Uniwersytet w Siedlcach

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Uniwersytet w Siedlcach ×

ul. Konarskiego 2,

 08-110 Sieldce

Tel. 25 643-19-21

https://www.uws.edu.pl/

Kierunki studiów - Uniwersytet w Siedlcach: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet w Siedlcach: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uniwersytet w Siedlcach: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Warunkiem kandydowania do przyjęcia na studia nie jest wiek, a możliwość przedstawienia dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji m.in. świadectwa maturalnego bądź dyplomu ukończenia studiów. 

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie kandydat zobowiązany jest złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji:
•kserokopię świadectwa dojrzałości, dyplomu IB, dyplomu EB lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu);
•podanie o przyjęcie na studia zawierające zdjęcie kandydata wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata;
•podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii;
•oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów;
•potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

Dodatkowo:
•zaświadczenie lekarza medycyny pracy - w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki: agroleśnictwo, analityka z diagnostyką molekularną, biologia, biologia sądowa, chemia, dietetyka, gospodarka odpadami i recykling, informatyka, instrumentalna analiza chemiczna, inżynieria procesów technologicznych, kosmetologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika - skierowanie zostanie wysłane kandydatowi na adres domowy wraz z informacją o wpisie na listę studentów w terminie ogłoszenia wyników rekrutacji. 
•zaświadczenie o odbyciu szczepienia przeciwko WZW typu B - w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunek kosmetologia.;
W przypadku kandydatów posiadający świadectwo maturalne uzyskane za granicą (inne niż dyplom matury międzynarodowej IB lub dyplom matury europejskiej EB):
•poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.
•w przypadku świadectwa maturalnego wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła w/w umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty, cudzoziemiec składa zaświadczenie o nostryfikacji albo decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty, potwierdzającą uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia.
•potwierdzenie znajomości języka w którym prowadzone będą studia – wykaz uznawanych dokumentów lub możliwość potwierdzenia znajomości przez uczelnię określają odrębne zarządzenie rektora;
•zaświadczenia potwierdzające, iż złożone świadectwo maturalne ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument; zaświadczenie to może być wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo;
•dokumentu przedstawiającego skalę ocen, jeśli nie jest ona wskazana na świadectwie maturalnym ukończenia studiów wyższych, potwierdzonego przez: szkołę średnią, którą ukończył kandydat – w przypadku osób ubiegających się o przyjęcia na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie; uczelnię, którą ukończył kandydat – w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
•wszystkie dokumenty wydane za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzone lub poświadczone przez właściwego konsula RP,

W przypadku osoby nieletniej kandydat powinien załączyć również zgodę rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty od kandydatów na studia z polską maturą/polskim dyplomem przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69 i 0.70. Centralny Punkt Obsługi Kandydata jest czynny od 5 lipca br.

Kandydaci z maturą zagraniczną lub dyplomem zagranicznym wymagane dokumenty do przyjęcia na studia składają w Dziale Organizacji Studiów, ul. Konarskiego 2, pok. 4.

Dokumenty wysyłane pocztą lub kurierem należy wysłać na adres: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, KOMISJA REKRUTACYJNA, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce
WAŻNE! dokumenty przesyłane pocztą muszą zawierać oryginały lub odpisy świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Komplet wymaganych i podpisanych przez kandydata dokumentów, może złożyć w jego imieniu osoba trzecia. 

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Nie ma wymogu dokumentów z poświadczeniem notarialnym.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Komplet wymaganych i podpisanych przez kandydata dokumentów może być składany przez osoby trzecie. Nie ma wymogu posiadania dodatkowego upoważnienia.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają komplet wymaganych dokumentów w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej, w sprawie dalszego postępowania mogą kontaktować się z Komisją Rekrutacyjną.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Przy rejestracji w systemie IRK wymagane jest podanie przedmiotów zdawanych na maturze oraz ich poziom. Po uzyskaniu wyników egzaminu maturalnego należy samodzielnie uzupełnić informacje o zdobytych punktach. System sam wybierze najkorzystniejszy wariant spośród przedmiotów kandydata, zgodnie z zasadami rekrutacji na kierunek.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Wyniki z ustnej matury kandydatów zdających maturę w nowej formie nie są brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Punkty kandydatów ze starą maturą (zdawaną przed 2005 rokiem) przeliczane są przez system, z uwzględnieniem wyników zarówno z części pisemnej jak ustnej.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Finaliści olimpiad stopnia centralnego są przyjmowani z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, lecz kategoria olimpiady musi wynikać z zasad rekrutacyjnych danego kierunku. Szczegóły dostępne są na stronie https://irk.uph.edu.pl/pl/ po wybraniu konkretnego kierunku. Taki kandydat również musi założyć konto w IRK, wypełnić wymagane informacje i zgłosić chęć studiowania.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Nie ma odgórnie ustalonych progów punktowych. O przyjęciu na studia decyduje ilość miejsc i ilość zdobytych punktów w odniesieniu do innych kandydatów.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia w procesie rekrutacyjnym.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego należy złożyć komplet wymaganych dokumentów. W przypadku kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego warunkiem przystąpienia jest złożenie kompletu dokumentów bezpośrednio po dokonaniu rejestracji w systemie IRK.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Poprawna rejestracja elektroniczna oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej są warunkiem rozpoczęcia procedury ubiegającej się o przyjęcie na studia. Kandydat zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Po zapisie na wybrany przez kandydata kierunku studiów system IRK wylicza wysokość opłaty rekrutacyjnej, której należy dokonać na podany przez system indywidualny numer konta bankowego.

