• NAUKI O JAKOŚCI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku lub 2 lata 3,5 roku 1,5 roku lub 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister

  Studia w Gdyni - Uniwersytet Morski w Gdyni - kierunek studiów nauki o jakości

  Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

  Studia na specjalności Menedżer Produktu ukierunkowane są na wykształcenie specjalistów w zakresie kreowania nowych produktów i zarządzania innowacjami produktowymi odpowiadającymi potrzebom rynku. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie m. in. kreowania oraz badania potrzeb klientów z uwzględnieniem ich oczekiwań w aspekcie jakości towarów i usług, projektowania produktów i usług oraz kreowania ich marki, jak również komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług.

  Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych jako specjalista odpowiedzialny za kształtowanie jakości produktu w sferze produkcji, a następnie podczas jego transformacji w warunkach rynkowych.

  Studia na specjalności Zarządzanie Jakością Towarów w interdyscyplinarny sposób łączą zagadnienia z zakresu kształtowania, oceny i zapewnienia jakości produktów i usług z zagadnieniami projektowania i zarządzania procesami produkcyjnymi oraz projektowania i wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania. Program studiów na tej specjalności został skonstruowany w sposób umożliwiający zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności pozwalających na przystąpienie do egzaminów i uzyskanie certyfikatów kompetencji: Asystenta Systemu Zarządzania Jakością oraz Asystenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, wydawanych przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

  Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy jako menedżer szczebla operacyjnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych różnych branż, specjalista w zakresie kontroli jakości, czy też specjalista w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością. Jest przygotowywany do samodzielnego wykonywania ekspertyz towaroznawczych oraz doradztwa w zakresie zapewnienia jakości i zarządzania jakością.

  Studia na specjalności Usługi Żywieniowe i Dietetyka skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wykształcenia w zakresie kształtowania jakości żywienia, organizacji i zarządzania usługami żywieniowymi, a także profilaktyki zdrowotnej. W trakcie studiów student nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu: żywienia człowieka zdrowego, w tym w różnych warunkach środowiskowych, przyczyn i profilaktyki chorób dietozależnych, projektowania diet, czy też projektowania i zarządzania jakością usług żywieniowych.

  Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w placówkach zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności, inspektoratach nadzoru sanitarno-higienicznego, przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych przemysłu spożywczego, zakładach żywienia otwartego i zamkniętego oraz instytucjach zajmujących się edukacją żywieniową i promocją zdrowego stylu życia.

  Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

  Studia na specjalności Menedżer Systemów Zarządzania to unikatowe studia, które poza wiedzą teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości uwzględniają także praktyczne aspekty zarządzania oraz kształtowania i oceny jakości produktów w całym cyklu ich życia. To charakteryzuje ich oryginalność i niepowtarzalność.

  To co szczególnie wyróżnia tę specjalność, to realizowany w trakcie studiów program zgodny z wytycznymi Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., pozwalający przygotować studentów do uzyskania aż siedmiu certyfikatów kompetencji: Asystenta Systemu Zarządzania Środowiskowego, Asystenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, Asystenta Systemu Zarządzania w Laboratorium, Asystenta Systemu Zarządzania Energią i Asystenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych. Dodatkowym atutem studiowania na tej specjalności jest możliwość uzyskania certyfikatu Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością oraz Pełnomocnika Wewnętrznego Systemu Kontroli.

  Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy jako specjalista w zakresie systemowego zarządzania jakością, środowiskiem, energią oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwem, posiada umiejętności w zakresie planowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz jednostkach administracji publicznej. Może również podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach rzeczoznawczo-kontrolnych oraz laboratoriach pomiarowych i badawczych.

