• PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia

  Na kierunku PEDAGOGIKA I stopnia Studentom oferowane jest kształcenie w zakresie dwóch ścieżek kształcenia. Po I roku studiów, które obejmują przedmioty mające na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych nauk filozoficzno-społecznych oraz wprowadzających w podstawy pedagogiki i psychologii Studenci wybierają ścieżkę kształcenia, na której będą mieli możliwość zdobycia kompetencji zawodowych

  Studia II stopnia

  Absolwent kierunku pedagogika studia II stopnia moduł kształcenia - pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo - wychowawcza po zakończeniu studiów zdobędzie: Wiedzę: z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, andragogiki czy metodologii badań, teorii i metodyki pracy opiekuńczej oraz resocjalizacyjnej, koncepcji resocjalizacji, patologii społecznej, profilaktyki i readaptacji, kryminologii, wiktymologii, podstaw prawnych resocjalizacji, cele i specyfikę funkcjonowania instytucji resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych a także rodziny.

  Umiejętności: dobierania środków i metod pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych w obszarze wychowania resocjalizującego i pracy opiekuńczowychowawczej, wykorzystywania i integrowania wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej w celu analizy złożonych problemów wychowawczych, opiekuńczych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych, konstruowania i stosowania programów działań profilaktycznych i kompensacyjnych oraz diagnozowania problemów podopiecznych i realizowania programów działań profilaktycznych, resocjalizacyjnych i opiekuńczych.

  Kompetencje: pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego dla dobra podopiecznych, utożsamiania się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w zakresie działalności resocjalizacyjnej i opiekuńczowychowawczej, rozwagi, dojrzałości i zaangażowania w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych, utożsamiania się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w zakresie działalności resocjalizacyjnej i opiekuńczowychowawczej, rozwagi, dojrzałości i zaangażowania w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych, pełnienia funkcji pedagogicznych w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych oraz placówkach przez nie prowadzonych działających w obszarze opieki pedagogicznej, terapeutycznej, pomocy społecznej oraz wspierającej rozwój społeczno-kulturalny i duchowy.

  Atuty kierunku/ specjalności: Absolwenci posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz wysoką świadomość potrzeby ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, a także są przygotowani do pracy naukowo-badawczej. Uzyskana w toku studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają więc profesjonalne przygotowanie do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej. Dopełnieniem kształcenia teoretycznego są praktyki, jakie odbywa student w wybranych placówkach, wskazanych w regulaminie praktyk. Podstawowym założeniem praktyk jest umożliwienie studentom kontaktu z rzeczywistością pedagogiczną w placówkach, instytucjach oraz zapewnienie warunków do zdobycia doświadczenia pedagogicznego.

  Istotnym bowiem jest nabycie umiejętności trafnego łączenia wiedzy naukowej z praktyką. Uzyskane kwalifikacje /możliwości zatrudnienia: - w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (między innymi: placówki wsparcia dziennego, domy dziecka, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, ogniska, domy samotnej matki, domy pomocy społecznej, bursy, internaty, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się w sposób profesjonalny opieką i wychowaniem; - w placówkach resocjalizacyjnych (między innymi: zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze, zespoły kuratorskiej służby sądowej wykonujące orzeczenia w sprawach karnych lub nieletnich, schroniska dla nieletnich, policyjne izby dziecka, organizacje, fundacje i stowarzyszenia, w których realizowane są w spos

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
  • Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika pracy z zarządzaniem personelem
  • Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
  • Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika pracy z zarządzaniem personelem
  • Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Wiedza: pedagogiczna, psychologiczna i filozoficzna niezbędna do rozumienia i analizowania społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, oraz rozwoju człowieka ze szczególnym zwróceniem uwagi na okres dzieciństwa; w pogłębionym zakresie posiada wiedzę o współczesnych teoriach wychowania, kształcenia, socjalizacji, uczenia się i nauczania, ich uwarunkowaniach, kontekstach biologicznych, historycznych, pedagogicznych i psychologicznych; pogłębioną wiedzę z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, z uwzględnieniem zaawansowanej metodologii prowadzenia badań nad dzieciństwem w świetle różnych paradygmatów badawczych; rozszerzoną wiedzę o środowiskach wychowawczych, strukturze i funkcjach systemu edukacji, funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych w aspekcie prawnym, organizacyjnym oraz ich uczestnikach; pogłębioną wiedzę z zakresu dydaktyki nauczania zintegrowanego zapewniającą samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania; zaawansowaną wiedzę o projektowaniu badań diagnostycznych i ścieżkach rozwoju dzieci o zróżnicowanym rozwoju i możliwościach; wiedzę o etyce zawodu nauczyciela i projektowania własnego rozwoju zawodowego. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Studia na kierunku pedagogika specjalna mają prowadzić do wykształcenia teoretycznie i praktycznie przygotowanych specjalistów w zakresie Pedagogiki specjalnej do pracy w placówkach o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, placówkach rehabilitacji, specjalistycznego poradnictwa, wsparcia socjalnego, placówkach służby zdrowia, resocjalizacyjnych, na stanowiskach związanych z realizacją działań oświatowych, stowarzyszeniach, fundacjach i innych agendach pozarządowych, sądownictwie oraz przygotować absolwentów do kontynuacji studiów drugiego stopnia w obszarze nauk społecznych, humanistycznych.

  Studia proponują zatem przygotowanie Studentów do roli wychowawców, nauczycieli lub specjalistów współorganizujących kształcenie inkluzyjne, pedagogów specjalnych-terapeutów, specjalistów-pedagogów specjalnych, pedagogów specjalnych-rehabilitantów, pracujących z różnymi grupami odbiorców w środowisku lokalnym. Celem ich pracy będzie tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi osoby ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w warunkach edukacji.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (4)

roleks Ocena

jest ok

fifi Ocena

polecam

Gosia Ocena

Nuda nuda! Zmarnowane 3 lata!

marina Ocena

studia fajne, tylko czy jest po tym praca? mam nadzieje że nie skończę w biedronce