• STUDIA ADMINISTRACJI I FINANSÓW PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest wyposażenie słuchaczy w zasób umiejętności i kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego, a także przekazanie pogłębionej wiedzy z obszaru finansów publicznych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I RACHUNKOWOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie absolwenta w specjalistyczną wiedzę z zakresu audytu wewnętrznego, rachunkowości finansowej i zarządczej oraz controlingu. Słuchacze nabywają umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych, a także wykorzystywania nowoczesnych narzędzi rachunkowości. Studia przygotowują do pracy w:

  • komórce audytu wewnętrznego,
  • dziale kontroli wewnętrznej, 
  • dziale księgowo-finansowym,

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nadanie uprawnień i przygotowanie słuchaczy do:

  • pracy w zawodzie specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach zawodowych z przedmiotu ogólnego „Bezpieczeństwo i higiena pracy - bhp” w ramach efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (wymagane jest posiadanie uprawnień pedagogicznych);
  • prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • propagowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenia zajęć w ramach nauki zawodu dla kwalifikacji zawodowej „Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy” zgodnie z programem nauczania „technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 w ramach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawodach (wymagane jest posiadanie uprawnień pedagogicznych).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Cyberbezpieczeństwa obejmują swoim zakresem najnowsze rozwiązania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni.

  Program studiów został opracowany przez doświadczonych praktyków-wykładowców czterech Instytutów UPH: Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, Instytutu Informatyki, Instytutu Matematyki oraz Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości.

  Podyplomowe Studia Cyberbezpieczeństwa są przeznaczone dla osób posiadających kompetencje zawodowego informatyka, jak i dla osób, które zamierzają swoją karierę zawodową związać z zapewnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA EDUKACJI SAMORZĄDOWEJ I SEKTORA NON-PROFIT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cele kształcenia:

  • wyposażenie słuchaczy w kompetencje w zakresie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze lokalnym;
  • przekazanie wiadomości i umiejętności w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze lokalnym, pielęgnowania tradycji i dziedzictwa narodowego, zdobywania środków na działania obywatelskie, komunikacji interpersonalnej, praw i obowiązków obywatelskich;
  • wyrobienie umiejętności sprawnego posługiwania się systemami normatywnymi, właściwego doboru metod pracy oraz samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnych problemów poprzez przedstawienie własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii;
  • stworzenie warunków do nabycia przez słuchaczy wiadomości i umiejętności niezbędnych do ciągłego rozwoju zawodowego, przygotowania oraz kreatywnego modernizowania warsztatu pracy w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania wiedzy w wymiarze interdyscyplinarnym;
  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu funkcjonowania wybranych struktur społecznych związanych z problematyką edukacji samorządowej;
  • kształtowanie świadomości zachowań profesjonalnych i etycznych, wrażliwości na potrzeby edukacyjne, gotowości do komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach społecznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cele kształcenia

  • przygotowanie absolwentów do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
  • wyposażenie w umiejętności gromadzenia i wartościowania informacji, a także dokonywania samodzielnej analizy zjawisk
   i procesów zachodzących w środowisku informacyjnym;
  • przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej w strukturach administracji rządowej, instytucjach samorządu terytorialnego, organizacji gospodarczych i jednostkach organizacyjnych służb mundurowych;
  • wskazanie istotnych czynników wpływających na funkcjonowanie elementów systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
  • kształtowanie umiejętności analizy źródeł  zagrożeń i uwarunkowań dotyczących systemu ochrony informacji niejawnych
   i danych osobowych;
  • ukazanie istoty ochrony informacji niejawnych i danych osobowych przez pryzmat funkcjonowania elementów systemu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje grupy zajęć B, C i D;

  Studia adresowane są do absolwentów  studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA W ZAKRESIE EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w grupach zajęć C- C.5., C.6., C.7. oraz E – E.1., E.2., E.3., zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów na kierunku pedagogika specjalna.

  Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA W ZAKRESIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w grupach zajęć C- C.2., C.3., C.5., C.6. oraz  D – D.1., D.2., D.3.,D.4., D.6. zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów na kierunku pedagogika specjalna.

  Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie edukacji włączającej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA W ZAKRESIE PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w grupach zajęć C- C.5., C.6., C.7. oraz E – E.1., E.2., E.3., zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów na kierunku pedagogika specjalna.

  Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej. 