  Studia na specjalności Menedżer Usług Dietetycznych to interesująca oferta dla osób pragnących podnosić swoje kompetencje zawodowe w zakresie innowacyjnych usług żywieniowych wpisujących się w trend zdrowego stylu życia człowieka. Program studiów na tej specjalności umożliwia uzyskanie wiedzy w zakresie fizjologii żywienia człowieka, żywienia człowieka zdrowego i chorego ze szczególnym uwzględnieniem planowania diet leczniczych, współczesnych metod analizy stanu odżywienia, podstaw diagnostyki laboratoryjnej niezbędnych w pracy dietetyka, żywienia klinicznego oraz dietoprofilaktyki.

  W trakcie studiów student nabywa umiejętność prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studia te przygotowują także do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie takich wąskich specjalizacji, jak: dietetyka kliniczna z uwzględnieniem leczenia żywieniowego, dietetyka sportowa, pediatryczna, czy psychodietetyka.

  Uzyskane wykształcenie umożliwia absolwentowi podejmowanie pracy w zespołach terapeutycznych i żywieniowych, w placówkach zajmujących się projektowaniem diet, profilaktyką zdrowotną oraz poradnictwem żywieniowo-dietetycznym, zakładach żywienia zbiorowego, międzynarodowych korporacjach o profilu żywnościowo-żywieniowym oraz w wybranych placówkach ochrony zdrowia (przychodnie, poradnie, hospicja, sanatoria, domy opieki społecznej). Jest również przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

  Studia na specjalności Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami to wyjątkowe studia umożliwiające zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności w zakresie zarówno ochrony wód, jak również gospodarki odpadami. W trakcie studiów student zdobywa wszechstronną wiedzę umożliwiającą dokonywanie oceny zagrożeń dla środowiska związanych z działalnością człowieka i poszukiwanie rozwiązań zmierzających do zrównoważonego rozwoju.

  Nabywa też umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu działania na rzecz inwestycji proekologicznych. Dodatkowym atutem studiów na tej specjalności jest to, iż dostarczają one studentowi wiedzy i umiejętności umożliwiających uzyskanie certyfikatu Asystenta Systemu Zarządzania Środowiskowego wydawanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Kończąc studia, absolwent jest przygotowany do pracy w firmach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów oraz w instytucjach monitorujących jakość środowiska. Może również podjąć pracę w placówkach naukowo-badawczych, w szkolnictwie zawodowym oraz administracji morskiej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Menedżer produktu
  • Usługi żywieniowe i dietetyka
  • Zarządzanie jakością towarów

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menedżer systemów zarządzania
  • Menedżer usług dietetycznych
  • Ochrona wód i gospodarka odpadami

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Menedżer produktu
  • Usługi żywieniowe i dietetyka
  • Zarządzanie jakością towarów

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Menedżer systemów zarządzania
  • Menedżer usług dietetycznych
  • Ochrona wód i gospodarka odpadami

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku nauki o jakości brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz średnia ocena z ukończonych studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Gdyni - Uniwersytet Morski w Gdyni - kierunek studiów zarządzanie

  Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

  Studia na specjalności Ekonomia Menedżerska adresowane są do przyszłych menedżerów i przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych, a także innych osób chcących pełnić funkcje kierownicze i przywódcze w społeczeństwie.

  Program studiów specjalności zawiera przedmioty umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania optymalnych decyzji związanych z racjonalnym wykorzystaniem zasobów ekonomicznych oraz finansowych przedsiębiorstwa. W trakcie studiów student poznaje m. in. metody i techniki zarządzania, w tym wykorzystujące technologie informatyczne, dzięki którym potrafi diagnozować i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem procesami w organizacjach gospodarczych.

  Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwią absolwentowi podjęcie pracy w dużych przedsiębiorstwach, w działach zajmujących się monitorowaniem otoczenia, analizą biznesową i prognozowaniem. Dzięki umiejętnościom organizowania pracy zespołu, komunikowania się i negocjowania absolwent jest przygotowany również do kierowania pracą zespołów. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

  Studia na specjalności Informatyka Gospodarcza wpisują się w oczekiwania pracodawców na specjalistów w zakresie wytwarzania i efektywnego wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w działalności gospodarczej. W trakcie studiów student uzyskuje wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. narzędzi analizy ekonomicznej, baz danych, programowania, aplikacji internetowych i mobilnych, zintegrowanych systemów informatycznych, czy też zarządzania projektami IT.

