Administracja studia - kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Studia na kierunku administracja co roku przyciągają bardzo dużo osób zainteresowanych. Co sprawia, że jest to jeden z najczęściej wybieranych kierunków przez studentów? Największą zachętę może stanowić interdyscyplinarny charakter tych studiów. Oznacza to, że obejmują one wiele dziedzin naukowych, co w przyszłości przekłada się na różnorodne możliwości zatrudnienia. Administracja bowiem to – w najbardziej podstawowym rozumieniu – działalność zajmująca się wykorzystaniem całego aparatu urzędniczego. 

Obejmuje ona cały zakres spraw o charakterze publicznym – swoje podstawy czerpie z prawa, ekonomii oraz zarządzania. Brzmi ciekawie? Osoby, które myślą o podjęciu studiów na tym kierunku powinny charakteryzować się wszechstronnością zainteresowań. Jeżeli nie są ci straszne zawiłości uwarunkowań prawnych najróżniejszych instytucji i chcesz do tego swobodnie poruszać się w przestrzeni prawa administracyjnego, metodach zarządzania oraz organizacji, to studia na kierunku administracja pomogą ci przekuć zainteresowania w przyszłościowy zawód.

 

Program studiów

Program studiów na tym kierunku przemyślany jest w taki sposób, aby dawać absolwentom najbardziej wszechstronne i zróżnicowane wykształcenie. Czego zatem nauczysz się w ramach studiów na kierunku administracja? Studia te kształcą w zakresie administracji rządowej oraz samorządowej, studenci zapoznają się z ich wszystkimi zawiłościami. Oprócz takich absolutnych podstaw z zakresu administrowania, studenci będą musieli zetknąć się z zagadnieniami obejmującymi elementy ekonomii, statystyki, czy finanse publiczne.

Interdyscyplinarny charakter kształcenia na tym kierunku pokazuje, że studenci nie tylko będą rozwijać swoje analityczne umiejętności. Podstawowym narzędziem pracy przyszłych administratorów będzie także doskonała znajomość prawa, także na właściwie każdym etapie nauki studenci zetkną się z przedmiotami obejmującymi podstawy prawoznawstwa, prawo cywilne, administracyjne oraz finansowe. 

Dzięki wiedzy zdobytej z zakresu prawa oraz finansów powinieneś, jako absolwent, być w stanie pokierować działaniami organizacji gospodarczych oraz samorządowych, nie tylko na arenie lokalnej, ale także międzynarodowej. To właśnie do ciebie będą mogły należeć decyzje dotyczące prawidłowego funkcjonowania gminy czy powiatu. Jednym zdaniem, kończąc te studia, staniesz się ekspertem w zakresie administracji!

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku administracja? Współcześnie właściwie każde przedsiębiorstwo, które chce zachować standardy na wysokim poziomie biznesowym, musi korzystać z usług wyspecjalizowanych doradców. Taką grupę doradczą mogą stanowić właśnie administratorzy o wysoko specjalistycznej, ale i wszechstronnej wiedzy.

Po ukończeniu studiów będziesz mógł zatem pracować w jednostkach organizacyjnych, które są podporządkowane samorządom lokalnym, organizacjach pozarządowych, współpracujących z administracją publiczną, instytucjach społecznych, kulturalnych i oświatowych, przedsiębiorstwach, dla których administracja publiczna jest głównym partnerem handlowym, czy organach administracji skarbowej. Jeżeli zatem masz zdolności kierownicze to administracja jest kierunkiem, który na pewno powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru twojej przyszłej ścieżki kariery zawodowej!

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja?

Każdy z ośrodków akademickich indywidualnie określa swoje wymagania rekrutacyjne, jednak zasadniczo rzadko kiedy różnią się one od siebie. W procesie rekrutacji uwzględniane są na ogół trzy grupy przedmiotów, które są punktowane w różny sposób. W przypadku administracji do pierwszej grupy przedmiotów zalicza się: historię lub matematykę i są one punktowane najwyżej (w zależności od wybranego poziomu).

W drugiej kolejności pod uwagę brane są przedmioty takie jak: wiedza o społeczeństwie, język polski lub geografia. Na trzecim miejscu – ale wciąż obligatoryjnym – uwzględniany jest wynik uzyskany z egzaminu z języka obcego nowożytniego.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ADMINISTRACJA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując administrację

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną,
  • umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych,
  • rozumienia i posługiwania się podstawowymi pojęciami prawnymi umoliwiajcymi analizowanie i rozumienie zjawisk prawnych,
  • rozumienia pojęcia administracja, posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii i historii administracji, analizy wydarzeń i procesów historycznych na zasadzie porównawczej, rozumienia procesu narodzin nowoczesnej administracji publicznej i jej ewolucji w czasach nowożytnych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia

Jak wyglądają studia na kierunku administracja?

