• ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Architektura i Urbanistyka
  Absolwent kierunku Architektura i urbanistyka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może szukać zatrudnienia w:
  • biurach projektowych,
  • wykonawstwie i nadzorze architektoniczno- budowlanym,
  • organach jednostek samorządowych i państwowych w zakresie architektury, urbanistyki oraz ochrony konserwatorskiej,
  • pracy badawczo-naukowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

  Kandydaci dodatkowo przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych. Sprawdzian umiejętności plastycznych na kierunku architektura i urbanistyka składa się z dwóch części: rysunku odręcznego z natury oraz rysunku  – sprawdzenia wyobraźni przestrzennej.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Budownictwo
  Perspektywy zatrudnienia:
  • biura projektowe,
  • przedsiębiorstwa wykonawcze i eksploatacyjne z zakresu budownictwa ogólnego, wodnego i drogowego,
  • zarządzanie procesami budowlanymi oraz wprowadzanie nowoczesnych metod projektowania i organizacji pracy
  • w budownictwie,
  • placówki naukowo-badawcze,
  • służby inwestycyjne,
  • przygotowanie produkcji,
  • przedsiębiorstwa remontowe.
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Budownictwo mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie. Absolwenci tych studiów mogą podjąć studia drugiego stopnia na kierunku Budownictwo na dowolnej specjalności. Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku Budownictwo mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w nieograniczonym zakresie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BUDOWNICTWO - INŻYNIER EUROPEJSKI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Budownictwo - inżynier europejski
  Jest to jedyna specjalność wybierana przed rozpoczęciem studiów I stopnia. Studia prowadzone przy współpracy siedmiu uczelni: Hanze University w Groningen (Holandia), Fachhochschule Oldenburg (Niemcy), Halmstad University (Szwecja), JADE Hochschule, Wilhelmshaven, OLDENBURG, Elsfleth (Niemcy), Hanzehogeschool GRONINGEN (Holandia), Hägskolan HALMSTAD (Szwecja) oraz Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w ramach programu European Civil Engineering Management (ECEM).  Studenci mają możliwość wyjazdu na 3 semestry studiów za granicę (w tym dwa semestry tematyczne oraz jeden semestr praktyk). Studenci, którzy nie wyjadą na część zagraniczną studiów odbywają zajęcia w kraju w języku angielskim (2 semestry). Istnieje możliwość uzyskania dyplomu uczelni zagranicznej.
  Możliwości zatrudnienia:
  • krajowe i zagraniczne biura projektowe oraz przedsiębiorstwa wykonawcze i eksploatacyjne,
  • zarządzanie procesami budowlanymi oraz wprowadzanie nowoczesnych metod organizacji pracy w budownictwie,
  • placówki naukowo-badawcze,
  • przygotowanie produkcji,
  • przedsiębiorstwa remontowe,
  • jednostki zarządzające substancją budowlaną,
  • służby inwestycyjne.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo - inżynier europejski brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Inżynieria środowiska
  Możliwości zatrudnienia:
  • biura projektowe,
  • firmy wykonawcze z branży wodociągowej, sanitarnej, ogrzewnictwa i wentylacji, instalacji wewnętrznych, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, gospodarka odpadami,
  • przedsiębiorstwa zajmujące się systemami zabezpieczeń obiektów technicznych, niekonwencjonalnymi źródłami energii czy ochroną środowiska.
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Środowiska mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie, a absolwenci studiów drugiego stopnia - o uprawnienia budowlane w nieograniczonym zakresie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

 • PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
  Absolwent:
  • ma wiedzę z wybranych działów nauk ścisłych służącą do rozwiązywania problemów projektowych (matematyka, mechanika budowli, konstrukcje budowlane)
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
  • potrafi scharakteryzować materiały stosowane w architekturze wnętrz i jej bezpośredniego otoczenia pod względem ich podstawowych cech technologicznych i możliwości zastosowania w projektowaniu
  • zna w zakresie podstawowym współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów i elementów otoczenia architektury
  • zna zasady zapisu graficznego projektu inżynierskiego, potrafi go odczytać i poddawać obróbce z wykorzystaniem techniki komputerowej
  • ma podstawową wiedzę z zakresu instalacji budowlanych
  • posiada podstawową wiedzę o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych
  • posiada wyrobioną wrażliwość plastyczną i wiedzę z zakresu teorii estetycznych
  • ma wiedzę o kolorze i barwie, rozumie ich znaczenie dla kompozycji oraz ich wpływ na percepcję formy
  • zna podstawy budowy formy, elementy i zasady kompozycji przestrzennej oraz relacje między elementami kształtującymi przestrzeń
  • ma wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz i ich otoczenia
  • zna podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące projektowania różnych kategorii obiektów
  • zna w zakresie podstawowym wybrane programy komputerowe wspomagające projektowanie
  • zna w zakresie podstawowym ekologiczne uwarunkowania projektowania (idea zrównoważonego rozwoju)
  • zna podstawowe formy i zasady ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metody stosowane w procesie tej ochrony
  • ma elementarną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych we wnętrzach architektonicznych i urbanistycznych
  • zna podstawy historii architektury, wzornictwa, sztuki i projektowania otoczenia
  • zna podstawowe metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu, jego uzbrojenia
  • posiada podstawową wiedzę z zakresu treści humanistycznych oraz innych zagadnień z zakresu kultury uzupełniających wykształcenie techniczne
  • ma elementarną wiedzę w zakresie etyki zawodowej
  • posiada podstawową wiedzę w zakresie fotografii i komunikacji wizualnej
  • zna zasady organizacji procesów budowlanych w tym kosztorysowanie
  • zna zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej
  • ma podstawową wiedzę w obszarze relacji człowiek-obiekt techniczny
  • zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
  • zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
  • zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania i marketingu, rozumie zjawiska rynkowe w kontekście realizacji inwestor-projektant
  • rozumie rolę rynkową wnętrz i projektanta wnętrz, zna tendencje i kierunki rozwoju gospodarki
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • WZORNICTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Wzornictwo
  Praca projektowa w zakresie form przemysłowych poczynając od przedmiotów codziennego użytku aż po kształtowanie prototypów specjalnego przeznaczenia. Absolwenci posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, prototypowania i wytwarzania przedmiotów oraz urządzeń w krótkich seriach, opracowania sposobów komunikacji wizualnej i reklamy, wiedzę i umiejętności w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby. Opanują podstawowy zakres wiedzy dotyczącej anatomii, antropometrii, ergonomii, psychofizjologii widzenia oraz ochrony własności intelektualnej;posiądą umiejętności w zakresie tworzenia dwu- i trójwymiarowych struktur wizualnych oraz wiedzę z zakresu procesów i struktur przyrodniczych. Ponadto spełnienie celów kształcenia na Kierunku Wzornictwo jest związane z:
  • opanowaniem wiedzy o technice i technologii wytwarzania przedmiotów codziennego użytku poczynając od projektu, przez prototypowanie, a na finalnym wyrobie kończąc,
  • opanowaniem umiejętności tworzenia form komunikacji wizualnej, tj. znaków graficznych, opakowań i innych sposobów przekazu informacji wizualnej,
  • umiejętnością plastycznego przedstawienia idei w postaci rysunków odręcznych lub projektu wykonanego za pomocą programów komputerowych do wspomagania projektowania, modeli oraz prezentacji multimedialnych,
  • znajomością podstaw rysunku technicznego,
  • opanowaniem wiedzy z zakresu historii wzornictwa, kultury i sztuki.
  Absolwenci będą przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego w zakresie projektowania form przemysłowych i projektowania komunikacji wizualnej w jednostkach projektowych lub projektowo-wykonawczych, w agencjach reklamowych, drukarniach i wydawnictwach. Absolwenci będą znać język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiądą niezbędny zasób fachowego słownictwa z zakresu kierunku studiów. W trakcie trwania studiów I stopnia stacjonarnych student odbywa praktyki w zakresie:
  • rysunku i malarstwa (dwutygodniowy plener po IV semestrze),
  • projektowania form przemysłowych i komunikacji wizualnej (czterotygodniowa praktyka zawodowa po VI semestrze).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wzornictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

  Kandydaci dodatkowo przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych. Sprawdzian umiejętności plastycznych składa się z dwóch części: modelowania z rysunkiem odręcznym oraz przeglądu prac przygotowanych przez kandydata wraz z rozmową kwalifikacyjną.

   

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (0)