• BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów biotechnologia
  Interdyscyplinarne studia dla osób zainteresowanych chemią, biologią, medycyną, farmacją i żywnością. Liczne zajęcia laboratoryjne umożliwią wykorzystanie wiedzy teoretycznej oraz nabycie umiejętności praktycznych.
  Absolwenci kierunku Biotechnologia potrafią posługiwać się podstawowymi technikami inżynierii genetycznej (w tym metodami izolacji DNA), biologii molekularnej czy też laboratoryjnymi technikami mikrobiologicznymi. Znajomość chemii ogólnej, fizycznej i pozwoli przewidywać właściwości biomolekuł i przebieg bioprocesów, a dobrze opanowana fizyka i matematyka ułatwią analizę wyników przeprowadzanych eksperymentów. Wszystko to w ramach trzech specjalności: Biotechnologii molekularnej, Biotechnologii leków oraz Technologii, biotechnologii i analizy żywności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologia, biotechnologia i analiza żywności
  • Biotechnologia molekularna
  • Biotechnologia leków

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ważona ocen ze studiów oraz kryterium pokrewieństwa.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów chemia
  Celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwenta kompetencji inżynierskich w zakresie podstawowych zagadnień chemii i technologii chemicznej (także bio), w oparciu o szerokie podstawy matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych, posiadającego umiejętność interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, umiejącego prowadzić prace laboratoryjne oraz wykorzystywać fachową literaturę chemiczną i metody informatyczne. Nabycie tej wiedzy i umiejętności przygotuje absolwenta do:
  • podjęcia pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz
  • drobnej wytwórczości i administracji, np w zakresie otrzymywania i stosowania
  • wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami czy
  • prawidłowego wykorzystania zasobów naturalnych;
  • podjęcia pracy w jednostkach zaplecza badawczego i badawczorozwojowego
  • przemysłu chemicznego, przedsiębiorstwach typu high-tech oraz
  • w instytutach naukowych, uczelniach i centrach transferu technologii;
  • promowania zrównoważonego rozwoju;
  • aktywnego uczestniczenia w pracach grupowych oraz kierowania
  • zespołami ludzi wykonującymi zadania im zlecone;
  • podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Chemia biologiczna i medyczna
  • Chemia materiałów

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ważona ocen ze studiów oraz kryterium pokrewieństwa.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA BUDOWLANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów chemia budowlana
  Chemia budowlana to unikatowy kierunek, realizowany we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Politechniką Łódzką, który umożliwia połączenie wiedzy z zakresu nauk technicznych, chemicznych i inżynierii materiałowej.

  Podczas studiów poznasz zasady projektowania i dobierania materiałów do różnych zastosowań budowlanych. Opanujesz technologie syntezy, przetwórstwa i metody modyfikacji ceramiki, materiałów polimerowych i kompozytów. Nie zabraknie również wprowadzenia do specjalistycznego oprogramowania i baz danych. To studia dla mobilnych. Pierwsze cztery semestry spędzisz na macierzystej uczelni.

  Semestr piąty i szósty będzie realizowany na uczelniach partnerskich – Politechnice Łódzkiej i Akademii Górniczo-Hutniczej; semestr siódmy oznacza powrót do własnej uczelni. W czasie trwania studiów masz do wyboru interesujące profile dyplomowania: analitykę chemiczną (Politechnika Gdańska), technologię polimerów (Politechnika Łódzka), technologie materiałów ceramicznych (Akademia Górniczo-Hutnicza).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityka chemiczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia budowlana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ważona ocen ze studiów oraz kryterium pokrewieństwa.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA I TECHNOLOGIE NOŚNIKÓW ENERGII

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek o profilu praktycznyn Inżynieria i technologie nośników energii
  Absolwenci studiów znają zagadnienia z zakresu technologii chemicznej i inżynierii chemicznej wykorzystywane w przemyśle chemicznym, w tym technologie rafineryjno-petrochemiczne. Posiadają wiedzę na temat wytwarzania, magazynowania oraz przesyłu mediów i energii.
  Potrafią projektować instalacje przemysłowe, wykonywać optymalizację parametrów pracy instalacji oraz inne obliczenia inżynierskie, znają cykl projektowania instalacji od etapu planowania po realizację i uruchamianie instalacji. Potrafią posługiwać się dokumentacją techniczną.
  Są przygotowani do obsługi specjalistycznego oprogramowania do obliczeń inżynierskich, termodynamiki optymalizacji i modelowania procesów technologicznych. Znają zagadnienia analityki technicznej i kontroli jakości. Wiedza zdobyta podczas studiów w połączeniu z doświadczeniem zdobytym w oparciu o zajęcia o charakterze praktycznym oraz trzymiesięczne praktyki zawodowe w przemyśle umożliwiają absolwentom dobre przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej w zakładach przemysłowych, a także firmach i jednostkach badawczo-rozwojowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ważona ocen ze studiów oraz kryterium pokrewieństwa.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOROZJA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek o profilu ogólnoakademickim Korozja
  Absolwenci studiów I stopnia kierunku Korozja będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach, funkcjonujących w obszarze związanym z diagnozowaniem uszkodzeń, selekcją i ochroną materiałów konstrukcyjnych, ale również archeologicznych i innych. Będą także przygotowani do tworzenia firm prywatnych, do funkcjonowania zawodowego w europejskiej strefie gospodarczej oraz podjęcia studiów II stopnia.
  Absolwenci studiów II stopnia kierunku Korozja będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze związanym z diagnozowaniem uszkodzeń, selekcją i ochroną materiałów konstrukcyjnych, realizacją zabezpieczeń przeciwkorozyjnych ale również ochroną materiałów archeologicznych i innych. Będą przygotowani do tworzenia firm prywatnych i funkcjonowania zawodowego w europejskiej strefie gospodarczej oraz podjęcia studiów III stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ważona ocen ze studiów oraz kryterium pokrewieństwa.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek o profilu ogólnoakademickim Technologia chemiczna
  Celem studiów jest wykształcenie specjalistów z zakresu nauk chemicznych, technicznych, chemicznych procesów technologicznych i ich projektowania z zastosowaniem nowoczesnych systemów komputerowych. Absolwenci poznają budowę i działanie aparatury przemysłowej oraz metody kontroli i automatyzacji procesów technologicznych.
  Uzyskując specjalistyczną wiedze w zakresie metod projektowania, prowadzenia, kontroli i automatyzacji procesów technologicznych są przygotowani do pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych bezpośrednio w produkcji, kontroli oraz w dziedzinach badań. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologia polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych
  • Analityka techniczna i przemysłowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ważona ocen ze studiów oraz kryterium pokrewieństwa.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZIELONE TECHNOLOGIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek o profilu ogólnoakademickim Zielone technologie

