• INŻYNIERIA JAKOŚCI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku lub 2 lata 3,5 roku 1,5 roku lub 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister

  Studia w Gdyni - Uniwersytet Morski w Gdyni - kierunek studiów inżynieria jakości

  Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

  Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera. Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów).

  Specjalności:

  • Inżynieria Jakości i Zarządzanie Produktem (SS, SN)
  • Zarządzanie Jakością Usług (SS, SN)
  • Usługi Żywieniowe i Dietetyka (SS, SN)

   

  SS – studia stacjonarne, bezpłatne

  SN – studia niestacjonarne, płatne

   

  INŻYNIERIA JAKOŚCI I ZARZĄDZANIE PRODUKTEM

  Studia na specjalności Inżynieria Jakości i Zarządzanie Produktem są adresowane do kandydatów na przyszłych inżynierów, specjalistów w zakresie kreatywnego tworzenia i wdrażania koncepcji, rozwoju i recyklingu produktu. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę i nabiera umiejętności analizy i krytycznego myślenia, co pozwala na rozwiązywanie skomplikowanych problemów o charakterze inżynierskim. Wykorzystując odpowiednie metody i narzędzia, potrafi identyfikować rozwiązania optymalizujące procesy produkcyjne w kontekście redukcji kosztów i ograniczenia marnotrawstwa. Posiada także kompetencje w zakresie opracowania i wdrażania planów działań korygujących i zapobiegawczych w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju. Szczególnym wyróżnikiem studiów na tej specjalności jest realizacja określonych przedmiotów według programu zgodnego z wytycznymi Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., co pozwala studentowi na uzyskanie certyfikatów kompetencji Asystenta Systemu Zarządzania Jakością oraz Asystenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Uzyskanie przez studenta specjalności powyższych certyfikatów PCBC S.A. wzmacnia istotnie wartość dyplomu ukończenia studiów i uwiarygadnia kwalifikacje zawodowe absolwenta. Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy oraz nabytym umiejętnościom absolwent specjalności może współpracować z producentami, deweloperami, kierownikami projektów w wielu sektorach nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Jest także przygotowany do współpracy z zespołami ds. zapewnienia i kontroli jakości w zakresie opracowania procesów, procedur testowych i wdrożenia systemów, które zapewniają, że produkty i procesy spełniają określone normy jakości i są zgodne z przepisami bezpieczeństwa, spełniając oczekiwania klientów.

   

  ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ USŁUG

  Studia na specjalności Zarządzanie Jakością Usług wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów w zakresie projektowania i kształtowania jakości usług. Są skierowane do osób zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności związanych z kreowaniem potrzeb współczesnych klientów, dotyczących jakości usług, kreowaniem marki na rynku usług, kształtowaniem strategii marketingowych oraz projektowaniem i komercjalizacją innowacyjnych usług. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi kształcenia, absolwent posiada również wiedzę w zakresie oceny i zapewnienia jakości produktów. Dodatkowym atutem absolwenta tej specjalności są kompetencje w zakresie wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, potwierdzone certyfikatem Asystenta Systemu Zarządzania Jakością, przyznawanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Uzyskanie przez studenta specjalności powyższego certyfikatu PCBC S.A. wzmacnia istotnie wartość dyplomu ukończenia studiów i uwiarygadnia kwalifikacje zawodowe absolwenta. Dzięki uzyskanej wiedzy i umiejętnościom absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych jako specjalista odpowiedzialny za organizację procesu sprzedaży, szczególnie w zakresie kształtowania i świadczenia jakości usług. Jest również przygotowany do pełnienia funkcji projektanta doświadczeń użytkownika usług, a także prowadzenia własnego przedsiębiorstwa usługowo-handlowego.

   

  USŁUGI ŻYWIENIOWE I DIETETYKA

  Studia na specjalności Usługi Żywieniowe i Dietetyka skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wykształcenia w zakresie kształtowania jakości żywienia, organizacji i zarządzania usługami żywieniowymi, a także profilaktyki zdrowotnej. W trakcie studiów student nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu: żywienia człowieka zdrowego, w tym w rożnych warunkach środowiskowych, przyczyn i profilaktyki chorób dietozależnych, projektowania diet, czy też projektowania i zarządzania jakością usług żywieniowych.

  Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w placówkach zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności, inspektoratach nadzoru sanitarno-higienicznego, przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych przemysłu spożywczego, zakładach żywienia otwartego i zamkniętego oraz instytucjach zajmujących się edukacją żywieniową i promocją zdrowego stylu życia.

   

  Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

  Absolwent otrzymuje dyplom magistra. Studia dla absolwentów z tytułem licencjata trwają 2 lata (4 semestry), dla absolwentów z tytułem inżyniera trwają 1,5 roku (3 semestry).

   

  Specjalności:

  • Menedżer Systemów Zarządzania (SS, SN)
  • Menedżer Usług Dietetycznych (SS, SN)
  • Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami (SS, SN)  

   

  SS – studia stacjonarne, bezpłatne

  SN – studia niestacjonarne, płatne

   

  MENEDŻER SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

  Studia na specjalności Menedżer Systemów Zarządzania to studia, które poza wiedzą teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, uwzględniają także praktyczne aspekty zarządzania oraz kształtowania i oceny jakości produktów w całym cyklu ich życia. To co szczególnie wyróżnia tę specjalność, to realizowany w trakcie studiów program zgodny z wytycznymi Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., pozwalający przygotować studentów do uzyskania aż siedmiu certyfikatów kompetencji: Asystenta Systemu Zarządzania Środowiskowego, Asystenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, Asystenta Systemu Zarządzania w Laboratorium, Asystenta Systemu Zarządzania Energią i Asystenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Dodatkowym atutem studiowania na tej specjalności jest możliwość uzyskania certyfikatu Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością oraz Pełnomocnika Wewnętrznego Systemu Kontroli. Uzyskanie przez studenta specjalności powyższych certyfikatów PCBC S.A. wzmacnia istotnie wartość dyplomu ukończenia studiów i uwiarygadnia kwalifikacje zawodowe absolwenta. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy jako specjalista w zakresie systemowego zarządzania jakością, środowiskiem, energią oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwem, posiada umiejętności w zakresie planowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz jednostkach administracji publicznej. Może również podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach rzeczoznawczo-kontrolnych oraz laboratoriach pomiarowych i badawczych.

   

  MENEDŻER USŁUG DIETETYCZNYCH

  Studia na specjalności Menedżer Usług Dietetycznych to interesująca oferta dla osób pragnących podnosić swoje kompetencje zawodowe w zakresie innowacyjnych usług  żywieniowych wpisujących się w trend zdrowego stylu życia człowieka. Program studiów na tej specjalności umożliwia uzyskanie wiedzy w zakresie fizjologii żywienia człowieka, żywienia człowieka zdrowego i chorego ze szczególnym uwzględnieniem planowania diet leczniczych, współczesnych metod analizy stanu odżywienia, podstaw diagnostyki laboratoryjnej niezbędnych w pracy dietetyka, żywienia klinicznego oraz dietoprofilaktyki. Studia te przygotowują także do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie takich wąskich specjalizacji, jak: dietetyka kliniczna z uwzględnieniem leczenia żywieniowego, dietetyka sportowa, pediatryczna, czy psychodietetyka. Uzyskane wykształcenie umożliwia absolwentowi podejmowanie pracy w zespołach terapeutycznych i żywieniowych, w placówkach zajmujących się projektowaniem diet, profilaktyką zdrowotną oraz poradnictwem żywieniowo-dietetycznym, zakładach żywienia zbiorowego, międzynarodowych korporacjach o profilu żywnościowo-żywieniowym oraz w wybranych placówkach ochrony zdrowia (przychodnie, poradnie, hospicja, sanatoria, domy opieki społecznej). Jest również przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

   

  OCHRONA WÓD I GOSPODARKA ODPADAMI

  Studia na specjalności Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów z zakresu zarządzania odpadami w obiegu zamkniętym oraz monitorowania i ochrony ekosystemów wodnych. W trakcie studiów student zdobywa wszechstronną wiedzę umożliwiającą dokonywanie oceny zagrożeń środowiska związanych z działalnością człowieka oraz poszukiwania rozwiązań zmierzających do zrównoważonego rozwoju. Nabywa też umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu działania na rzecz inwestycji proekologicznych. Dodatkowym atutem studiów na tej specjalności jest to, iż dostarczają one studentowi wiedzy i umiejętności umożliwiających uzyskanie podczas trwania nauki certyfikatu Asystenta Systemu Zarządzania Środowiskowego, wydawanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Kończąc studia, absolwent jest przygotowany do efektywnego zarządzania gospodarką odpadami w specjalistycznych przedsiębiorstwach lub organach administracji publicznej oraz w instytucjach monitorujących jakość środowiska. Może również podjąć pracę w placówkach naukowo-badawczych, w szkolnictwie zawodowym oraz administracji morskiej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria jakości i zarządzanie produktem
  • Zarządzanie jakością usług
  • Usługi żywieniowe i dietetyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menedżer systemów zarządzania
  • Menedżer usług dietetycznych
  • Ochrona wód i gospodarka odpadami

