• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK MUZYCZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Poznań - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych

  Pasja muzyczna dobrze wykształcona - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

  Zapraszamy pasjonatów różnych gatunków muzyki, posługujących się podstawową wiedzą muzyczną, słuchem muzycznym, poczuciem rytmu, podstawowymi umiejętnościami w zakresie śpiewu  oraz gry na  dowolnym  instrumencie. Na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu zajęcia prowadzi wykwalifikowana, przyjazna, otwarta na poszukiwania artystyczne kadra artystów muzyków: dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, kompozytorów oraz teoretyków i pedagogów sztuki muzycznej, którzy chcą podzielić się swoim doświadczeniem zdobytym w kraju i za granicą.

  Uprawnienia, kwalifikacje, zatrudnienie

  Absolwent studiów na naszym Wydziale uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym, a także do podejmowania aktywności artystycznej w zespołach muzycznych. Będzie przygotowany do prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę w instytucjach kultury i mediach, animacji kultury muzycznej w społeczeństwie, jak również do organizowania i realizacji koncertów, imprez kulturalnych oraz projektów artystycznych.
  Pozna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Studia przygotują do nauczania przedmiotu muzyka w szkole podstawowej (studia I stopnia)  lub we wszystkich typach szkół (studia II stopnia),  zgodnie ze Standardami kształcenia nauczycieli przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – Rozporządzanie MNiSW z dn. 25 lipca 2019 r., Dz. U., poz. 1450, z późn. zm.).

  Po I roku student wybiera jedną z trzech specjalizacji: dyrygentura chóralna, muzyka organowa i sakralna, muzyka estradowa ( wokalna, instrumentalna).

  • Absolwent, który ukończy specjalność Dyrygentura chóralna, będzie przygotowany do pełnienia funkcji dyrygenta. Uzyska kwalifikacje niezbędne do organizowania oraz prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym, a także do podejmowania aktywności artystycznej zmierzającej do realizowania własnych koncepcji artystycznych.
  • Absolwent, który ukończy specjalność Muzyka organowa i sakralna, będzie przygotowany do pełnienia funkcji organisty i kantora, w obrębie wyznania rzymskokatolickiego. Uzyska kwalifikacje niezbędne do działalności muzycznej w społecznościach parafialnych.
  • Absolwent, który ukończy specjalność Muzyka estradowa wokalna, będzie przygotowany do pełnienia funkcji muzyka – wokalisty, w tym do podejmowania aktywności artystycznej w charakterze solisty oraz członka zespołów muzycznych. Uzyska kwalifikacje pozwalające na inicjowanie oraz rozwijanie własnych koncepcji artystycznych w zakresie muzyki rozrywkowej i estradowej.
  • Absolwent, który ukończy specjalność Muzyka estradowa instrumentalna, będzie przygotowany do pełnienia funkcji muzyka – instrumentalisty, w tym do podejmowania aktywności artystycznej w charakterze solisty oraz członka zespołów muzycznych. Uzyska kwalifikacje pozwalające na inicjowanie oraz rozwijanie własnych koncepcji artystycznych w zakresie muzyki rozrywkowej i estradowej.

  Czekamy na ludzi z pasją!

  Od kandydatów nie wymagamy ukończenia szkoły muzycznej, wystarczą podstawowe predyspozycje muzyczne zdobyte również na drodze samokształcenia. Nasze doświadczenia pokazują, że nawet niewielkie umiejętności muzyczne poparte prawdziwą pasją i systematyczną pracą prowadzą do wszechstronnego rozwoju muzycznego. Umożliwiają to zajęcia w małych, nawet 2-osobowych grupach artystycznych, różnorodne formy zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty.
  W ramach studiów zapewniamy także możliwość prezentacji własnych osiągnięć, realizacji różnorodnych  projektów artystycznych, koncertów i praktyk studenckich. Umożliwiamy dostęp do nowoczesnej auli koncertowej, bogato wyposażonego studia nagrań, a najzdolniejszym studentom przygotowanie koncertu dyplomowego z chórem i orkiestrą.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dyrygentura chóralna
  • Muzyka estradowa z produkcją muzyczną – wokalna
  • Muzyka estradowa z produkcją muzyczną – instrumentalna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Prowadzenie zespołów wokalno - instrumentalnych
  • Muzyka estradowa - trener wokalny
  • Muzyka estradowa instrumentalna