Polskie ośrodki akademickie coraz częściej przygotowują dla swoich kandydatów bogatą ofertę studiów niestacjonarnych (zaocznych), tak by mieli oni szansę na równoległy rozwój np. doświadczenia zawodowego. Jednak wybór takiego rodzaju kształcenia musi się wiązać z większym nakładem samodzielnej pracy ze strony studentów, ponieważ całego programu kształcenia nie da się zrealizować podczas tylko weekendowych zjazdów. Studia w trybie stacjonarnym pozwalają na systematyczne opanowywanie całego programu kształcenia.

Elementarnym celem edukacji na kierunku administracja jest wykształcenie wszechstronnym specjalistów, którzy oprócz wysoko rozwiniętych umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych, będą dysponować także doskonałą znajomością prawa. Także podczas całego cyklu kształcenia studenci będą się stykać z zajęciami z różnorodnych dziedzin. Z jednej strony będą to przedmioty obejmujące podstawy ekonomii, analizy, statystyki, czy funkcjonowanie różnorodnych systemów bankowych, a z drugiej każda osoba kończąca administrację będzie dysponowała rozbudowaną i specjalistyczną wiedzą z zakresu prawoznawstwa, co niektórym studentom może spędzać sen z powiek.

Praca administratora wymaga interdyscyplinarnego przygotowania, stąd poszczególne programy studiów charakteryzują się takim bogactwem. Dodatkowo studenci wybierają specjalizacje, które ukierunkują ich umiejętności w zakresie, który najbardziej ich interesuje. Przykładowo mogą to być: administracja wewnętrzna, czy administracja europejska, po której absolwenci będą perfekcyjnie przygotowani do pracy na arenie międzynarodowej.

Rozbudowany program kształcenia znacząco wpływa na wyjątkowo szeroki zakres wiedzy absolwentów administracji. Ich kwalifikacje obejmują bowiem elementy takie jak administracja i prawo, ale również zagadnienia społeczno-ekonomiczne. Admistratorzy mają interdyscyplinarną wiedzę, która w sposób pozytywny wpłynie na rozszerzanie się perspektyw przyszłego zatrudnienia.

Nie od dziś wiadomo, że aby wiedza mogła komukolwiek zaimponować, to musi iść w parze z wysoko rozwiniętymi umiejętnościami. Tak też jest w przypadku administracji. Jej absolwenci bowiem dokonują przenikliwych analiz ekonomicznych, monitorują i kontrolują pracę różnego rodzaju przedsiębiorstw i administracji. Wiedzę z zakresu prawoznawstwa potrafią wykorzystywać w praktyce podczas rozwiązywania skomplikowanych problemów biznesowych. Administratorzy stają się czujnymi obserwatorami na arenie gospodarczej, przez co mogą przyczyniać się do znacznego rozwoju danego sektoru gospodarczego.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE

ADMINISTRACJA STUDIA ZAOCZNE

 Ile trwają studia na kierunku administracja?

Ile trwają studia na kierunku administracja?

Studia prawnicze na kierunku administracja zalicza się do tej grupy kierunków, które można podzielić na dwa komplementarne cykle kształcenia. Co to oznacza w praktyce? Kierunek administracja obejmuje studia pierwszego i drugiego stopnia.

Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata, a ich finalizacją jest przystąpienie do obrony egzaminu licencjackiego. Po zakończeniu tego etapu nauki studenci mają podstawową wiedzę z zakresu administracji. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą przeznaczyć kolejne dwa lata nauki na studia magisterskie. Podczas ich trwania uzupełnią oni swoją wiedzę o specjalistyczne informacje z zakresu administracji. Pozytywna obrona pracy magisterskiej równa się z ich ukończeniem, a to otwiera ścieżki rozwoju kariery zawodowej.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja?

Przed rozpoczęciem studiów na kierunku administracja warto zadać sobie kilka podstawowych pytań. Czy oprócz wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych, interesują cię także problemy społeczno-gospodarcze? Czy matematyka nie stanowiła dla ciebie nigdy problemu, a do swoich zainteresowań zaliczasz historię i nauki ekonomiczne? Jeśli na te pytania odpowiedziałeś twierdząco, to być może są studia stworzone dla ciebie.

