• PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Na kierunku PEDAGOGIKA I stopnia Studentom oferowane jest kształcenie w zakresie dwóch specjalności. Po I roku studiów, które obejmują przedmioty mające na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych nauk filozoficzno-społecznych oraz wprowadzających w podstawy pedagogiki i psychologii  Studenci wybierają ścieżkę kształcenia, na której będą mięli możliwość zdobycia kompetencji zawodowych w następujących specjalnościach:

  - Doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna

  - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą

  - Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

  Założeniem podstawowym studiów i powyższych specjalności jest w pierwszym rzędzie  pomoc Studentom  w ukształtowaniu w nich samych postaw otwartości i szacunku wobec drugiej osoby i samego siebie, wychodzących z założeń humanizmu, prsonalizmu i osadzonych w chrześcijaństwie. Drugim  założeniem studiów jest pomoc w zdobyciu konkretnych kwalifikacji zawodowych, by dostrzegając osobę i jej potrzeby móc kompetentnie towarzyszyć jej w jej integralnym rozwoju.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA I stopnia Studentom oferowane jest kształcenie w zakresie trzech specjalności. Po I roku studiów, które obejmują przedmioty mające na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych nauk filozoficzno-społecznych oraz wprowadzających w podstawy pedagogiki i psychologii  Studenci wybierają ścieżkę kształcenia, na której będą mieli możliwość zdobycia kompetencji zawodowych w następujących specjalnościach:

  - Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  - Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną i Tyflopedagogika

  - Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

  Wyższe licencjackie studia zawodowe na kierunku pedagogika specjalna mają prowadzić do wykształcenia teoretycznie i praktycznie przygotowanych specjalistów w zakresie Pedagogiki specjalnej do pracy w placówkach o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, placówkach rehabilitacji, specjalistycznego poradnictwa, wsparcia socjalnego, placówkach służby zdrowia, resocjalizacyjnych, na stanowiskach związanych z realizacją działań oświatowych, stowarzyszeniach, fundacjach i innych agendach pozarządowych, sądownictwie oraz przygotować absolwentów do kontynuacji studiów drugiego stopnia w obszarze nauk społecznych, humanistycznych.

  Studia proponują zatem przygotowanie Studentów do roli wychowawców, nauczycieli lub specjalistów współorganizujących kształcenie inkluzyjne, pedagogów specjalnych-terapeutów, specjalistów-pedagogów specjalnych, pedagogów specjalnych-rehabilitantów, pracujących z różnymi grupami odbiorców w środowisku lokalnym. Celem ich pracy będzie tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi osoby ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w warunkach edukacji.

  Absolwenci tego kierunku otrzymają wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu podstawowych dla nich dyscyplin społecznych, i humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem nauk ogólnopedagogicznych, psychologicznych, filozoficznych, społeczno-kulturowych i historycznych.

  Podstawy teleologii kształcenia na kierunku pedagogika specjalna wynikają konsekwentnie z humanistycznej, inspirowanej chrześcijaństwem perspektywy wspierania integralnego rozwoju człowieka, współczesnych nurtów i tendencji w pedagogice specjalnej, aktualnych założeń systemu oświaty w Polsce oraz promowanych obecnie modeli kształcenia pedagogów.

  Absolwent studiów na kierunku pedagogika specjalna uzyska nowoczesną wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, jak również działań edukacyjnych i wspierających: rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych, podejmowanych wobec uczniów ze SPE, w tym również osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku i z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz doświadczających trudności w zakresie społecznego przystosowania. Posiadać będzie znajomość zagadnień pedagogicznych, psychologicznych, biomedycznych, społecznych i specjalistycznych.

  W trakcie kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie specjalności: „Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz „Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z tyflopedagogiką” w ramach specjalności nauczycielskiej, Student nabędzie kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w odniesieniu do początkowych etapów edukacyjnych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (4)

roleks Ocena

jest ok

fifi Ocena

polecam

Gosia Ocena

Nuda nuda! Zmarnowane 3 lata!

marina Ocena

studia fajne, tylko czy jest po tym praca? mam nadzieje że nie skończę w biedronce


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: