• BUDOWA JACHTÓW Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Budowa jachtów
  Studia na kierunku Budowa jachtów to oferta skierowana do osób pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i budową jachtów i jednostek sportowych. Studiując Budowę jachtów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie  budowy jachtów i innych małych jednostek pływających (wycieczkowych, sportowych, rekreacyjnych, portowych) w zakresie między innymi: projektowania jachtów żaglowych i motorowych oraz innych małych jednostek pływających, teorii jachtów i żeglowania, projektowania żagli i takielunku, projektowania architektonicznego i wyposażenia wnętrz, projektowania napędu jednostek motorowych lub pomocniczego napędu jachtów żaglowych, metod komputerowych i programów narzędziowych wykorzystywanych w projektowaniu i określaniu właściwości jachtów, materiałów stosowanych w budowie jachtów i innych jednostek pływających, przygotowania materiałów polimerowych i wykonywania konstrukcji kompozytowych, technologii budowy kadłubów z kompozytów polimerowych, przygotowania formy i wykonania kadłuba jachtu z żywic polimerowych, z ochrony i zabezpieczenia powierzchni kadłubów jachtów, organizowania produkcji i prowadzenia małych firm budujących jachty, prowadzenia działalności gospodarczej związanej z eksploatacją jachtów, przystani i portów jachtowych. Do współpracy w prowadzeniu studiów oraz wygłoszenia specjalistycznych wykładów zaproszono osoby z przemysłu: uznanych projektantów i konstruktorów, specjalistów od żagli i wyposażenia, a także znanych żeglarzy.   Studia na kierunku Budowa jachtów prowadzone są na pierwszym stopniu i mają charakter stacjonarny.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budowa jachtów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

 • CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Chłodnictwo i klimatyzacja
  Utworzony w roku akademickim 2015/2016 kierunek studiów Chłodnictwo i klimatyzacja jest unikalnym w skali kraju kierunkiem. Oferta kształcenia skierowana jest do osób pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń chłodniczych,  klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Oprócz wiedzy z zakresu przedmiotów kształcenia podstawowego, technicznego i inżynierskiego absolwent otrzymuje szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie budowy urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, ich projektowania i eksploatacji, m.in.: chłodni lądowych, portowych, komór o różnym przeznaczeniu, kontenerów i samochodów-chłodni, obiektów klimatyzowanych, pomp ciepła. Nabyta przez studenta wiedza dotyczy:
  • teorii obiegów chłodniczych, kriogenicznych i pomp ciepła,
  • właściwości powietrza wilgotnego (procesy nawilżania, osuszania, chłodzenia i ogrzewania),
  • eksploatacji chłodni portowych, lądowych oraz innych małych komór przechowalniczych,
  • projektowania i eksploatacji łańcucha chłodniczego produktów żywnościowych,
  • projektowania i eksploatacji inteligentnych systemów klimatyzacji obiektów pasywnych i energooszczędnych,
  • projektowania i eksploatacji pomp ciepła: powietrznych, wodnych i gruntowych,
  • metod komputerowych i programów narzędziowych wykorzystywanych w projektowaniu i określaniu właściwości powietrza, procesów chłodzenia, grzania, nawilżanie i osuszania, stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji,
  • projektowania termoelektrycznych urządzeń chłodniczych i pomp ciepła,
  • projektowania i eksploatacji systemów kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych do zasilania urządzeń chłodniczych i pomp ciepła,
  • eksploatacji systemów transportu i przechowywania skroplonych gazów,
  • poszukiwania i/lub opracowania  innowacyjnych energooszczędnych, rozwiązań w chłodnictwie i klimatyzacji,
  • organizowania produkcji i prowadzenia małych firm serwisowych w obszarze chłodnictwa , pomp ciepła i klimatyzacji,
  • prowadzenia działalności gospodarczej związanej z eksploatacją chłodni, systemów klimatyzacji.
  Studia przygotowują również studentów do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Studia mają charakter studiów technicznych, trwają siedem semestrów. Absolwent kierunku Chłodnictwo i klimatyzacjaposiada wiedzę z zakresu nauk podstawowych (matematyka, fizyka, chemia), nauk ogólno-technicznych oraz wiedzę specjalistyczną charakterystyczną dla projektowania i budowy urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Wiedza specjalistyczna obejmuje: zagadnienia: budowy i eksploatacji obiektów chłodniczych i klimatyzowanych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w warunkach morskich i lądowych oraz ekonomii, organizacji produkcji i marketingu, a także opracowanie nowoczesnych rozwiązań skojarzonych systemów grzewczo- chłodzących. W obszarze kwalifikacji i umiejętności absolwent jest przygotowany do prowadzenia prac projektowych oraz budowy i eksploatacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Prace te będzie prowadził w oparciu o wiedzę dotyczącą komputerowych metod projektowania urządzeń chłodniczych, komór z modyfikowaną i kontrolowaną atmosferą, pomp ciepła i systemów klimatyzacji,  a także w oparciu o wiedzę dotyczącą parametrów środowiska atmosferycznego (meteorologię), w którym urządzenia chłodnicze, pompy ciepła i systemy klimatyzacji będą eksploatowane.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chłodnictwo i klimatyzacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
  Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są problematyką zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemów z udziałem zespołów ludzkich, obiektów technicznym oraz środowiska w których te systemy są eksploatowane.  W trakcie studiów na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa uzyskasz wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu rozpoznawania i oceny zagrożeń, planowania i organizacji akcji ratowniczych, oceny ryzyka oraz planowania i zarządzania systemami bezpieczeństwa.
  Absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa znajdzie zatrudnienie w jednostkach związanych z funkcjonowaniem służb ratownictwa, systemami bezpieczeństwa obiektów technicznych i ludności, systemami i służbami prewencji i ochrony przed różnorodnymi czynnikami zagrożeń. Powinien być przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za ochronę i ratowanie życia ludzi, eliminację zagrożeń i ograniczenie skutków katastrof i awarii. Będzie przygotowany do pracy w sektorach gospodarki zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń i systemów zabezpieczeń technicznych i systemów monitorowania i zwalczania różnorodnych zagrożeń. Powinien być przygotowany do podjęcia studiów na drugim stopniu (magisterskich) na tym samym kierunku lub pokrewnych kierunkach technicznych (np. oceanotechnika, budownictwo, mechanika i budowa maszyn, transport).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

 • OCEANOTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Oceanotechnika
  Studia na kierunku Oceanotechnika to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są problematyką związaną z konstruowaniem i budową jednostek pływających oraz obiektów offshore.  Studiując kierunek Oceanotechnika  uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych związanych z badaniem oraz wykorzystywaniem środowiska morskiego (statki, platformy wiertnicze, pojazdy podwodne itd), głównie do transportu, rybołówstwa, przemysłu wydobywczego oraz turystyki, rekreacji i sportu.
  W zależności od ukończonej specjalności, absolwenci są przygotowani do zatrudnienia na stanowiskach konstruktorów i technologów w biurach projektowych oraz zakładach wytwarzających i remontujących wielkogabarytowe konstrukcje stalowe (w szczególności z gałęzi przemysłu okrętowego oraz offshore), a także w działach technicznych przedsiębiorstw żeglugowych, w zakładach produkujących maszyny okrętowe, firmach dokonujących napraw na statkach w portach i na morzu, a także jako członkowie załóg pływających statków morskich i śródlądowych. Absolwenci przygotowani są także do pracy w portach morskich i śródlądowych, instytucjach i ośrodkach związanych z techniką morską, ochroną środowiska i transportem.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Oceanotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Oceanotechnika jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Transport
  Studia na kierunku Transport to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są problematyką szeroko pojętego transportu, logistyki i spedycji. Studiując kierunek Transport uzyskasz wiedzę i umiejętności dotyczące przemieszczania ludzi i ładunków przy użyciu współczesnych środków technicznych. Wiedza ta obejmuje między innymi: logistykę, techniki i środki transportu, inżynierię ruchu, spedycję oraz bepieczeństwo transportu.
  Absolwenci kierunku Transport uzyskują przygotowanie do prowadzenia prac związanych z obsługą krajowych i międzynarodowych procesów transportowych uwzględniających różnorodne środki i systemy transportowe oraz ładunki (w tym skonteneryzowane, chłodnicze, kriogeniczne oraz paliwa). W zależności od wybranej specjalności absolwenci mogą podejmować pracę między innymi w przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach żeglugowych, spedycyjnych, portach morskich, bazach i stacjach przesyłowych paliw, elektrowniach oraz różnorodnych przedsiębiorstwach branży chłodniczej, kriogenicznej i przetwórstwa żywności.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Jerzy Opaska Ocena

Z oceanotechniką i budową jachtów to prawda. Jeszcze przed skończeniem studiów biorą cię do roboty (zamawiają). Na wydziale wiszą oferty pracy od razu dla absolwentów, dużo firm prywatnych zatrudnia od nas absolwentów do biur projektowych (budowa jachtów). Jachty budowane dla zagranicznych klientów, ciekawa i twórcza praca

Kazik Ocena

Oceanotechnika gwarantuje pracę w zawodzie projektanta statków. Można robić w Polsce i w sumie gdzie się chce na świecie. Znajomi pracują jako inspektorzy w CHinach, projektanci w Norwegii, itd. Kasa dobra, tyle że trzeba trochę pocisnąć zadań z wytrzymałości i termy. Reszta idzie lekko. Atmosfera na luzie. Polecam.