ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17,  

01-938 Warszawa

Tel. +48 (22) 569 96 50

sekretariat_dziekana_wpia@uksw.edu.pl

https://wpia.uksw.edu.pl/

 

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17,  

01-938 Warszawa

Tel. +48 (22) 569 96 50

sekretariat_dziekana_wpia@uksw.edu.pl

https://wpia.uksw.edu.pl/

 

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia

  Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy, po nabyciu odpowiedniej wiedzy praktycznej, urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie.

  Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Studia II stopnia

  Absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (EU). Absolwent jest przygotowany, po nabyciu niezbędnej wiedzy praktycznej, do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej w: strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami.

  Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Absolwent posiada nawyki systematycznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia. Ze względu na istniejące specjalności na administracji II stopnia należy podkreślić ich specyfikę, która wynika zarówno z potrzeb współczesnego rynku pracy, jak i lokalizacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w stolicy.

  Specjalizacja Administracja publiczna przygotowuje przyszłych pracowników organów administracji samorządowej i rządowej, natomiast celem kształcenia w zakresie Administracji stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej jest umożliwienie zdobycia zatrudnienia jej absolwentom w administracji rządowej i samorządowej obsługujących obrót międzynarodowy (co ma szczególne znaczenie w stolicy państwa), a ponadto instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz w Unii Europejskiej, co stanowi także atut absolwentów Wydziału Prawa i Administracji.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja publiczna
  • E-administracja

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja publiczna
  • E-administracja

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO W GOSPODARCE CYFROWEJ Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek "Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej" to studia II stopnia będące kontynuacją kierunku licencjackich studiów "Człowiek w cyberprzestrzeni". Ma on charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest wyposażenie absolwentów w kwalifikacje z zakresu prawa, informatyki i nauk socjologicznych potrzebne do funkcjonowania w wieloaspektowej gospodarce cyfrowej. Absolwent studiów jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i rozwojowych nad zjawiskiem gospodarki cyfrowej, a także do pracy na stanowiskach w administracji publicznej oraz podmiotach prywatnych, których działalność jest oparta o technologię.

  Program studiów jest realizowany podczas zajęć o charakterze wykładowym, ćwiczeń, a także warsztatów, wykładów monograficznych i konwersatoriów. Studenci mają do wyboru przedmioty z zakresu nauk prawnych, informatyki i nauk socjologicznych. W ten sposób mogą kształtować kompetencje w zakresie gospodarki cyfrowej i zapewnianiu jej bezpieczeństwa z różnych perspektyw. Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej i jej obroną. Kierunek studiów jest zbudowany w taki sposób, że program zawiera moduły tematyczne dotyczące różnych aspektów gospodarki cyfrowej. Student w ramach modułu będzie mógł wybrać przedmioty z listy, by optymalnie rozwijać swoje zainteresowania.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • CZŁOWIEK W CYBERPRZESTRZENI Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent kierunku „Człowiek w cyberprzestrzeni” może aktywnie współpracować w interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się projektami z obszaru nowych technologii, zarówno w biznesie jak i administracji publicznej. Posiada kompetencje informatyczne w zakresie analizy i projektowania systemów informacyjnych, rozumie mechanizmy społeczne oraz socjologiczne związane ze specjalistyczną wiedzę i kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego, przetwarzaniem danych statystycznych z hurtowni danych, data mining, Big Data, technikami badawczymi, wykluczeniem cyfrowym, social media, SNA – Social network analysis, wirtualnymi relacjami interpersonalnymi, metodologią badań społecznych oraz marketing komercyjnym i politycznym w Internecie.

  W trakcie studiów zdobył specjalistyczną wiedzę związaną z kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego, cyberbezpieczeństwem, prawem autorskim w społeczeństwie informacyjnym, prawnymi aspektami marketingu sieciowego i reklamy w środkach komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów zdobył kompetencje w zakresie projektowania i zarządzania procesami technologicznymi. Posiada certyfikat IBM SPSS Expert.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Jednolite studia magisterskie prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji, kończące się uzyskaniem stopnia magistra.

  Absolwent stacjonarnych i niestacjonarnych studiów prawa może ubiegać się o przyjęcie na wszystkie aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, notarialną, czy też legislacyjną. Jest również przygotowany do podjęcia pracy w organach władzy publicznej, jak również w instytucjach i organizacjach niepublicznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej.

  Zainteresowanych studiami na kierunku prawo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem studiów

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Od roku akademickiego 2015/2016 Wydział Prawa i Administracji UKSW wprowadza nowe specjalności dla kierunku Stosunki międzynarodowe. W ramach specjalności program studiów został uzupełniony o przedmioty sprofilowane tematycznie.

  Trzy specjalności wprowadzone na studiach I stopnia ukierunkowane są na zdobycie wiedzy, kompetencji i umiejętności praktycznych niezbędnych do poszukiwania i wykonywania pracy w następujących sektorach: 

  • I. Korporacje transnarodowe
   II. Organizacje międzynarodowe i służba zagraniczna

  W przypadku studiów I stopnia wybór specjalności jest dokonywany po I semestrze I roku. 

  Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Korporacje transnarodowe
  • Organizacje międzynarodowe i służba zagraniczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Korporacje transnarodowe
  • Organizacje międzynarodowe i służba zagraniczna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)