Politechnika Gdańska

Wydział Chemiczny

ul. Gabriela Narutowicza 11/12

80-233 Gdansk

e-mail: rekrutacja-chem@pg.edu.pl

tel.: 58 348 67 02 (telefon aktywny w terminie: 19.02 – 28.02.2024 r.)

https://chem.pg.edu.pl/

Wydział Chemiczny

Politechnika Gdańska

ul. Gabriela Narutowicza 11/12

80-233 Gdansk

e-mail: rekrutacja-chem@pg.edu.pl

tel.: 58 348 67 02 (telefon aktywny w terminie: 19.02 – 28.02.2024 r.)

https://chem.pg.edu.pl/

 • BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów biotechnologia
  Interdyscyplinarne studia dla osób zainteresowanych chemią, biologią, medycyną, farmacją i żywnością. Liczne zajęcia laboratoryjne umożliwią wykorzystanie wiedzy teoretycznej oraz nabycie umiejętności praktycznych.
  Absolwenci kierunku Biotechnologia potrafią posługiwać się podstawowymi technikami inżynierii genetycznej (w tym metodami izolacji DNA), biologii molekularnej czy też laboratoryjnymi technikami mikrobiologicznymi. Znajomość chemii ogólnej, fizycznej i pozwoli przewidywać właściwości biomolekuł i przebieg bioprocesów, a dobrze opanowana fizyka i matematyka ułatwią analizę wyników przeprowadzanych eksperymentów. Wszystko to w ramach trzech specjalności: Biotechnologii molekularnej, Biotechnologii leków oraz Technologii, biotechnologii i analizy żywności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologia, biotechnologia i analiza żywności
  • Biotechnologia molekularna
  • Biotechnologia leków

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, biologia, chemia, fizyka, język polski, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów chemia
  Studenci kierunku Chemia poznają strukturę i właściwości materii oraz uczą się w jaki sposób projektować nowe związki w skali laboratoryjnej i przemysłowej.
  Wiele z nierozwiązanych przez ludzkość problemów w dziedzinie energii, medycyny czy środowiska wymaga znaczącego udziału specjalistów z dziedziny chemii. Interdyscyplinarny system studiów pozwoli na poznanie charakteru i różnorodności wyzwań oraz umożliwi pracę nad wprowadzaniem niekonwencjonalnych rozwiązań.
  Studenci kierunku Chemia uczą się od naukowców zaangażowanych w rozwiązywanie realnych problemów. Poznają zależności pomiędzy właściwościami materii i materiałów stosowanych w skali przemysłowej oraz w medycynie.

  Ważnym elementem kształcenia jest systematyczne uzyskiwanie przez studentów kompetencji inżynierskich w zakresie podstawowych zagadnień technologii i inżynierii chemicznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Chemia biologiczna i medyczna
  • Chemia materiałów

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, chemia, fizyka, język polski, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA BUDOWLANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów chemia budowlana
  Chemia budowlana to unikatowy kierunek, realizowany we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Politechniką Łódzką, który umożliwia połączenie wiedzy z zakresu nauk technicznych, chemicznych i inżynierii materiałowej.

  Podczas studiów poznasz zasady projektowania i dobierania materiałów do różnych zastosowań budowlanych. Opanujesz technologie syntezy, przetwórstwa i metody modyfikacji ceramiki, materiałów polimerowych i kompozytów. Nie zabraknie również wprowadzenia do specjalistycznego oprogramowania i baz danych. To studia dla mobilnych. Pierwsze cztery semestry spędzisz na macierzystej uczelni.

  Semestr piąty i szósty będzie realizowany na uczelniach partnerskich – Politechnice Łódzkiej i Akademii Górniczo-Hutniczej; semestr siódmy oznacza powrót do własnej uczelni. W czasie trwania studiów masz do wyboru interesujące profile dyplomowania: analitykę chemiczną (Politechnika Gdańska), technologię polimerów (Politechnika Łódzka), technologie materiałów ceramicznych (Akademia Górniczo-Hutnicza).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityka chemiczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia budowlana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, chemia, fizyka, język polski, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA I TECHNOLOGIE NOŚNIKÓW ENERGII

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek o profilu praktycznyn Inżynieria i technologie nośników energii

  Jeżeli jesteś zainteresowany nabywaniem wiedzy i umiejętności podczas zajęć o charakterze praktycznym, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. W trakcie studiów będziesz miał okazję, wykorzystać nabytą wiedzę i sprawdzić ją podczas zajęć praktycznych. Doświadczenie jakie uzyskasz podczas trzymiesięcznych praktyk zawodowych w przemyśle z pewnością wyróżni Cię na rynku pracy.

  Jest to pierwszy na Politechnice Gdańskiej kierunek o profilu praktycznym, uruchamiany wyłącznie jako studia II stopnia. Dlatego też studia magisterskie trwają na nim 4 semestry, gdy na innych tylko 3, a to ze względu na rozbudowane wymagania dotyczące praktyk. Praktycznie wszystkie przedmioty prowadzone będą z szerokim udziałem praktyków z przemysłu, którzy uczestniczyli w tworzeniu programu studiów

  Kierunek studiów IiTNE jest odpowiedzią na potrzeby przemysłu w zakresie absolwentów wykształconych w aspekcie praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu technologii,inżynierii i energetyki. Kierunek o profilu praktycznym wypełnia istniejącą w tym zakresie lukę i uzupełnia ogólno-akademicką ofertę kierunków studiów na Politechnice Gdańskiej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOROZJA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek o profilu ogólnoakademickim Korozja
  Na kierunku Korozja zapoznasz się z najnowocześniejszymi technikami ochrony przed korozją oraz metodami jej badania. Możliwe będzie także uzyskanie szerokich umiejętności praktycznych, które w znacznym stopniu ułatwią Ci znalezienie pracy.
  Korozja, jako zjawisko degradacji materiałów, przede wszystkim konstrukcyjnych, przynosi ogromne straty gospodarce światowej. W roku 2010 szacowano, że straty te w skali światowej wynoszą 1000-1500 USD na mieszkańca, co w skali Polski oznaczało około ¼ zadłużenia zagranicznego (na mieszkańca).
  Dlatego też walka z różnymi formami korozji jest priorytetem we wszystkich dziedzinach gospodarki, a nawet w zakresie kultury i sztuki (muzealnictwo, archeologia, zabytkowe obiekty architektoniczne). Kierunek „Korozja” jest koordynowany i w znacznej mierze prowadzony przez pracowników jednej z najlepszych katedr, o osiągnięciach teoretycznych i praktycznych uznawanych na całym świecie. Zapoznasz się z najnowocześniejszymi technikami ochrony przed korozją oraz metodami jej badania. Możliwe będzie także uzyskanie szerokich umiejętności praktycznych, które w znacznym stopniu ułatwią Ci znalezienie pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek o profilu ogólnoakademickim Technologia chemiczna
  Celem studiów jest wykształcenie specjalistów z zakresu nauk chemicznych, technicznych, chemicznych procesów technologicznych i ich projektowania z zastosowaniem nowoczesnych systemów komputerowych. Absolwenci poznają budowę i działanie aparatury przemysłowej oraz metody kontroli i automatyzacji procesów technologicznych.
  Uzyskując specjalistyczną wiedze w zakresie metod projektowania, prowadzenia, kontroli i automatyzacji procesów technologicznych są przygotowani do pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych bezpośrednio w produkcji, kontroli oraz w dziedzinach badań. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityka w technologii chemicznej
  • Technologia polimerów i biopolimerów
  • Technologia i analiza kosmetyków
  • Technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologia polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych
  • Analityka techniczna i przemysłowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, język polski, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZIELONE TECHNOLOGIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek o profilu ogólnoakademickim Zielone technologie

  Jeżeli sprawy ekologii nie są Ci obojętne, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Podczas studiów otrzymasz wiedzę związaną ze stosowaniem i opracowywaniem metod służących monitorowaniu stanu środowiska, usuwaniu z niego zanieczyszczeń i opracowywaniu i przeprowadzaniu tak zwanych „zielonych”, czyli bezpiecznych dla środowiska procesów przemysłowych.

  Nowoczesna gospodarka i ochrona środowiska nie muszą się wykluczać. Dowieść tego mogą „zieloni chemicy”, biegli w tworzeniu procesów chemicznych i produktów, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko. Na oferowanym przez nas kierunku poznasz wachlarz metod służących monitorowaniu środowiska, usuwaniu z niego zanieczyszczeń i przeprowadzaniu zielonych procesów przemysłowych.

  Nauczysz się, jak skutecznie rozwiązywać rzeczywiste problemy technologiczne — pomożemy Ci w tym, proponując bardzo liczbę dużą zajęć praktycznych. Studiowanie stanie się dla Ciebie jeszcze bardziej ekscytujące dzięki możliwości zdobycia certyfikatów ISO.

  Studia prowadzone są zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, co otwiera perspektywy zatrudnienia na zagranicznym rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zielone technologie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, chemia, fizyka, język polski, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów inżynieria biomedyczna 
  Jeżeli poza naukami technicznymi jesteś zainteresowany medycyną, inżynieria biomedyczna jest strzałem w dziesiątkę. Studia wprowadzają Cię w  zagadnienia z zakresu informatyki medycznej, biopomiarów, elektroniki, inżynierii materiałowej, chemii i fizyki.
  Nauczysz się, jak wykorzystać tę wiedzę do udoskonalania produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego, leków i wyrobów terapeutycznych. Gdy zapoznasz się już podstawami, będziesz miał okazję zagłębienia się w najbardziej interesujący Cię obszar. Jak? Oferujemy wykształcenie w ramach czterech specjalistycznych strumieni: Elektronika w medycynie, Informatyka w medycynie, Chemia w medycynie lub Fizyki medyczna.
  Studenci kształcący się  na specjalności elektronika w medycynie nabywają podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym elektroniki medycznej, obrazowania medycznego, informatyki medycznej i biomechaniki inżynierskiej. W ramach specjalności informatyka w medycynie ukazujemy zasady tworzenia programów i systemów informatycznych oraz przetwarzania obrazów i pracy sieci teleinformatycznych w środowisku aplikacji biomedycznych.
  Program fizyki medycznej opiera się na radiobiologii, fizyce jądrowej, technikach wykorzystania promieniowania, bezinwazyjnej diagnostyce i terapii oraz metodach obrazowania (USG, EEG, MRJ, EKG). Chemia w medycynie to przede wszystkim chemia bioorganiczna, medyczna, farmaceutyczna, chemia analityczna, chemia i toksykologia sądowa, analityka kliniczna, a także chemia materiałowa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Chemia w medycynie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, chemia, fizyka, informatyka, język polski, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek o profilu ogólnoakademickim Inżynieria materiałowa
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa kształcą specjalistów posiadających wiedzę o materiałach inżynierskich, popartą znajomością zagadnień konstrukcyjnych i technologicznych, oraz wiedzę o metodach sterowania jakością materiałów konstrukcyjnych, jak również podstawach ekonomii ich wytwarzania.
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia są zdolni do analizy oraz syntezy problemów technicznych. Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych w instytutach naukowych i laboratoriach naukowobadawczych a także do pracy w przemyśle, w szczególności w firmach pośredniczących w transferze wiedzy z obszaru nauki do gospodarki. Absolwent studiów pierwszego stopnia jest też przygotowany do kontynuowania studiów na drugim stopniu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria korozyjna
  • Inżynieria materiałów polimerowych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria materiałowa stosowana

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, chemia, fizyka, język polski, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

KArolina Ocena odpowiedz

wydział i studia na plus

Anonim Ocena odpowiedz

Dużo wymagają. Prawdziwa szkoła życia.