• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

  Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych należy do obszaru kształcenia w zakresie sztuki. Studia pierwszego stopnia trwają sześć semestrów. Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. 

  W ramach kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Instytut Sztuk Pięknych przygotowuje studentów do działalności w charakterze artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Kierunek przygotowuje do studiów II stopnia.

  Wśród przedmiotów kształcenia znajdują się m.in. historia sztuki, rysunek, malarstwo, grafika, grafika, rzeźba z ceramiką, struktury wizualne, intermedia, projektowanie graficzne, multimedia, fotografia, podstawy kompozycji i liternictwa, licencjacka pracownia artystyczna, seminarium dyplomowe, technologie informatyczne, filozofia, wykłady monograficzne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzenie predyspozycji z malarstwa i rysunku (na podstawie przesłanych prac) oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów wybranych spośród biologii, historii, historii sztuki, geografii, języka polskiego, języka obcego nowożytnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada właściwej jednostki organizacyjnej, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

  Wśród przedmiotów kształcenia na studiach pierwszego stopnia znajdują się m.in. dyrygowanie, zespoły muzyczne z metodyką, zespół instrumentalny, fortepian, II instrument, emisja głosu z interpretacją piosenki, edytory nutowe, techniki pracy w studio, praca z mikrofonem, ruch sceniczny, instrumentacja, kształcenie słuchu, harmonia, historia muzyki, chór, animacja kultury muzycznej, pracownia dyplomowego dzieła artystycznego, fakultety.

  Kadrę dydaktyczną Instytutu Muzyki stanowią wysoko kwalifikowani nauczyciele akademiccy, w tym znani artyści i pedagodzy różnych specjalności.

  Wydział Sztuki UWM wychodzi również naprzeciw potrzebom edukacyjnym osób pracujących i zaprasza do podjęcia studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ 40+. Oferta skierowana jest do osób, które posiadają świadectwo maturalne oraz predyspozycje artystyczne  i chciałyby zdobyć wyższe wykształcenie na poziomie licencjatu w systemie dziennym (BEZPŁATNIE).

  Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej praktyka zawodowa, realizowana poza wymiarem śródrocznych zajęć praktycznych objętych planem studiów, ma charakter ciągły i dotyczy studentów kończących II rok studiów pierwszego stopnia.

  Odbywa się we wrześniu danego roku kalendarzowego i obejmuje cztery tygodnie pracy, w łącznym wymiarze 65 godzin dydaktycznych. Praktyka zawodowa studentów tego kierunku realizowana jest w placówkach oświaty, wychowania pozaszkolnego, a także instytucjach i ośrodkach kultury, które wykonują zadania edukacyjne i/bądź animacyjne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Muzyki estradowej
  • Edukacji muzycznej szkolnej

  STUDIA I STOPNIA

  Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne obejmuje (ocenę predyspozycji muzycznych) sprawdzenie umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie (na podstawie przesłanych nagrań), sprawdzenie predyspozycji głosowych (na podstawie przesłanych nagrań) oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniki 1C do uchwały (530, ujednolicony maj 2020), wybranych spośród biologii, historii, historii sztuki, języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada właściwej jednostki organizacyjnej, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opinie (0)