIKI MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Metody i techniki menedżerskie
  Studia adresowane są do kadry kierowniczej oraz pracowników z perspektywą awansu na stanowiska kierownicze.
  Celem studiów jest transfer wiedzy w zakresie nowoczesnego zarządzania do kadry kierowniczej polskich przedsiębiorstw oraz wyposażenie jej w „skrzynkę narzędziową” menedżera. Szczególny nacisk położony jest na aspekty praktyczne. Przynajmniej w 50% zajęcia mają formę „nauczania poprzez działanie”. Jest to możliwe dzięki niewielkim grupom zajęciowym.
  Stosowane są następujące formy zajęć aktywizujących wpisujące się w postulat nauczania w działaniu:
  • case studies (studia przypadków),
  • gry kierownicze,ćwiczenia praktyczne,
  • praca w nowoczesnych laboratoriach komputerowych.
  Studia oferują słuchaczom nowoczesną wiedzę i umiejętności w kompleksowym pakiecie edukacyjnym, który obejmuje zagadnienia dotyczące:
  • nowoczesnych koncepcji zarządzania – Total Quality Management , Value Based Management, Balanced Scorecard;
  • metod podnoszenia efektywności organizacji (techniki organizatorskie, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami);
  • „miękkich” technik zarządzania (technologia pracy umysłowej, techniki negocjacyjne);
  • „twardych” technik zarządzania (statystyka i badania rynku, prognozowanie, techniki decyzyjne, badania operacyjne).

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO PODATKOWE - KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Prawo podatkowe - kadry i płace
  Celem Studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu prawa podatkowego oraz obsługi kadrowo płacowej. Nabycie umiejętności analizowania oraz rozumienia przepisów podatkowych oraz zagadnień kadrowych.
  Studia umożliwiają uzyskanie wymaganych kwalifikacji do pracy w biurach rachunkowych oraz w biurach zajmujących się doradztwem podatkowym. Studia pomogą w prowadzeniu dobrze zorganizowanej administracji kadrowo-płacowej.
  Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu prawa podatkowego i finansów publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Absolwent nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem bieżących spraw pracowniczych, naliczaniem wynagrodzeń oraz rozliczaniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.
  Mocną stroną tego kierunku są również odpowiednie proporcje między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach. Znaczna część zajęć jest prowadzona przez osoby posiadające wieloletnią praktykę w dziedzinie prawa podatkowego oraz obsługi kadrowo-płacowej.

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Przedsiebiorczość i wiedza o społeczeństwie
  Studia Podyplomowe „Przedsiębiorczość” i „Wiedza o społeczeństwie” przeznaczone są dla nauczycieli z wyższym wykształceniem oraz absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne i zatrudnionych w szkołach lub placówkach, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w Polsce.Studia prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie na studia podyplomowe zapewniające nauczycielom gimnazjów, liceów, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych przygotowanie merytoryczne w zakresie nauczania przedmiotów „Przedsiębiorczość” i „Wiedza o społeczeństwie” odpowiadające nowej podstawie programowej. Prace badawcze i praktyka dydaktyczna Wydziału Nauk Ekonomicznych pozwalają skutecznie i w atrakcyjnej formie przekazywać wiedzę o przedsiębiorczości i społeczeństwie, niezbędną przyszłym nauczycielom tych przedmiotów.

 • RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość
  Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych w zakresie dowolnego kierunku kształcenia. Stwarzają możliwość pogłębienia dotychczasowej wiedzy i doskonalenia umiejętności z rachunkowości i finansów, a także uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych w zakresie rachunkowości. Studia obejmują 260 godzin zajęć dydaktycznych.  Kadrę dydaktyczną studiów tworzą pracownicy naukowi Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, pracownicy instytucji określających przepisy z zakresu rachunkowości i finansów oraz praktycy (biegli rewidenci) o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym. Słuchacze studiów otrzymują materiały dydaktyczne z prowadzonych przedmiotów. Studia funkcjonują w Warszawie i Płońsku. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
  Studia stwarzają możliwość uzyskania nowej wiedzy, pogłębienia dotychczasowych informacji i doskonalenia umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów. Głównym założeniem studiów jest zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, przeprowadzania rachunku kosztów, jak również znajomości prawa podatkowego i gospodarczego.
  Założeniem programowym studiów jest uzyskanie wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej, sporządzania sprawozdań finansowych, kwestii międzynarodowych rozwiązań w rachunkowości finansowej, zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie, informacji o systemie podatkowym oraz ubezpieczeń społecznych, jak również z zakresu prawa gospodarczego.

 • RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość bankowa
  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w bankach w departamentach rachunkowości, audytu wewnętrznego i budżetowania.
  Podyplomowe Studia Rachunkowości Bankowej przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych ze stopniem magistra, inżyniera lub licencjata w zakresie dowolnej dyscypliny. Mile widziani są pracownicy banków, instytucji parabankowych i nadzoru finansowego.
  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Rachunkowości Bankowej według wzoru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mogą również przystąpić do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca (EFCB), uznawany przez wszystkie banki w Unii Europejskiej. Egzamin organizowany jest przez SGGW i Związek Banków Polskich. Posiadanie certyfikatu EFCB jest podstawą do uzyskania certyfikatu Dyplomowanego Pracownika Bankowego wydawanego przez Związek Banków Polskich. Program studiów obejmuje następujące przedmioty: prawo bankowe, rachunkowość bankowa, zarządzanie aktywami i pasywami banku, operacje bankowe, system rozliczeń operacji bankowych, polityka pieniężna, międzynarodowe standardy rachunkowości, analiza finansowa działalności banku, budżetowanie działalności banków, rachunkowość podatkowa banków, rachunkowość zarządcza banków, audyt i rewizja finansowa banków, sprawozdawczość bankowa, komputerowa rachunkowość bankowa oraz opodatkowanie banków.

 • RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA I MIĘDZYNARODOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość podatkowa i międzynarodowa
  Podyplomowe Studia Rachunkowości Podatkowej i Międzynarodowej są formą kształcenia przeznaczoną dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich. Studia stwarzają możliwość pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności z rachunkowości podatkowej i międzynarodowej, a także uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych. Wykładowcami są pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie o dużym doświadczeniu naukowym i praktycznym oraz osoby z uprawnieniami biegłych rewidentów, specjalizujące się w prawie podatkowym oraz rachunkowości krajowej i międzynarodowej. Studia stwarzają możliwość uzyskania nowej wiedzy, pogłębienia dotychczasowych informacji i doskonalenia umiejętności z zakresu rachunkowości podatkowej i międzynarodowej.
  Głównym założeniem studiów jest zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności wykorzystywania w praktyce gospodarczej aktualnej wiedzy z zakresu definiowania podstawowych obszarów problemowych z opodatkowania przedsiębiorstw, w tym z zakresu podatków dochodowych, pośrednich i majątkowych, a także identyfikowania kluczowych zagadnień w prowadzeniu rachunkowości według MSSF, zaproponowania kompleksowej strategii podatkowej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem dostępnych prawnych i instytucjonalnych rozwiązań krajowych i międzynarodowych.
  Głównym założeniem programowym jest, aby słuchacze potrafili prawidłowo interpretować i stosować przepisy w zakresie prawa podatkowego w ramach przyjętej strategii podatkowej,  interpretować i stosować przepisy MSSF, obliczać wskaźniki ekonomiczne, wynikające z kategorii bilansowych i wynikowych, realizować kompleksowe strategie rozwoju podmiotu gospodarczego, prawidłowo prowadzić księgi rachunkowe, z uwzględnieniem przepisów krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego, wdrożyć i zapewnić funkcjonowanie w przedsiębiorstwie system rachunkowości według MSSF, integrować działania poszczególnych komórek organizacyjnych i zarządzać zespołem pracowników zaangażowanych w prowadzenie rachunkowości. Słuchacze studiów otrzymują  materiały dydaktyczne,  zawierające zasadnicze treści z poszczególnych przedmiotów.

 • ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Rozrachunki publicznoprawne
  Podyplomowe Studia Rozrachunków Publicznoprawnych trwają dwa semestry i obejmują 260 godzin zajęć dydaktycznych. Kadrę dydaktyczną studiów tworzą pracownicy naukowi Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, pracownicy instytucji określających przepisy z zakresu rozrachunków publicznoprawnych oraz praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym. Słuchacze studiów otrzymują materiały dydaktyczne z prowadzonych przedmiotów. Studia funkcjonują w Warszawie i Płońsku. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
  Studia stwarzają możliwość uzyskania nowej wiedzy, pogłębienia dotychczasowych informacji i doskonalenia umiejętności z zakresu rozrachunków publicznoprawnych. Głównym założeniem studiów jest zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności wykorzystywania w praktyce gospodarczej aktualnej wiedzy z zakresu prawa podatkowego, zasad prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz rachunkowości podatkowej, praw i obowiązków organów kontroli podatkowej, wybierania najlepszych rozwiązań w zakresie rozrachunków publicznoprawnych, w celu optymalizacji obciążeń finansowych z tego zakresu, jak również wypełniać odpowiednie dokumenty i ewidencjonować zdarzenia dotyczące rozrachunków publicznoprawnych z jednostkami budżetowymi.
  Głównym założeniem programowym jest, aby słuchacze potrafili identyfikować poszczególne elementy konstrukcji podatków oraz ustalać przesłanki wyboru form opodatkowania, analizować i oceniać regulacje prawne z zakresu prawa podatkowego, nabywać umiejętności pogłębiania wiedzy oraz analizy orzecznictwa podatkowego,  kwalifikować oraz analizować możliwości oraz skuteczność stosowania różnorodnych instrumentów polityki podatkowej oraz w sposób poprawny zorganizować rozrachunki z otoczeniem kontrolno-administracyjnym.

