ul. Fryderyka Joliot-Curie 14

50-383 Wrocław              

tel. 375-25-49

http://www.wfil.uni.wroc.pl/

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14

50-383 Wrocław              

tel. 375-25-49

http://www.wfil.uni.wroc.pl/

 • ANGIELSKI JĘZYK SPECJALISTYCZNY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia Podyplomowe Angielskiego Języka Specjalistycznego wychodzą naprzeciw potrzebom rynku w sektorze świadczenia usług językowych. Mają na celu przygotowanie specjalistów do profesjonalnego posługiwania się wybraną odmianą angielskiego języka specjalistycznego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki określonego dwujęzycznego środowiska pracy. Kandydaci mają do wyboru jedną z pięciu specjalności:

  • język w przekładzie poświadczonym,
  • język w biznesie,
  • język w stosunkach międzynarodowych,
  • język medyczny,
  • język techniczny.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • BIBLIOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia typu dokształcającego, przeznaczone dla osób pragnących pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie biblioterapii oraz dla specjalistów z dziedzin pozapsychologicznych (pedagogów, bibliotekarzy, polonistów, wychowawców, pracowników socjalnych i służby zdrowia, także osób duchownych oraz wszystkich pracujących w zawodzie nauczycielskim). Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z stosowaniem biblioterapii w rozwiązywaniu psychologicznych i pedagogicznych problemów jednostki, pojawiających się na różnych etapach życia. Studia Podyplomowe Biblioterapii adresowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych praktycznym zastosowaniem biblioterapii, niemniej jednak program uwzględnia też przygotowanie do pracy naukowej w dziedzinie biblioterapii, metodologię badań naukowych, zgodnie z zaleceniami organizacji międzynarodowych zajmujących się standardami edukacji w zakresie terapii przez sztukę. Uzyskał akceptację Komisji Certyfikacyjnej Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • DZIENNIKARSTWO I PUBLIC RELATIONS - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Dwusemestralne dokształcające studia podyplomowe (bez uprawnień doskonalących) kształcące i dyplomujące w dwóch prowadzonych w ramach jednych Studiów specjalnościach: dziennikarstwa oraz public relations (PR). Oba  toki studiów są połączone merytorycznie, kadrowo oraz organizacyjnie w jedną całość funkcjonującą jako jedne Studia Dziennikarstwa i Public Relations. Nabór prowadzony jest na studia ze wskazaniem na specjalność, którą kandydat chce w trakcie roku realizować. Przedmioty kształcenia ogólnego są w ramach oferty programowej zbieżne, gdyż pewne kwantum wspólnej wiedzy jest konieczne do nabywania umiejętności i kształcenia się w obu obszarach, jakie obejmuje oferta Studiów. Dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu dziennikarstwa oraz public relations pokrywają się merytorycznie z zagadnieniami, jakie wchodzą w zakres badań i działań praktycznych pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz zespołu współpracowników – praktyków i teoretyków tych zagadnień.
  Specjalności są związane z obszarem mediów, dziennikarstwa, komunikowania społecznego, każda precyzuje zakres tematyczny do jednej, wyodrębnionej dziedziny, daje możliwość w miarę szybkiego (dwa semestry) podniesienia kwalifikacji, nastawiona jest na kształtowanie umiejętności i nawyków praktycznych podbudowanych akademicką rzetelną wiedzą.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - I/PO DLA BIBLIOTEKARZY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich) dowolnego kierunku (z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekoznawstwa). Studia przygotowują do pracy w bibliotekach publicznych i naukowych, dostarczając wiedzę niezbędną na wszystkich etapach działalności tychże placówek. Program studiów zapewnia też doskonalenie posiadanych już umiejętności.

