Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ×

ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

tel. centrala (+4861)829 4000

http://www.amu.edu.pl/

Kierunki studiów - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie istnieje maksymalna granica wieku, która ograniczałaby możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym oraz w systemie zaocznym.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Informacje o tym jakie dokumenty należy złożyć, gdzie i w jakim terminie, dostępne są po zalogowaniu się do System Internetowej Rekrutacji: https://rekrutacja.amu.edu.pl/
Wszystko zależy od wybranego kierunku - po zalogowaniu się do Systemu Internetowej Rekrutacji UAM kandydaci otrzymują spersonalizowane informacje.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty można złożyć osobiście, wysłać pocztą, dostarczyć kurierem lub może je złożyć osoba trzecua w imieniu kandydata - nie potrzebuje upoważnienia. Należy jednak pamiętać o własnoręcznym podpisie kandydata na ankieci osobowej. Dokumenty  należy wysłać na adres podany w systemie rekrutacyjnym, najczęściej jest to adres wydziału. Ważny jest fizyczny termin dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dokumnety może złożyć osoba trzecia w imieniu kandydata - nie musi posiadać upoważnienia. Należy natomiast pamiętać o własnoręcznym podpisie kandydata na ankiecie osobowej.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Dokumenty nie muszą być poświadczone notarialnie. Poświadczenia dokumentów dokonuje UAM. Odbywa się to podczas składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane. Dzięki temu do podkomisji skąłdamy kopie dokumentów. Musimy jednak zabrać ze sobą oryginały, aby na ich podstawie komisja dokonałą poświadczenia kserokopii. W przypadku gdy dokumenty nie są dostarczane osobiście wystarczy złożyć /wysłać kserokopię. Poświadczenie w takim przypadku odbywa się z początkiem roku akademickiego we właściwym dziekanacie (kandydat okazuje oryginały dokumentów, a pracownik dziekanatu dokonuje stosownego poświadczenia na kserokopiach znajdujących się w teczce studenta). 

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Dokumnety może złożyć osoba trzecia w imieniu kandydata - nie musi posiadać upoważnienia. Należy natomiast pamiętać o własnoręcznym podpisie kandydata na ankiecie osobowej.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

W zależności od kierunku brane są po uwagę różne przedmioty i ich części. Szczegółowe informacje o wymaganiach na konkretny kierunek i tryb znajdują się na https://rekrutacja.amu.edu.pl/. Należy odszukać kierunek na liście alfabetycznej, wybrać tryb oraz stopień studiów i kliknąć. Po wejściu w pozycję znajdują się szczegółowe wymagania i inne istotne informacje.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na wybrany kierunek studiów wskazują, jakie wyniki egzaminu maturalnego i z jakiej części uwzględniane są w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Podstawą uzyskania uprawnień finalisty i laureata olimpiad stopnia centralnego jest zaświadczenia wydane przez komitet organizacyjny danej olimpiady.

Kandydaci będący laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych przystępują do rekrutacji na zasadach ogólnych i mogą być przyjęci na podstawie uprawnienia, wyłącznie na jeden wybrany kierunek/specjalność studiów, i przyznaje się im maksymalną liczbę punktów przewidzianą w danym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Szczegółowe zasady rekrutacji na wybrany kierunek studiów określają listę olimpiad uprawniającą do uzyskania maksymalnej liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Informacja pojawi się na koncie kandydata w ustalonym terminie w Systemie Internetowej Rekrutacji, po zalogowaniu.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Zasady rekrutacji na każdy kierunek znajdują się w opisie kierunku w Systemie Rekrutacyjnym. Są to indywidualne zasad rekrutacji dla każdego kierunku. Na studiach I stopnia obowiązuje zazwyczaj kryterium wyników z matury. Warto jednak zapoznać się ze szczegolami rekrutacji na wybranym kierunku.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Komunikat oznacza, że należy dopełnić niezbędnych formalności w związku z przyjęciem na studia. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, dokumenty nalezy złożyć w podkomisji rekrutacyjnej odpowiedzialnej za rekrutację na dany kierunek. Na złożenie dokumentów zakwalifikowani mają określony czas wyznaczony przez komisję. Adres podkomisji dostępny jest po kliknięciu w nazwę podkomisji. Po złożeniu dokumentów we wskazanym terminie i czasie, kandydat zostaje prpzyjęty na studia.

 

Schemat postępowania rekrutaycjnego widoczny jest przy każdym kierunku w Systemie Rekrutacyjnym.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę można wykonać za pomocą przelewu internetowego lub tradycyjnego. Po kliknięciu w Systeimie Rekrutacyjnym "Opłać zapis" na ekanie pojawi się wybór formy płatności (już na stronie Przelewy24). Jako tytuł przelewu należy podać dokładnie to, co wyświetla się na stronie operatora Przelewy24, czyli tytuł w formacie P24-xx-xx-xx. 

