• ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów administracja

  Studia na kierunku administracja pierwszego stopnia przygotowują absolwenta do podjęcia zatrudnienia w podmiotach administracji rządo­wej i samorządowej oraz w instytucjach niepublicznych. W trakcie procesu kształcenia absolwent nabywa zaawansowaną wiedzę z zakresu administracji, wzbogaconą o niezbędną w pracy zawodowej wiedzę prawniczą, społeczną i ekono­miczną. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na poziomie drugiego stopnia oraz kontynuowania uczenia się przez całe życie.

  Po zakończeniu kształcenia w semestrze czwartym, student dokonuje wyboru jednego spośród dwóch, ujętych w programie studiów modułów fakultatywnych. Moduł fakultatywny obejmuje grupę przedmiotów stwarzających możliwość nabycia zaawansowanej wiedzy, umiejętności i specjalistycznych kompetencji  zawodowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą rekrutacji jest ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku administracja - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów bezpieczeństwo informacyjne

  Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne adresowane są do maturzystów zainteresowanych najnowszymi zdobyczami cyfryzacji, chcących zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa,  ochrony informacji i przeciwdziałania walce informacyjnej. Kierunek adresowany jest do osób, które w przyszłości chciałyby pracować na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom informacyjnym.

  Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo informacyjne obejmuje wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, strategii i programów cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa i zarządzania bazami danych, zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego, ochrony danych osobowych oraz zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości.

  Bezpieczeństwo informacyjne to kierunek interdyscyplinarny, a zaproponowane  moduły kształcenia pozwalają na kształtowanie sylwetki absolwenta świadomego zagrożeń we współczesnym świecie, gotowego do podjęcia pracy zawodowej lub rozwijania dalszej kariery naukowej w szkole doktorskiej. Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne  pozwolą studentom na rozwijanie zainteresowania problematyką bezpieczeństwa, zarządzania informacją oraz informacyjnego wymiaru działalności, jak również zaspokoją ich  dążenia do samodoskonalenia i samorozwoju.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów bezpieczeństwo międzynarodowe

  Współczesny, niepewny świat targany konfliktami, widmem pandemii, dezinformacją potrzebuje specjalistów potrafiących zrozumieć te procesy. Chcesz się dowiedzieć, kto rządzi światem, czy bać się elektrowni jądrowych, jaki jest wzór na wojnę i dlaczego hamburger smakuje tak samo w różnych częściach świata? Bezpieczeństwo międzynarodowe to fascynująca przygoda przez studia nad regionami świata, ich kulturą, gospodarką, nowymi technologiami oraz polityką. Poznasz mechanizmy funkcjonowania konfliktów międzynarodowych, terroryzmu, przestępczości i innych zagrożeń. Praktyczne umiejętności rozwiniesz podczas zajęć warsztatowych.

  A co później? Praca w administracji, dyplomacji, służbach, sektorze prywatnym, organizacjach pozarządowych, mediach... Działy międzynarodowe i kontakty z zagranicą to specyfika prawie wszystkich branż i stanowisk pracy w XXI w. Szukasz możliwości rozwoju, studiów, które pozwolą znaleźć ciekawą profesję, być elastycznym na rynku pracy i "ogarnąć" skomplikowaną rzeczywistość? To z pewnością kierunek dla Ciebie!

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe

  Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe adresowane są do maturzystów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa narodowego. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy oraz umiejętności wykorzystywanych w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz w innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

  Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo narodowe obejmuje wiedzę z zakresu: prawnych podstaw bezpieczeństwa, polityki bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych, instytucji bezpieczeństwa, a także umiejętności w zakresie: sztuk samoobrony oraz użycia broni palnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: niestacjonarne, stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne

  Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne adresowane są do osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego, chcących związać swoją przyszłość zawodową ze służbami mundurowymi odpowiedzialnymi za utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego lub podmiotami administracji publicznej, które realizują zadania w tym obszarze.

  Celem studiów na tym kierunku jest wyposażenie absolwenta w wiedzę dotyczącą istoty bezpieczeństwa wewnętrznego, szczególnych zadań, kompetencji, budowy struktur i zasad współpracy instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także umiejętności w zakresie terenoznawstwa, sztuk samoobrony oraz użycia broni palnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą rekrutacji jest: ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów lub ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATION SECURITY

  Rekrutacja

  stopień: (I)
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów information security

  Studies in the field of information security are addressed to high school graduates interested in the latest developments in digitization, who want to gain knowledge and skills in the field of cybersecurity, information protection and counteracting information warfare. The course is addressed to people who would like to work in specialist and expert positions in the area of cybersecurity and counteracting information threats.