Do obowiązków każdego przyszłego kandydata należy przede wszystkim doskonała orientacja, jakie przedmioty uwzględniane są w procesie rekrutacji. Na ogół uczelnie dzielą przedmioty na trzy podstawowe grupy, a każda z poszczególnych grup charakteryzuje się osobną punktacją.

Co to oznacza w praktyce? Wynik egzaminu z poszczególnego przedmiotu mnożony jest na ogół przez liczbę punktów do niego przypisanych. Punkty z wszystkich przedmiotów są ze sobą zsumowane, a kandydat z ich największą liczbą znajduje się na liście osób przyjętych. W przypadku administracji przedmioty, które najczęściej są brane pod uwagę to: matematyka lub historia, geografia, WOS lub język polski oraz język obcy nowożytni.

Jeżeli jesteś wybitnie uzdolniony, to warto, byś rozważył wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej, ponieważ bycie jej laureatem lub finalistą sprawi, że dostaniesz się na studia otrzymując maksymalną liczbę punktów. Ostatnim istotnym etapem rekrutacji jest terminowe dostarczenie dokumentów, które sprawi, że na pewno nie zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po kierunku administracja?

Jaka praca po kierunku administracja?

Absolwenci studiów na kierunku administracja dysponują wszechstronnym wykształceniem, które pozwoli im na zatrudnienie w wielu różnorodnych sektorach gospodarczych. Osoby kończące studia na tym kierunku przygotowane są do objęcia stanowisk urzędniczych w różnego rodzaju organach administracji rządowej i samorządowej. Mogą one ubiegać się o pracę w korporacjach, których profil ma charakter nie tylko lokalny, ale i międzynarodowy.
Absolwenci tego kierunku świetnie odnajdą się jako eksperci i doradcy w różnego rodzaju instytucjach pożytku publicznego. Urzędy pracy, biura analiz ekonomicznych, biura doradztwa prawnego i finansowego – absolwent może starać się o posadę w każdej z tych instytucji. Co więcej, abiturienci tego kierunku dysponują całym aparatem wiedzy i umiejętności, który sprawi, że będą gotowi do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja?

Studia na kierunku administracja od wielu lat cieszą się niebywałą popularnością. To kierunek, który pozwala na interdyscyplinarny rozwój zainteresowań i pozwala na kreatywne zatrudnienia. 

Jola, studenta tego kierunku, mówi:

To studia, która pozytywnie wpłynęły na rozwój moich zawodowych perspektyw. Cieszę się, że je wybrałam!

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ADMINISTRACJA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA

Komentarze (2)

MałaMi odpowiedz

Administracja to dobry kierunek, ale trzeba mieć jakiś pomysł na siebie, robić drugi kierunek, uczyć się języków itd. inaczej, jeśli nie masz zagwarantowanej ciepłej posadki zostajesz po prostu z niczym. Sama studiowałam administrację lecz jeszcze dodatkowo filologię I nie żałuję.Trzeba wiedzieć, czego się od życia potrzebuje inaczej nawet najlepsze studia Ci nie pomogą.

Marcin odpowiedz

Administracja publiczna, jeżeli nie jesteś partyjną gn***, twoja mamusia lub tatuś lub dobry znajomy nie pracują w urzędzie, lub nie masz wielkiego szczęścia to całkowita strata czasu i pieniędzy. W moim przypadku 5 lat całkowicie bezużytecznych studiów oraz dodatkowo roku na bezskuteczne uczestniczenie w konkursach na stanowiska urzędnicze w całej Polsce. Później dowiesz się o takich patologiach jak to żeby zatrudnić jakiegoś szczęściarza, który miał staż w urzędzie muszą oni rozpisać konkurs, na który przychodzą naiwniacy liczący na zatrudnienie, a oni i tak zatrudniają tego co zamierzali, w końcu ma stosowną wiedzę i doświadczenie, bądź twój kolega ze studiów który żadnego egzaminu na studiach nie napisał samodzielnie, jest teraz doktorem prawa administracyjnego, kolejny głupi narybek płaci za słuchanie jego wykładu i kupuje wypociny zwane ?publikacją naukową? (zakup oryginalnej, gwarantuje zaliczenie przedmiotu), ma posadkę w ministerstwie oraz spółce skarbu państwa i zarabia 20 tyś. miesięcznie z podatków od twojej skromnej pensji u prywaciarza tylko dlatego, że jest personą w partii politycznej. Rekrutacje na ten kierunek powinny zostać radykalnie zmniejszone, ponieważ dają fałszywe wyobrażenie i nadzieję wielu ludziom. Proszę prześlij dalej ten komentarz, może dzięki niemu ktoś nie popełni takiego błędu.