ul. Nowy Świat 28-30

62 - 800 Kalisz

tel 62 7670730 lub 7670731

fax 7645721

e-mail wpa@amu.edu.pl

http://wpa.amu.edu.pl/

ul. Nowy Świat 28-30

62 - 800 Kalisz

tel 62 7670730 lub 7670731

fax 7645721

e-mail wpa@amu.edu.pl

http://wpa.amu.edu.pl/

 • INFORMATYKA I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia maja charakter kwalifikacyjny i przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać kompetencje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej.  Celem studiów jest wzbogacenie wiedzy na temat warsztatu pracy nauczyciela dzięki przedmiotom pedagogiczno-psychologicznym, obejmującym szeroko rozumianą problematykę małego dziecka. Absolwent studiów otrzyma wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie:  diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (kształcenie zintegrowane klasy I-III szkoły podstawowej). O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci wyższych studiów licencjackich lub magisterskich, posiadający udokumentowane przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami określonymi przez ministra właściwego ds. oświaty.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • STUDIA PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przygotowują do nabycia kompetencji w zakresie: dydaktycznym, wychowawczym i społecznym, (związanych z umiejętnością rozpoznawania potrzeb uczniów oraz zdolnością do współpracy w relacjach międzyludzkich oraz prakseologicznym - wyrażającym się skutecznością w planowaniu, realizacji, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów edukacyjnych.

  Dowiedz się więcej

   

  Czytaj dalejZwiń

 • TERAPIA I EDUKACJA DZIECI Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Po ukończeniu studiów absolwent zyskuje gruntowną wiedzę dotyczącą przyczyn i objawów autyzmu i zaburzeń pokrewnych, w tym Zespołu Aspergera, oraz umiejętności prowadzenie terapii dzieci całościowymi zaburzeniami rozwoju w różnych okresach rozwoju.

  Absolwent może pracować w systemie oświaty w różnego typu przedszkolach, szkołach i placówkach. Absolwent znajdzie również pracę jako specjalista w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zespołach wczesnej interwencji, a także w poradniach terapii autyzmu w placówkach służby zdrowia.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (0)