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny oraz wynik z egzaminu dojrzałości.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Poznań - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

  Studia I stopnia

  Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych posiada kwalifikacje do prowadzenia działań w zakresie sztuk plastycznych, dyscypliny sztuk pięknych, zarówno tradycyjnych jak i nowych mediów oraz  projektowych w oparciu  o szerokie kompetencje artystyczno – warsztatowe. Jest przygotowany do podjęcia i realizacji różnorodnych przekazów wizualnych i medialnych: artystycznych, edukacyjnych, poznawczych i użytkowych.

  Posiada kompetencje do podjęcia twórczej pracy zawodowej w instytucjach kultury:  domach kultury, galeriach, muzeach i ośrodkach edukacji pozaszkolnej, mass – mediach, w strukturach promocyjnych i reklamie. Absolwent jest przygotowany do działalności upowszechniającej sztuki wizualne, animacji kultury plastycznej w społeczeństwie, jak również do organizowania i realizacji wystaw, imprez oraz projektów artystycznych. Zdobył wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania aktywności artystycznej zmierzającej do realizowania własnych koncepcji artystycznych.

  Po wybraniu płatnego Modułu Dodatkowego Kształcenia (MDK) posiada uprawnienia do prowadzenia przedmiotu plastyka we wszystkich typach szkół (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r., Dz. U., poz. 1450. Absolwent nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie modułu treści ogólnych, modułu treści podstawowych oraz treści kierunkowych wraz z praktyką zawodową (również z plenerem), dające praktyczne umiejętności artystyczne.

  Moduł treści kierunkowych umożliwia absolwentowi kształcenie ogólne – plastyczne we wszystkich pracowniach artystycznych, a więc: malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, struktur wizualnych, projektowania graficznego, projektowania wstępnego, fotografii, multimediów i intermediów. Po II roku student wybiera jedną z pracowni, która staje się Wybraną Pracownią Artystyczną – dyplomową i Pracownię Artystyczną – wspomagającą.

  Studia II stopnia

  Absolwent uzyskuje dyplom magistra w oparciu o szerokie umiejętności artystyczne  w dyscyplinie sztuk pięknych – zarówno tradycyjnych jak i nowych mediów i (wspomagająco) projektowych. Posiada pogłębioną wiedzę oraz umiejętności artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej.

  Program kształcenia, poprzez stale aktualizowane treści daje absolwentowi szeroką wiedzę oraz umiejętności pozwalające wielokierunkowo poruszać się na rynku pracy – krajowym i zagranicznym. Absolwent posiada kompetencje do podjęcia pracy w ośrodkach i domach kultury, muzeach, galeriach sztuki, w handlu, telewizji, mass mediach, agencjach reklamowych. Jest wyspecjalizowanym pośrednikiem pomiędzy twórcą a odbiorcą sztuki. Prowadzi własne pracownie projektowe i realizacyjne.

  Nasi absolwenci biorą udział w prezentacjach, konkursach plastycznych w kraju i za granicą, odnotowują znaczące sukcesy. Wielu z nich podniosło swoje kwalifikacje w zakresie sztuk pięknych i projektowych, uzyskując stopnie doktorskie i habilitacje.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny oraz wyniki na świadectwie dojrzałości.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ANGIELSKA W EDUKACJI