  Education in the field of information security covers knowledge in the area of security of ICT systems and networks, cybersecurity strategies and programs, security and database management, information security threats, personal data protection as well as preventing and combating cybercrime.

  Information security is an interdisciplinary field of study, and the proposed educational modules allow for shaping the profile of a graduate aware of threats in the contemporary world, ready to start a professional career or to develop a further scientific career in a doctoral school. Studies in the field of information security will allow students to develop an interest in the issues of security, information management and the information dimension of activities, as well as satisfy their aspirations for self-improvement and self-development.

  The graduate is prepared to work in organizational units of local and state administration as well as in public and private business entities in positions related to information management and ensuring its proper and secure operation.

  AVAILABLE MODULES:

  Facultative module 1 - information security in public administration,

  Facultative module 2 - information security in business sector.

  The University reserves the right not to open a department  or specialty when the number of accepted candidates is too low.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Candidate’s final result is a sum of points obtained during secondary school final examinations in two subjects chosen from the following list: physics, geography, history, IT, English, maths, social studies. On registering in the IRK system (the Internet Recruitment for Candidates System ) the candidate indicates subjects which should be considered for calculating points.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KRYMINOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów kryminologia

  Na kierunku kryminologia absolwent nabywa wiedzę i umiejętności uwzględniające dziedziny nauk społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych, ponadto jest przygotowany do uczestniczenia w pracach naukowych i projektach badawczych.

  Studia zapewniają zdobycie wiedzy i umiejętności, pozwalających zrozumieć zjawiska społeczne związane z szeroko rozumianą przestępczością, ofiarą i sprawcą. Interdyscyplinarna projekcja badawcza strategii kryminologii stanowi w praktyce umiejętność rozwiązywania problemów dotyczących naruszeń ładu i bezpieczeństwa osobowego, społecznego i środowiskowego, jest nowym spojrzeniem na sytuacje ryzykowne – wiktymogenne mające istotne znaczenie dla wolności jednostki, społecznego rozwoju i jedności świata przyrodniczego.

  Ponadto w toku studiów student poznaje nowoczesne metody wykrywania przestępstw, w tym typowania ich sprawców, a także prawidłowego zabezpieczania śladów i dowodów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kryminologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest: ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku kryminologia - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTICS

  Rekrutacja

  stopień: (I)
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów logistics

  Logistics studies of the first degree prepare the graduates to work in logistics and production entities, in design and consulting units in the field of logistics and in public institutions in positions requiring logistic and managerial competence. They also have a basis for starting and running their own business. Graduates are prepared to undertake second-level studies and continue their lifelong learning.

   Upon completion of studies in semester two, students choose one of two optional modules included in the curriculum.

   Within the framework of optional module 1, subjects including issues of management of logistics centres, transport infrastructure and production, supply and distribution processes are realized.

   Optional module 2 includes subjects concerning broadly understood logistic orientation in management of various types of economic units.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Candidate’s final result is a sum of points obtained during secondary school final examinations in two subjects chosen from the following list(from the ones as follows): geography, history, IT, English, maths, social studies. On registering in the IRK system (the Internet Recruitment for Candidates System ) the candidate indicates subjects which should be considered for calculating points.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów logistyka

  Studia na kierunku logistyka pierwszego stopnia przygotowują absolwenta do pracy w podmiotach logistycznych i produkcyjnych, w jednostkach projektowych i doradczych w zakresie logistyki oraz w jednostkach publicznych na stanowiskach wymagających kompetencji logistycznych i menadżerskich. Dają także podstawy do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na poziomie drugiego stopnia oraz kontynuowania uczenia się przez całe życie.

  Po zakończeniu kształcenia w semestrze drugim, student dokonuje wyboru jednego spośród dwóch, ujętych w programie studiów modułów fakultatywnych. Moduł fakultatywny obejmuje grupę przedmiotów stwarzających możliwość nabycia zaawansowanej wiedzy, umiejętności i specjalistycznych kompetencji logistycznych.