  Łącząc wiedzę i umiejętności z informatyki z wybranymi zagadnieniami z zarządzania i ekonomii, studia na tej specjalności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w zespołach odpowiedzialnych za rozwój, wdrażanie i eksploatację systemów informacyjnych przedsiębiorstw, jak również w firmach wytwarzających i dostarczających rozwiązania z obszaru IT. Absolwent jest również przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

  Studia na specjalności Systemy Transportowe i Logistyczne umożliwiają studentowi zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania i kształtowania efektywnych, zrównoważonych systemów transportowych i logistycznych. Pozwalają również wykształcić umiejętności, dzięki którym potrafi on myśleć kreatywnie oraz działać w sposób przedsiębiorczy i posiada kwalifikacje do samodzielnego rozwiązywania złożonych problemów ze sfery transportu, spedycji i logistyki (TSL).

  Dzięki połączeniu interdyscyplinarnej wiedzy z umiejętnościami praktycznymi, absolwent tej specjalności jest dobrze przygotowany do pracy na stanowiskach o profilu operacyjnym, jak i menedżerskim w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach sektora TSL. Może on również podejmować własną działalność gospodarczą w tym sektorze. 

  Studia na specjalności Turystyka i Hotelarstwo skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności związanych z kształtowaniem jakości produktów i usług w szeroko rozumianej branży hotelarsko-turystycznej. W trakcie studiów student nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną obejmującą zakładanie, zarządzanie i rozwój przedsiębiorstw w sektorze turystyki i hotelarstwa.

  Specjalności oferowane przez Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości stwarzają absolwentom szansę kariery zawodowej w  warunkach innowacyjnej, globalnej gospodarki opartej na wiedzy. Program studiów obejmuje m. in. przedmioty z zakresu strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim, uwarunkowań formalno-prawnych funkcjonowania takich przedsiębiorstw, czy też nowoczesnych technik promocji i dystrybucji produktów turystycznych skierowanych do właściwych segmentów rynku.

  Absolwent jest gotowy do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z planowaniem i organizacją działalności współczesnych przedsiębiorstw w branży turystycznej i hotelarskiej. Może również znaleźć pracę w podmiotach społecznych i w jednostkach administracji rządowej i samorządowej związanych z branżą turystyczną i hotelarską. 

  Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

  Studia na specjalności Biznes Elektroniczny to wyjątkowe studia umożliwiające zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności z ekonomii, zarządzania, marketingu oraz informatyki pozwalających projektować, wdrażać i efektywnie prowadzić przedsięwzięcia w ramach wybranych modeli biznesu elektronicznego.

  W trakcie studiów student nabywa wiedzę i kompetencje w zakresie m.in. wykorzystania Internetu, narzędzi marketingu elektronicznego, środków komunikacji elektronicznej, czy też mediów społecznościowych w działalności gospodarczej, umożliwiając tym samym przedsiębiorstwom zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku. Absolwent jest przygotowany do pracy w roli analityka potrzeb firm i organizacji w zakresie IT, jak również w roli eksperta w obszarze wdrożeń narzędzi IT w firmach. 

  Studia na specjalności Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej skierowane są do osób planujących związać swoją przyszłość z dynamicznie rozwijającą się branżą transportowo-logistyczną. Po zakończeniu edukacji student uzyskuje szeroką wiedzą z zakresu funkcjonowania gospodarki globalnej, handlu międzynarodowego oraz globalnych systemów transportowo-logistycznych. Nabywa umiejętności analizowania i oceny zjawisk oraz procesów zachodzących w gospodarce globalnej, a także w układzie międzynarodowych rynków transportowych i logistycznych.

