ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17,  

01-938 Warszawa

Tel. +48 (22) 569 96 50

sekretariat_dziekana_wpia@uksw.edu.pl

https://wpia.uksw.edu.pl/

 

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17,  

01-938 Warszawa

Tel. +48 (22) 569 96 50

sekretariat_dziekana_wpia@uksw.edu.pl

https://wpia.uksw.edu.pl/

 

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy, po nabyciu odpowiedniej wiedzy praktycznej, urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • CZŁOWIEK W CYBERPRZESTRZENI Stopień: I REKRUTACJA

  tudia na kierunku ?Człowiek w cyberprzestrzeni? są stacjonarnymi studiami I stopnia, których absolwent uzyskuje stopień licencjata. Przygotowują one zarówno do podjęcia studiów II stopnia jak i do pracy na stanowiskach specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej oraz w organizacjach i podmiotach prywatnych z branży high-tech.

  Absolwent kierunku ?Człowiek w cyberprzestrzeni? ma podstawową wiedzę, umiejętności oraz unikatowe kompetencje interdyscyplinarne w dwóch obszarach ? tj. naukach społecznych i naukach ścisłych, w szczególności w zakresie prawa, informatyki, socjologii oraz biznesu.  Orientuje się  w szeroko rozumianej regulacji prawnej dotyczącej nowych technologii; rozumie procesy kształtowania się społeczeństwa informacyjnego oraz posiada umiejętności praktyczne posługiwania się narzędziami informatycznymi. W trakcie studiów zdobył kompetencje w zakresie projektowania i zarządzania procesami technologicznymi. Posiada certyfikat IBM SPSS Expert.

  Absolwent kierunku ?Człowiek w cyberprzestrzeni? może aktywnie współpracować w interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się projektami z obszaru nowych technologii, zarówno w biznesie jak i administracji publicznej. Posiada kompetencje informatyczne w zakresie analizy i projektowania systemów informacyjnych, rozumie mechanizmy społeczne oraz socjologiczne związane ze specjalistyczną wiedzę i kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego, przetwarzaniem danych statystycznych z hurtowni danych, data mining, Big Data, technikami badawczymi, wykluczeniem cyfrowym, social media, SNA ? Social network analysis, wirtualnymi relacjami interpersonalnymi, metodologią badań społecznych oraz marketing komercyjnym i politycznym w Internecie. W trakcie studiów zdobył specjalistyczną wiedzę związaną z kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego, cyberbezpieczeństwem, prawem autorskim w społeczeństwie informacyjnym, prawnymi aspektami marketingu sieciowego i reklamy w środkach komunikacji elektronicznej.  Opanował także podstawy:  prawa administracyjnego, cywilnego, karnego oraz handlowego. W ramach studiów studenci obok realizacji programu podstawowego z zakresu prawa, informatyki, socjologii oraz biznesu wybierali  jedną z dwóch ścieżek edukacyjnych prawno-biznesową lub informatyczno-techniczną ukierunkowane na zdobycie doświadczenia praktycznego i umiejętności uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się projektami z zakresu nowych technologii.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Jednolite studia magisterskie prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji, kończące się uzyskaniem stopnia magistra. Absolwent stacjonarnych i niestacjonarnych studiów prawa może ubiegać się o przyjęcie na wszystkie aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, notarialną, czy też legislacyjną. Jest również przygotowany do podjęcia pracy w organach władzy publicznej, jak również w instytucjach i organizacjach niepublicznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej. Zainteresowanych studiami na kierunku prawo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem studiów.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Od roku akademickiego 2015/2016 Wydział Prawa i Administracji UKSW wprowadza nowe specjalności dla kierunku Stosunki międzynarodowe. W ramach specjalności program studiów został uzupełniony o przedmioty sprofilowane tematycznie.

  Trzy specjalności wprowadzone na studiach I stopnia ukierunkowane są na zdobycie wiedzy, kompetencji i umiejętności praktycznych niezbędnych do poszukiwania i wykonywania pracy w następujących sektorach: 

  • I. Państwo i jego służba zagraniczna w stosunkach międzynarodowych
  • II. Korporacje transnarodowe
  • III. Instytucje międzynarodowe

  W przypadku studiów I stopnia wybór specjalności jest dokonywany po I semestrze I roku. 

  Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)