• EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe mają na celu: przekazanie Absolwentom gruntownej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Proponowana forma kształcenia na studiach podyplomowych uzupełnia i aktualizuje wiedzę dotyczącą organizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, a w szczególności:

  1.  Umożliwia nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Słuchaczy w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także jej powiązanie z praktyką społeczną;

  2.  Umożliwia wypracowanie strategii rozpoznawania potrzeb, możliwości i trudności dziecka/ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i udzielania mu wsparcia, zgodnie z jego potencjałem rozwojowym;

  3.  Zapewnia teoretyczno-praktyczne przygotowanie Słuchaczy do tworzenia właściwych warunków do realizacji procesu edukacji, rehabilitacji i terapii dziecka/ucznia z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich poziomach edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych ogólnodostępnych, integracyjnych i/lub z oddziałami integracyjnymi i specjalnych (nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej);

  4. Wspiera w kształtowaniu wrażliwości etycznej oraz refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i życiu społecznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA ZE WSPARCIEM UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI ADAPTACYJNYMI (RÓŻNICE KULTUROWE, ZMIANA ŚRODOWISKA EDUKACYJNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia na studiach podyplomowych Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego) jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej oraz do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wynikającymi z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi i ze zmianą środowiska edukacyjnego.

  Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska: – nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach i szkołach podstawowych (oddziały zerowe i klasy I-III); – pedagoga wspomagającego lub specjalisty-konsultanta w przedszkolach i szkołach, w których kształcą się dzieci uchodźcze, cudzoziemskie, mniejszości narodowych i etnicznych, dzieci reemigrujące, zmieniające środowisko edukacyjne (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 248, poz.1483), z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 0, poz. 532) i z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr. 50, poz. 400)).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry pedagogów specjalnych do profesjonalnego zarządzania i realizacji procesu edukacji włączającej poprzez zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do pełnienia roli organizatora edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji i socjoterapii dziecka/ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych: w placówkach oświatowych, które realizują program edukacji włączającej (ogólnodostępnych), a także integracyjnych i/lub z oddziałami integracyjnym; na wszystkich poziomach edukacyjnych (przedszkola, szkoły) – zgodnie ze obowiązującym standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; w życiu społecznym
  i kulturalnym w zakresie edukacji włączającej.

  Proponowana forma kształcenia na studiach podyplomowych EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA uzupełnia i aktualizuje wiedzę dotyczącą organizacji pracy z uczniem ze SPE. Absolwent studiów będzie przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie określonym specjalnością studiów (w zakresie edukacji włączającej). 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA NADAJĄCE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE I PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczestnicy studiów podyplomowych

  Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć, a nieposiadających przygotowania psychologiczno – pedagogicznego oraz dydaktycznego do pracy w charakterze nauczyciela.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe mają na celu: przekazanie Absolwentom gruntownej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku. Proponowana forma kształcenia na studiach podyplomowych uzupełnia i aktualizuje wiedzę dotyczącą organizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością wzroku, a w szczególności:

  1. Umożliwia nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Słuchaczy w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku (tyflopedagogiki), a także jej powiązanie z praktyką społeczną;
  2. Umożliwia wypracowanie strategii rozpoznawania potrzeb, możliwości i trudności dziecka/ucznia z niepełnosprawnością wzroku i udzielania mu wsparcia, zgodnie z jego potencjałem rozwojowym;
  3. Zapewnia teoretyczno-praktyczne przygotowanie Słuchaczy do tworzenia właściwych warunków do realizacji procesu edukacji, opieki, rehabilitacji i terapii dziecka/ucznia z niepełnosprawnością wzroku – w zakresie tyflopedagogiki, rehabilitacji wzroku, orientacji przestrzennej, stosowania technologii wspierającej osoby niewidome i słabowidzące na wszystkich poziomach edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych ogólnodostępnych, integracyjnych i/lub z oddziałami integracyjnymi i specjalnych (nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej);
  4. Wspiera w kształtowaniu wrażliwości etycznej oraz refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i życiu społecznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy  edukacji oraz potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży a także środowiska lokalnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Opinie (4)

roleks Ocena odpowiedz

jest ok

fifi Ocena odpowiedz

polecam

Gosia Ocena odpowiedz

Nuda nuda! Zmarnowane 3 lata!

marina Ocena odpowiedz

studia fajne, tylko czy jest po tym praca? mam nadzieje że nie skończę w biedronce