al. Niepodległości 4

61-874 Poznań, Poland

tel: (+48 61) 829 3506, (+48 61) 829 3521

fax: (+48 61) 852 3103

wa.amu.edu.pl

e-mail: anglistyka@wa.amu.edu.pl

al. Niepodległości 4

61-874 Poznań, Poland

tel: (+48 61) 829 3506, (+48 61) 829 3521

fax: (+48 61) 852 3103

wa.amu.edu.pl

e-mail: anglistyka@wa.amu.edu.pl

 • JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I NAUCZANIU POCZĄTKOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym” są studiami przeznaczonymi dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, którzy chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego. Jednak, aby uzyskać pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym należy spełnić trzy warunki jednocześnie: (1) posiadać kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; (2) posiadać kwalifikacje w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego oraz (3) legitymować się świadectwem znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego (SPKNJA) na Wydziale Anglistyki UAM w Poznaniu są studiami, dzięki którym absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół (podstawowe, gimnazja, licea) określonych w rozporządzeniu MNSzW z 17 stycznia 2012 r. a powstały z myślą o:

  • absolwentach studiów wyższych magisterskich kierunku filologia angielska (lub pokrewnego), którzy podczas studiów nie realizowali specjalizacji nauczycielskiej
  • absolwentach studiów wyższych magisterskich kierunków innych niż filologia angielska, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje pedagogiczno-dydaktyczne do nauczania języka angielskiego a znają język angielski na minimalnym poziomie B2 wg. ESOKJ (odpowiednik egzaminu FCE).
  • czynnych nauczycielach języka angielskiego bez kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych do nauczania języka angielskiego, którzy chcieliby uzupełnić brakujące kwalifikacje w zakresie psychologii i pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej, emisji głosu, oraz technologii informacyjnej i znają język angielski na minimalnym poziomie B2 wg. ESOKJ (odpowiednik egzaminu FCE), oraz są absolwentami studiów magisterskich jak w ptach 1 lub 2
  • jak również tych nauczycielach, którzy chcieliby owe kwalifikacje podwyższyć i/lub ‘odświeżyć’

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KSZTAŁCENIE TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podstawowym założeniem Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania tłumaczeń tekstów specjalistycznych: prawniczych, ekonomiczno-handlowych, unijnych i naukowo-technicznych. Program obejmuje 160 godzin zajęć, które będą prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie (nauczycieli akademickich oraz zawodowych tłumaczy). Zajęcia zostały podzielone na trzy moduły odzwierciedlające uzyskane kwalifikacje: (1) Wprowadzenie do przekładu specjalistycznego, (2) Przekład specjalistyczny: warsztat tłumacza, (3) Przekład specjalistyczny: ćwiczenia praktyczne. Absolwenci uzyskają następujące kwalifikacje:

  • umiejętność tłumaczenia tekstów prawniczych, handlowo-ekonomicznych, unijnych i naukowo-technicznych w zakresie języków polskiego i angielskiego;
  • nabycie podstawowych umiejętności z zakresu tłumaczenia ustnego konsekutywnego i a vista;
  • znajomość zagadnień prawniczych, ekonomicznych, unijnych i naukowo-technicznych oraz związanej z nimi terminologii;
  • znajomość aspektów i poziomów stylistycznych języka ojczystego;
  • znajomość narzędzi wspomagających proces tłumaczenia oraz narzędzi terminologicznych;
  • umiejętność korzystania z narzędzi poszukiwania informacji;
  • znajomość strategii identyfikacji i rozwiązywania problemów tłumaczeniowych

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • METODYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI ELEMENTARNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wykształcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego i języka angielskiego, którzy nabędą kompetencje niezbędne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej oraz wzbogacą swój warsztat metodyczny o elementy związane z wczesną edukacją językową. Jednym z większych atutów tych studiów jest intensywna praca nad prawidłową wymową angielską. Jej znaczenie jest nie do przecenienia we wczesnej edukacji językowej, gdyż niepoprawna wymowa nauczyciela negatywnie wpływa na rozwój języka obcego u dzieci. Dzięki ukończeniu studiów podyplomowych "Metodyka języka angielskiego w edukacji elementarnej" słuchacze uzyskają kwalifikacje w zakresie metodyki języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym (absolwenci studiów, którzy nie będą posiadali dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 nie będą mieć pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej).

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • TŁUMACZENIA AUDIOWIZUALNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Program Studiów Podyplomowych Tłumaczenia Audiowizualnego  obejmuje wszystkie najpopularniejsze metody tłumaczenia audiowizualnego, w tym tłumaczenie na potrzeby osób dotkniętych niepełnosprawnością słuchową lub wzrokową. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów w danej dziedzinie (nauczycieli akademickich oraz zawodowych tłumaczy audiowizualnych). Absolwenci zostaną przygotowani do świadczenia usług w zakresie różnych typów przekładu audiowizualnego. Słuchacze uzyskają wiedzę dotyczącą standardów i praktyki w dziedzinie tłumaczenia audiowizualnego, zdobędą umiejętności w zakresie najpopularniejszych metod tłumaczenia audiowizualnego (wersja lektorska, napisy, dubbing) oraz pracy ze specjalistycznym oprogramowaniem tłumaczeniowym, poznają zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące udostępnienia mass mediów osobom z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową, a także zdobędą wiedzę na temat mediów w krajach anglojęzycznych. Słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia Studiów Podyplomowych Tłumaczenia Audiowizualnego.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • TŁUMACZENIE ANGIELSKIE Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów studiów pierwszego stopnia ze znajomością języka angielskiego na poziomie C1 oraz języka rosyjskiego na poziomie B2, którzy przede wszystkim chcieliby zdobyć wiedzę i umiejętności językowe pozwalające na tłumaczenie tekstów w języku polskim na język angielski, w języku angielskim na język polski oraz w języku rosyjskim na język angielski i polski.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO - JĘZYKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przeznaczone są dla nauczycieli przedmiotów innych niż język obcy wszystkich typów szkół, którzy chcieliby prowadzić zajęcia w języku angielskim. Po ukończeniu studiów podyplomowych Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (język angielski) ich absolwenci będą posiadać umiejętności językowe pozwalające na swobodne wyrażanie się w mowie i piśmie na tematy związane z nauczanym przedmiotem, płynnie używać języka angielskiego do prowadzenia lekcji przedmiotu własnej specjalizacji stosując w praktyce zasady zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL). Absolwenci będą też potrafić zaprojektować program nauczania przedmiotu swojej specjalności w języku angielskim oraz zaplanować i przeprowadzić w oparciu o ten program spójną sekwencję lekcji, zaprojektować i przeprowadzić ćwiczenia rozwijające umiejętności komunikacyjne i kognitywne uczniów, a także dobrać właściwe materiały dydaktyczne oraz techniki oceniania. Program studiów składa się z 2 modułów: językowego obejmującego zajęcia rozwijające sprawność mówienia i sprawności receptywne, a także zajęcia przygotowujące do egzaminu językowego (120 godzin) oraz modułu dydaktycznego obejmującego zasady zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (80 godzin). Ukończenie studiów podyplomowych Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (język angielski) nie jest równoznaczne z uzyskaniem certyfikatu językowego wymaganego do prowadzenia zajęć w języku angielskim (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, paragraf 12, punkt 5).

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (1)

T. Ocena

Filologia angielska świetna, rzetelne przygotowanie do dalszej pracy