• INŻYNIERIA METALI NIEŻELAZNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Inżynieria Metali Nieżelaznych (IMN) to najszerszy merytorycznie kierunek kształcenia na Wydziale Metali Nieżelaznych w dyscyplinie naukowej inżynieria materiałowa w obszarze metali nieżelaznych. Kształcenie obejmuje następującą wiedzę podstawową i technologiczną: projektowanie i wytwarzanie nowoczesnych materiałów do zastosowań w strategicznych działach gospodarki, półwyrobów i wyrobów oraz wielomateriałowych kompozytów na bazie metali nieżelaznych z wykorzystaniem różnych technik syntezy faza ciekła – faza stała (odlewanie), faza stała – faza stała (metalurgia proszków), przeróbki plastycznej na gorąco i na zimno (procesy wyciskania, kucia, walcowania, ciągnienia i tłoczenia) oraz nanotechnologii, obróbki cieplnej i chemicznej w celu efektywnego kształtowania własności objętościowych (inżynieria struktury) i powierzchniowych (inżynieria powierzchni) materiałów i wyrobów.

  Kierunek kształcenia Inżynieria Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych jest jedynym w Polsce i unikatowym w skali światowej miejscem umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu całokształtu podstaw mechaniki i struktury materiałów metalicznych uzyskanych na bazie metali nieżelaznych oraz tradycyjnych i innowacyjnych metod ich przetwarzania i badania.

  Program studiów oferuje liczne praktyki w zakładach przemysłowych branży metali nieżelaznych (m.in. KGHM Polska Miedź S.A., Walcownia Metali Dziedzice, Hutmen S.A. Aluminium Konin S.A. Tele-Fonika Kable S.A., polskie i zagraniczne zakłady przetwórstwa metali nieżelaznych)

  Oferta kształcenia na studiach I stopnia obejmuje dwie (do wyboru) ścieżki dyplomowania:

  ścieżka 1 - Inżynieria materiałów metalicznych

  ścieżka 2 – Przetwórstwo metali nieżelaznych

  Oferta kształcenia na studiach II stopnia obejmuje cztery (do wyboru) ścieżki dyplomowania:

  ścieżka 1 – Inżynieria nowych materiałów

  ścieżka 2 – Zaawansowane technologie przetwórstwa metali

  ścieżka 3 – Modern materials, design and application

  Perspektywy zawodowe:

  Absolwent kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Szczegółowe informację znajdziesz tutaj.

 • INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI Stopień: I II REKRUTACJA

  Inżynieria Produkcji i Jakości (IPJ) to kierunek kształcenia na Wydziale Metali Nieżelaznych, który pozwala studentom nabyć wiedzę w zakresie zasad projektowania wyrobów i procesów ich wytwarzania oraz przemysłowej efektywnej realizacji tych procesów. Duża różnorodność metali nieżelaznych i ich wzajemnych kompozycji chemicznych przekłada się na potrzebę uniwersalnej wiedzy na poziomie inżynierskim i magisterskim o materiałach i technologiach ich wytwarzania i przetwarzania, logistyce i kosztach wytwarzania, jakości i systemach monitorowania produkcji, specyfice i rynku metali, zapotrzebowaniu i horyzontalnych potrzebach poszczególnych gałęzi przemysłu i gospodarki jako całości, konkurencji lokalnej i globalnej.

  Kierunek kształcenia Inżynieria Produkcji i Jakości na Wydziale Metali Nieżelaznych jest jedynym w Polsce i unikatowym w skali światowej miejscem umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu nowoczesnych systemów inżynierii produkcyjnej i inżynierii jakości w zakładach branży metali nieżelaznych i branż pokrewnych. Program studiów oferuje liczne praktyki w zakładach przemysłowych branży metali nieżelaznych (KGHM Polska Miedź S.A., Walcownia Metali Dziedzice, Hutmen S.A. Aluminium Konin S.A. Tele-Fonika Kable S.A., polskie i zagraniczne instytucje managementu, jakości, zakłady projektowania, przetwórstwa metali nieżelaznych oraz ).

  Oferta kształcenia na studiach I stopnia obejmuje (do wyboru) dwie ścieżki dyplomowania:

  Ścieżka 1 - Inżynieria produkcji i logistyka

  Ścieżka 2 - Zarządzanie jakością

  Oferta kształcenia na studiach II stopnia obejmuje jedną ścieżkę dyplomowania:

  Nowoczesne systemy produkcji i zarzadzania jakością

  Ścieżka dyplomowania - Nowoczesne systemy produkcji i zarzadzania jakością uzupełnia wiedzę inżynierską absolwenta o następujące kompetencje: systemy doskonalenia jakości i zarządzania ryzykiem w firmie, zaawansowane analizy statystyczne, planowanie eksperymentów i sieci neuronowe, zaawansowane procesy produkcyjne, planowanie strategii w firmie, ocena jakości procesów i wyrobów w przemyśle, systemy Six Sigma, Lean Manufacturing, Kaizen, Industry 4.0, Smart Factory i World Class Manufacturing, projektowanie łańcucha dostaw w firmie oraz praktyczne rozwiązywanie problemów technologicznych i organizacyjnych w firmie z udziałem prowadzących przez ekspertów z przemysłu.

