• ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów administracja

  Studia na kierunku administracja pierwszego stopnia przygotowują absolwenta do podjęcia zatrudnienia w podmiotach administracji rządo­wej i samorządowej oraz w instytucjach niepublicznych. W trakcie procesu kształcenia absolwent nabywa zaawansowaną wiedzę z zakresu administracji, wzbogaconą o niezbędną w pracy zawodowej wiedzę prawniczą, społeczną i ekono­miczną. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na poziomie drugiego stopnia oraz kontynuowania uczenia się przez całe życie.

  Po zakończeniu kształcenia w semestrze czwartym, student dokonuje wyboru jednego spośród dwóch, ujętych w programie studiów modułów fakultatywnych. Moduł fakultatywny obejmuje grupę przedmiotów stwarzających możliwość nabycia zaawansowanej wiedzy, umiejętności i specjalistycznych kompetencji  zawodowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą rekrutacji jest ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku administracja - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów bezpieczeństwo informacyjne

  Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne adresowane są do maturzystów zainteresowanych najnowszymi zdobyczami cyfryzacji, chcących zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa,  ochrony informacji i przeciwdziałania walce informacyjnej. Kierunek adresowany jest do osób, które w przyszłości chciałyby pracować na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom informacyjnym.

  Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo informacyjne obejmuje wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, strategii i programów cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa i zarządzania bazami danych, zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego, ochrony danych osobowych oraz zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości.

  Bezpieczeństwo informacyjne to kierunek interdyscyplinarny, a zaproponowane  moduły kształcenia pozwalają na kształtowanie sylwetki absolwenta świadomego zagrożeń we współczesnym świecie, gotowego do podjęcia pracy zawodowej lub rozwijania dalszej kariery naukowej w szkole doktorskiej. Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne  pozwolą studentom na rozwijanie zainteresowania problematyką bezpieczeństwa, zarządzania informacją oraz informacyjnego wymiaru działalności, jak również zaspokoją ich  dążenia do samodoskonalenia i samorozwoju.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe

  Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe adresowane są do maturzystów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa narodowego. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy oraz umiejętności wykorzystywanych w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz w innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

  Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo narodowe obejmuje wiedzę z zakresu: prawnych podstaw bezpieczeństwa, polityki bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych, instytucji bezpieczeństwa, a także umiejętności w zakresie: sztuk samoobrony oraz użycia broni palnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: niestacjonarne, stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne

  Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne adresowane są do osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego, chcących związać swoją przyszłość zawodową ze służbami mundurowymi odpowiedzialnymi za utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego lub podmiotami administracji publicznej, które realizują zadania w tym obszarze.

  Celem studiów na tym kierunku jest wyposażenie absolwenta w wiedzę dotyczącą istoty bezpieczeństwa wewnętrznego, szczególnych zadań, kompetencji, budowy struktur i zasad współpracy instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także umiejętności w zakresie terenoznawstwa, sztuk samoobrony oraz użycia broni palnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych
  • Obrona terytorialna kraju

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Służby bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych
  • Obrona terytorialna kraju

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Służby bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą rekrutacji jest: ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów lub ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOPOLITYKA I STUDIA STRATEGICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów geopolityka i studia strategiczne

  Studia na kierunku geopolityka i studia strategiczne adresowane są do maturzystów zainteresowanych problematyką zmieniających się trendów w światowej geopolityce, wykonywaniem symulacji i analiz strategicznych, będących odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku pracy.

  Kształcenie na kierunku Geopolityka i studia strategiczne obejmuje wiedzę z zakresu geografii politycznej i geografii regionów, współczesnych modelów bezpieczeństwa, metodyki analiz geopolitycznych i międzynarodowych stosunków społeczno-kulturowych, a także umiejętności w zakresie metodyki analiz geopolitycznych oraz prognozowania i symulacji międzynarodowych.

  Geopolityka i studia strategiczne to kierunek interdyscyplinarny, a zaproponowane moduły kształcenia pozwalają na kształtowanie sylwetki absolwenta świadomego procesów zachodzących we współczesnym świecie, gotowego do podjęcia pracy zawodowej lub rozwijania dalszej kariery naukowej w szkole doktorskiej.  Studia na kierunku geopolityka i studia strategiczne pozwolą studentom na rozwijanie zainteresowania problematyką międzynarodową oraz zaspokoją ich dążenia do samodoskonalenia i samorozwoju.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geopolityka i studia strategiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest: ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku geopolityka i studia strategiczne - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KRYMINOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów kryminologia

  Na kierunku kryminologia absolwent nabywa wiedzę i umiejętności uwzględniające dziedziny nauk społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych, ponadto jest przygotowany do uczestniczenia w pracach naukowych i projektach badawczych.

  Studia zapewniają zdobycie wiedzy i umiejętności, pozwalających zrozumieć zjawiska społeczne związane z szeroko rozumianą przestępczością, ofiarą i sprawcą. Interdyscyplinarna projekcja badawcza strategii kryminologii stanowi w praktyce umiejętność rozwiązywania problemów dotyczących naruszeń ładu i bezpieczeństwa osobowego, społecznego i środowiskowego, jest nowym spojrzeniem na sytuacje ryzykowne – wiktymogenne mające istotne znaczenie dla wolności jednostki, społecznego rozwoju i jedności świata przyrodniczego.

