• INŻYNIERIA I APARATURA PROCESOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Praktyka przemysłowa dowodzi, że reakcja chemiczna stanowi zasadnicze, ale bardzo małe i tylko jedno ogniwo w procesie produkcyjnym. Przygotowanie surowców i wydzielenie produktów nastręcza znacznie więcej problemów, bo wymaga kilkunastu lub kilkudziesięciu następujacych po sobie operacji jednostkowych. Zatem wiedza absolwentów wydziałów chemicznych i pokrewnych jest niewystarczająca dla projektowania procesów i rozwiązywania problemów związanych z realizacją procesów tworzących przemysłowe linie technologiczne. Inżynieria procesowa dostarcza właśnie tej części wiedzy. Celem inżynierii procesowej jest stworzenie opisów matematycznych operacji jednostkowych na podstawie badań laboratoryjnych, aby ich przebieg i wynik można było przewidywać w dowolnej skali. Umożliwia to budowę instalacji przemysłowych bez prowadzenia kosztownych prób w skalach pośrednich. Najogólniej obszar tematyczny inżynierii procesowej dzieli się na operacje dynamiczne, procesy transportu ciepła oraz procesy transportu masy. Program Studiów obejmuje zagadnienia hydrodynamiki płynów (właściwości fizykochemiczne płynów; modele reologiczne płynów newtonowskich i nienewtonowskich; bilanse masowy i energetyczny przepływu; przepływ płynów doskonałych; wypływ cieczy ze zbiorników; przepływ płynów rzeczywistych w rurach); dynamiki i rozdzielania układów niejednorodnych (przepływy przez warstwę wypełnienia; przepływ pęcherzy gazu przez warstwę cieczy; mieszanie mechaniczne; opadanie grawitacyjne niezakłócone ciał stałych w płynach; sedymentacja zawiesin; odwirowanie zawiesin; fluidyzacja; filtracja pod stałym ciśnieniem; filtracja przy stałym objętościowym natężeniu przepływu filtratu; filtracja dwustopniowa; optymalny czas filtracji), transportu ciepła (przewodzenie ciepła ustalone i nieustalone w czasie; wnikanie ciepła w przepływie niewymuszonym w przestrzeniach nieograniczonej i ograniczonej; wnikanie ciepła w przepływie wymuszonym w rurach; wnikanie ciepła podczas wrzenia i kondensacji; przenikanie ciepła.), transportu masy (destylacja różniczkowa; rektyfikacja ciągła w warunkach przepływów równomolowych i nierównomolowych; wyznaczanie wysokości wypełnienia kolumn; rektyfikacja periodyczna; absorpcja przeciwprądowa; absorpcja przeciwprądowa z recyrkulacją; absorpcja wieloskładnikowa; wyznaczanie wysokości kolumn absorpcyjnych; suszenie ciał stałych; ekstrakcja jednostopniowa; ekstrakcja wielostopniowa w prądzie skrzyżowanym; ekstrakcja wielostopniowa przeciwprądowa.), inżynierii reaktorów (typy reaktorów, ich cechy oraz obszary zastosowań; zastosowanie funkcji rozkładu czasów przebywania do oceny dyspersji wzdłużnej w przepływie faz w reaktorach) oraz dynamiki procesowej (zasada działania podstawowych typów czujników; pomiary parametrów procesowych w układach reakcyjnych i układach przepływowych bez reakcji.). W ramach zajęć przewidziane sa wykłady, ćwiczenia projektowe i laboratoryjne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZABEZPIECZENIA PRZECIWKOROZYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe „Zabezpieczenia Przeciwkorozyjne” powstały w 1970 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z podstawami teoretycznymi i aspektami praktycznymi korozji i ochrony metali z uwzględnieniem problematyki przemysłowej. Podczas studiów słuchacze zdobywają wiedzę: z podstaw korozji, metaloznawstwa korozyjnego, inżynierii korozyjnej, powłokowych systemów korozyjnych, ochrony elektrochemicznej oraz monitorowania i diagnostyki korozyjnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW I CZYSTE TECHNOLOGIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zasadniczym elementem podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i ochrony środowiska jest wdrażanie czystych technologii uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju. Jednym z istotnych elementów tego procesu jest gospodarka odpadami. Studium Podyplomowe (SP) przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i personelu technologicznego przedsiębiorstw oraz pracowników administracji państwowej i samorządowej, a także doktorantów i absolwentów wyższych uczelni, chcących uzupełnić wykształcenie i poszerzyć możliwości znalezienia pracy. Ramowy program SP ma na celu zapoznanie uczestników z: nowoczesnymi metodami gospodarowania odpadami komunalnymi, niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne i komunalne, w tym metod odzysku i recyklingu zgodnie z obowiązującym prawem, ze szczególnym naciskiem na obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów wynikających z Ustawy o odpadach, obowiązkami samorządów gminnych wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, metodami analityki odpadów, odzyskiem energii z odpadów, kompostowaniem i produkcją biogazu z odpadów ulegających biodegradacji, problematyką zagospodarowania odpadów z wydobycia ropy i gazu z łupków, z przemysłu rafineryjnego, finansowaniem inwestycji służących zagospodarowaniu odpadów, w tym odzysku, recyklingu i przetwórstwa odpadów, zagadnieniami sprawozdawczości w gospodarce odpadami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Opinie (2)

KArolina Ocena odpowiedz

wydział i studia na plus

Anonim Ocena odpowiedz

Dużo wymagają. Prawdziwa szkoła życia.