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria jakości i zarządzanie produktem
  • Zarządzanie jakością usług
  • Usługi żywieniowe i dietetyka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Menedżer systemów zarządzania
  • Menedżer usług dietetycznych
  • Ochrona wód i gospodarka odpadami

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria jakości brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz średnia ocena z ukończonych studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Gdyni - Uniwersytet Morski w Gdyni - kierunek studiów zarządzanie

  Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

  Absolwent otrzymuje dyplom licencjata. Studia trwają 3 lata (6 semestrów).

  Specjalności:

  • Ekonomia Menedżerska (SS, SN)
  • Informatyka Gospodarcza (SS, SN)
  • Systemy Transportowe i Logistyczne (SS, SN)
  • Turystyka i Hotelarstwo (SS, SN)
  • Marketing i Handel (SS, SN)
  • Zarządzanie Odnawialnymi Źródłami Energii (SS, SN)

   

  SS – studia stacjonarne, bezpłatne

  SN – studia niestacjonarne, płatne

   

  EKONOMIA MENEDŻERSKA

  Studia na specjalności Ekonomia Menedżerska adresowane są do przyszłych przedsiębiorców, menedżerów i osób pragnących pełnić funkcje kierownicze w organizacjach samorządowych i pozarządowych. Program studiów specjalności zawiera przedmioty umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania optymalnych decyzji w ramach racjonalnego wykorzystania zasobów ekonomicznych oraz finansowych. W trakcie studiów student poznaje m. in. metody i techniki zarządzania oraz technologie informatyczne, dzięki którym potrafi diagnozować i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem procesami w organizacjach gospodarczych. Dzięki uzyskanej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom społecznym, absolwent może podjąć pracę w dużych przedsiębiorstwach, jak również prowadzić własną działalność gospodarczą. Zdobyte w trakcie studiów kompetencje pozwolą na dokonywanie analiz biznesowych, monitorowanie otoczenia gospodarczego, także planowanie i prognozowanie. Dzięki umiejętnościom organizowania pracy zespołu oraz komunikowania się i negocjowania, absolwent jest przygotowany do efektywnego kierowania pracą zespołów interdyscyplinarnych.

   

  INFORMATYKA GOSPODARCZA

  Studia na specjalności Informatyka Gospodarcza wpisują się w oczekiwania pracodawców na specjalistów w zakresie wytwarzania i efektywnego wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu. W trakcie studiów student uzyskuje wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. narzędzi analizy ekonomicznej, baz danych, programowania, aplikacji internetowych i mobilnych, zintegrowanych systemów informatycznych, czy też zarządzania projektami IT. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zespołach odpowiedzialnych za rozwój, wdrażanie i eksploatację systemów informacyjnych przedsiębiorstw, jak również w firmach wytwarzających i dostarczających rozwiązania z obszaru IT. Jest również przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

   

  SYSTEMY TRANSPORTOWE I LOGISTYCZNE

  Program studiów na specjalności Systemy Transportowe i Logistyczne wychodzi naprzeciw najnowszym trendom rozwijającego się sektora transportu, spedycji i logistyki (TSL). Podczas procesu kształcenia student zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania procesami transportowo-logistycznymi w przedsiębiorstwach. Studia na tej specjalności koncentrują się wokół metod, narzędzi i technik przygotowujących do podejmowania decyzji oraz analizowania zjawisk gospodarczych w dynamicznym środowisku sektora TSL.  Absolwent posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach spedycyjnych, logistycznych, transportowych i armatorskich, zarówno na stanowisku operacyjnym, jak i menedżerskim. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

   

  MARKETING I HANDEL

  Specjalność Marketing i Handel jest skierowana do osób zainteresowanych nabyciem wiedzy z zakresu handlu i marketingu oraz tworzeniem atrakcyjnych warunków wymiany dóbr materialnych i usług. Absolwent wyposażony jest w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na organizowanie handlu oraz kierowanie procesami sprzedaży z wykorzystaniem nowoczesnych form marketingu. Aktualna wiedza na temat procesów biznesowych, metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w wymianie rynkowej pozwoli absolwentom na elastyczne dostosowanie się do wymogów współczesnego, dynamicznie zmieniającego się rynku. Wiedza menedżerska pozwala absolwentom na podejmowanie decyzji związanych z procesem zarządzania produktem, zespołami ludzi, sprzedażą i marką. Absolwent ma też szerokie kompetencje związane z komunikacją, współpracą i negocjacjami. Dzięki uniwersalnemu charakterowi kształcenia, absolwent doskonale odnajduje się w każdym miejscu pracy związanym z szeroko rozumianą organizacją procesów wymiany rynkowej, a także z marketingiem. Może być zatrudniony zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, jak i organizacjach pozarządowych, organizacjach publicznych, instytucjach samorządu gospodarczego i terytorialnego. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

   

  TURYSTYKA I HOTELARSTWO

  Specjalność Turystyka i Hotelarstwo skierowana jest dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem w usługach turystycznych i hotelarskich. W trakcie studiów student nabywa wiedzę i umiejętności dotyczące zarządzania usługami turystycznymi: ich rozpoznania, kreowania i sprzedaży. Absolwent potrafi wpisać się w nowe uwarunkowania działalności, w tym sytuacje niepewności na rynkach. Dzięki nabytym w procesie kształcenia umiejętnościom związanym z wykorzystaniem nowoczesnych mediów i narzędzi cyfrowych absolwent przygotowany jest do pracy zgodnie z postępem na rynku. Może kierować zespołami ludzi, podejmować decyzje dotyczące kreowania i sprzedaży produktów; może zarządzać marką. Uniwersalny charakter kształcenia na specjalności pozwala absolwentom na zatrudnienie zarówno w dużych, jak i małych przedsiębiorstwach turystycznych i hotelarskich, a także pokrewnych usługach takich, jak: instytucje kultury, organizacje administracji publicznej, czy organizacje non profit. Pozwala również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

   

  ZARZĄDZANIE ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII

  Studia na specjalności Zarządzanie Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE) pozwolą na zdobycie wiedzy na temat rozwoju sektora OZE, uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych oraz aspektów strategicznych związanych z transformacją energetyczną opartą na odnawialnych źródłach energii. Studia ukierunkowane są na ocenę bieżących wyzwań, a także potencjału jednego z najbardziej atrakcyjnych rynków o ogromnym potencjale rozwoju oraz rosnącym zapotrzebowaniu na specjalistów. Absolwent tej specjalności ma wiedzę dotyczącą funkcjonowania oraz wdrażania systemów energii odnawialnej. Zna możliwości wykorzystania systemów energii odnawialnej w zastosowaniach przemysłowych i domowych. Absolwenci specjalności Zarządzanie Odnawialnymi Źródłami Energii będą specjalistami w zakresie wdrażania i użytkowania odnawialnych źródeł energii. Ich przyszłe stanowiska pracy to specjalista, konsultant, doradca i analityk ds. odnawialnych źródeł energii.  Program studiów na tej specjalności pozwoli studentom przygotować się do uzyskania dwóch certyfikatów kompetencji: Asystenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 oraz Asystenta Systemu Zarządzania Energią zgodnie normą ISO 50001:2018.

   

  Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

  Absolwent otrzymuje dyplom magistra. Studia trwają 2 lata (4 semestry).

  Specjalności:

  • Biznes Elektroniczny (SS, SN)
  • Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej (SS, SN)
  • Rachunkowość i Zarządzanie Finansami (SS, SN)
  • Zarządzanie Przedsiębiorstwem (SS, SN)

   

  SS – studia stacjonarne, bezpłatne

  SN – studia niestacjonarne, płatne

   

  BIZNES ELEKTRONICZNY

  Studia na specjalności Biznes Elektroniczny to studia umożliwiające zdobycie interdyscyplinarnych informatyczno-menedżerskich kompetencji pozwalających projektować, wdrażać i efektywnie prowadzić przedsięwzięcia w ramach wybranych modeli biznesu elektronicznego. W trakcie studiów student nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. wykorzystania Internetu, inteligentnych narzędzi webowych, narzędzi przetwarzania danych, środków komunikacji elektronicznej, czy też mediów społecznościowych w działalności gospodarczej, istotnych w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Absolwent jest  przygotowany do pracy w roli analityka potrzeb firm i organizacji w zakresie IT, jak również w roli eksperta w obszarze wdrożeń narzędzi IT w firmach.

   

  TRANSPORT I LOGISTYKA W GOSPODARCE GLOBALNEJ

  Studia na specjalności Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej skierowane są do osób planujących związać swoją przyszłość z dynamicznie rozwijającym się sektorem transportu, spedycji i logistyki (TSL). Student zdobywa wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki światowej, handlu międzynarodowego oraz funkcjonowania systemów transportowo-logistycznych. Nabywa umiejętności analizowania i oceny zjawisk oraz procesów zachodzących w globalnym systemie gospodarczym, a także w układzie międzynarodowych rynków transportowych i logistycznych. Dzięki znajomości nowoczesnych metod, technik i narzędzi badawczych z zakresu zarządzania, ekonomii oraz informatyki, absolwent tej specjalności jest dobrze przygotowany do projektowania i zarządzania globalnymi łańcuchami i sieciami dostaw. W wyniku odpowiedniego połączenia multidyscyplinarnej wiedzy z umiejętnościami praktycznymi, jest on poszukiwanym specjalistą z zakresu transportu, spedycji i logistyki na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Może on również podejmować własną działalność gospodarczą w tym sektorze.

   

  RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI

  Studia na specjalności Rachunkowość i Zarządzanie Finansami wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na księgowych i menedżerów finansowych oraz specjalistów w zakresie rachunkowości oraz finansów przedsiębiorstw. W trakcie studiów student nabywa wiedzę oraz umiejętności związane z gromadzeniem, analizą i oceną informacji finansowych dotyczących prowadzonej działalności. Poznaje tradycyjne, jak i wynikające ze zmieniającego się otoczenia, nowoczesne techniki rachunkowości i zarządzania finansami. Pozwoli mu to w przyszłości podjąć pracę zarówno w małych, średnich czy nawet dużych przedsiębiorstwach, jak również w jednostkach samorządu terytorialnego – wszędzie tam, gdzie potrzebne są osoby odpowiedzialne za prowadzenie rachunkowości jednostki oraz za jej finanse. Zawarta w treściach kształcenia problematyka z zakresu rachunkowości daje absolwentowi możliwość podjęcia pracy w charakterze pracownika w działach ekonomiczno-finansowych, księgowych, a szczególnie w dziale finansowym, controllingu, budżetowania, kontroli kosztów oraz analizy ekonomicznej. Zdobyta wiedza może być również przydatna przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

   

  ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

  Studia na specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem umożliwiają zdobycie inderdyscyplinarnej wiedzy z zarządzania, marketingu, ekonomii i finansów prowadzących do wykształcenia umiejętności sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki temu absolwent jest w stanie sprostać zmieniającym się dynamicznie potrzebom i wymaganiom rynków w odniesieniu do produktów, sposobów obsługi klientów, rozwiązań organizacyjnych, czy technicznych. Nabyta w trakcie studiów wiedza specjalistyczna oraz umiejętność wykorzystywania metod i narzędzi niezbędnych w pracy współczesnego menedżera, pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy oraz podejmowanie efektywnych decyzji z zakresu zarządzania, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w organizacjach publicznych oraz w sektorze pozarządowym. Absolwent jest również przygotowany do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekonomia menedżerska
  • Informatyka gospodarcza
  • Systemy transportowe i logistyczne
  • Turystyka i hotelarstwo
  • Marketing i handel
  • Zarządzanie odnawialnymi źródłami

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biznes elektroniczny
  • Transport i logistyka w gospodarce globalnej
  • Rachunkowość i zarządzanie finansami
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia menedżerska
  • Informatyka gospodarcza
  • Systemy transportowe i logistyczne
  • Turystyka i hotelarstwo
  • Marketing i handel
  • Zarządzanie odnawialnymi źródłami

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biznes elektroniczny
  • Transport i logistyka w gospodarce globalnej
  • Rachunkowość i zarządzanie finansami
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz średnia ocena z ukończonych studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Morski w Gdyni.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)