• INŻYNIERIA METALI NIEŻELAZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria metali nieżelaznych

  Informacje podstawowe

  Inżynieria Metali Nieżelaznych (IMN) to najszerszy merytorycznie kierunek kształcenia na Wydziale Metali Nieżelaznych w dyscyplinie naukowej inżynieria materiałowa w obszarze metali nieżelaznych. Kształcenie obejmuje następującą wiedzę podstawową i technologiczną: projektowanie i wytwarzanie nowoczesnych materiałów do zastosowań w strategicznych działach gospodarki, półwyrobów i wyrobów oraz wielomateriałowych kompozytów na bazie metali nieżelaznych z wykorzystaniem różnych technik syntezy faza ciekła – faza stała (odlewanie), faza stała – faza stała (metalurgia proszków), przeróbki plastycznej na gorąco i na zimno (procesy wyciskania, kucia, walcowania, ciągnienia i tłoczenia) oraz nanotechnologii, obróbki cieplnej i chemicznej w celu efektywnego kształtowania własności objętościowych (inżynieria struktury) i powierzchniowych (inżynieria powierzchni) materiałów i wyrobów. Efekty uczenia się są ulokowane w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

  Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej inżynierii materiałowej obejmującej procesy odlewania, metalurgii proszków, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz obróbki powierzchniowej materiałów.

  Kierunek kształcenia Inżynieria Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych jest jedynym w Polsce i unikatowym w skali światowej miejscem umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu całokształtu podstaw mechaniki i struktury materiałów metalicznych uzyskanych na bazie metali nieżelaznych oraz tradycyjnych i innowacyjnych metod ich przetwarzania i badania.

  Możliwości pracy

  Absolwent kierunku Inżynieria materiałów metalicznych jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.

  Ponadto absolwent pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych może kontynuować studia na drugim stopniu na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych, jak również na drugim stopniu na wszystkich pokrewnych kierunkach związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa oraz inżynieria mechaniczna.

  Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Centrum Karier AGH, absolwenci Wydziału Metali Nieżelaznych nie posiadają żadnego problemu z zatrudnieniem w branży, w której ulokowany jest kierunek studiów Inżynieria Metali Nieżelaznych i z danych statystycznych wynika, że ponad 90% absolwentów znajduje od razu po studiach miejsce pracy. Przyszłość absolwentów tego kierunku jest zapewniona w bardzo szerokim obszarze polskiego przetwórstwa metali nieżelaznych, w szczególności dynamicznie rozwijającego się rynku przetwórstwa aluminium, a także za granicą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria materiałów metalicznych
  • Przetwórstwo metali nieżelaznych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria materiałów metalicznych
  • Przetwórstwo metali nieżelaznych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria metali nieżelaznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria produkcji i jakości

  Informacje podstawowe 

  Inżynieria Produkcji i Jakości (IPJ) to kierunek kształcenia na Wydziale Metali Nieżelaznych, który pozwala studentom nabyć wiedzę w zakresie zasad projektowania wyrobów i procesów ich wytwarzania oraz przemysłowej efektywnej realizacji tych procesów. Duża różnorodność metali nieżelaznych i ich wzajemnych kompozycji chemicznych przekłada się na potrzebę uniwersalnej wiedzy na poziomie inżynierskim i magisterskim o materiałach i technologiach ich wytwarzania i przetwarzania, logistyce i kosztach wytwarzania, jakości i systemach monitorowania produkcji, specyfice i rynku metali, zapotrzebowaniu i horyzontalnych potrzebach poszczególnych gałęzi przemysłu i gospodarki jako całości, konkurencji lokalnej i globalnej.

  Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskich zakładów przemysłowych branży metali nieżelaznych w zakresie prowadzenia procesów technologicznych z punktu widzenia zapotrzebowania materiałowego, zarządzania procesem produkcyjnym na poziomie techniczno-technologicznym, monitorowaniem jakości półwyrobów i wyrobów, a także umiejętności prowadzenia projektów i ich realizacji w warunkach zakładu.

  Kierunek kształcenia Inżynieria Produkcji i Jakości na Wydziale Metali Nieżelaznych jest jedynym w Polsce i unikatowym w skali światowej miejscem umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu nowoczesnych systemów inżynierii produkcyjnej i inżynierii jakości w zakładach branży metali nieżelaznych i branż pokrewnych.

  Możliwości pracy

  Absolwent kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.

  Absolwent pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości może kontynuować studia na drugim stopniu na kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości na Wydziale Metali Nieżelaznych, jak również na drugim stopniu wszystkich pokrewnych kierunkach związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna oraz w ograniczonym zakresie w dyscyplinie ekonomia i zarządzanie jakością.

  Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Centrum Karier AGH, absolwenci Wydziału Metali Nieżelaznych nie posiadają żadnego problemu z zatrudnieniem w branży, w której ulokowany jest kierunek studiów Inżynieria Produkcji i Jakości i z danych statystycznych wynika, że ponad 90% absolwentów znajduje od razu po studiach miejsce pracy. Przyszłość absolwentów tego kierunku jest zapewniona w bardzo szerokim obszarze polskiej i branży metali nieżelaznych, a także za granicą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria produkcji i logistyka
  • Zarządzanie jakością

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria produkcji i logistyka
  • Zarządzanie jakością

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria produkcji i jakości brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATERIAŁY I TECHNOLOGIE METALI NIEŻELAZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Uczelnie Kraków - kierunek Materiały i technologie metali nieżelaznych

  Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu:

