ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań,

tel./fax  61848-7098 – studia stacjonarne,

tel./fax  61848-7099 -  studia niestacjonarne

e-mail: dziekles@up.poznan.pl

http://wles.up.poznan.pl/

 ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań,

tel./fax  61848-7098 – studia stacjonarne,

tel./fax  61848-7099 -  studia niestacjonarne

e-mail: dziekles@up.poznan.pl

http://wles.up.poznan.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W LEŚNICTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW I KONSTRUKCJI DREWNIANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe skierowane są do kadry Państwowej Straży Pożarnej, kadry inżynierskiej firm projektowych i budowlanych, przedsiębiorstw związanych z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej budynków, kierowników budów oraz inspektorów nadzoru budowlanego, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budowli i budynków, technologów drewna, absolwentów studiów o profilu technicznym oraz innych osób, które zainteresowane są problematyką związaną z ochroną przeciwogniową konstrukcji drewnianych. 

  Ukończenie studiów pozwoli na rozszerzenie i uzupełnienie najbardziej aktualnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, niezbędnej przy projektowaniu, budowie, eksploatacji, a także wykonaniu odbiorów współczesnych konstrukcji i budynków wykonanych z drewna i materiałów drewnopochodnych. Ukończenie studiów będzie także pomocne dla inżynierów zajmujących się dystrybucją nowoczesnych systemów ochrony przeciwpożarowej oraz środków ochrony drewna.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DREWNO I TWORZYWA DREWNOPOCHODNE W BUDOWNICTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W coraz większym stopniu rozwija się w Polsce budownictwo z drewna i materiałów drewnopochodnych. Rośnie także produkcja oraz poszerza się asortyment wyrobów przeznaczonych dla tego rodzaju działalności. Szeroka gama wyrobów nowej generacji opartych o płyty drewnopochodne i materiały izolacyjne znajduje również coraz większe wykorzystanie w budownictwie tradycyjnym. Wymaga to intensywnego i ciągłego kształcenia kadr związanych z tą dziedziną gospodarki. Istotne znaczenie posiada także właściwe przygotowanie nauczycieli przedmiotów zawodowych związanych z nauczaniem w zakresie budownictwa.

  Zaproponowane studia podyplomowe mogą być istotnym elementem wspierającym przekazywanie aktualnej i  nowoczesnej wiedzy w obszarze budownictwa z drewna i materiałów drewnopochodnych.

  Celem studiów jest nabycie lub uaktualnienie, rozszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu:

  • nowoczesnych systemów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych,
  • systemów produkcji, właściwości i zastosowania w budownictwie drewna i materiałów drewnopochodnych,
  • izolacji termicznej i wilgotnościowej budowli, ich zabezpieczenia przed korozją biologiczną i działaniem ognia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GOSPODARKA FINANSOWA W LASACH PAŃSTWOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Skierowane są  do absolwentów studiów wyższych, w szczególności  do pracowników Lasów Państwowych. Przekazują one w przystępnej formie (zwłaszcza leśnikom – niefinansistom) wiedzę o  rachunkowości i zarządzaniu finansami  przedsiębiorstwa. Oferowany zasób  danych i informacji może pomóc słuchaczom uzyskać wiedzę  w zakresie skutków prawnych  i finansowych   codziennych zdarzeń rzeczowych powstających w pracy zawodowej. 

  Stawiane cele: pogłębienie, poszerzenie i utrwalenie wyniesionej ze studiów podstawowej wiedzy z zakresu  zarządzania finansami i rachunkowości w jednostkach Lasów Państwowych. Realizacja  zakładanych efektów kształcenia  umożliwi słuchaczom poszerzyć  ich kompetencje zawodowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GOSPODARKA ŁOWIECKA I OCHRONA ZWIERZYNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe są odpowiedzią na duże zainteresowanie problemami współczesnego łowiectwa, wynikające z jednej strony z konieczności ochrony niektórych, dawniej pospolitych zwierząt łownych, np. zajęcy i kuropatw, a z drugiej strony z potrzeby ograniczania liczebności lub areału występowania innych gatunków, w przeszłości w wielu miejscach mało licznych, np. dzik i jeleń szlachetny.