  Program obejmuje wprowadzenie do problematyki bibliologicznej, zarys historii kultury książki, omówienie najistotniejszych aspektów współczesnego rynku wydawniczego i księgarskiego, przedstawienie miejsca biblioteki w społeczeństwie informacyjnym. Dostarcza wiedzy niezbędnej na wszystkich etapach działalności bibliotek: budowa kolekcji, opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów, organizacja działalności informacyjnej, zarządzanie biblioteką, marketing biblioteczny, czytelnictwo i użytkowanie informacji. Słuchacze poznają zautomatyzowane systemy biblioteczne, tradycyjne i elektroniczne źródła informacji wraz z możliwościami ich wykorzystywania, techniki komunikacyjne w bibliotece, różnorodne formy zasobów i usług informacyjnych dostępnych w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem zasobów naukowych, metodykę przygotowywania spisów bibliograficznych. Uczą się i doskonalą w zakresie poszukiwań bibliograficznych i faktograficznych, strategii wyszukiwania informacji, ich opracowania i realizacji.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • JĘZYK CZESKI W ADMINISTRACJI, TURYSTYCE I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy oraz kompetencji językowych niezbędnych do pracy w firmach, instytucjach i organizacjach (zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, obejmującym samorządy i służby mundurowe), a także w biurach podróży i agencjach turystycznych współpracujących z Czechami. Zajęcia realizowane będą głównie w języku czeskim w formie warsztatów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, co pozwoli na wyposażenie Absolwentów w wiedzę lingwistyczną z zakresu formalnego języka czeskiego, jak również z zakresu odmian specjalistycznych w dziedzinie administracji, biznesu i ekonomii, a także obsługi ruchu turystycznego.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • JOGA KLASYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia Podyplomowe Jogi Klasycznej stanowią wyjątkową ofertę kształcenia akademickiego, nieograniczoną do wybranej tradycji jogicznej, opartą na aktywnym czytaniu (razem ze Słuchaczami) klasycznych tekstów jogi (Upaniszady, Bhagawadgita, Jogasutry oraz Hathajogapradipika) oraz traktatów ajurwedy pod okiem kadry indologicznej. Praktyka jogi posturalnej, technik oddechowych oraz medytacyjnych odbywa się pod opieką wykwalifikowanej kadry uniwersyteckiej (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu) oraz dyplomowanych instruktorów jogi. Ponadto, Słuchacze poznają współczesne oblicza jogi zarówno w świecie zachodnim, jak i dalekowschodnim – poza tradycją indyjską Słuchacze zapoznawani są z tradycją jogiczną i medytacyjną wybranych krajów Azji (Tybet, Chiny, Japonia i Korea). W ten sposób studia dają szeroki pogląd na specyfikę współczesnej jogi, zarówno w zakresie jogi posturalnej, etyki, tradycji piśmienniczej oraz szeroko pojętej kultury jogicznej. Studia kończą się egzaminem na podstawie pracy dyplomowej napisanej przez Słuchaczy pod okiem opiekunów seminariów dyplomowych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KOMUNIKOWANIE I KREOWANIE WIZERUNKU PUBLICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się bądź zamierzających się zajmować public relations i szerzej rozumianą komunikacją w przedsiębiorstwach, organizacjach i urzędach administracji publicznej. Program zbudowany został w oparciu o dwa bloki tematyczne. Pierwszy tworzą przedmioty ogólne, zapewniające zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu kształtowania pozycji rynkowej organizacji i zarządzania procesami komunikacji międzyludzkiej, są to między innymi: podstawy public relations, podstawy komunikacji społecznej, podstawy marketingu, badania społeczne w public relations, podstawy etykiety i protokołu dyplomatycznego, elementy prawa. Drugi blok to warsztaty poświęcone praktycznym aspektom komunikowania się, kreowania wizerunku, kontaktów z mediami. Wykładowcami są praktycy z zakresu kreowania wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego, badania opinii publicznej, reklamy i kontaktów z mediami oraz nauczyciele akademiccy mający za sobą liczne staże i stypendia w uczelniach zagranicznych, laureaci wielu nagród, łączący pracę naukową z praktyką na rzecz podmiotów politycznych, gospodarczych i administracji publicznej.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KSZTAŁCENIE TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest rozwijanie umiejętności translatorskich oraz doskonalenie językowe słuchaczy. Oferta obejmuje dwie ścieżki kształcenia:

  • kształcenie w zakresie przygotowania do wykonywania czynności tłumacza przysięgłego
  • kształcenie w zakresie przygotowania do wykonywania czynności tłumacza ustnego (konsekutywnego i symultanicznego).

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: KULTURA – EDUKACJA - NOWE MEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia Podyplomowe Literatura dla dzieci i młodzieży: kultura – edukacja – nowe media są zaprojektowane tak, aby realizować cel doskonalenia kształcenia: kierowane są bowiem dla absolwentów studiów wyższych w zakresie nauk humanistycznych, socjologicznych i pedagogicznych, w tym dla bibliotekarzy, nauczycieli, animatorów kultury, jak również osób związanych z instytucjami kulturalnymi (domami kultury, bibliotekami, muzeami, organizacjami pozarządowymi) i wszystkich zainteresowanych proponowaną tematyką. Program studiów został przygotowany z myślą o osobach, które pragną doskonalić swoje umiejętności i poszerzać horyzonty, jak i o osobach, które chciałyby zmienić profil zatrudnienia.

  Przewidziane w programie zajęcia zachowują najwyższe standardy edukacyjne, nadążają za wyzwaniami współczesnej, szybko zmieniającej się rzeczywistości, a jednocześnie są atrakcyjne, np. przewidują warsztaty z twórcami książek dla dzieci: pisarzami, ilustratorami, edukatorami oraz badaczami literatury dla dzieci i młodzieży także z zagranicy.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Dwusemestralne Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego przygotowują do nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego, a także nauczania języka polskiego jako drugiego dzieci wracających do Polski, które zaczęły naukę w systemie edukacyjnym innego kraju i w innym języku, oraz uczęszczających do polskich szkół dzieci cudzoziemców. Na studiach podyplomowych uczy się też, jak w jaki sposób łączyć kształcenie ogólnych kompetencji językowych z realizacją podstaw programowych różnych przedmiotów.

  Studia te adresowane są przede wszystkim do pracujących w polskich szkołach nauczycieli języka polskiego i języków obcych, coraz częściej spotykających się z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym, a także dla osób chcących zdobyć umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego. Studia trwają dwa semestry.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PRZEKŁAD (FILOLOGIA ANGIELSKA) - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przeznaczone są dla osób biegle posługujących się językiem angielskim i pragnących poszerzyć swe kwalifikacje zawodowe o przekład tekstów gospodarczych, prawnych, ekonomicznych i sądowych. Studia są dokształcające.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (9)

Drugi rok Ocena

Publikowanie cyfrowe i sieciowe - lekko, łatwo i przyjemnie. Nie znam nikogo, kto odpadłby z powodu niezdanego egzaminu, już prędzej ktoś odejdzie z własnej woli niż wyleci. Zajęć jest dość mało, "kolokwium" to najwyżej kartkówka albo test na abcd, dużo pracy w grupach i prezentacji. Kierunek jest o tylu różnych rzeczach, że ostatecznie nie wiadomo, co się po nim potrafi(?). Pracownicy są pomocni i znają się na swoich dziedzinach, jednak przez taki a nie inny rozkład zajęć-zapychaczy nie mogą przekazać swojej wiedzy studentom. Szkoda.

Konrad Ocena

Dzisiaj informacja ma największą cenę. Dzięki informacji możemy tylko zwrócić uwagę, bądź wywołać mocne zainteresowanie. To bardzo ciekawy temat, zwłaszcza w czasach, w których informacje niemal atakują nas z każdej strony.

grzesiek Ocena

Świat mediów i dziennikarstwa należy poznawać dzięki tym, którzy znają go od podszewki. Właśnie tacy ludzie uczą na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczeni praktycy, dzięki którym każdy z nas może się świetnie przygotować do rozpoczęcia kariery zawodowej.

M. Ocena

NIDERLANDYSTYKA - chcesz miec dobre wejscie na rynek pracy? Idealna opcja. Juz pierwsza praca, ktora dostalem po studiach to pieniadze znaczaco wyzsze od sredniej krajowej i mozliwosci rozwoju. Studia bardzo kameralne i nastawione na nauke jezyka, bez zbednych przedmiotow tzw. zapychaczy. Polecam

A Ocena

Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe - nie polecam, kierunek-pułapka. Bardzo mało konkretnych przedmiotów, pełno typowych 'zapchajdziur', 80% przedmiotów to te, dotyczące bibliologii. Nie polecam kompletnie nikomu, kto chce nauczyć się czegoś konkretnego. Kierunek dla osób, które chcą zdobyć jakikolwiek dyplom małym wysiłkiem.

Wafel Ocena

Studiowałem w innym mieście i Wrocław zdecydowanie wygrywa jeżeli chodzi o filologię polską. Pamiętajcie że studia to nie tylko nauka ale też koła naukowe, które bardzo prężnie działają. polecam wszystkim, którzy chcą studiować w innym miejscu - Wrocław to najlepszy wybór !

Absolwent Ocena

Bardzo dobra kadra dydaktyczna i wysoki poziom kształcenia. Miłe wspomnienia z pięknego budynku. Pozdrawiam rocznik 2010-2015.

Ola Ocena

Bardzo dobry wydział

zuza Ocena

dziennikarstwo to totalne dno