 • STRATEGIA I PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Strategia i psychologia inwestowania
  Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych w zakresie dowolnego kierunku kształcenia. Stwarzają możliwość pogłębienia dotychczasowej wiedzy z zakresu problematyki zarządzania inwestycjami, zdobycia i udoskonalenia umiejętności dotyczących behawioralnych aspektów inwestowania, a także pozwalają na uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych w obszarze psychologii finansów oraz inwestycji na rynkach finansowych. Wykładowcami są pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie, o dużym doświadczeniu naukowym i praktycznym oraz osoby specjalizujące się w psychologii inwestowania z praktyki gospodarczej.
  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia obejmują 260 godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na wykłady i ćwiczenia. W ramach studiów prowadzone są następujące przedmioty: finanse behawioralne, zarządzanie ryzykiem  inwestycyjnym, finanse osobiste, ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw, wybrane zagadnienia rachunkowości, decyzje inwestycyjne w biznesie, etyka i psychologia inwestowania, neuroekonomia, inwestowanie na rynkach finansowych, negocjacje w projektach inwestycyjnych, etyka biznesu, psychologia biznesu, inwestycje a optymalizacja podatkowa, strategie zarządzania finansami. Na studiach nie ma wymogu pisania pracy dyplomowej. Ocena końcowa ze studiów jest średnią arytmetyczną ze wszystkich uzyskanych ocen.

 • TRANSPORT I SPEDYCJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podyplomowe studia „Transport i spedycja” są przeznaczone dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich w zakresie dowolnej dyscypliny. Słuchacze zostaną zapoznani ze współczesnymi problemami zarządzania transportem i spedycją w przedsiębiorstwie ze strony teoretycznej i praktycznej. Przedstawione zostaną powiązania między logistyką, transportem i spedycją oraz kompleksowo wszystkie najważniejsze zagadnienia, które umożliwiają funkcjonowanie i konkurencyjność przedsiębiorstwa (przedsiębiorcy) w branży. Słuchacz zapozna się z podstawowymi informacjami o logistyce, transporcie i spedycji, przepisami prawa niezbędnymi w prowadzeniu działalności, ekonomiką transportu, organizacją rynków transportowych, towaroznawstwem i opakowalnictwem. Zdobędą również szczegółową wiedze z zakresu organizacji transportu i spedycji oraz wypełniania dokumentacji wymaganej w takiej działalności.

  Dowiedz się więcej

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Wycena nieruchomości
  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do ubiegania się o uzyskanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego z zakresu wyceny nieruchomości (wszelkich). Uczestnikami studiów mogą być absolwenci szkół wyższych. Studia trwają 2 semestry od października do lipca w wymiarze 286 godzin, w tym mieści się minimum programowe uzgodnione z Ministerstwem Infrastruktury. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne w godz. od 9 – do 17). Prowadzą je specjaliści z SGGW i innych uczelni, praktycy branżowi z zakresu wyceny przedsiębiorstw i nieruchomości rolnych, prawnicy.