  Taka sytuacja jest m.in. konsekwencją zmian w środowisku przyrodniczym, którym nie zawsze skutecznie przeciwdziałamy, ale także nowelizacji prawodawstwa. Równolegle pojawia się potrzeba lepszego komunikowania się ze społeczeństwem, w tym z organizacjami dążących do zmian w gospodarowaniu zasobami przyrody, która wynika z jednej strony z nowego spojrzenia na świat zwierząt, a z drugiej strony z ograniczonej wiedzy przyrodniczej u wielu osób żyjących dziś z dala od natury.

   W konsekwencji współczesne łowiectwo – nadal zbyt często utożsamiane z myślistwem, musi ewoluować, podobnie jak podział na zwierzęta łowne lub chronione. Niezbędny jest także profesjonalny dialog z osobami spoza kręgu myśliwych. Z kolei zachowanie różnorodności biologicznej wymaga wyważonej ingerencji ze strony człowieka, ale także decyzji podejmowanych bez zbędnej zwłoki.

  Dalekosiężne bywają zarówno konsekwencje działań nie do końca przemyślanych, np. szczepienie lisów przeciw wściekliźnie, jak również odkładania problemu „na później”, np. rosnące szkody powodowane przez liczne populacje dzików i jeleni.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HODOWLA LASU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOMPUTEROWO ZINTEGROWANE PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE MEBLI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Strategiczną rolę w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki mogą odegrać absolwenci uczelni o kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych mających kluczowe znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy w tym dla nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się sektora przemysłu meblarskiego. Absolwencitych kierunków stanowią jednak niewystarczająco niski odsetek absolwentów studiów wyższych. Dlatego konieczne jest kształcenie podyplomowe z zakresu meblarstwa nie tylko absolwentów kierunku technologia drewna, którzy znajdują zatrudnienie w fabrykach mebli. 

  Budowanie przemysłu meblarskiego opartego na wiedzy wymaga nowoczesnego szkolenia studentów i podnoszenia kwalifikacji wśród pracowników tej branży w zakresie wykorzystywania środków informatycznych w procesach: projektowych, technologicznych i produkcyjnych. 

  Cel studiów: nabycie przez Słuchaczy umiejętności projektowania i symulacji wytwarzania mebli w komputerowo zintegrowanym systemie zarządzania: trójwymiarowego modelowania i konstruowania mebli w parametrycznym środowisku CAD, tworzenia programów dla 3,4 i 5-cio osiowych obrabiarek CNC w środowisku CAM zintegrowanym z środowiskiem CAD, wytrzymałościowego projektowania mebli, planowania produkcji i sterowania procesem produkcyjnym w systemie ERP, oraz projektowania i prowadzenia wdrożeń.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PODSTAWY GOSPODARKI LEŚNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO SIEDLISKOZNAWSTWA LEŚNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TECHNIKA, INŻYNIERIA I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W LEŚNICTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pogłębienie i uaktualnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie technologii pozyskania drewna (w tym właściwego użytkowania maszyn wielofunkcyjnych w leśnictwie); planowania, budowy, konserwacji i remontów leśnych obiektów inżynieryjnych – w szczególności dróg i obiektów małej retencji wodnej, m. in. w świetle nowych Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach; technicznych i organizacyjnych aspektów zwiększania bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej lasów, a także skutków pożarów i postępowania z powierzchniami dotkniętymi tym żywiołem. 

  Zajęcia, w różnych atrakcyjnych dla słuchaczy formach, poprowadzą wykładowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, SGGW w Warszawie, IBL, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz specjaliści-praktycy z PGL LP, RDOŚ oraz Państwowej Straży Pożarnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • URZĄDZANIE LASU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studium przewidziane jest dla grupy 30-40 osób. Nabór uczestników będzie prowadzony do 3 lipca br. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń, jednak w przypadku dużej liczby chętnych (powyżej 40 osób) przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł magistra leśnictwa lub inżyniera leśnictwa (specjalność gospodarka leśna, ochrona środowiska leśnego).