  Perspektywy zawodowe:

  Absolwent kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych w charakterze menager produkcji, pracownik laboratoriów w zakładach przemysłowych i instytutach badawczych, działach R&D oraz w jednostkach naukowo-dydaktycznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Szczegółowe informację znajdziesz tutaj.

 • MATERIAŁY I TECHNOLOGIE METALI NIEŻELAZNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych (MTMN) to nowy kierunek kształcenia na Wydziale Metali Nieżelaznych, którego głównym celem jest kształcenie studentów w zakresie wiedzy materiałowej i technologicznej dedykowanej najnowszym oczekiwaniom i potrzebom strategicznych gałęzi przemysłu obsługujących strategiczne działy gospodarki, które wykorzystują metale nieżelazne i ich pochodne. Należą do nich Elektroenergetyka (dynamiczny wzrost konsumpcji energii elektrycznej, wzrost efektywności przesyłu), Transport (Dolina Lotnicza, program elektromobilność, Koleje Dużych Prędkości), Budownictwo (Inteligentne domy, nowoczesne systemy ogrzewania i klimatyzacji, odnawialne źródła energii, sprzęt AGD), Medycyna (wspomaganie medycyny konwencjonalnej -szpitale, miejsca użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, lotniska, dworce kolejowe ). Wymienione działy gospodarki stawiają coraz to wyższe wymagania względem własności eksploatacyjnych wyrobów, co się przekłada na potrzeby budowy wiedzy o nowych materiałach i technologiach ich wytwarzania i przetwórstwa. W tym się lokuje nowoczesność i atrakcyjność kierunku kształcenia Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych.

  Kierunek kształcenia Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych jest jedynym w Polsce i unikatowym w skali światowej miejscem umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów na bazie metali nieżelaznych oraz innowacyjnych metod ich przetwarzania.

  Program studiów oferuje liczne praktyki w zakładach przemysłowych branży metali nieżelaznych (m.in. KGHM Polska Miedź S.A., Walcownia Metali Dziedzice, Hutmen S.A. Aluminium Konin S.A. Tele-Fonika Kable S.A., zakłady produkcji sprzętu medycznego, transportowego, lotniczego, zbrojeniowego).

  Oferta kształcenia na studiach I stopnia obejmuje (do wyboru) następujące ścieżki dyplomowania:

  Ścieżka 1 - Materiały i technologie w elektroenergetyce

  Ścieżka 2 - Materiały i technologie w lotnictwie, motoryzacji i kolejnictwie

  Ścieżka 3 - Materiały i technologie w budownictwie

  Ścieżka 4 - Materiały i technologie w medycynie

  Oferta kształcenia na studiach II stopnia obejmuje (do wyboru) następujące ścieżki dyplomowania:

  Ścieżka 1 - Zaawansowane materiały i technologie w elektroenergetyce

  Ścieżka 2 - Zaawansowane materiały i technologie w lotnictwie, motoryzacji i kolejnictwie

  Ścieżka 3 - Zaawansowane materiały i technologie w budownictwie

  Ścieżka 4 - Zaawansowane materiały i technologie w medycynie

  Perspektywy zawodowe:

  Absolwent kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Szczegółowe informację znajdziesz tutaj.

 • RECYKLING I METALURGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Recykling i Metalurgia (R&M) to dwie fundamentalne specjalizacje w obrębie dyscypliny naukowej inżynieria materiałowa w obszarze materiałów metalicznych, które obejmują całokształt wiedzy nad wytwarzaniem metali z minerałów i surowców wtórnych, przy czym Metalurgia to nauka o metodach wytwarzania czystych metali nieżelaznych (w tym również żelaza) z minerałów (z rud metali), nazywana również metalurgią pierwotną, natomiast Recykling (metalurgia wtórna) – jest nauką o metodach odzyskiwania tych metali z wyrobów, które utraciły swoje pierwotne własności użytkowe.

  Kierunek kształcenia Recykling i metalurgia na Wydziale Metali Nieżelaznych jest jedynym w Polsce i unikatowym w skali światowej miejscem umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu fizyko-chemicznych podstaw procesów metalurgicznych i recyklingowych oraz przemysłowych technologii wytwarzania metali nieżelaznych i ich stopów z wykorzystaniem metod wysokotemperaturowych (pirometalurgia), z roztworów polimetalicznych (hydrometalurgia), z użyciem prądu elektrycznego (elektrometalurgia) oraz energii jądrowej (metalurgia jądrowa).

  Program studiów oferuje liczne praktyki w zakładach przemysłowych branży metali nieżelaznych (m.in. KGHM Polska Miedź S.A., ZM Silesia, ZGH Bolesław, Baterpol S.A., polskie i zagraniczne zakłady recyklingu i przetwórstwa metali nieżelaznych).

  Oferta kształcenia na studiach I stopnia obejmuje dwie (do wyboru) ścieżki dyplomowania:

  ścieżka 1 – Metalurgia Metali Nieżelaznych

  ścieżka 2 – Recykling Metali Nieżelaznych.

  Oferta kształcenia na studiach II stopnia obejmuje trzy (do wyboru) ścieżki dyplomowania:

  ścieżka 1 – Metalurgia Metali Krytycznych

  ścieżka 2 – Recykling i Ochrona Środowiska

  Perspektywy zawodowe:

  Absolwent kierunku Recykling i metalurgia jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Szczegółowe informację znajdziesz tutaj.

Opinie (1)

student Ocena

polecam