Co wpisać w tytule przelewu?+

W tytule przelewu nalezy podać dokładnie to, co wyświetla się na stronie operatora Przelewy24 - czyli tytuł w formacie P24-xx-xx-xx.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

W Systemie Rekrutacyjnym przy każdym kierunku podany jest dokładny harmonogram rekrutacji - wszystkie terminy oraz schemat postępowania rekrutacyjnego. Dany zapis musi był opłacony najpóźniej do dnia zamknięcia zapisów na danym kierunku (w harmonogramie jest to data "Zamknięcia zapisów"). Data ostatecznego zapisu oznacza, że pieniądze muszą zostać zaksięgowane, a wpłata musi być widoczna w Systemie Rekrutacyjnym, co oznacza, że lepiej wykonać przelew nieco wcześniej. 

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

W Systemie Rekrutacyjnym przy każdym kierunku podany jest dokładny harmonogram rekrutacji - wszystkie terminy oraz schemat postępowania rekrutacyjnego. Dany zapis musi był opłacony najpóźniej do dnia zamknięcia zapisów na danym kierunku (w harmonogramie jest to data "Zamknięcia zapisów"). Data ostatecznego zapisu oznacza, że pieniądze muszą zostać zaksięgowane, a wpłata musi być widoczna w Systemie Rekrutacyjnym, co oznacza, że lepiej wykonać przelew nieco wcześniej. W rekrutacji rozpatrywane są tylko opłacone zapisy.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Opłatę można wykonać za pomocą przelewu internetowego lub tradycyjnego. Po kliknięciu w Systeimie Rekrutacyjnym "Opłać zapis" na ekanie pojawi się wybór formy płatności (już na stronie Przelewy24). Jako tytuł przelewu należy podać dokładnie to, co wyświetla się na stronie operatora Przelewy24, czyli tytuł w formacie P24-xx-xx-xx. Nie ma znaczenia konto,z  którego zostanie dokonany przelew.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

W Systemie Internetowej Rekrutacji znajduje się wykaz kierunków oraz wymagania, które powinien spełnić kandydat ubiegajacy się o przyjęcie. Dla każdego kierunku określone są indywidualne warunki rekrutacji. Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi kierunkami oraz zasadami przyjęcia na wybrane studia: https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow?status=A .

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z wymaganego przedmiotu/poziomu wskazanego w zasadach rekrutacji, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu. 

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Nie ma ograniczeń w tym zakresie.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Student, który zaliczył I rok studiów, za zgodą dziekana wydziału, na którym prowadzony jest kierunek studiów, którym student jest zainteresowany, może przenieść się na studia w UAM z innej uczelni. Istotny jest fakt posiadania statusu studenta oraz wypełnienie wszystkich obowiązków w uczelni, którą student zamierza opuścić. Wobec powyższego w sprawie szczegółowych informacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Studentów - dziekanatem - na Wydziale.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Zdjęcie w formie elektronicznej o rozdzielczości min. 236x294 pikseli spełniające wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów. Ostateczny termin umieszczenia zdjęcia podany jest w sekcji Systemu Rekrutacyjnego: https://rekrutacja.amu.edu.pl. 

 

Zdjęcie musi zostać zaakceptowane przez UMA. Informacja o akceptacji lub odrzucenii i powodach odrzucenia będzie widoczna na koncie kandydata. Zaakcpetowane zdjęcie na profilu kandydata nie podlega zmianie. Jeżeli istnieje ważny powód dla takiej zmiany należy skontaktować się z Działem Nauczania.

Wasze pytania:

Dzień dobry. Mam pytanie, na jakich warunkach możliwa nauka dla obcokrajowców (Ukraina) na kierunku Reżyseria dźwięku?+
Pytanie od: Rekrutacja

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Szanowni Państwo, czy na Państwa uczelni jest kierunek na studia magisterskie Finanse i Rachunkowość? Z wyrazami szacunku Daniel Szewczyk. +
Pytanie od: Daniel Szewczyk

Dzień dobry,
nie prowadzimy takiego kierunku. Wszystkie dostępne kierunki na UAM dostępne są pod adresem: https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow

Z szerokiego wachlarza studiów magisterskich możemy zaproponować np. zarządzanie i prawo w biznesie albo kierunek prawno-ekonomiczny prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji na ten kierunek znajduje się na stronie: https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/kierunek-prawno-ekonomiczny,271

Być może warto rozważyć studia magisterskie na innym kierunku o charakterze ekonomicznym niż do tej pory.

Pozdrawiamy

W jaki sposób mogę ubiegać się o akademik?+
Pytanie od: Karina

Wszystkie informacje dotyczące możliwości zamieszkania w akademiku można znaleźć na: https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/domy-studenckie

fti poznań

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • Zasady rekrutacji

  • Uczelnia

  • Rekrutacja 2024/2025

  • Grupa kierunku

  • Grupa kierunku - podyplomowe

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

  • Archiwum

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunki studiów

Zasady rekrutacji

Uczelnia

Grupa kierunku

Grupa kierunku - podyplomowe

Poziom studiów

Forma studiów

Archiwum

Opinie (0)