  Studium dotyczy również osób z wykształceniem wyższym magisterskim kierunków pokrewnych pracujących w organach gminnych, powiatowych i samorządowych, zajmujących się sprawami lasów. Od kandydatów oczekuje się ogólnej znajomości problematyki leśnej. Koszt studium to przy grupie trzydziestoosobowej 2730 zł/semestr. Przy większej liczbie chętnych koszt jednostkowy będzie niższy. Ostateczny koszt Studium dla jednego uczestnika będzie ustalony po zakończeniu naboru.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W LEŚNICTWIE I OCHRONIE PRZYRODY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest pogłębienie i uaktualnienie wiedzy teoretycznej w zakresie problematyki ogólnych podstaw organizacji i zarządzania oraz organizacji i zarządzania w leśnictwie i ochronie przyrody. Zajęcia w ramach poszczególnych przedmiotów mają na celu przede wszystkim poinformowanie słuchaczy o aktualnym stanie wiedzy na temat organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz metodach i narzędziach możliwych do zastosowania w praktyce gospodarstwa leśnego i ochronie przyrody.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W OTOCZENIU DRZEW – MONITORING, DIAGNOSTYKA, PIELĘGNACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie zakresu tematycznego nierealizowanego w toku studiów „leśnictwo” i kierunków pokrewnych oraz przygotowanie specjalistów zajmujących się diagnostyką drzew i oceną ryzyka potencjalnie niebezpiecznych i szkodliwych zdarzeń z ich udziałem.

  Oferta studiów skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zajmujących się problematyką drzew, między innymi w aspekcie ochrony środowiska i przyrody, leśnictwa czy też architektury krajobrazu. Są to zarówno pracownicy zatrudnieni w administracji państwowej różnego szczebla jak i w sektorze prywatnym.

  Program nauczania obejmować będzie zagadnienia z różnych dyscyplin i specjalności naukowych. W toku studiów słuchacze będą realizowali rozległy program, w którym znajdą się elementy biologii, prawa, leśnictwa, ochrony środowiska, arborystyki, inżynierii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opinie (16)

Jawor Ocena odpowiedz

Fajne studia. Szczególnie z sentymentem zimowe liczenie nietoperzy w Ojcowie. Polecam

Ola Ocena odpowiedz

Nigdy nie żałowałam, że studiowałam leśnictwo w Poznaniu.

Zając2017 Ocena odpowiedz

Studia na 5 + tylko Ci Ukraińcy w DS Przylesie ???? Kadra akafemicka też bardzo dobra w 95%. Najlepiej prosperujące Koło Naukowe w Poznaniu a może nawet w Polsco i Samorząd Studencki również na wysokim poziomie.

studentka Ocena odpowiedz

Gdybym mogła wybierać po raz drugi kierunek studiów wybrałam leśnictwo na UP w Poznaniu. Wiadomo, że nie wszystko jest zawsze tak jak byśmy chcieli, są niedociągnięcia ale ogólna ocena z mojej strony jest bardzo pozytywna. Wiele ciekawych przedmiotów, zajęcia w terenie (niektóre terenówki na prawdę zapadną w pamięć), bardzo ładny i ciekawy ogród dendrologiczny w którym nie raz wsłuchiwałam się w śpiew ptaków w okienkach między zajęciami, prężnie działające koło leśników, wiele imprez tematycznych i miejsc, w których można się zaangarzowac rozwijając wiedzę i umiejętności. No i przede wszystkim wspaniali ludzie, dobrze zgrani. Tacy, z którymi można jechać na spontanie stopem w góry albo pod namioty. Tacy, którzy dzielą ze mną trudy sesji i na których pomocy można polegać.

MA Ocena odpowiedz

Super miejsce do studiowania, bogate zaplecze dydaktyczne z Ogrodem Dendrologicznym tuż obok Wydziału włącznie. Większość wykładowców bardzo dobrze przygotowana do prowadzenia zajęć. Fakt, że mogłoby być dużo więcej zajęć terenowych... ale to są "koszty" studiowania na Uniwersytecie, a nie Akademii Rolniczej. Studenci też bardzo w porządku, ogólnie polecam :-)

Student Ocena odpowiedz

Jeżeli państwo o to nie dba, to wypada żeby uczelnia zadbała o regularne badanie studentów kierunków leśnych pod kątem zakażenia chorobami przenoszonymi przez kleszcze. Warto zainwestować część dostępnych środków w profilaktykę, kosztem mniej istotnych wydatków. Oczywiście myślę też o badaniu pracowników wydziału pracujących w terenie.

diva Ocena odpowiedz

Bardzo mi się podobają studia na naszym Wydziale, a w szczególności to, że jest dużo aktywności poza samym studiowaniem, tj, