ul. Nowy Świat 28-30

62 - 800 Kalisz

tel 62 7670730 lub 7670731

fax 7645721

e-mail wpa@amu.edu.pl

http://wpa.amu.edu.pl/

ul. Nowy Świat 28-30

62 - 800 Kalisz

tel 62 7670730 lub 7670731

fax 7645721

e-mail wpa@amu.edu.pl

http://wpa.amu.edu.pl/

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych sytuuje się w Obszarze kształcenia w zakresie sztuki i realizuje wszystkie efekty kształcenia w tym obszarze. Absolwent kierunku posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka – twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Jest przygotowany do podjęcia i realizacji różnorodnych przekazów wizualnych i medialnych do celów artystycznych, edukacyjnych, poznawczych i użytkowych. Przygotowany jest do podjęcia pracy zawodowej w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej; massmediach; strukturach promocyjnych i reklamowych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Inny przedmiot

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i kształcenia w zakresie sztuki, gdyż wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów odwołują się do dorobku naukowego i artystycznego dyscyplin wchodzących w zakres tych obszarów. Wiedza zdobywana na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, prowadzi do kształtowania profesjonalnych kompetencji oraz postaw osobowych i społecznych, które pozwalają absolwentom na odgrywanie aktywnej roli zawodowej i społecznej w wielu dziedzinach edukacji artystycznej. Absolwent jest uczestnikiem i animatorem kultury współczesnej, dyrygentem zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym; jest także przygotowany do działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Jest gotowy do podjęcia pracy zawodowej w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej oraz - po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej - w szkolnictwie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Inny przedmiot

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z PEDAGOGIKĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia angielska z pedagogiką
  Filologia angielska z pedagogiką umieszczona w obszarze nauk humanistycznych wykazuje powiązania z innymi kierunkami i filologiami z tego obszaru, jak również w pewnych zakresach z innymi obszarami wiedzy. W obszarze nauk humanistycznych filologia angielska ma ścisłe powiązania z takimi kierunkami jak filologia, filologia polska, historia, kulturoznawstwo, filozofia i pedagogika (mowa tu o humanistycznym segmencie pedagogiki, dotyczącym refleksji nad istotą wychowania, nauczania i uczenia się). Kierunek filologia angielska z pedagogiką posiada z nimi liczne punkty styczne, gdyż wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie studiów związane z językiem angielskim, jego nauczaniem i uczeniem się odwołują się do dorobku naukowego wchodzącego w ich zakres. Filologia angielska rozpatruje język, literaturę i kulturę zarówno w sferze teoretycznej jak i aplikacyjnej w szerokim ujęciu nauk humanistycznych. Przedmiot badań pedagogiki jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei, jak i praktyk społecznych. Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu łączy dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się, oraz społeczną, dotyczącą analizy i projektowania środowisk wychowawczych, oraz systemów i instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Kierunek filologia angielska z pedagogiką uwypukla perspektywę humanistyczną, która jest fundamentem pedagogiki (perspektywę społeczną traktuje się jako element dopełniający charakter pedagogiki). Pedagogika ma bowiem przede wszystkim charakter refleksyjny i normatywny. Nauka ta, na podstawie znajomości natury ludzkiej i czynników ją kształtujących, idei człowieczeństwa, charakteru podstawowych rozstrzygnięć ontologicznych, epistemologicznych i etycznych próbuje odpowiedzieć na pytania o sens i cel kształcenia. Pedagogika w ramach badań podstawowych opiera się – podobnie jak filozofia – na metodach humanistycznych. Zajmuje się rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się i uczą w ciągu całego życia oraz krytyczną analizą istoty wiedzy i rozumienia w wymiarze ich jednostkowych i społecznych kontekstów. Interdyscyplinarny charakter pedagogiki pozwala skutecznie wykorzystywać dorobek innych nauk humanistycznych (np. filozofii, etnologii, historii, politologii) wzbogacając tym samym język pedagogiki oraz refleksję na temat wychowania i edukacji o ciekawe konteksty i perspektywy. Połączenie filologii angielskiej z pedagogiką jest konsekwencją interdyscyplinarności obydwu nauk i daje ciekawe poznawczo możliwości analizy procesów wychowania i edukacji np. z perspektywy teorii lingwistycznych. Wiedza zdobywana na kierunku filologia angielska z pedagogiką prowadzi do kształtowania kompetencji profesjonalnych oraz postaw osobowych i społecznych, które pozwalają absolwentom na odgrywanie aktywnej roli zawodowej i społecznej szczególnie w dziedzinie edukacji, ale także w mediach, gospodarce czy polityce.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska z pedagogiką brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski 

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia polska
  Filologia polska mieści się w obszarze nauk humanistycznych ze względu na swój przedmiot, metodologię oraz rolę, jaką odgrywa w krzewieniu kultury rodzimej i w ochronie narodowego dziedzictwa. Studia polonistyczne koncentrują się na literaturze, kulturze i języku polskim, ujmowanych w szerokich i zróżnicowanych kontekstach naukowych oraz w relacjach do innych literatur, języków i kultur. Ich profil praktyczny przejawia się w uwzględnieniu w programie kształcenia modułów specjalistycznych, takich jak nauczycielski (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z 17 stycznia 2012 r.), artystyczno-literacki, dokumentalistycznobibliotekarski, dziennikarski, wydawniczy, europejska edukacja kulturowa, komunikacja kulturowa, komunikacja medialna i dziennikarstwo, reklama i kreowanie wizerunku. Oferta zajęć specjalistycznopraktycznych na pierwszym stopniu studiów jest modyfikowana i poszerzana w zależności od potrzeb rynku pracy. W połączeniu z dużym blokiem przedmiotów fakultatywnych (wykłady i konwersatoria) stwarza możliwość indywidualnego kształtowania ścieżki studiów i ich ewentualnego ukierunkowania na kontynuację na stopniu drugim w ramach tego samego bądź innego kierunku w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo wpisuje się w obszar nauk humanistycznych, ponieważ opiera się na metodologii badawczej typowych dziedzin humanistyki jak: bibliologia, historia, elementy psychologii i pedagogiki, kulturoznawstwo. Ponadto kierunek ten ma charakter usługowy w stosunku do wszystkich dyscyplin i dziedzin humanistycznych poprzez klasyfikowanie i katalogowanie dokumentów piśmiennych i niepiśmiennych, porządkując wiedzę bieżącą i retrospektywną. Zajmuje się także problematyką informatologiczną, a zakres tych badań poszerza się coraz bardziej, wykraczając często poza ramy zakreślone dla uprawianego kierunku. Kierunek korzysta z dotychczasowego dorobku  z zakresu bibliologii i zarazem tworzy nowe obszary wiedzy w obrębie tej dziedziny w społeczeństwie informacyjnym, w procesie medializacji i komputeryzacji życia społecznego i jednostkowego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Inny przedmiot

  Dowiedz się więcej

   

 • OCHRONA DÓBR KULTURY Stopień: I II REKRUTACJA

  Plan naszych studiów zakłada trzy bloki kształcenia: blok przedmiotów grupy treści kształcenia podstawowego, ogólnego oraz blok przedmiotów grupy treści kształcenia kierunkowego. Studenci w trakcie nauki zdobywają wiadomości z zakresu historii sztuki, historii kultury, historii cywilizacji, antropologii kultury, archiwistyki, filozofii kultury, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa, dziedzictwa kulturowego w regionie oraz prawnych aspektów ochrony dóbr kultury. Do zawodowych umiejętności, które uzyskuje się w toku studiów również należą kompetencje w dziedzinie komunikacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji międzykulturowej. Istotnym elementem kształcenia są praktyki terenowe, których celem jest wdrożenie studentów do konfrontowania wiadomości uzyskanych z literatury z samodzielną interpretacją obiektów zabytkowych. W ramach studiów odbywają się liczne zajęcia terenowe na obszarze Wielkopolski oraz tygodniowe praktyki na Pomorzu Gdańskim. Ważną rolę integracyjną i naukową pełni aktywnie działające przy kierunku Studenckie Koło Naukowe Ochrony Dóbr Kultury. Działalność Koła koncentruje się wokół organizacji wykładów, seminariów i wycieczek oraz społecznej opieki nad kaliskimi zabytkami. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona dóbr kultury brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Inny przedmiot

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona dóbr kultury jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań  - kierunek Pedagogika
  Kierunek studiów pedagogika należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Przedmiot badań pedagogiki jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktyk społecznych. Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu łączy dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz społeczną, dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Pedagogika zajmuje się rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się, uczą w ciągu całego życia oraz krytyczną analizą istoty wiedzy i rozumienia w wymiarze ich jednostkowych i społecznych konsekwencji. Pedagogika obejmuje analizy procesów edukacyjnych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Inny przedmiot

  Dowiedz się więcej

   

 • PEDAGOGIKA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z ARTETERAPIĄ Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z arteterapią

  Absolwent specjalności edukacja wczesnoszkolna z arteterapią posiada kompetencje w zakresie merytorycznym i praktycznym do organizowania i prowadzenia procesu edukacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wzbogaconego w zakresie dydaktycznym i ogólnorozwojowym o nowatorskie metody i techniki terapii przez sztukę. Absolwent studiów magisterskich jest profesjonalnie przygotowany do pracy edukacyjnej z wykorzystaniem pakietu aktywnych metod i technik pracy arteterapeutycznej przeciwdziałających trudnościom szkolnym ucznia oraz niezbędnych w korygowaniu zaburzeń zachowania i emocji. Absolwent studiów magisterskich potrafi wykorzystać różne rodzaje sztuk w procesie wspomagania rozwoju psychospołecznego dziecka zarówno w jego środowisku szkolnym, rówieśniczym czy rodzinnym. Po ukończeniu specjalności edukacji wczesnoszkolnej z arteterapią absolwent dysponuje warsztatem teoretyczno-praktycznym niezbędnym do projektowania działań dydaktycznych, pogłębionych o projekty z zakresu biblioterapii, teatroterapii, muzykoterapii, terapii manualnej i wizualnej

