• BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek o profilu ogólnoakademickim Biotechnologia
  Celem studiów inżynierskich I stopnia na kierunku Biotechnologia jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia po ukończeniu studiów pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych, kontrolnych i analitycznych w dziedzinie biotechnologii, która jest zintegrowanym zastosowaniem biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych w celu przemysłowego wykorzystania mikroorganizmów, kultur tkankowych i elementów ich struktur.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologia, biotechnologia i analiza żywności
  • Biotechnologia molekularna
  • Biotechnologia leków

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologia, biotechnologia i analiza żywności
  • Biotechnologia molekularna
  • Biotechnologia leków

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia lub biologia
  • Język polski
  • Język obcy
  • matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest średnia ważona ocen lub/i ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek o profilu ogólnoakademickim Chemia
  Celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwenta kompetencji inżynierskich w zakresie podstawowych zagadnień chemii i technologii chemicznej (także bio), w oparciu o szerokie podstawy matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych, posiadającego umiejętność interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, umiejącego prowadzić prace laboratoryjne oraz wykorzystywać fachową literaturę chemiczną i metody informatyczne. Nabycie tej wiedzy i umiejętności przygotuje absolwenta do:
  • podjęcia pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz
  • drobnej wytwórczości i administracji, np w zakresie otrzymywania i stosowania
  • wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami czy
  • prawidłowego wykorzystania zasobów naturalnych;
  • podjęcia pracy w jednostkach zaplecza badawczego i badawczorozwojowego
  • przemysłu chemicznego, przedsiębiorstwach typu high-tech oraz
  • w instytutach naukowych, uczelniach i centrach transferu technologii;
  • promowania zrównoważonego rozwoju;
  • aktywnego uczestniczenia w pracach grupowych oraz kierowania
  • zespołami ludzi wykonującymi zadania im zlecone;
  • podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Chemia biologiczna i medyczna
  • Chemia materiałów

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka lub chemia
  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub/i ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA BUDOWLANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek o profilu ogólnoakademickim Chemia budowlana
  Celem kształcenia jest przekazanie studentom gruntownej wiedzy z zakresu problematyki wytwarzania i wykorzystania nowoczesnych materiałów budowlanych, energooszczędnych i przyjaznych środowisku naturalnemu, w duchu rozwoju zrównoważonego.
  Specjaliści z zakresu chemii budowlanej będą posiadali wiedzę o technologiach wytwarzania materiałów budowlanych, o zaawansowanych technologiach modyfikowania materiałów, zaawansowanych metodach badań materiałów, zagospodarowaniu surowców wtórnych w budownictwie, zarządzaniu w zakładach produkcyjnych oraz umiejętność projektowania procesów technologicznych i instalacji przemysłowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia budowlana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka lub chemia
  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia budowlana jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia i /lub ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA I TECHNOLOGIE NOŚNIKÓW ENERGII Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek o profilu praktycznyn Inżynieria i technologie nośników energii

  Absolwenci studiów znają zagadnienia z zakresu technologii chemicznej i inżynierii chemicznej wykorzystywane w przemyśle chemicznym, w tym technologie rafineryjno-petrochemiczne. Posiadają wiedzę na temat wytwarzania, magazynowania oraz przesyłu mediów i energii.

  Potrafią projektować instalacje przemysłowe, wykonywać optymalizację parametrów pracy instalacji oraz inne obliczenia inżynierskie, znają cykl projektowania instalacji od etapu planowania po realizację i uruchamianie instalacji. Potrafią posługiwać się dokumentacją techniczną.

  Są przygotowani do obsługi specjalistycznego oprogramowania do obliczeń inżynierskich, termodynamiki optymalizacji i modelowania procesów technologicznych. Znają zagadnienia analityki technicznej i kontroli jakości. Wiedza zdobyta podczas studiów w połączeniu z doświadczeniem zdobytym w oparciu o zajęcia o charakterze praktycznym oraz trzymiesięczne praktyki zawodowe w przemyśle umożliwiają absolwentom dobre przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej w zakładach przemysłowych, a także firmach i jednostkach badawczo-rozwojowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria i technologie nośników energii jest średnia ocen i/lub ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • KOROZJA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek o profilu ogólnoakademickim Korozja

  Absolwenci studiów I stopnia kierunku Korozja będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach, funkcjonujących w obszarze związanym z diagnozowaniem uszkodzeń, selekcją i ochroną materiałów konstrukcyjnych, ale również archeologicznych i innych. Będą także przygotowani do tworzenia firm prywatnych, do funkcjonowania zawodowego w europejskiej strefie gospodarczej oraz podjęcia studiów II stopnia.

  Absolwenci studiów II stopnia kierunku Korozja będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze związanym z diagnozowaniem uszkodzeń, selekcją i ochroną materiałów konstrukcyjnych, realizacją zabezpieczeń przeciwkorozyjnych ale również ochroną materiałów archeologicznych i innych. Będą przygotowani do tworzenia firm prywatnych i funkcjonowania zawodowego w europejskiej strefie gospodarczej oraz podjęcia studiów III stopnia

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Korozja jest średnia ocen lub/i ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek o profilu ogólnoakademickim Technologia chemiczna
  Celem studiów jest wykształcenie specjalistów z zakresu nauk chemicznych, technicznych, chemicznych procesów technologicznych i ich projektowania z zastosowaniem nowoczesnych systemów komputerowych. Absolwenci poznają budowę i działanie aparatury przemysłowej oraz metody kontroli i automatyzacji procesów technologicznych.
  Uzyskując specjalistyczną wiedze w zakresie metod projektowania, prowadzenia, kontroli i automatyzacji procesów technologicznych są przygotowani do pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych bezpośrednio w produkcji, kontroli oraz w dziedzinach badań. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
  • Technologia polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych
  • Analityka techniczna i przemysłowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologia polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych
  • Analityka techniczna i przemysłowa

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka lub chemia
  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub/i ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZIELONE TECHNOLOGIE I MONITORING (GREEN TECHNOLOGIES AND MONITORING) Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek o profilu ogólnoakademickim Zielone technologie i monitoring (Green Technologies and Monitoring)
  Kierunek Zielone Technologie i Monitoring stanowi nowoczesną, atrakcyjną ofertę kształcenia. Wciąż wzrasta zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu nowych technologii dotyczących ochrony środowiska. Wprowadzanie prośrodowiskowych procesów technologicznych, a także potrzeba monitorowania zanieczyszczeń środowiska formują rynek pracy w zakresie produkcji i usług, który wymaga aktualnej, specjalistycznej wiedzy kadr tego rynku. 
  Koncepcja kształcenia na kierunku Zielone Technologie i Monitoring wpisuje się w obowiązującą misję Uczelni oraz strategię rozwoju Wydziału Chemicznego PG. Misja i strategia Wydziału Chemicznego jest zgodna z misją oraz strategią Uczelni 
  na lata 2012-20, przyjętymi przez Senat Uczelni (Uchwała Senatu Nr 45/2012 z dnia 02.12.2012). Strategię i misję Wydziału zatwierdziła Rada Wydziału uchwałą nr 14 z dnia 06.02.2013 (strategia na lata 2013-2016).
  Strategicznym celem Wydziału Chemicznego jest prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie i kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na potrzeby rynku pracy. Realizacja tego strategicznego celu odbywa się na trzech obszarach: naukowo-badawczym, dydaktycznym oraz współpracy z przemysłem, przy czym przenikanie się tych obszarów jest nieodzownym elementem skuteczności tej strategii.
  Wytyczonym celom, określonym w misji, służy oferta programowa kierunku, która otwiera przed młodymi ludźmi perspektywę zdobycia wyższego wykształcenia, zawodu, który odpowiada na potrzeby rynku pracy oraz umiejętności kierowania własną karierą. Realizacja kształcenia na kierunku Zielone Technologie i Monitoring jest powiązana ze stałym uczestnictwem i bezpośrednim wpływem interesariuszy zewnętrznych na kształt programu studiów i uzyskiwanych przez absolwentów efektów kształcenia w zakresie wiedzy umiejętności oraz kompetencji społecznych. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zielone technologie i monitoring brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka lub chemia
  • Język obcy
  • Język polski
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zielone technologie i monitoring jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub/i ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek o profilu ogólnoakademickim Inżynieria biomedyczna
  Inżynieria Biomedyczna jest międzywydziałowym kierunkiem studiów, którego część zajęć odbywa się na Wydziale Chemicznym. Na Wydziale Student zdobedzie wiedzę z zakresu chemii bioorganicznej, medycznej, farmaceutycznej, chemii analitycznej i analityki klinicznej, a także chemii materiałowej. Nabór na kierunek Inżynieria biomedyczna odbywa się w ramach 4 specjalności:
  • Elektronika w medycynie (studenci nabywają podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym elektroniki medycznej, obrazowania medycznego, informatyki medycznej i biomechaniki inżynierskiej. Absolwenci Elektroniki medycznej posiadają umiejętności: projektowania i uruchomiania szeroko rozumianych układów elektronicznych, w tym w technice analogowej i cyfrowej; udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych; projektowania procedur pomiarowych oraz analizowania zebranych danych)
  • Informatyka w medycynie (studenci zdobywają wiedzę dotyczącą tworzenia programów i systemów informatycznych oraz przetwarzania obrazów i pracy sieci teleinformatycznych w środowisku aplikacji biomedycznych. Szczególną uwagę poświęca się wykształceniu umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów oraz zdolności pracy w zespole.  Informatyka w medycynie to  najbardziej nowoczesne rozwiązania i technologie dostępne na rynku oraz prezentowane na forum naukowym. Studenci specjalności zapoznani zostaną m.in. z następującymi zagadnieniami projektowania bezpiecznych systemów informatycznych, zaawansowanego przetwarzania i analizy obrazów, wytwarzania nowoczesnego oprogramowania dla aplikacji mobilnych, serwerów aplikacji oraz usług sieciowych (Web Services) projektowania i integracji systemów informacyjnych (m.in. bazy danych, dokumentacja cyfrowa, karty elektroniczne i biometria), integracji aparatury z oprogramowaniem, w tym wbudowywania oprogramowania w systemy mobilne, metod prezentacji i wizualizacji informacji (3D, 4D) problemów informatycznego wspomagania chorych i niepełnosprawnych oraz komputerowego wspomagania diagnostyki i terapii, telematyki medycznej.)
  • Chemia w medycynie (Absolwent będzie posiadał dodatkowo wiedzą z zakresu Fizjologii i przemian biochemicznych;  Analityki medycznej i walidacji metod analitycznych; Metod instrumentalnych w diagnostyce medycznej; Struktury, projektowania i działania leków; Źródeł sygnałów pomiarowych w oparciu o zjawiska fizykochemiczne i oceny wiarygodności uzyskiwanych wyników; Kinetyki i termodynamiki chemicznej; Podstaw technologii i biotechnologii)
  • Fizyka w medycynie (studenci nabywają wiedzę z zakresu fizyki współczesnej i jej zastosowań w biologii i medycynie w połączeniu z umiejętnością obsługi aparatury i programowania komputerowego, a także modelowania układów biologicznych. Program studiów obejmuje przedmioty specjalistyczne z zakresu fizyki jądrowej, radiobiologii i ochrony radiologicznej, fizyki środowiska, modelowania medycznego i statystyki medycznej, technik wykorzystania promieniowania jonizującego w diagnostyce i terapii medycznej, (promienie rtg oraz izotopy promieniotwórcze - wytwarzanie, własności i zastosowanie), technik wykorzystania promieniowania niejonizującego w biologii i medycynie (promieniowanie laserowe), bezinwazyjnych metod diagnostyki i terapii oraz metod obrazowania (USG, EEG, MRJ, EKG))

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Fizyka medyczna
  • Chemia w medycynie
  • Elektronika w medycynie
  • Informatyka w medycynie

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka lub chemia lub informatyka
  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna jest ocena na dyplomie lub/i średnia ważona.

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek o profilu ogólnoakademickim Inżynieria materiałowa
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa kształcą specjalistów posiadających wiedzę o materiałach inżynierskich, popartą znajomością zagadnień konstrukcyjnych i technologicznych, oraz wiedzę o metodach sterowania jakością materiałów konstrukcyjnych, jak również podstawach ekonomii ich wytwarzania.
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia są zdolni do analizy oraz syntezy problemów technicznych. Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych w instytutach naukowych i laboratoriach naukowobadawczych a także do pracy w przemyśle, w szczególności w firmach pośredniczących w transferze wiedzy z obszaru nauki do gospodarki. Absolwent studiów pierwszego stopnia jest też przygotowany do kontynuowania studiów na drugim stopniu.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria materiałów specjalnych i biomateriałów
  • Inżynieria zaawansowanych materiałów funkcjonalnych
  • Inżynieria materiałów polimerowych
  • Inżynieria korozyjna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria materiałów polimerowych
  • Inżynieria korozyjna
  • Technologie materiałowe
  • Inżynieria materiałów funkcjonalnych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka lub chemia
  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub/i ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

KArolina Ocena

wydział i studia na plus

Anonim Ocena

Dużo wymagają. Prawdziwa szkoła życia.