  Ponadto w toku studiów student poznaje nowoczesne metody wykrywania przestępstw, w tym typowania ich sprawców, a także prawidłowego zabezpieczania śladów i dowodów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kryminologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest: ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku kryminologia - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów logistyka

  Studia na kierunku logistyka pierwszego stopnia przygotowują absolwenta do pracy w podmiotach logistycznych i produkcyjnych, w jednostkach projektowych i doradczych w zakresie logistyki oraz w jednostkach publicznych na stanowiskach wymagających kompetencji logistycznych i menadżerskich. Dają także podstawy do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na poziomie drugiego stopnia oraz kontynuowania uczenia się przez całe życie.

  Po zakończeniu kształcenia w semestrze drugim, student dokonuje wyboru jednego spośród dwóch, ujętych w programie studiów modułów fakultatywnych. Moduł fakultatywny obejmuje grupę przedmiotów stwarzających możliwość nabycia zaawansowanej wiedzy, umiejętności i specjalistycznych kompetencji logistycznych.

  W ramach modułu fakultatywnego 1 realizowane są przedmioty uwzględniające problematykę zarządzania centrami logistycznymi, infrastrukturą transportową oraz procesami produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji.

  Moduł fakultatywny 2 obejmuje przedmioty dotyczące szeroko pojmowanej orientacji logistycznej w zarządzaniu różnego typu jednostkami gospodarczymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą rekrutacji jest: ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku logistyka - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów management

  The Second-Cycle Management Studies offered in English is a full-time four-term programme. Having completed term 1, the student is requested to choose between two specialization: Small and Medium Enterprise Management or Management in Logistics. The studies end with a MA degree. The studies prepare the student to undertake own business activity, and to work in commerce, industry, services and various consulting agencies, economic organisations and organisations for employers hiring middle and executive management.

  The specialization Small and Medium Enterprise Management comprises modules that let students acquire advanced knowledge, skills and social competence in the scope of enterprise management.

   The specialization Management in Logistics comprises modules that let students acquire knowledge, and certain skills of organising logistics in enterprises, planning logistic activities and taking decisions in that scope.

  The University reserves the right not to open a department  or specialty when the number of accepted candidates is too low.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  The procedure includes: diploma results - in the case of graduates of the same or related field of study; or an interview covering major subjects appropriate for the undergraduate course of the Department of national security -in the case of candidates with a degree in other fields of study (sample topics are posted below - as ADDITIONAL INFORMATION).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NATIONAL SECURITY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów national security

  Second degree studies in the field of national security are addressed to graduates of the first degree studies of the humanities, social and natural sciences as well as officers' higher schools who want to acquire or deepen their knowledge of the broadly understood issues of national security. 

  The studies are addressed to graduates of the first degree studies in the humanities, social and natural sciences as well as officers’ higher schools.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • State security
  • Competitive intelligence

  STUDIA II STOPNIA

  The procedure includes: diploma results - in the case of graduates of the same or related field of study; or an interview covering major subjects appropriate for the undergraduate course of the Department of national security -in the case of candidates with a degree in other fields of study (sample topics are posted below - as ADDITIONAL INFORMATION).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów pedagogika

  Absolwent studiów I stopnia dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i pracy wychowawczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

  Posiada umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Jest świadomy własnej roli zawodowej, rozumie pogłębioną rzeczywistość edukacyjną. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe w zależności od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
  • Opiekun i wychowawca dziecka
  • Doradztwo personalne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Edukacja wieku dziecięcego
  • Profilaktyka społeczna
  • Doradztwo zawodowe i coaching kariery

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
  • Opiekun i wychowawca dziecka
  • Doradztwo personalne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Edukacja wieku dziecięcego
  • Profilaktyka społeczna
  • Doradztwo zawodowe i coaching kariery

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów pedagogika przedszkolna 

  Studia jednolite magisterskie (5–letnie) na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie (5-letnie) o profilu ogólnoakademickim zdobywa szeroką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz merytoryczne i metodyczne kwalifikacje zawodowe.

  W pogłębionym stopniu zna i rozumie fakty, teorie, metody stosowane w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz złożone zależności występujące pomiędzy nimi. Ma poszerzoną wiedzę z zakresu uwarunkowań działalności nauczycielskiej mającej na celu umożliwienie dzieciom i innym powiązanym edukacyjnie podmiotom prawidłowe funkcjonowanie w społecznie oczekiwanych rolach na miarę ich potrzeb i możliwości.