  Dzięki znajomości nowoczesnych metod, technik i narzędzi badawczych ze sfery zarządzania i ekonomii, absolwent tej specjalności jest dobrze przygotowany do projektowania i zarządzania globalnymi łańcuchami i sieciami dostaw. W wyniku odpowiedniego połączenia multidyscyplinarnej wiedzy z umiejętnościami praktycznymi, jest on poszukiwanym specjalistą z zakresu transportu, spedycji i logistyki na krajowym i międzynarodowym rynku pracy 

  Studia na specjalności Zarządzanie Finansami wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na menedżerów finansowych oraz osób, które specjalizują się w zakresie finansów. W trakcie studiów student nabywa wiedzę oraz umiejętności związane z gromadzeniem, analizą i oceną informacji finansowych dotyczących prowadzonej działalności. Poznaje tradycyjne, jak i wynikające ze zmieniającego się otoczenia, nowoczesne techniki zarządzania finansami.

  Pozwoli mu to w przyszłości podjąć pracę zarówno w małych, średnich czy nawet bardzo dużych przedsiębiorstwach, jak również w jednostkach samorządu terytorialnego – wszędzie tam gdzie potrzebne są osoby odpowiedzialne za finanse. Uwzględnienie w treściach kształcenia problematyki z zakresu rachunkowości, daje absolwentowi dodatkowe możliwości podjęcia pracy jako pracownik działów ekonomiczno-finansowych i księgowych, a szczególnie działu finansowego, controllingu, budżetowania, kontroli kosztów czy analizy ekonomicznej. Zdobyta wiedza może być również przydatna przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. 

  Studia na specjalności Zarządzanie Organizacjami umożliwiają zdobycie inderdyscyplinarnej wiedzy z zarządzania, marketingu i ekonomii prowadzących do wykształcenia umiejętności sprawnego zarządzania organizacją. Dzięki temu absolwent jest w stanie sprostać zmieniającym się dynamicznie potrzebom i wymaganiom rynków odnośnie do produktów, sposobów obsługi klientów, rozwiązań organizacyjnych, czy technicznych.

  Nabyta w czasie studiów wiedza specjalistyczna oraz umiejętność wykorzystywania różnych metod i narzędzi, niezbędnych w pracy współczesnego menedżera, pozwolą absolwentowi na podjęcie pracy oraz podejmowanie efektywnych decyzji z zakresu zarządzania, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i organizacjach publicznych oraz w sektorze pozarządowym. Absolwent jest również przygotowany do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

  Studia II stopnia niestacjonarne 

  The graduate is a specialist with relevant competencies for operational positions dealing with transport, forwarding and logistics issues. Comprehensive knowledge of economical, organizational, technical as well as legal aspects of transport, storage and forwarding processes with special focus on the maritime transport and logistics are his/her key ability. Thus, the graduate is able to work efficiently in operational departments of companies engaged in maritime business, including shipping and seaports, and also for multimodal logistics providers, public administration or trade and manufacturing companies.

  The graduate is a skilled specialist with appropriate competencies for dealing with transport and logistics issues on the international scale. He/she has an extensive knowledge of international trade and service markets operation, supply chains and networks management, and the ability to analyse and evaluate specific factors and processes being identified in the global economic system.

  The graduate could be employed on management positions of transport, logistics and distribution companies operating in the international environment. Besides, comprehensive knowledge acquired during the studies is fully sufficient for other areas of professional activity, including public administration, trade and commercial business as well as manufacturing or service companies.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekonomia menedżerska
  • Informatyka gospodarcza
  • Systemy transportowe i logistyczne
  • Turystyka i hotelarstwo

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biznes elektroniczny
  • Transport i logistyka w gospodarce globalnej
  • Zarządzanie finansami
  • Zarządzanie organizacjami

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia menedżerska
  • Informatyka gospodarcza
  • Systemy transportowe i logistyczne
  • Turystyka i hotelarstwo

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biznes elektroniczny
  • Transport i logistyka w gospodarce globalnej
  • Zarządzanie finansami
  • Zarządzanie organizacjami

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz średnia ocena z ukończonych studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Morski w Gdyni

Opinie (0)