• INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

    Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa 
    Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego przygotowuje wysoko kwalifikowaną oficerską i cywilną kadrę inżynierską do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania systemów ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, których głównym celem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń. 
    Studenci-podchorążowie, oprócz uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, odbywają praktyki w szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SGSP, a także biorą udział w licznych szkoleniach, praktykach zawodowych i dowódczych. Kończąc studia, zdobywają jednocześnie zawód inżyniera pożarnictwa oraz otrzymują tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana.
    Studenci cywilni mogą uczestniczyć w międzynarodowej wymianie studenckiej, licznych dodatkowych kursach i szkoleniach. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem inżyniera w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. Zdobywają również uprawnienia do wykonywania zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
    Studenci-podchorążowie i funkcjonariusze pożarnictwa w służbie stałej studiujący w SGSP, a także studenci cywilni, po ukończeniu studiów posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu:
    • realizowania działań ratowniczych, w tym czynnego uczestniczenia w charakterze ratowników,
    • kierowania działaniami ratowniczymi poprzez planowanie, organizowanie, kontrolowanie procesów przywracania stanu bezpieczeństwa,
    • planowania operacyjnego, szkolenia ratowniczego i utrzymania gotowości operacyjno-technicznej zasobów ratowniczych,
    • oceny projektów budowlanych, urządzeń i procesów technologicznych pod względem zagrożenia pożarowego i wybuchowego oraz możliwości powstania innych zagrożeń miejscowych,
    • analizowania i oceny zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, kompleksów leśnych, obszarów wsi, miast i osiedli oraz innych zagrożeń miejscowych,
    • upowszechniania zagadnień ochrony przeciwpożarowej w środowiskach lokalnych,
    • bezpieczeństwa ratownictwa i zarządzania ryzykiem, w celu ograniczenia zagrożeń, na które narażeni są ratowani i ratownicy oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także współpracy z jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz innymi podmiotami o charakterze medycznym, fizyko-chemicznych praw rządzących zjawiskiem pożaru oraz metod matematycznych opisu zmian jego parametrów w czasie; znajomości podstawowych praw mechaniki płynów w powiązaniu z zastosowaniami w technice pożarniczej,
    • przeprowadzania analiz operacyjnego zabezpieczenia terenu oraz opracowywania planów ratowniczych, raportów bezpieczeństwa i innych dokumentów planistyczno-operacyjnych,
    • budowy i eksploatacji pojazdów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego i gaśniczego. absolwenta WIBP
    Absolwenci Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego podejmują pracę w:
    • Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz służbach o charakterze ratowniczym;
    • firmach prywatnych i państwowych, w bankach, urzędach państwowych i instytucjach publicznych, m.in. na stanowiskach:
    • inżyniera bezpieczeństwa pożarowego,
    • specjalisty/kierownika wydziału ds. ppoż i BHP,
    • instalatora zabezpieczeń technicznych,
    • kierownika/koordynatora serwisu w firmach branżowych,
    • specjalisty/kierownika eksploatacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
    • koordynatora/trenera szkoleń specjalistycznych,
    • doradcy ds. sprzedaży produktów specjalistycznych,
    • kierownika produktu,
    • kierownika/koordynatora projektów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
    Wymagania rekrutacyjne

     


    Studia I stopnia

    Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa
    Specjalność: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
    Rodzaj oferowanych studiów: stacjonarne dla strażaków w służbie kandydackiej (ubiegają się osoby cywilne), niestacjonarne dla strażaków w służbie stałej, stacjonarne i niestacjonarne (ubiegają się osoby cywilne).
    Stacjonarne dla strażaków w służbie kandydackiej (ubiegają się osoby cywilne):
    1. Pisemny egzamin dojrzałości:
    • matematyka,
    • język obcy,
    • fizyka i astronomia, chemia, biologia lub informatyka
    2. Egzamin sprawnościowy w ramach postępowania rekrutacyjnego w SGSP:
    • WF,
    • basen – skok do wody, 50 m/max 90 s.
    3. Komisja Lekarska MSW.
    4. Przeszkolenie z zakresu ochrony ppoż.
    5. Spełnienie wymagań:
    • obywatelstwo polskie,
    • niekaralność za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe,
    • korzystanie z pełni praw publicznych,
    • wiek do 25 roku życia,
    • złożenie zobowiązania do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu służby kandydackiej,
    • posiadanie odpowiednich warunków psychofizycznych.

    Dowiedz się więcej

     


    Studia II stopnia

    Wydział inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP)  – II STOPIEŃ (3 lub 4 semestralny)
    Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa
    Specjalności: inżynieria bezpieczeństwa cywilnego, inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
    Rodzaj oferowanych studiów: stacjonarne i niestacjonarne
    Wymagane posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera.

Opinie (1)

cichy Ocena

zdecydowanie polecam. Jeśli od zawsze myślisz o pracy w pożarnictwie to są to studia dla ciebie.