• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych to kierunek przygotowujący do samodzielnej działalności artystycznej oraz do pracy w ośrodkach i instytucjach kultury. Realizacja procesu dydaktycznego odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach artystycznych: malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki, projektowania graficznego, fotografii, filmu, multimediów, intermediów i struktur wizualnych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę artystów w każdej z dziedzin sztuki: 13 profesorów i doktorów habilitowanych, 9 adiunktów i asystentów.  Aktywność artystyczna i naukowa nauczycieli akademickich wpływa na wysoki poziom przygotowania studentów.  Plany studiów obejmują również przedmioty podstawowe i kształcenia ogólnego m.in.: historię sztuki, filozofię, psychologię percepcji wizualnej, antropologię kultury, ikonosferę, przekaz audiowizualny, technologię informatyczną, promocję i reklamę kultury wizualnej, mechanizmy funkcjonowania rynku sztuki, cyfrowe techniki przetwarzania obrazu. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i pracowni artystycznych. Pracownie artystyczne (licencjackie realizowane na III roku studiów i magisterskie realizowane na I roku II stopnia i II roku II stopnia) w założeniu przewidują przygotowanie i realizację prac dyplomowych tzn.: przygotowanie zestawu prac z danej dziedziny artystycznej. Obrona dyplomu składa się z dwóch części, drugą część stanowi teoretyczna praca licencjacka lub magisterska realizowana na odpowiednim seminarium. Istotnymi elementami procesu dydaktycznego są: plener po I roku, praktyki po II roku. W planach studiów uwzględniono odpowiednią ilość godzin na samodzielną działalność naukową lub artystyczną studentów pod opieką nauczyciela akademickiego z udostępnieniem wszystkich sal i pracowni poza zajęciami dydaktycznymi ujętymi w tygodniowych rozkładach zajęć.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent może podjąć pracę:
  • w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej
  • w mass-mediach
  • w strukturach promocyjnych i reklamowych
  • w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej)
  • jako animator działań twórczych w muzeach, domach kultury, ogniskach plastycznych.

  Absolwent będzie przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi oraz ustawicznego dokształcania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, historia, historia sztuki, geografia, język obcy nowożytny, język polski
   

  Przeprowadzony zostanie także egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa.

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej student zdobywa umiejętności wykwalifikowanego muzyka. Wśród przedmiotów kształcenia na studiach pierwszego stopnia znajdują się m.in. dyrygowanie, zespoły muzyczne z metodyką, fortepian, II instrument, emisja głosu, kształcenie słuchu, harmonia, historia muzyki, chór, instrumentacja, pracownia artystyczna, animacja kultury muzycznej, psychologia z psychologią muzyki. W trakcie trwania studiów drugiego stopnia student zdobywa kwalifikacje zgodne z proponowanymi specjalnościami. Wśród przedmiotów kształcenia na studiach drugiego stopnia znajdują się m.in. dyrygowanie, interpretacja utworu wokalnego, ruch sceniczny, propedeutyka kompozycji i aranżacji, propedeutyka produkcji muzycznej, podstawy realizacji dźwięku, instrumenty elektroniczne, style muzyki rozrywkowej, historia kultury, psychologia twórczości, zespoły muzyczne z metodyką, zespół instrumentów szkolnych Orffa.
  Sylwetka absolwenta:
  Wszelkie instytucje prowadzące działalność w zakresie upowszechniania kultury muzycznej oraz placówki oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły muzyczne I stopnia (po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i po uzyskaniu przez absolwenta uprawnień pedagogicznych), gimnazja, szkoły licealne i szkoły muzyczne II stopnia (po ukończeniu studiów drugiego stopnia, specjalność Edukacja  muzyczna szkolna).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologii, historii, historii sztuki, geografii, języka polskiego, języka obcego nowożytnego.
  WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH
  Etap I - Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie
  • wykonanie na wybranym instrumencie z pamięci 2 utworów zróżnicowanych stylistycznie,
  • czytanie nut a vista (na fortepianie).
  Etap II - Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych
  • wykonanie z pamięci bez akompaniamentu dowolnie wybranej pieśni (piosenki) 2 – 3 zwrotkowej w języku polskim,
  • odtwarzanie zadanych struktur melodycznych, harmonicznych i metro-rytmicznych.
  Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów lub średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)