ul. Michała Oczapowskiego 11, pok.D102,

10-719 Olsztyn

tel./fax +48 89 523-34-76;

e-mail: mechanik@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wnt/

ul. Michała Oczapowskiego 11, pok.D102,

10-719 Olsztyn

tel./fax +48 89 523-34-76;

e-mail: mechanik@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wnt/

 • ENERGETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Energetyka
  Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w następujących obszarach tematycznych: przedmioty ogólne (język obcy, przedmioty humanizujące, technologie informatyczne), podstawowe (matematyka, fizyka, chemia, grafika inżynierska), kierunkowe (mechanika, nauka o materiałach, elektrotechnika, elektronika, automatyka, termodynamika, gospodarka energetyczna technologia i projektowanie maszyn energetycznych energetyka cieplna, niekonwencjonalne źródła energii).
  Celem kształcenia  jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego formułowania, analizowania oraz rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych. Studia na tym kierunku będą miały za zadanie przygotowanie inżyniera do wykorzystywania istniejących i projektowania nowych systemów informatycznych w obszarze energetyki.
  Systemy takie wprowadzane będą na wszystkich etapach działalności inżynierskiej związanej z projektowaniem, budową, sterowaniem, eksploatacją, remontami maszyn, urządzeń instytucji energetycznych oraz sprzedażą energii. Szczególna uwaga jest zwrócona na informatyczne zasady działania rynku energii. Studenci poznają zasady zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła i elektryczności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę z zakresu technologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn, obejmującą nie tylko podstawy teoretyczne i wiedzę fachową, ale również umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w projektowaniu i produkcji. Ponadto program studiów umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, ekologii.
  Studia na tym kierunku zapewniają wykształcenie specjalistów dla nowoczesnego przemysłu maszynowego. Szeroki zakres wiedzy zdobytej przez absolwentów kierunku otwiera możliwości podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych - także związanych z automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów.
  Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz powinien posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku i specjalności studiów. Absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn
  • Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn
  • Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Mechatronika
  Jest to kierunek interdyscyplinarny obejmujący wiedzę z nauk ogólnych, podstawowych i dyscyplin kierunkowych w dziedzinach: mechanika, elektronika i elektrotechnika, informatyka, inżynieria sterowania, robotyka, automatyka i analiza sygnałów.
  Studenci zdobywają wiedzę z przedmiotów związanych z integracją systemów mechatronicznych, ze strukturą zarówno pojazdów, maszyn roboczych, rolniczych i leśnych jak i z urządzeniami inteligentnego budynku, ADG, urządzeniami technicznymi stosowanymi w medycynie oraz w procesach produkcyjnych, co umożliwi im pracę przy obsłudze tych skomplikowanych urządzeń.
  Duży nacisk położony jest na wirtualne prototypowanie oraz komputerowe wspomaganie projektowania mechatronicznego, języki obiektowe, modelowanie procesów, teorię ruchu maszyn i dynamiki systemów. W trakcie studiów studenci poznają zasady projektowania, modelowania, wytwarzania, testowania, a szczególnie sterowania różnego typu materiałami inteligentnymi. Technologie informacyjne w mechatronice obejmują zagadnienia sieciowe, rozpoznawanie obrazu i mowy, robotronikę i sztuczną inteligencję. Absolwent przygotowany jest również z zakresu ochrony środowiska związanej z eksploatacją urządzeń technicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MASZYN ROLNICZYCH SPOŻYWCZYCH I LEŚNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Celem kształcenia na kierunku inżynieria maszyn rolniczych spożywczych i leśnych będzie przygotowanie studentów do aktualnych wymogów rynku pracy, kompetentnego wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku w branży rolno-spożywczej i leśnej.

  Studenci uzyskają wszechstronną wiedzę z zakresu projektowania, symulacji i optymalizacji konstrukcji maszyn i urządzeń technicznych oraz operacji w technologiach i systemach w produkcji rolniczej, leśnej i przetwórstwie rolno-spożywczym, a także wykorzystania systemów satelitarnych technik w monitorowaniu i sterowaniu produkcją i eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych.

  Studenci po skończeniu studiów są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna, oraz umiejętności organizacyjne. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria maszyn rolniczych spożywczych i leśnych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA PRECYZYJNA W PRODUKCJI ROLNO - SPOŻYWCZEJ

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studenci zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu zaawansowanych technik projektowania, symulacji i optymalizacji operacji w technologiach oraz systemach w produkcji rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym.

  Nabywają umiejętność wykorzystywania systemów satelitarnych technik w sterowaniu produkcją i eksploatacją maszyn i urządzeń. Poznają zasady zarządzania i kierowania produkcją i usługami w systemie produkcji indywidualnej i zbiorowej oraz wdrażania innowacyjności ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy i jakości produktów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opinie (0)