  • projektowania i syntezy całej grupy materiałów inżynierskich na bazie metali nieżelaznych.
  • wiedzę o ich właściwościach i cechach funkcjonalnych determinujących możliwe aplikacje oraz praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych i konwencjonalnych technologii przetwórstwa materiałów na bazie metali nieżelaznych i ich pochodnych.
  • zdobyte w procesie kształcenia kompetencje odpowiadają najnowszym oczekiwaniom i potrzebom strategicznych gałęzi przemysłu obsługujących strategiczne działy gospodarki. Należą do nich m.in. elektroenergetyka, transport, budownictwo, medycyna i przemysł zbrojeniowy.
  • elastyczny proces dydaktyczny umożliwia Absolwentom profilowanie kształcenia zgodnie z ich zainteresowaniami poprzez wybór odpowiedniej ścieżki dyplomowania skojarzonej z konkretnym działem gospodarki.

  Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu:

  • nowoczesnych i specjalistycznych aplikacji metali nieżelaznych w różnych działach gospodarki,
  • zaawansowanych metod wytwarzania nowych materiałów na osnowie metali nieżelaznych,
  • specjalistycznych metod badań materiałów metalicznych oraz najbardziej innowacyjnych technologii i procesów produkcyjnych półwyrobów i wyrobów z metali nieżelaznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MODERN MATERIALS DESIGN AND APPLICATION

  Rekrutacja

  stopień: (II)
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RECYKLING I METALURGIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier
  Uczelnie Kraków - kierunek Recykling i metalurgia
  Informacje podstawowe

  Recykling i Metalurgia (R&M) to dwie fundamentalne specjalizacje w obrębie dyscypliny naukowej inżynieria materiałowa w obszarze materiałów metalicznych, które obejmują całokształt wiedzy nad wytwarzaniem metali z minerałów i surowców wtórnych, przy czym Metalurgia to nauka o metodach wytwarzania czystych metali nieżelaznych (w tym również żelaza) z minerałów (z rud metali), nazywana również metalurgią pierwotną, natomiast Recykling (metalurgia wtórna) – jest nauką o metodach odzyskiwania tych metali z wyrobów, które utraciły swoje pierwotne własności użytkowe. Aktualnie znanych jest 90 metali nieżelaznych o budowie elektronowej i właściwościach dokładnie opisanych w układzie okresowym pierwiastków, które wraz z żelazem tworzą zbiór 91 metali.

  Umownie metale nieżelazne dzielimy na metale szlachetne, które są odporne na korozję w środowisku powietrza i wody (np. złoto, srebro, platyna, pallad) i nieszlachetne, metale ciężkie (np. kobalt, nikiel, cynk) i lekkie (np. aluminium, tytan, magnez) oraz metale kolorowe (np. miedź, kadm, ołów). Wraz z rozwojem cywilizacyjnym świata przybywa metali nieżelaznych i ich wzajemnych kombinacji chemicznych w postaci różnych wyrobów, co wymusza coraz to większą potrzebę opracowywania innowacyjnych technologii recyklingu i nowych procesów metalurgicznych wytwarzania materiałów metalicznych z mieszanin rud metali z wyrobami poeksploatacyjnymi i odpadami technologicznymi. Z tego punktu widzenia kierunek kształcenia Recykling i Metalurgia stanowi początek obszernej nauki o metalach nieżelaznych, która w dalszych etapach przekształca się w szeroko rozumianą inżynierię materiałową w zakresie projektowania i kształtowania struktury i własności metali i stopów oraz technologii ich przemysłowego wytwarzania i technik badania.

  Celem kształcenia na kierunku Recykling i Metalurgia jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności w zakresie metalurgii i recyklingu materiałów opartych na miedzi, aluminium, cynku oraz wszystkich innych metali nieżelaznych, które znajdują się w poeksploatacyjnych wyrobach przemysłowych, technicznych i użytku codziennego.

  Kierunek kształcenia Recykling i metalurgia na Wydziale Metali Nieżelaznych jest jedynym w Polsce i unikatowym w skali światowej miejscem umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu fizyko-chemicznych podstaw procesów metalurgicznych i recyklingowych oraz przemysłowych technologii wytwarzania metali nieżelaznych i ich stopów.

  Możliwości pracy

  Absolwent kierunku Recykling i metalurgia jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych związanych z metalurgią i recyklingiem metali nieżelaznych, w laboratoriach i instytutach badawczych, w działach R&D oraz w jednostkach naukowo-dydaktycznych.

  Absolwent pierwszego stopnia kierunku Recykling i Metalurgia może kontynuować studia na drugim stopniu na kierunku Recykling i Metalurgia na Wydziale Metali Nieżelaznych, jak również na drugim stopniu wszystkich metalurgicznych kierunkach związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa, inżynieriach chemiczna i inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

  Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Centrum Karier AGH, absolwenci Wydziału Metali Nieżelaznych nie posiadają żadnego problemu z zatrudnieniem w branży, w której ulokowany jest kierunek studiów Recykling i Metalurgia i z danych statystycznych wynika, że ponad 90% absolwentów znajduje od razu po studiach miejsce pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Metalurgia metali nieżelaznych
  • Recykling metali nieżelaznych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Metalurgia metali nieżelaznych
  • Recykling metali nieżelaznych

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

Krystian Ocena odpowiedz

Duża ilość zajęć praktycznych daje możliwość zdobycia cennego doświadczneia

Kamil Ocena odpowiedz

Wydział oferuję profesjonalne podejście do studenta oraz możliwość rozwoju swoich zainteresowań

student Ocena odpowiedz

polecam