  Potrafi wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy będące w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem wiedzy z różnych dziedzin, samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie oraz komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców. Jest gotów do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły, podejmowania decyzji, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) (jednolite) czas trwania: 2 lata • 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia jednolite magisterskie II stopnia jednolite magisterskie
  czas trwania: 2 lata 5 lat 2 lata 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister magister magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów pedagogika specjalna

  Studia 5-letnie jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna realizowane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Studia przygotowują absolwenta do samodzielnego podejmowana decyzji oraz krytycznej oceny planowanych działań w zakresie podejmowania aktywności na rzecz włączania społecznego osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych ze względu na ich specjalne potrzeby wynikające z rozwoju psychospołecznego i możliwości. Absolwent jest gotowy do współdziałania i współpracy w zespołach którymi kieruje, i organizacji w których uczestniczy oraz przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań.

  Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające na diagnozowanie różnorodnych obszarów problemowych; projektowanie oddziaływań terapeutycznych, pomocowych, rewalidacyjnych i resocjalizacyjnych oraz ich ewaluowanie i ocenę efektywności. Potrafi innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy będące w obszarach zainteresowań pedagogiki specjalnej w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Socjoterapia
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Socjoterapia
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ranking ocen z dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów prawo

  Studia 5-letnie jednolite magisterskie o profilu praktycznym na kierunku prawo przygotowują absolwenta do podjęcia zatrudnienia w organach władzy publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, w instytucjach i organizacjach publicznych i niepublicznych, na stanowiskach wymagających posiadania wiedzy prawniczej, przygotowują również do podejmowania działalności gospodarczej i obsługi prawnej podmiotów prywatnych oraz pełnienia funkcji w życiu publicznym.

  W trakcie studiów absolwent nabywa wiedzę z zakresu nauk prawnych, umiejętności praktyczne stosowania norm prawnych, identyfikowania i rozwiązywania problemów prawnych z wykorzystaniem narzędzi zgodnych z regułami sztuki prawniczej, w tym dorobku doktryny i orzecznictwa. Studia na kierunku prawo kształcą w zakresie zdolności myślenia abstrakcyjnego i analitycznego, uczą hierarchizowania możliwych rozwiązań i skutków oraz podejmowania decyzji.

  Absolwent kierunku prawo nabędzie niezbędną wiedzę i umiejętności do ubiegania się o przyjęcie na aplikację prawniczą (sądową, prokuratorską, radcowską, adwokacką, notarialną lub komorniczą).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów zarządzanie

  Studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie mają na celu wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz pokrewnych dyscyplin, również wiedzę dotyczącą istoty i prawidłowości funkcjonowania organizacji (podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych, organizacji non-profit). Studia pozwalają także na nabycie i rozwinięcie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania wyzwań z zakresu zarządzania zasobami: ludzkimi, informacyjnymi, finansowymi i rzeczowym.

  Ponadto absolwent powinien potrafić analizować zjawiska gospodarcze, a także kondycję finansową organizacji. Absolwent po ukończeniu studiów pierwszego stopnia powinien odznaczać się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami potrzebnymi do podjęcia pracy na stanowisku obejmującym zakres obowiązków związanych z szeroko pojętym obszarem marketingu, administracji, zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowością czy logistyki.

  Studia przygotowują także absolwenta do pracy w charakterze menedżera, w tym do zajmowania stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz podmiotach administracji publicznej. Dają także podstawy do zdobycia kompetencji niezbędnych do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na poziomie drugiego stopnia oraz kontynuowania uczenia się przez całe życie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą rekrutacji jest: ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku zarządzanie - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Opinie (7)

Tomek Ocena odpowiedz

Jeśli chcesz zostać nowoczesnym menedżerem, któremu niestraszne są różnego rodzaju wyzwania, to idź na studia. Ale na studia w konkretnej uczelni. Wybierz UPH w Siedlcach, czyli miejsce dające wiele możliwości rozwoju.

Kasia Ocena odpowiedz

Prawo to wymagający kierunek. Dlatego warto studiować go tam, gdzie uczą doświadczeni specjaliści i fachowcy. Takim miejscem jest właśnie moja uczelnia, czyli Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach.

Paulina Ocena odpowiedz

Logistyka to popularna i ważna dziedzina, dlatego warto poznać ją jak najlepiej. Najlepszym sposobem są studia w dobrej uczelni, która daje możliwości i narzędzia do tego, aby stać się prawdziwym specjalistą. A taką uczelnią jest Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny. To świetna uczelnia, którą polecam każdemu, kto chce związać swoje życie z logistyką.

Daria Ocena odpowiedz

Dlaczego warto studiować Kryminologię właśnie na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym? Bo można zdobyć tutaj specjalistyczną wiedzę i konkretne umiejętności. Jeśli kogoś interesuje przeciwdziałanie przestępczości, postępowanie ze sprawcami, czy praca z ofiarami przestępstw, to właśnie tutaj nauczymy się tego najlepiej.

Filip Ocena odpowiedz

Każdy powinien przekonać się o tym, że UPH to świetna uczelnia, która może rywalizować z tymi największymi i najbardziej znanymi. Gdybym miał raz jeszcze decydować o wyborze studiów i wyborze uczelni, na pewno wybrałbym Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach.

Klaudia Ocena odpowiedz

Bardzo polecam, świetna atmosfera i mili wykładowcy.

Paulina Ocena odpowiedz

Studia w dobrej atmosferze. Polecam