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia angielska w edukacji

  Studia II-go stopnia na kierunku filologia angielska w edukacji stanowią przede wszystkim kontynuację prowadzonych na WP-A UAM w Kaliszu studiów I-go stopnia filologia angielska z pedagogiką. Będą też doskonałym wyborem dla absolwentów studiów I-go stopnia na kierunkach pokrewnych (np. filologia angielska, językoznawstwo stosowane), które obejmowały przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Na kierunku filologia angielska w edukacji przewidziano bardzo szeroką paletę zajęć.  Zajęcia w zakresie praktycznej nauki języka angielskiego pozwolą na dalsze rozwijanie sprawności i podsystemów języka, ale także na opanowanie w pewnym zakresie języka specjalistycznego, umożliwiającego prowadzenie zajęć w języku angielskim z innych przedmiotów szkolnych (np. geografia, matematyka, fizyka).

  Zajęcia kierunkowe umożliwią lepsze zrozumienie różnych aspektów procesów uczenia się i nauczania języka angielskiego, koncentrując się na najnowszych wynikach badań naukowych w tym zakresie. Przyczynią się także do zwiększenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, przygotowując studentów do prowadzenia zajęć w ramach zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego, stosowania technologii komputerowo-informacyjnej, wykorzystania współczesnej literatury krajów angielskiego obszaru językowego w dydaktyce oraz zrozumienia roli różnych gałęzi językoznawstwa w dydaktyce językowej. Pozwolą im także na zapoznanie się z wybranymi aspektami europejskiej polityki językowej i przygotują ich do podjęcia wyzwań wielojęzyczności w edukacji.

  Uwzględniono również w pewnym stopniu kształcenie w zakresie literaturoznawstwa, przy czym nacisk jest położony na wykorzystanie jego elementów w dydaktyce języka angielskiego. W planie studiów przewidziano dużą liczbę zajęć do wyboru (seminaria tematyczne, wykłady monograficzne), które pozwolą studentom na realizowanie zainteresowań naukowych w konkretnych obszarach (np. autonomia w nauce języka obcego, strategie uczenia się języka, specjalne potrzeby edukacyjne, wykorzystanie tekstów literackich w dydaktyce językowej, rozwijanie kompetencji interkulturowej, rozwój zawodowy nauczycieli itp.). Seminaria magisterskie, które będą prowadzone od I-go roku studiów, dotyczyć będą wybranych aspektów uczenia się i nauczania języka angielskiego na różnych etapach edukacyjnych, wspierając prowadzenie przez studentów badań naukowych w tym zakresie.

  Absolwenci kierunku filologia angielska w edukacji znajdą zatrudnienie głównie jako nauczyciele języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także ponadpodstawowych, również w tych, w których oferowane są zajęcia ze zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego. Wysokie kwalifikacje pozwolą im aspirować do pracy w charakterze lektora języka angielskiego w uczelniach lub doradcy metodycznego w miejskich i wojewódzkich ośrodkach doskonalenia nauczycieli, a ci najlepsi będą też mogli podjąć pracę na kierunkach filologicznych w szkołach wyższych w całym kraju.

  Dogłębne zapoznanie się z kluczowymi aspektami uczenia się i nauczania języka angielskiego zwiększy też szansę zatrudnienia absolwentów jako prowadzących kursy językowe w kraju i poza jego granicami, ale pozwoli też im na bardziej skuteczne aplikowanie o wiele dodatkowych funkcji, takich jak rzeczoznawcy Ministerstwa Edukacji i Nauki opiniujący podręczniki do nauki języka angielskiego, egzaminatorzy języka angielskiego czy recenzenci materiałów egzaminacyjnych opracowywanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z PEDAGOGIKĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia angielska z pedagogiką

  Informacje ogólne:

  Dwa wydziały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tj. Wydział Anglistyki, który jest największym ośrodkiem studiów anglistycznych w Polsce i w Europie, oraz Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu ze swoim Zakładem Filologii Angielskiej, który prowadzi studia na kierunku filologia angielska od roku 1997, proponują wyjątkowy kierunek studiów prowadzony w Kaliszu: filologia angielska z pedagogiką.
  Jest to oferta edukacyjna dla osób, których pasją jest język angielski, a marzeniem praca, w której podstawowym narzędziem będą umiejętności językowe. Program stacjonarnych studiów licencjackich obejmuje przede wszystkim praktyczną naukę języka angielskiego oraz liczne przedmioty filologiczne takie jak wiedza o krajach anglojęzycznych, ich literaturze i wymowie języka angielskiego.
  Zawiera on także poszerzony w stosunku do typowych studiów filologicznych blok zajęć pedagogicznych i dydaktycznych, który przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela i z naddatkiem spełnia wymagania ministerialne w zakresie przygotowania do pracy w szkołach. Program zawiera liczne zajęcia do wyboru, np. wybierając grupę brytyjską lub amerykańską, studenci doskonalą akcent ulubionej odmiany języka. Studia trwają sześć semestrów, a absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii angielskiej z pedagogiką.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwenci kierunku filologia angielska z pedagogiką posługują się językiem angielskim na poziomie bliskim kompetencji rodzimych użytkowników tego języka. Posiadają także ogólne wykształcenie humanistyczne z zakresu filologii obejmujące m.in. kulturę i literaturę krajów anglosaskich oraz wiedzę o języku angielskim i jego nauczaniu. Co niezwykle istotne dla osiągnięcia dobrych wyników w trakcie studiów i w zawodzie nauczyciela, absolwenci dowiadują się nie tylko jak skutecznie nauczać i organizować proces uczenia się, ale też jak mądrze i efektywnie uczyć się języków obcych.
  Absolwenci uzyskują pełne, zgodne z wymogami określonymi przez właściwe ministerstwo, przygotowanie i kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Są też gotowi do podjęcia studiów magisterskich na wielu kierunkach, a po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku filologicznym lub lingwistycznym, mają kwalifikacje do pracy w szkołach ponadpodstawowych (pełny program kształcenia nauczycieli jest realizowany na opisywanych tu studiach pierwszego stopnia).
  Co po studiach?
  Studiując na kierunku filologia angielska z pedagogiką zdobywa się umiejętności językowe i kompetencję interkulturową, dzięki którym można zapewnić sobie dobry start w dorosłe życie. Jest się przygotowanym do podjęcia studiów magisterskich na wielu kierunkach specjalistycznych takich jak filologia angielska (oferowana m. in. przez Wydział Anglistyki w Poznaniu), językoznawstwo stosowane, ekolingwistyka i dydaktyka języków obcych.
  Można więc rozszerzyć swoje kompetencje tak, aby uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe). Istnieje też możliwość kształcenia się w kierunku wykonywania zawodu tłumacza, np. na studiach podyplomowych. Absolwenci kierunku filologia angielska z pedagogiką będą wyjątkowo atrakcyjnymi kandydatami dla dyrektorów szkół, firm i instytucji poszukujących pracowników o wysokich kompetencjach językowych i pedagogicznych.
  Ukończenie kierunku umożliwia podjęcie pracy m. in. w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach językowych, a także w instytucjach kultury, korporacjach oraz mediach, w których niezbędne są do-skonała znajomość języka angielskiego oraz innowacyjność i kreatywność pedagogiczna. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język angielski.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia polska

  Studia filologii polskiej są podstawą rozwoju humanistycznego, artystycznego i społecznego. Jak się zresztą często okazuje – nie tylko tych obszarów. Ukończenie polonistyki pozwala z profesjonalizmem oddawać się rozlicznym pasjom zawodowym i osobistym. Obok istotnej dziedziny nauczycielskiej, studia rodzimej filologii zapewniają dobry start wszędzie tam, gdzie narzędziem pracy jest dobrze opanowany język, umiejętność prowadzenia dialogu, zdolność do przekonywania, odporność na manipulację, a także świeżość pomysłu, konceptu, idei, biorące się ze znajomości wysokiej czy też popularnej kultury tekstu i mediów.

  Polonistyka to także doskonała szkoła świadomości krytycznej, bystrości analizy, trafności interpretacji, zasadności wartościowania. Bez tego wszystkiego nie ma dobrych rzeczników prasowych, kreatorów reklam i wizerunków, dziennikarzy. Filologia polska daje wiedzę, umiejętności i kompetencje, dzięki którym dużo łatwiej jest się również przebić w cyfrowym świecie, na internetowych stronach i w mediach społecznościowych – aby wyrazić siebie i znaleźć zrozumienie u innych.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Reklama i kreowanie wizerunku
  • Komunikacja medialna i dziennikarstwo
  • Komunikacja medialna ze sztuką wizualną

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo i kreowanie wizerunku
  • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  • Reklama i kreowanie marki

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski oraz 1 przedmiot do wyboru z: historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Uczelnie Poznań - kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

  Studia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia (studia licencjackie) pozwalają na uzyskanie specjalistycznego wykształcenia z zakresu szeroko pojętej informacji i bibliotekarstwa. Treści kształcenia obejmują teorię i metodologię działalności informacyjnej i bibliotekarskiej czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych i informacji z różnych dziedzin wiedzy. 

  Studenci zdobywają umiejętności tworzenia i poruszania się po bazach danych, katalogach on-line oraz innych elektronicznych zasobach informacji, uczą się wyszukiwania informacji w systemach zautomatyzowanych oraz w Internecie. Potrafią opracowywać różne rodzaje dokumentów w Międzynarodowym Formacie MARC21, zgodnie z zasadami RDA.

  Program studiów przygotowuje do pracy w bibliotekach, firmach infobrokerskich, a także na wszelkich stanowiskach związanych z zarządzaniem informacją. Duża ilość godzin praktyk oraz zdolność poruszania się wśród informacji różnego typu, umożliwiają absolwentowi szybką adaptację do potrzeb rynku pracy. Oprócz umiejętności praktycznych, niezbędnych do pracy w sektorze usług bibliotecznych oraz informacyjnych, absolwenci zostają przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

  Na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo są realizowane dwie specjalności: bibliotekarstwo szkolne i infobrokerstwo. Ich uniwersalność i szerokie zapotrzebowanie na rzetelną, sprawdzoną informację pozwalają na zaistnienie na rynku pracy.

  Ukończenie studiów umożliwia absolwentom zatrudnienie w bibliotekach publicznych, instytucjach kultury, ośrodkach informacji oraz, w zależności od ukończonej specjalności, w bibliotekach szkolnych, firmach infobrokerskich, instytucjach kultury, różnego rodzaju urzędach administracji publicznej oraz firmach prywatnych.

  INFOBROKERSTWO

  Infobroker zajmuje się pozyskiwaniem, transmisją i dystrybucją informacji, potrafi wyszukiwać informacje w tradycyjnych i elektronicznych źródłach informacji. Sprawnie porusza się po istniejących bazach danych, sam też potrafi takie tworzyć. Zdobyte informacje ocenia, analizuje, określa ich przydatność oraz zastosowanie w praktyce, opracowuje i udostępnia w formie raportów bądź infografik.

  Infobroker odpowiada za aktualność, jakość i rzetelność przekazanej informacji. W zawodzie brokera informacji etyka zawodowa jest pierwszoplanowa oraz równorzędna z bogatą wiedzą ogólną, biegłą znajomością zasobów i narzędzi internetowych.

  Absolwent może prowadzić firmę infobrokerską, jak również współpracować z dowolną instytucją i przedsiębiorstwem, w której znajdują się sekcje zajmujące się gromadzeniem, opracowaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji, m.in. w administracji państwowej, firmach doradczych, marketingowych i public relations oraz w instytucjach kultury.

  BIBLIOTEKARSTWO SZKOLNE

  Bibliotekarz szkolny posiada umiejętność stosowania w praktyce wiedzy z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa, bibliologii, informatologii,  metodyki nauczania, psychologii i pedagogiki, a także technologii informatycznej i informacyjnej. 

  Nauczyciel – bibliotekarz szkolny po odbyciu trzyletnich studiów licencjackich posiada uprawnienia pedagogiczne zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent kierunku jest wyposażony w wiedzę ogólną dotyczącą bibliotekoznawstwa oraz informacji naukowej; sprawnie porusza się po źródłach informacji; opracowuje formalnie i rzeczowo zbiory biblioteczne, a także udostępnia je dzieciom i młodzieży.

  Potrafi efektywnie wykorzystywać narzędzia do edycji tekstu, tworzenia i modyfikacji grafiki oraz prezentacji danych. Zna i potrafi zastosować różne metody pracy z czytelnikami, sposoby promocji działalności biblioteki, marketingu i reklamy książki oraz zadbać o ochronę własności intelektualnej i nowoczesną organizację pracy placówki. Orientuje się w metodach i technikach biblioterapii, wspomagających rozwiązywanie problemów uczniowskich. 

  Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku bibliotekarza w bibliotekach szkolnych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • OCHRONA DÓBR KULTURY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Uczelnie Poznań - kierunek ochrona dóbr kultury

  Dlaczego ODK?! 

  Plan naszych studiów zakłada trzy bloki kształcenia: blok przedmiotów grupy treści kształcenia podstawowego, ogólnego oraz blok przedmiotów grupy treści kształcenia kierunkowego. Studenci w trakcie nauki zdobywają wiadomości z zakresu historii sztuki, historii kultury, historii cywilizacji, antropologii kultury, archiwistyki, filozofii kultury, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa, dziedzictwa kulturowego w regionie oraz prawnych aspektów ochrony dóbr kultury. Do zawodowych umiejętności, które uzyskuje się w toku studiów również należą kompetencje w dziedzinie komunikacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji międzykulturowej.

  Istotnym elementem kształcenia są praktyki terenowe, których celem jest wdrożenie studentów do konfrontowania wiadomości uzyskanych z literatury z samodzielną interpretacją obiektów zabytkowych. W ramach studiów odbywają się liczne zajęcia terenowe na obszarze Wielkopolski oraz tygodniowe praktyki na Pomorzu Gdańskim. W trakcie studiów organizowane są także wycieczki przedmiotowe do Berlina w celu zapoznania się ze znajdujących się tam fundamentalnych dla cywilizacji eksponatach światowego dziedzictwa kulturowego.

  Absolwent kierunku: Ochrona Dóbr Kultury to osoba o szerokim zakresie kompetencji, pozwalających podjąć pracę w instytucjach działających na rzecz kultury, może więc pracować w różnego typu muzeach, galeriach i antykwariatach, ale także w działach public relation, czy instytucjach lub fundacjach działających na rzecz dziedzictwa kulturowego. Absolwent jest również przygotowany do kierowania polityką ochrony dziedzictwa kulturowego  w samorządach różnego szczebla. Kierunek Ochrona Dóbr Kultury to nie tylko unikalne studia w skali Polski, ale przede wszystkim interdyscyplinarny kierunek kształtujący szerokie horyzonty myślowe. 

  W ramach studiów II stopnia (2-letnie studia magisterskie) na kierunku Ochrona Dóbr Kultury została uruchomiona specjalność z odrębnym naborem – Turystyka kulturowa. Specjalność Turystyka kulturowa pozwala na przygotowanie kadr do pracy w instytucjach związanych z ochroną dóbr kultury i jej rozpowszechnianiem (jak wyżej), jak również agencjach i biurach turystycznych w roli przewodnika i pilota.  Absolwent otrzymuje dyplom z tytułem magistra na kierunku Ochrona dóbr kultury w zakresie turystyki kulturowej oraz nabywa kompetencje merytoryczne pilota wycieczek i przewodnika terenowego.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Turystyka kulturowa

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Uczelnie Poznań - kierunek pedagogika

  Stopień: studia I stopnia (licencjackie) 

  Profil: ogólnoakademicki 

  Tryb: stacjonarny, niestacjonarny  

  Opis studiów: 

  Zasadniczym celem studiów  jest zdobycie wiedzy i umiejętności pedagogicznych, potrzebnych do pracy w instytucjach zajmujących się szeroko pojętą edukacją. Studia dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych, trwają 3 lata (6 semestrów), a kształcenie w ich toku obejmuje zarówno przygotowanie merytoryczne, jak i przygotowanie pedagogiczne (w jego zakresie: psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne). 
  Absolwent otrzyma przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.
  Studia II stopnia
  Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają zdobycie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej, która jest konieczna do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej.
  Jeśli chcesz zmieniać świat musisz zacząć od zmiany siebie, dopiero później wpływać na zmiany postaw innych ludzi, na ich świadomość, wychowywać na wartościach, uczyć umiejętności współżycia i odpowiedzialności za własne życie oraz świat wokół. Nauczysz się również jak rozwijać samego siebie, jak bez problemu odnaleźć się we współczesnym świecie. Dowiesz się w jaki sposób zajmować się dziećmi a w jaki sposób traktować dorosłych, aby wszystkim nam żyło się lepiej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie
  • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie
  • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Uczelnie Poznań - kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Oferta edukacyjna na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna skierowana jest do osób, które są zainteresowane pracą z dzieckiem młodszym (w wieku 3-9 lat) oraz zdobyciem starannego przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej).

  Studia dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych, trwają 5 lat (10 semestrów), a kształcenie w ich toku obejmuje zarówno przygotowanie merytoryczne, jak i przygotowanie pedagogiczne (w jego zakresie: psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne).

  Absolwent otrzyma przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

  W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: pedagogika ogólna, psychologia rozwojowo – wychowawcza, psychologia społeczna i kliniczna, teoria i praktyka wychowania, dydaktyka, komunikacja interpersonalna, pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, itp. Obok przedmiotów o charakterze ogólnopedagogicznym, program uwzględnia przedmioty przygotowujące studenta do praktycznego wykonywania zawodu, tj. przedmioty metodyczne oraz elementy związane z diagnozą, profilaktyką i terapią pedagogiczną. Studia oferują dwa moduły specjalnościowe: arteterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży oraz arteterapia w praktyce warsztatowej pedagoga – terapeuty.

  W programie studiów duży nacisk położony jest na wykształcenie specjalistów przygotowanych do:

  • wspierania i ukierunkowania rozwoju dziecka zgodnie z jego zdolnościami i potencjałem rozwojowym,
  • tworzenia zintegrowanych programów edukacyjnych niezbędnych do pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I – III -  ich realizowania i ewaluowania,
  • właściwego monitorowania i diagnozowania potrzeb podmiotowych dziecka oraz grup społecznych,
  • indywidualnej pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych,
  • organizowania przedszkolnego i szkolnego środowiska życia i różnorodnej aktywności dziecka/ucznia,
  • współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym,
  • ustawicznego kształcenia, z rozwiniętą potrzebą stałego wzbogacania siebie i swojego warsztatu pracy.

  Zdobyta wiedza i umiejętności dają uprawnienia do podjęcia pracy z dziećmi w przedszkolu, w szkole na poziomie klas I - III oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych, w świetlicach, żłobkach, itp.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Arteterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży
  • Arteterapia w praktyce warsztatowej pedagoga-terapeuty

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Arteterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży
  • Arteterapia w praktyce warsztatowej pedagoga-terapeuty

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

JK Ocena odpowiedz

2 lata studiowałem na ODK w Kaliszu i osobiście polecam!

AJ Ocena odpowiedz

Na Wydziale spędziłem 5 lat. Dobrze wspominam ten okres, podczas którego miałem okazję nauczyć się wiele praktycznych rzeczy i zdobyć kompetencje cenione przez mojego pracodawcę. Kameralne grupy i wykwalifikowani wykładowcy są zdecydowanie na plus!

mk Ocena odpowiedz

super