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA W ZAKRESIE TERAPII PEDAGOGICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych, w ramach którego jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w grupach zajęć C- C.5., C.6., C.7. oraz E – E.1., E.2., E.3., zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów na kierunku pedagogika specjalna.

  Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie terapii pedagogicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA W ZAKRESIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w grupach zajęć C- C.5., C.6., C.7. oraz  E – E.1., E.2., E.3., zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów na kierunku pedagogika specjalna.

  Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA PERSONELEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie przez absolwenta specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami prowadzenia spraw pracowniczych, umiejętnościami tworzenia i analizowania strategii personalnych przedsiębiorstwa, budowania zespołu oraz rozwiązywania konfliktów i problemów kadrowych. Studia uprawniają do kierowania personelem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cele kształcenia:

  1. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do zarządzania złożonymi przedsięwzięciami (projektami) realizowanymi zarówno na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jak też na zlecenie klientów.
  2. Nabycie specjalistycznych kompetencji, które w połączeniu z kompetencjami uzyskanymi na niższych etapach kształcenia, ułatwią realizację zadań w środowisku projektowym również osobom wykonującym wolne zawody i występującym w roli niezależnego specjalisty bądź konsultanta.
  3. Nabycie wiedzy z zakresu skutecznych metod i narzędzi zarządzania projektami pozwoli absolwentom skutecznie realizować przedsięwzięcia projektowe w organizacjach. Słuchacze nabywają zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania przebiegiem projektu, instrumentów wspierających oraz uwarunkowań organizacyjnych zarządzania projektami.
  4. Wykształcenie podstawowych umiejętności niezbędnych do prowadzenia projektów w we wszystkich ich etapach ze szczególnym uwzględnieniem najlepszych praktyk zarządzania projektami oraz ograniczeń instytucjonalnych i prawnych. Program nauczania uwzględnia aktualny stan wiedzy ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje zarządzania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Po ukończeniu studiów absolwenci:

  • Zdobędą wiedzę na temat teoretycznych oraz prawnych podstaw ochrony środowiska, systemów zarządzania energią, technologii przyjaznych środowisku, monitoringu zanieczyszczeń oraz gospodarki odpadami, logistyki materiałów niebezpiecznych, a także ratownictwa chemicznego.
  • Zdobędą pożądane w każdym podmiocie administracyjnym oraz gospodarczym kwalifikacje audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego.
  • Uzyskają kompetencje niezbędne do prowadzenia szerokiego spektrum działań edukacyjnych i promocyjnych z zakresu ochrony środowiska i zarządzania jego zasobami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (7)

Tomek Ocena odpowiedz

Jeśli chcesz zostać nowoczesnym menedżerem, któremu niestraszne są różnego rodzaju wyzwania, to idź na studia. Ale na studia w konkretnej uczelni. Wybierz UPH w Siedlcach, czyli miejsce dające wiele możliwości rozwoju.

Kasia Ocena odpowiedz

Prawo to wymagający kierunek. Dlatego warto studiować go tam, gdzie uczą doświadczeni specjaliści i fachowcy. Takim miejscem jest właśnie moja uczelnia, czyli Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach.

Paulina Ocena odpowiedz

Logistyka to popularna i ważna dziedzina, dlatego warto poznać ją jak najlepiej. Najlepszym sposobem są studia w dobrej uczelni, która daje możliwości i narzędzia do tego, aby stać się prawdziwym specjalistą. A taką uczelnią jest Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny. To świetna uczelnia, którą polecam każdemu, kto chce związać swoje życie z logistyką.

Daria Ocena odpowiedz

Dlaczego warto studiować Kryminologię właśnie na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym? Bo można zdobyć tutaj specjalistyczną wiedzę i konkretne umiejętności. Jeśli kogoś interesuje przeciwdziałanie przestępczości, postępowanie ze sprawcami, czy praca z ofiarami przestępstw, to właśnie tutaj nauczymy się tego najlepiej.

Filip Ocena odpowiedz

Każdy powinien przekonać się o tym, że UPH to świetna uczelnia, która może rywalizować z tymi największymi i najbardziej znanymi. Gdybym miał raz jeszcze decydować o wyborze studiów i wyborze uczelni, na pewno wybrałbym Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach.

Klaudia Ocena odpowiedz

Bardzo polecam, świetna atmosfera i mili wykładowcy.

Paulina Ocena odpowiedz

Studia w dobrej atmosferze. Polecam