• INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa 
  Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego przygotowuje wysoko kwalifikowaną oficerską i cywilną kadrę inżynierską do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania systemów ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, których głównym celem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń. 
  Studenci-podchorążowie, oprócz uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, odbywają praktyki w szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SGSP, a także biorą udział w licznych szkoleniach, praktykach zawodowych i dowódczych. Kończąc studia, zdobywają jednocześnie zawód inżyniera pożarnictwa oraz otrzymują tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana.
  Studenci cywilni mogą uczestniczyć w międzynarodowej wymianie studenckiej, licznych dodatkowych kursach i szkoleniach. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem inżyniera w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. Zdobywają również uprawnienia do wykonywania zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
  Studenci-podchorążowie i funkcjonariusze pożarnictwa w służbie stałej studiujący w SGSP, a także studenci cywilni, po ukończeniu studiów posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • realizowania działań ratowniczych, w tym czynnego uczestniczenia w charakterze ratowników,
  • kierowania działaniami ratowniczymi poprzez planowanie, organizowanie, kontrolowanie procesów przywracania stanu bezpieczeństwa,
  • planowania operacyjnego, szkolenia ratowniczego i utrzymania gotowości operacyjno-technicznej zasobów ratowniczych,
  • oceny projektów budowlanych, urządzeń i procesów technologicznych pod względem zagrożenia pożarowego i wybuchowego oraz możliwości powstania innych zagrożeń miejscowych,
  • analizowania i oceny zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, kompleksów leśnych, obszarów wsi, miast i osiedli oraz innych zagrożeń miejscowych,
  • upowszechniania zagadnień ochrony przeciwpożarowej w środowiskach lokalnych,
  • bezpieczeństwa ratownictwa i zarządzania ryzykiem, w celu ograniczenia zagrożeń, na które narażeni są ratowani i ratownicy oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także współpracy z jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz innymi podmiotami o charakterze medycznym, fizyko-chemicznych praw rządzących zjawiskiem pożaru oraz metod matematycznych opisu zmian jego parametrów w czasie; znajomości podstawowych praw mechaniki płynów w powiązaniu z zastosowaniami w technice pożarniczej,
  • przeprowadzania analiz operacyjnego zabezpieczenia terenu oraz opracowywania planów ratowniczych, raportów bezpieczeństwa i innych dokumentów planistyczno-operacyjnych,
  • budowy i eksploatacji pojazdów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego i gaśniczego. absolwenta WIBP
  Absolwenci Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego podejmują pracę w:
  • Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz służbach o charakterze ratowniczym;
  • firmach prywatnych i państwowych, w bankach, urzędach państwowych i instytucjach publicznych, m.in. na stanowiskach:
  • inżyniera bezpieczeństwa pożarowego,
  • specjalisty/kierownika wydziału ds. ppoż i BHP,
  • instalatora zabezpieczeń technicznych,
  • kierownika/koordynatora serwisu w firmach branżowych,
  • specjalisty/kierownika eksploatacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
  • koordynatora/trenera szkoleń specjalistycznych,
  • doradcy ds. sprzedaży produktów specjalistycznych,
  • kierownika produktu,
  • kierownika/koordynatora projektów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

  Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa
  Specjalność: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
  Rodzaj oferowanych studiów: stacjonarne dla strażaków w służbie kandydackiej (ubiegają się osoby cywilne), niestacjonarne dla strażaków w służbie stałej, stacjonarne i niestacjonarne (ubiegają się osoby cywilne).
  Stacjonarne dla strażaków w służbie kandydackiej (ubiegają się osoby cywilne):
  1. Pisemny egzamin dojrzałości:
  • matematyka,
  • język obcy,
  • fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka
  2. Egzamin sprawnościowy w ramach postępowania rekrutacyjnego w SGSP:
  • WF,
  • basen – skok do wody, 50 m/max 90 s.
  3. Komisja Lekarska MSW.
  4. Przeszkolenie z zakresu ochrony ppoż.
  5. Spełnienie wymagań:
  • obywatelstwo polskie,
  • niekaralność za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • wiek do 25 roku życia,
  • złożenie zobowiązania do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu służby kandydackiej,
  • posiadanie odpowiednich warunków psychofizycznych.

  Dowiedz się więcej

   


  Studia II stopnia

  Wydział inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP)  – II STOPIEŃ (3 lub 4 semestralny)
  Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa
  Specjalności: inżynieria bezpieczeństwa cywilnego, inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
  Rodzaj oferowanych studiów: stacjonarne i niestacjonarne
  Wymagane posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera.

Opinie (3)

Inżynier Ocena

Polecam. Trzeba się tylko uczyć :-) i czerpać od wykładowców jak najwięcej. Zawodowe przedmioty wykorzystacie potem w codziennej pracy od fizykochemii po prawo. Zawód jak marzenie tylko trzeba chcieć, żeby nie skończyć jak większość robiąc szkolenia bhp/ppoż bo to po byłe jakiej szkole można robić.

cichy 2 Ocena

Totalnie nie polecam, strata 4 lat

cichy Ocena

zdecydowanie polecam. Jeśli od zawsze myślisz o pracy w pożarnictwie to są to studia dla ciebie.