ul. Ciołkowskiego 1K

15-245 Białystok

wbch-dz@uwb.edu.pl

https://biol-chem.uwb.edu.pl/

ul. Ciołkowskiego 1K

15-245 Białystok

wbch-dz@uwb.edu.pl

https://biol-chem.uwb.edu.pl/

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek studiów Biologia o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk biologicznych. Kształcenie na kierunku Biologia obejmuje zjawiska i procesy zachodzące na wszystkich poziomach przyrody ożywionej. Na kierunku Biologia są uruchomione następujące specjalności:

  • Agrobiologia – 2270 godz.
  • Biologia eksperymentalna i molekularna – 2275 godz.
  • Biologia sądowa – 2270 godz.
  • Ekologia i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym – 2275 godz.
  • Mikrobiologia z biotechnologią – 2270 godz.

  Student biologii dokonuje wyboru specjalności pod koniec 2-go semestru studiów (semestry 4-6 mają już charakter specjalnościowy). Specjalność zostanie uruchomiona jeśli będzie nią zainteresowanych przynajmniej 30 studentów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest ocena na dyplomie. 

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek studiów chemia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych. 3-letnie studia I stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia stacjonarne I stopnia na kierunku chemia trwają trzy lata (6 semestrów). Ukończenie studiów I stopnia z chemii daje absolwentowi możliwość pracy w laboratoriach analitycznych i chemicznych, w zakładach produkcyjnych, w instytucjach związanych z ochroną środowiska, w placówkach badawczych oraz laboratoriach kryminalistycznych i celnych (specjalność chemia kryminalistyczna). Absolwent zdobywa umiejętności praktyczne w trakcie zajęć laboratoryjnych takie jak umiejętność pracy z nowoczesną aparaturą i sprzętem analitycznym oraz  posługiwania się sprzętem komputerowym i jego wykorzystaniem w pracy zawodowej. Po ukończeniu studiów I stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunku chemia lub pokrewnych i zdobycia tytułu zawodowego magistra. Kierunek studiów chemia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA KRYMINALISTYCZNA I SĄDOWA Stopień: II REKRUTACJA

  Oryginalny program kierunku studiów Chemia kryminalistyczna i sądowa łączy przedmioty dotyczące nowoczesnych metod analitycznych i identyfikacji śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia.  Pozwoli on na uzyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu nowoczesnej fizykochemii kryminalistycznej, toksykologii oraz aspektów polskiego prawa dowodowego. Dzięki takiej organizacji programu studiów, absolwenci kierunku Chemia kryminalistyczna i sądowa są przygotowani do pracy na różnych polach aktywności, do kreowania postępu technicznego, jak i do realizacji zadań badawczych czy rozwojowych. Są zdolni do udziału w analizach materiału dowodowego na obecność substancji narkotycznych i leków, analizy materiału biologicznego, ujawniania śladów chemicznych i fizycznych oraz do współpracy z specjalistami inżynierami z zakresu mechanoskopii a także do współpracy z lekarzami specjalistami medycyny sądowej. Absolwent jest przygotowany do realizacji zespołowych projektów dotyczących inżynierii kryminalistycznych badań mechanoskopijnych, takich jak na przykład oznakowania identyfikacyjne pojazdów. Interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia pozwoli absolwentom tego kierunku na przystosowanie się do potrzeb rynku pracy.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia kryminalistyczna i sądowa jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • EKOBIZNES Stopień: I REKRUTACJA

  kobiznes jest nowym kierunkiem studiów zaproponowanym przez Wydział Biologiczno-Chemiczny oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Jest to jeden z nielicznych tego typu kierunków uniwersyteckich w Polsce, a obecnie jedyny na wschód od Wisły. Kierunek studiów Ekobiznes o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych, przyrodniczych oraz ścisłych. Studia na tym kierunku oferują zatem szeroką wiedzę interdyscyplinarną, umożliwiającą absolwentowi na podjęcie pracy w administracji państwowej i samorządowej, jak i zakładanie oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej w oparciu o wykorzystanie potencjału przyrodniczego oraz innowacyjnych technologii środowiskowych. Studia na kierunku Ekobiznes przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji żywności, wykorzystania odnawialnych źródeł energii,  gospodarowania odpadami i ekoturystyki. Absolwent może również  prowadzić działalność konsultingową w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, monitoringu środowiska, czy też analizy ryzyka ekonomiczno-ekologicznego. Będzie też przygotowany do pracy w urzędach administracji państwowej i samorządowej m.in. jako lider zespołów wdrażających strategie ekoinnowacyjne.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekobiznes brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek studiów Ochrona Środowiska o profilu ogólnoakademickim jest umiejscowiony w obszarach nauk przyrodniczych i ścisłych, w dziedzinach nauk biologicznych i chemicznych. Podczas studiów student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu chemii, biologii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki oraz ogólną wiedzę przyrodniczą z takich dziedzin jak: biochemia, geologia, gleboznawstwo, hydrologia, mikrobiologia oraz toksykologia. Student zdobywa także wiedzę o zasadach funkcjonowania ekosystemów lądowych i wodnych, o metodach ich ochrony oraz metodach monitorowania i oznaczania zanieczyszczeń. Program studiów uwzględnia również problematykę prawną i ekonomiczną ochrony środowiska. Atrakcyjna oferta programowa wynika z unikalnych walorów przyrodniczych i specyficznych zasobów hydrogeologicznych regionu. Dużą część programu stanowi bogata oferta zajęć laboratoryjnych i terenowych. Kierunek Ochrona Środowiska jest prowadzony przez młodą, dynamicznie rozwijającą się kadrę o wysokim poziomie naukowym.  

  Kierunek studiów Ochrona Środowiska o profilu ogólnoakademickim jest umiejscowiony w obszarach nauk przyrodniczych i ścisłych, w dziedzinach nauk biologicznych i chemicznych. Studia drugiego stopnia pozwalają na uzupełnienie i pogłębienie wiedzy zdobytej na studiach pierwszego stopnia, w zakresie ekologii, statystyki, ochrony przyrody, chemii środowiska, zagadnień prawnych dotyczących ochrony i użytkowania środowiska oraz toksykologii środowiska. Studia na drugim stopniu studiów umożliwiają nabycie wysokich kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz przygotowują do pełnienia funkcji publicznych, zwłaszcza związanych z funkcjonowaniem i ochroną przyrody. Atrakcyjna oferta programowa wynika z unikalnych walorów przyrodniczych i specyficznych zasobów hydrogeologicznych regionu. Dużą część programu stanowi bogata oferta zajęć laboratoryjnych i terenowych, uwzględniająca również specyfikę społeczną i kulturową Podlasia. Kierunek Ochrona Środowiska jest prowadzony przez młodą, dynamicznie rozwijającą się kadrę o wysokim poziomie naukowym.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)