  Jeżeli sprawy ekologii nie są Ci obojętne, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Podczas studiów otrzymasz wiedzę związaną ze stosowaniem i opracowywaniem metod służących monitorowaniu stanu środowiska, usuwaniu z niego zanieczyszczeń i opracowywaniu i przeprowadzaniu tak zwanych „zielonych”, czyli bezpiecznych dla środowiska procesów przemysłowych.

  Nowoczesna gospodarka i ochrona środowiska nie muszą się wykluczać. Dowieść tego mogą „zieloni chemicy”, biegli w tworzeniu procesów chemicznych i produktów, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko. Na oferowanym przez nas kierunku poznasz wachlarz metod służących monitorowaniu środowiska, usuwaniu z niego zanieczyszczeń i przeprowadzaniu zielonych procesów przemysłowych.

  Nauczysz się, jak skutecznie rozwiązywać rzeczywiste problemy technologiczne — pomożemy Ci w tym, proponując bardzo liczbę dużą zajęć praktycznych. Studiowanie stanie się dla Ciebie jeszcze bardziej ekscytujące dzięki możliwości zdobycia certyfikatów ISO.

  Studia prowadzone są zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, co otwiera perspektywy zatrudnienia na zagranicznym rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zielone technologie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ważona ocen ze studiów oraz kryterium pokrewieństwa.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów inżynieria biomedyczna 
  Jeżeli poza naukami technicznymi jesteś zainteresowany medycyną, inżynieria biomedyczna jest strzałem w dziesiątkę. Studia wprowadzają Cię w  zagadnienia z zakresu informatyki medycznej, biopomiarów, elektroniki, inżynierii materiałowej, chemii i fizyki.
  Nauczysz się, jak wykorzystać tę wiedzę do udoskonalania produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego, leków i wyrobów terapeutycznych. Gdy zapoznasz się już podstawami, będziesz miał okazję zagłębienia się w najbardziej interesujący Cię obszar. Jak? Oferujemy wykształcenie w ramach czterech specjalistycznych strumieni: Elektronika w medycynie, Informatyka w medycynie, Chemia w medycynie lub Fizyki medyczna.
  Studenci kształcący się  na specjalności elektronika w medycynie nabywają podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym elektroniki medycznej, obrazowania medycznego, informatyki medycznej i biomechaniki inżynierskiej. W ramach specjalności informatyka w medycynie ukazujemy zasady tworzenia programów i systemów informatycznych oraz przetwarzania obrazów i pracy sieci teleinformatycznych w środowisku aplikacji biomedycznych.
  Program fizyki medycznej opiera się na radiobiologii, fizyce jądrowej, technikach wykorzystania promieniowania, bezinwazyjnej diagnostyce i terapii oraz metodach obrazowania (USG, EEG, MRJ, EKG). Chemia w medycynie to przede wszystkim chemia bioorganiczna, medyczna, farmaceutyczna, chemia analityczna, chemia i toksykologia sądowa, analityka kliniczna, a także chemia materiałowa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Chemia w medycynie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ważona ocen ze studiów oraz kryterium pokrewieństwa.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek o profilu ogólnoakademickim Inżynieria materiałowa
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa kształcą specjalistów posiadających wiedzę o materiałach inżynierskich, popartą znajomością zagadnień konstrukcyjnych i technologicznych, oraz wiedzę o metodach sterowania jakością materiałów konstrukcyjnych, jak również podstawach ekonomii ich wytwarzania.
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia są zdolni do analizy oraz syntezy problemów technicznych. Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych w instytutach naukowych i laboratoriach naukowobadawczych a także do pracy w przemyśle, w szczególności w firmach pośredniczących w transferze wiedzy z obszaru nauki do gospodarki. Absolwent studiów pierwszego stopnia jest też przygotowany do kontynuowania studiów na drugim stopniu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria korozyjna
  • Inżynieria materiałów polimerowych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ważona ocen ze studiów oraz kryterium pokrewieństwa.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Opinie (2)

KArolina Ocena odpowiedz

wydział i studia na plus

Anonim Ocena odpowiedz

Dużo wymagają. Prawdziwa szkoła życia.