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z arteterapią jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z INFORMATYKĄ SZKOLNĄ Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną

  Oprócz obszarów tematycznych wymienionych w opisie specjalności Pedagogiki wczesnoszkolnej plan kształcenia specjalności z modułem informatycznym uwzględnia dodatkowo zakres edukacji informatycznej, który stworzy możliwość podjęcia nowych obowiązków w warunkach zreformowanego systemu edukacji. Absolwent uzyskuje uprawnienia do pracy w szkole podstawowej w klasach I-III oraz informatyki w klasach I-VIII, a tym samym wzmacnia swoje możliwości na rynku pracy. Może prowadzić zajęcia w sektorze publicznym i prywatnym, pracować w przedszkolach, klubach malucha, szkołach podstawowych, świetlicach i innych ośrodkach edukacyjnych, jak również prowadzić własną działalność w tym zakresie (jedno- lub wieloosobową działalność gospodarczą).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z PRZEDSZKOLNĄ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z j. angielskim

  Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz wczesnoszkolnym, tj. w klasach I-III. Obok przedmiotów o charakterze ogólnopedagogicznym, program uwzględnia przedmioty przygotowujące studenta do praktycznego wykonywania zawodu, tj. przedmioty metodyczne. Program uwzględnia również elementy związane z diagnozą i terapią pedagogiczną. Oprócz tej specjalności absolwent uzyskuje również przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z przedszkolna z j. angielskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Inny przedmiot

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika - wczesnoszkolna z przedszkolną z j. angielskim jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA - KOMUNIKACJA I PORADNICTWO SPOŁECZNE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Pedagogika - Komunikacja i poradnictwo społeczne

  Chcesz pracować z ludźmi?
  Podczas studiów szukasz możliwości samorozwoju?
  Wiesz jak wielką rolę na współczesnym rynku pracy odgrywają kompetencje miękkie.
  Chcesz je zdobyć?

  Jeżeli odpowiedź choć na jedno z tych pytań brzmi „tak” 
  studia na Komunikacji i poradnictwie społecznym są dla Ciebie!

  Nie wiesz jeszcze kim będziesz w przyszłości? Nauczycielem, pracownikiem administracji samorządowej, człowiekiem biznesu, terapeutą? Dla każdego z tych zawodów komunikacja i poradnictwo społeczne daje solidne podstawy. Na szczególną uwagę zasługują przedmioty powiązane z logopedią pozwalające poznać specyfikę pracy logopedy i neurologopedy. 

  Dlaczego mam być jednym z wielu, skoro mogę wybrać swoją drogę?

  Myślisz o pracy w korporacji – tu liczą się kompetencje miękkie – umiejętność negocjacji i mediacji, a także prowadzenia rozmowy nawet z trudnymi osobami, szczególnie pod presją czasu. Masz już uprawnienia do nauczania np. języka polskiego lub historii, dlaczego nie poszerzyć ich o nauczanie wiedzy o społeczeństwie?

  Zapoznaj się z wizją i celami kształcenia, sylwetką absolwenta i przedmiotami, które oferują studia na Komunikacji i poradnictwie społecznym.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika - komunikacja i poradnictwo społeczne jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA - PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

  Specjalność ta przeznaczona jest dla osób, które widzą swoją przyszłość w sektorze edukacyjnym, opiece nad dziećmi lub osobami starszymi. Te zawody wymagają dużo cierpliwości i dyscypliny. Kształcenie w zakresie specjalności pedagogika opiekuńczo - wychowawcza ma przygotować pedagoga jako człowieka, który widzi innego człowieka z różnych punktów odniesienia w sensie holistycznym, który dostrzega, diagnozuje i umiejętnie reaguje na zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem i opieką Specjalność obejmuje zarówno tradycyjne przedmioty z zakresu nauk pedagogicznych, jak i specjalistyczne treści kształcenia służące kształtowaniu praktycznych umiejętności niezbędnych w działaniach opiekuńczo-wychowawczych, w tym m.in. umiejętność sporządzania diagnozy pedagogicznej oraz planowania oddziaływań wychowawczych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA - PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I PENITENCJARNA Stopień: II REKRUTACJA

  Specjalność Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na specjalistów (opiekunów/wychowawców/funkcjonariuszy służby mundurowych), przygotowanych do pracy z osobami zagrożonymi wykolejeniem społecznym, a w szczególności z osobami, które weszły już w konflikt z prawem i w efekcie tego zostały umieszczone w zakładach karnych, poprawczych, są objęte systemem monitoringu elektronicznego oraz nadzorem kuratora sądowego. Specjalność Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna obejmuje wiele oryginalnych dyscyplin dydaktycznych, których nauczanie odbywa się równocześnie z odbywaniem praktyki zawodowej w jednostkach penitencjarnych regionu kaliskiego
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pegaogika - pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna  jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)