• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

  Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych należy do obszaru kształcenia w zakresie sztuki. Studia pierwszego stopnia trwają sześć semestrów. Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. 

  W ramach kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Instytut Sztuk Pięknych przygotowuje studentów do działalności w charakterze artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Kierunek przygotowuje do studiów II stopnia.

  Wśród przedmiotów kształcenia znajdują się m.in. historia sztuki, rysunek, malarstwo, grafika, grafika, rzeźba z ceramiką, struktury wizualne, intermedia, projektowanie graficzne, multimedia, fotografia, podstawy kompozycji i liternictwa, licencjacka pracownia artystyczna, seminarium dyplomowe, technologie informatyczne, filozofia, wykłady monograficzne.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, historia, historia sztuki, geografia, język obcy nowożytny, język polski
   

  Przeprowadzony zostanie także egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa.

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów.

  Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada właściwej jednostki organizacyjnej, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

  Wśród przedmiotów kształcenia na studiach pierwszego stopnia znajdują się m.in. dyrygowanie, zespoły muzyczne z metodyką, zespół instrumentalny, fortepian, II instrument, emisja głosu z interpretacją piosenki, edytory nutowe, techniki pracy w studio, praca z mikrofonem, ruch sceniczny, instrumentacja, kształcenie słuchu, harmonia, historia muzyki, chór, animacja kultury muzycznej, pracownia dyplomowego dzieła artystycznego, fakultety.

  Kadrę dydaktyczną Instytutu Muzyki stanowią wysoko kwalifikowani nauczyciele akademiccy, w tym znani artyści i pedagodzy różnych specjalności.

  Wydział Sztuki UWM wychodzi również naprzeciw potrzebom edukacyjnym osób pracujących i zaprasza do podjęcia studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ 40+. Oferta skierowana jest do osób, które posiadają świadectwo maturalne oraz predyspozycje artystyczne  i chciałyby zdobyć wyższe wykształcenie na poziomie licencjatu w systemie dziennym (BEZPŁATNIE).

  Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej praktyka zawodowa, realizowana poza wymiarem śródrocznych zajęć praktycznych objętych planem studiów, ma charakter ciągły i dotyczy studentów kończących II rok studiów pierwszego stopnia.

  Odbywa się we wrześniu danego roku kalendarzowego i obejmuje cztery tygodnie pracy, w łącznym wymiarze 65 godzin dydaktycznych. Praktyka zawodowa studentów tego kierunku realizowana jest w placówkach oświaty, wychowania pozaszkolnego, a także instytucjach i ośrodkach kultury, które wykonują zadania edukacyjne i/bądź animacyjne.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Muzyki estradowej
  • Edukacji muzycznej szkolnej

   


  Studia I stopnia

   

  Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne obejmuje (ocenę predyspozycji muzycznych) sprawdzenie umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie (na podstawie przesłanych nagrań), sprawdzenie predyspozycji głosowych (na podstawie przesłanych nagrań) oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniki 1C do uchwały (530, ujednolicony maj 2020), wybranych spośród biologii, historii, historii sztuki, języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki.

  Do sprawdzenia predyspozycji głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną po sprawdzeniu umiejętności gry na instrumencie.

  Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy ze sprawdzenia umiejętności praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

  Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, natomiast wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2. Wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów kwalifikacyjnych wymienionych wyżej, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym mnożone są przez 2, tak jak dla poziomu rozszerzonego.

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów (po którym kandydat posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne na poziomie studiów pierwszego stopnia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej).

  Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada właściwej jednostki organizacyjnej, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o wyniku studiów w terminie rejestracji w systemie IRK (zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem rekruracji).

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)