  W ramach modułu fakultatywnego 1 realizowane są przedmioty uwzględniające problematykę zarządzania centrami logistycznymi, infrastrukturą transportową oraz procesami produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji.

  Moduł fakultatywny 2 obejmuje przedmioty dotyczące szeroko pojmowanej orientacji logistycznej w zarządzaniu różnego typu jednostkami gospodarczymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą rekrutacji jest: ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku logistyka - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów management

  The Second-Cycle Management Studies offered in English is a full-time four-term programme. Having completed term 1, the student is requested to choose between two specialization: Small and Medium Enterprise Management or Management in Logistics. The studies end with a MA degree. The studies prepare the student to undertake own business activity, and to work in commerce, industry, services and various consulting agencies, economic organisations and organisations for employers hiring middle and executive management.

  The specialization Small and Medium Enterprise Management comprises modules that let students acquire advanced knowledge, skills and social competence in the scope of enterprise management.

   The specialization Management in Logistics comprises modules that let students acquire knowledge, and certain skills of organising logistics in enterprises, planning logistic activities and taking decisions in that scope.

  The University reserves the right not to open a department  or specialty when the number of accepted candidates is too low.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Candidates applying for admission to a second-cycle study programme must be holders of a diploma of higher education. The selection of candidates is conducted based on: - a diploma grade in the case of graduates of the same or related field of study; or - an interview covering major subjects appropriate for the udergraduate degree programme in Management in the case of candidates with a degree in other fields of study.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NATIONAL SECURITY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów national security

  Second degree studies in the field of national security are addressed to graduates of the first degree studies of the humanities, social and natural sciences as well as officers' higher schools who want to acquire or deepen their knowledge of the broadly understood issues of national security. 

  The studies are addressed to graduates of the first degree studies in the humanities, social and natural sciences as well as officers’ higher schools.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • State security
  • Competitive intelligence

  STUDIA II STOPNIA

  The selection of candidates is conducted based on: - a diploma grade in the case of graduates of the same or related field of study; or - an interview covering major subjects appropriate for the udergraduate degree programme in National Security in the case of candidates with a degree in other fields of study.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów pedagogika

  Absolwent studiów I stopnia dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i pracy wychowawczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

  Posiada umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Jest świadomy własnej roli zawodowej, rozumie pogłębioną rzeczywistość edukacyjną. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe w zależności od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
  • Opiekun i wychowawca dziecka
  • Doradztwo personalne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Edukacja wieku dziecięcego
  • Profilaktyka społeczna
  • Doradztwo zawodowe i coaching kariery

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
  • Opiekun i wychowawca dziecka
  • Doradztwo personalne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Edukacja wieku dziecięcego
  • Profilaktyka społeczna
  • Doradztwo zawodowe i coaching kariery

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów pedagogika przedszkolna 

  Studia jednolite magisterskie (5–letnie) na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie (5-letnie) o profilu ogólnoakademickim zdobywa szeroką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz merytoryczne i metodyczne kwalifikacje zawodowe.

  W pogłębionym stopniu zna i rozumie fakty, teorie, metody stosowane w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz złożone zależności występujące pomiędzy nimi. Ma poszerzoną wiedzę z zakresu uwarunkowań działalności nauczycielskiej mającej na celu umożliwienie dzieciom i innym powiązanym edukacyjnie podmiotom prawidłowe funkcjonowanie w społecznie oczekiwanych rolach na miarę ich potrzeb i możliwości.

  Potrafi wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy będące w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem wiedzy z różnych dziedzin, samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie oraz komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców. Jest gotów do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły, podejmowania decyzji, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów pedagogika specjalna

  Studia 5-letnie jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna realizowane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Studia przygotowują absolwenta do samodzielnego podejmowana decyzji oraz krytycznej oceny planowanych działań w zakresie podejmowania aktywności na rzecz włączania społecznego osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych ze względu na ich specjalne potrzeby wynikające z rozwoju psychospołecznego i możliwości. Absolwent jest gotowy do współdziałania i współpracy w zespołach którymi kieruje, i organizacji w których uczestniczy oraz przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań.

  Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające na diagnozowanie różnorodnych obszarów problemowych; projektowanie oddziaływań terapeutycznych, pomocowych, rewalidacyjnych i resocjalizacyjnych oraz ich ewaluowanie i ocenę efektywności. Potrafi innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy będące w obszarach zainteresowań pedagogiki specjalnej w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów prawo

  Studia 5-letnie jednolite magisterskie o profilu praktycznym na kierunku prawo przygotowują absolwenta do podjęcia zatrudnienia w organach władzy publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, w instytucjach i organizacjach publicznych i niepublicznych, na stanowiskach wymagających posiadania wiedzy prawniczej, przygotowują również do podejmowania działalności gospodarczej i obsługi prawnej podmiotów prywatnych oraz pełnienia funkcji w życiu publicznym.

  W trakcie studiów absolwent nabywa wiedzę z zakresu nauk prawnych, umiejętności praktyczne stosowania norm prawnych, identyfikowania i rozwiązywania problemów prawnych z wykorzystaniem narzędzi zgodnych z regułami sztuki prawniczej, w tym dorobku doktryny i orzecznictwa. Studia na kierunku prawo kształcą w zakresie zdolności myślenia abstrakcyjnego i analitycznego, uczą hierarchizowania możliwych rozwiązań i skutków oraz podejmowania decyzji.

  Absolwent kierunku prawo nabędzie niezbędną wiedzę i umiejętności do ubiegania się o przyjęcie na aplikację prawniczą (sądową, prokuratorską, radcowską, adwokacką, notarialną lub komorniczą).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów zarządzanie

  Studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie mają na celu wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz pokrewnych dyscyplin, również wiedzę dotyczącą istoty i prawidłowości funkcjonowania organizacji (podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych, organizacji non-profit). Studia pozwalają także na nabycie i rozwinięcie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania wyzwań z zakresu zarządzania zasobami: ludzkimi, informacyjnymi, finansowymi i rzeczowym.

  Ponadto absolwent powinien potrafić analizować zjawiska gospodarcze, a także kondycję finansową organizacji. Absolwent po ukończeniu studiów pierwszego stopnia powinien odznaczać się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami potrzebnymi do podjęcia pracy na stanowisku obejmującym zakres obowiązków związanych z szeroko pojętym obszarem marketingu, administracji, zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowością czy logistyki.

  Studia przygotowują także absolwenta do pracy w charakterze menedżera, w tym do zajmowania stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz podmiotach administracji publicznej. Dają także podstawy do zdobycia kompetencji niezbędnych do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na poziomie drugiego stopnia oraz kontynuowania uczenia się przez całe życie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą rekrutacji jest: - ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów, albo - ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku zarządzanie - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (7)

Tomek Ocena odpowiedz

Jeśli chcesz zostać nowoczesnym menedżerem, któremu niestraszne są różnego rodzaju wyzwania, to idź na studia. Ale na studia w konkretnej uczelni. Wybierz UPH w Siedlcach, czyli miejsce dające wiele możliwości rozwoju.

Kasia Ocena odpowiedz

Prawo to wymagający kierunek. Dlatego warto studiować go tam, gdzie uczą doświadczeni specjaliści i fachowcy. Takim miejscem jest właśnie moja uczelnia, czyli Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach.

Paulina Ocena odpowiedz

Logistyka to popularna i ważna dziedzina, dlatego warto poznać ją jak najlepiej. Najlepszym sposobem są studia w dobrej uczelni, która daje możliwości i narzędzia do tego, aby stać się prawdziwym specjalistą. A taką uczelnią jest Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny. To świetna uczelnia, którą polecam każdemu, kto chce związać swoje życie z logistyką.

Daria Ocena odpowiedz

Dlaczego warto studiować Kryminologię właśnie na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym? Bo można zdobyć tutaj specjalistyczną wiedzę i konkretne umiejętności. Jeśli kogoś interesuje przeciwdziałanie przestępczości, postępowanie ze sprawcami, czy praca z ofiarami przestępstw, to właśnie tutaj nauczymy się tego najlepiej.

Filip Ocena odpowiedz

Każdy powinien przekonać się o tym, że UPH to świetna uczelnia, która może rywalizować z tymi największymi i najbardziej znanymi. Gdybym miał raz jeszcze decydować o wyborze studiów i wyborze uczelni, na pewno wybrałbym Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach.

Klaudia Ocena odpowiedz

Bardzo polecam, świetna atmosfera i mili wykładowcy.

Paulina Ocena odpowiedz

Studia w dobrej atmosferze. Polecam