Co wpisać w tytule przelewu?+

Opłata rekrutacyjna wnoszona jest poprzez system IRK na indywidualne konto bankowe kandydata. Nie ma konieczności podawania dodatkowych danych w tytule przelewu.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Wszystkie terminy związane z procesem rekrutacji, w tym z terminem uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, określone są w harmonogramie rekrutacyjnym.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Opłata rekrutacyjna musi być dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zaksięgowania jej na koncie UPH, najpóźniej ostatniego dnia rejestracji na dany kierunek studiów. Po wpłynięciu opłaty rekrutacyjnej na koncie rejestracyjnym kandydata pojawi się potwierdzenie. Jeżeli informacja o przyjęciu opłaty nie pojawi się w ciągu czterech dni roboczych od dokonania przelewu, kandydat powinien skontaktować się z Działem Organizacji Studiów. Jeżeli opłata nie została dokonana w terminie, rejestracja jest nieważna, a kandydatowi przysługuje zwrot środków. 

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew może być dokonany z dowolnego konta.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

W zależności od kierunku wybranego przez kandydata, przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym będą się różnić. Aktualne informacje o procesie rekrutacyjnym, kierunkach i warunkach postępowania kwalifikacyjnego można znaleźć na stronie: https://irk.uph.edu.pl/pl/, po wybraniu właściwej rekrutacji i konkretnego kierunku studiów.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Nie, o przyjęciu na studia decyduje suma punktów z dwóch przedmiotów spośród wskazanych w podstawie rekrutacji. Nie ma obowiązku posiadania wyników z każdego z wymienionych przedmiotów.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Nie ma limitu kierunków na które kandydat może ubiegać się o przyjęcie. Należy jednak pamiętać, że każdy kierunek ma określone zasady rekrutacji, a podstawą do rozpatrzenia jest m.in. uiszczenie opłaty za każdy z wybranych kierunków.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

W sprawie informacji o procedurze przeniesienia prosimy o kontakt z Działem Organizacji Studiów na adres: dydaktyk@uph.edu.pl lub właściwym dziekanatem prowadzącym kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Preferowany format zdjęcia to JPEG lub PNG. Zdjęcie powinno spełniać wymogi fotografii do dowodów osobistych. Należy dołączyć je do systemu rejestracyjnego przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia. Podanie należy dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Wasze pytania:

Chcialam spytać o studia podyplomowe o pedagogikę+
Pytanie od: Aneta Stańska

Aktualna oferta studiów podyplomowych znajduje się pod adresem: https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_SPD_2023-2024/
W sprawie studiów podyplomowych pedagogicznych najlepiej kontaktować się z Instytutem Pedagogiki na adres mailowy: pedagogika@uph.edu.pl lub pod numerami: 25 6431833; 25 6431831
 • Zasady rekrutacji

 • Uniwersytet w Siedlcach - kierunki studiów

 • Studia podyplomowe UWS

 • uczelnia

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

Uniwersytet w Siedlcach - kierunki studiów

Grupa kierunku

Archiwum

Opinie (12)

? Ocena odpowiedz

te opinie to uniwerek wystawił sobie sam?

Roman Ocena odpowiedz

Polecam tę uczelnię. Każdy student znajdzie tutaj wszystko, czego potrzebuje, żeby ciekawie i efektywnie spędzić czas studiów. Świetnie wyposażone sale dydaktyczne, ogromne możliwości rozwoju i świetna kadra.

Milena Ocena odpowiedz

UPH to uczelnia, którą mogę polecić każdemu. Bogata oferta kierunków, ciekawe zajęcia, wspaniali wykładowcy i świetna atmosfera. UPH posiada wszystko, aby rozwijać zainteresowania i przygotowywać się do pracy w wymarzonym zawodzie.

Filip Ocena odpowiedz

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny to uczelnia gwarantująca zdobycie wysokiej jakości wykształcenia i specjalistycznych umiejętności. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, zatem każdy z nas ma pewność, że uczy się od najlepszych.

Madzia Ocena odpowiedz

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny jest nowoczesną uczelnią, która kładzie nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych i kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków zawodowych. To miejsce dla osób kreatywnych, pomysłowych i ciekawych świata i ludzi.

Małgosia Ocena odpowiedz

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny daje studentom okazję do zdobycia wiedzy praktycznej, na dodatek bardzo szerokiej. Program studiów wypełniony jest po brzegi, ale nie ma w nim przedmiotów niepotrzebnych, zbędnych. Studia tutaj dają mocne i konkretne przygotowanie do pracy.

Damian Ocena odpowiedz

Bardzo długo przeglądałem i porównywałem oferty edukacyjne różnych uczelni. Dopiero studia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym zwróciły moją uwagę i od razu wiedziałem, że właśnie tutaj chcę studiować. Nie pomyliłem się. To świetna, nowoczesna uczelnia, ze wspaniałą atmosferą. Polecam ją wszystkim.

Marcin Ocena odpowiedz

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny pokazuje, że nie trzeba wyjeżdżać do innego, większego miasta, aby zdobyć dobre wykształcenie. Wybrałem tę uczelnię i nie żałuję.

Rafał Ocena odpowiedz

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny to uczelnia, która kształci praktycznie i konkretnie.

Robert Ocena odpowiedz

UPH to nowoczesna, wyjątkowa uczelnia, która daje możliwość zdobycia bardzo ważnego wykształcenia. Warto studiować właśnie tutaj, zwłaszcza że UPH proponuje kierunki, które dość rzadko występują.

Aneta Ocena odpowiedz

UPH to miejsce dla ludzi, którzy mają pomysł na siebie i dobrze wiedzą co chcą robić w życiu. Przychodzą tutaj, aby realizować swoje plany i marzenia. Innym także polecam tę uczelnię.

esa Ocena odpowiedz

nara