• STUDIA ADMINISTRACJI I FINANSÓW PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest wyposażenie słuchaczy w zasób umiejętności i kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego, a także przekazanie pogłębionej wiedzy z obszaru finansów publicznych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I RACHUNKOWOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie absolwenta w specjalistyczną wiedzę z zakresu audytu wewnętrznego, rachunkowości finansowej i zarządczej oraz controlingu. Słuchacze nabywają umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych, a także wykorzystywania nowoczesnych narzędzi rachunkowości. Studia przygotowują do pracy w:

  • komórce audytu wewnętrznego,
  • dziale kontroli wewnętrznej, 
  • dziale księgowo-finansowym,

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nadanie uprawnień i przygotowanie słuchaczy do:

  • pracy w zawodzie specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach zawodowych z przedmiotu ogólnego „Bezpieczeństwo i higiena pracy - bhp” w ramach efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (wymagane jest posiadanie uprawnień pedagogicznych);
  • prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • propagowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenia zajęć w ramach nauki zawodu dla kwalifikacji zawodowej „Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy” zgodnie z programem nauczania „technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 w ramach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawodach (wymagane jest posiadanie uprawnień pedagogicznych).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Cyberbezpieczeństwa obejmują swoim zakresem najnowsze rozwiązania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni.

  Program studiów został opracowany przez doświadczonych praktyków-wykładowców czterech Instytutów UPH: Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, Instytutu Informatyki, Instytutu Matematyki oraz Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości.

  Podyplomowe Studia Cyberbezpieczeństwa są przeznaczone dla osób posiadających kompetencje zawodowego informatyka, jak i dla osób, które zamierzają swoją karierę zawodową związać z zapewnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA EDUKACJI SAMORZĄDOWEJ I SEKTORA NON-PROFIT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cele kształcenia:

  • wyposażenie słuchaczy w kompetencje w zakresie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze lokalnym;
  • przekazanie wiadomości i umiejętności w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze lokalnym, pielęgnowania tradycji i dziedzictwa narodowego, zdobywania środków na działania obywatelskie, komunikacji interpersonalnej, praw i obowiązków obywatelskich;
  • wyrobienie umiejętności sprawnego posługiwania się systemami normatywnymi, właściwego doboru metod pracy oraz samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnych problemów poprzez przedstawienie własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii;
  • stworzenie warunków do nabycia przez słuchaczy wiadomości i umiejętności niezbędnych do ciągłego rozwoju zawodowego, przygotowania oraz kreatywnego modernizowania warsztatu pracy w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania wiedzy w wymiarze interdyscyplinarnym;
  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu funkcjonowania wybranych struktur społecznych związanych z problematyką edukacji samorządowej;
  • kształtowanie świadomości zachowań profesjonalnych i etycznych, wrażliwości na potrzeby edukacyjne, gotowości do komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach społecznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cele kształcenia

  • przygotowanie absolwentów do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
  • wyposażenie w umiejętności gromadzenia i wartościowania informacji, a także dokonywania samodzielnej analizy zjawisk
   i procesów zachodzących w środowisku informacyjnym;
  • przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej w strukturach administracji rządowej, instytucjach samorządu terytorialnego, organizacji gospodarczych i jednostkach organizacyjnych służb mundurowych;
  • wskazanie istotnych czynników wpływających na funkcjonowanie elementów systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
  • kształtowanie umiejętności analizy źródeł  zagrożeń i uwarunkowań dotyczących systemu ochrony informacji niejawnych
   i danych osobowych;
  • ukazanie istoty ochrony informacji niejawnych i danych osobowych przez pryzmat funkcjonowania elementów systemu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONANIA ZAWODU NAUCZYCIELA W ZAKRESIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w grupach zajęć C- C.2., C.3., C.5., C.6. oraz  D – D.1., D.2., D.3.,D.4., D.6. zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów na kierunku pedagogika specjalna.

  Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie edukacji włączającej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje grupy zajęć B, C i D;

  Studia adresowane są do absolwentów  studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA W ZAKRESIE EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w grupach zajęć C- C.5., C.6., C.7. oraz E – E.1., E.2., E.3., zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów na kierunku pedagogika specjalna.

  Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA W ZAKRESIE PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w grupach zajęć C- C.5., C.6., C.7. oraz E – E.1., E.2., E.3., zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów na kierunku pedagogika specjalna.

  Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA W ZAKRESIE TERAPII PEDAGOGICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych, w ramach którego jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w grupach zajęć C- C.5., C.6., C.7. oraz E – E.1., E.2., E.3., zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów na kierunku pedagogika specjalna.

  Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie terapii pedagogicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA W ZAKRESIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w grupach zajęć C- C.5., C.6., C.7. oraz  E – E.1., E.2., E.3., zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów na kierunku pedagogika specjalna.

  Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA SŁUŻBY CYWILNEJ, ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZARZĄDZANIA ROZWOJEM LOKALNYM I REGIONALNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu uregulowań prawnych dotyczących działalności administracji publicznej w Polsce.
  Ukończenie studiów stwarza możliwości nabycia kwalifikacji do pracy w służbie cywilnej i administracji publicznej oraz do zarządzania jednostkami terenowymi, jednostkami rozwoju regionalnego i lokalnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA PERSONELEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie przez absolwenta specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami prowadzenia spraw pracowniczych, umiejętnościami tworzenia i analizowania strategii personalnych przedsiębiorstwa, budowania zespołu oraz rozwiązywania konfliktów i problemów kadrowych. Studia uprawniają do kierowania personelem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cele kształcenia:

  1. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do zarządzania złożonymi przedsięwzięciami (projektami) realizowanymi zarówno na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jak też na zlecenie klientów.
  2. Nabycie specjalistycznych kompetencji, które w połączeniu z kompetencjami uzyskanymi na niższych etapach kształcenia, ułatwią realizację zadań w środowisku projektowym również osobom wykonującym wolne zawody i występującym w roli niezależnego specjalisty bądź konsultanta.
  3. Nabycie wiedzy z zakresu skutecznych metod i narzędzi zarządzania projektami pozwoli absolwentom skutecznie realizować przedsięwzięcia projektowe w organizacjach. Słuchacze nabywają zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania przebiegiem projektu, instrumentów wspierających oraz uwarunkowań organizacyjnych zarządzania projektami.
  4. Wykształcenie podstawowych umiejętności niezbędnych do prowadzenia projektów w we wszystkich ich etapach ze szczególnym uwzględnieniem najlepszych praktyk zarządzania projektami oraz ograniczeń instytucjonalnych i prawnych. Program nauczania uwzględnia aktualny stan wiedzy ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje zarządzania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Opinie (2)

Klaudia Ocena odpowiedz

Bardzo polecam, świetna atmosfera i mili wykładowcy.

Paulina Ocena odpowiedz

Studia w dobrej atmosferze. Polecam