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Zamówienia publiczne
  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz przygotowanie do uruchomienia procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Celem studiów jest także zapoznanie pracowników administracji z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych.
  Studia adresowane są do osób legitymujących się wyższym wykształceniem ze stopniem magistra, inżyniera lub licencjata (w zakresie dowolnej dyscypliny), które poprzez rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych chcą poprawić swoje kwalifikacje zawodowe.
  • Pracownicy administracji rządowej
  • Pracownicy administracji samorządowej
  • Pracownicy służby cywilnej
  • Pracownicy służb finansowych, organów i instytucji administracji publicznej
  Studium skierowane jest również do osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych, pracujących w tych działach jednostek sektora finansów publicznych, osób odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi, wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych, osób nadzorujących wydatkowanie środków publicznych odpowiedzialnych za ich prawidłowe wydatkowanie, osób kontrolujących prawidłowości w procesie udzielania zamówień publicznych, osób kandydujących na wysokie stanowiska państwowe, których niewątpliwym atutem jest znajomość zasad gospodarowania środkami publicznymi, osób realizujących projekty UE i innych osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego i skutecznego wydawania publicznych pieniędzy.
  Studia pozwalają na uzyskanie wymaganych kwalifikacji do pracy w służbie cywilnej, zwłaszcza tzw. wykształcenia kierunkowego dla osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz osób współpracujących z administracją przy realizacji zamówień publicznych. Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu zamówień publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Absolwent nabywa wiedzę, która umożliwi mu w przyszłości pracę w administracji i instytucjach publicznych oraz firmach powiązanych z administracją.
  Duże zainteresowanie tym kierunkiem studiów w SGGW wynika m.in. ze zróżnicowanej formy prowadzenia zajęć oraz bogatej oferty programowej. Mocną stroną tego kierunku są również odpowiednie proporcje między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach. Znaczna część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów przez osoby posiadające wieloletnią praktykę w dziedzinie zamówień publicznych.

 • ZARZĄDZANIE BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Umożliwienie pogłębienia wiedzy z zakresu zarządzania bankiem spółdzielczym. Dodatkowo Podyplomowe Studia Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym mają na celu umożliwienie słuchaczom zdobycia nowych umiejętności z zakresu zarządzania bankiem spółdzielczym, co może być korzystne zarówno dla słuchaczy, banków spółdzielczych oraz całego sektora bankowości spółdzielczej. Absolwentów wyższych studiów magisterskich lub inżynierskich lub licencjackich w zakresie dowolnej dyscypliny. Szczególnie studia polecane są osobom, które pracują w bankach spółdzielczych, bankach komercyjnych, instytucjach finansowych współpracujących z bankami spółdzielczymi oraz członków rad nadzorczych banków spółdzielczych.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie
  Celem studiów podyplomowych „Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie” jest przygotowanie słuchacza studiów do pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również podniesienie kwalifikacji osób już zatrudnionych w służbach BHP. Celem studiów podyplomowych jest przede wszystkim przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie: 
  • prawnej ochrony pracy,
  • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
  • ergonomii;
  • bieżącego monitorowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przestrzegania przepisów i zasad BHP;
  • eliminacji albo ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia;
  • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych;
  • metod i organizacji szkoleń w zakresie BHP;
  • prowadzenia dokumentacji BHP w przedsiębiorstwie;
  • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z najnowszymi osiągnięciami teorii i praktyki.
  Studia umożliwią przygotowanie do praktycznej, efektywnej i skutecznej realizacji wyzwań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i zakłady pracy. Założeniem studiów jest także, aby absolwenci na podstawie zdobytej wiedzy podczas studiów podyplomowych potrafili pomóc przedsiębiorstwom przygotować się do polskich i unijnych procedur regulujących obszar BHP oraz przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności. Ukończenie studiów uprawnia do pracy na stanowisku starszego inspektora BHP oraz prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie nieruchomościami
  Celem studiów jest zapoznanie Słuchaczy z problematyką zarządzania nieruchomościami. Studia dają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Studia powinny przekazać słuchaczom wiedzę o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym oraz umiejętności niezbędne do samodzielnego wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości. Absolwenci poznają zasady organizacji biur świadczących usługi w tym zakresie oraz przepływ wymaganych dokumentów. Dodatkowe informacje powinny zwiększyć umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie zarządcy nieruchomościami. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu: zarządzania różnymi rodzajami nieruchomości, ekonomiki zarządzania, regulacji prawnych, podstaw budownictwa, gospodarki nieruchomościami oraz kształtują wiedzę o procesach i prawach na rynku nieruchomości. Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wyższym wykształceniem ze stopniem magistra, inżyniera lub licencjata (w zakresie dowolnej dyscypliny). Studia trwają 2 semestry w wymiarze 208 godzin. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne w godz. od 9 do 17). Prowadzą je specjaliści z SGGW i innych uczelni, praktycy branżowi z zakresu zarządzania nieruchomościami, prawnicy związani z obsługą rynku nieruchomości, brokerzy finansowi oraz eksperci innych dziedzin stanowiących uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zawodzie zarządcy nieruchomościami.

 • ZARZĄDZANIE W AGROBIZNESIE - MBA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

Opinie (0)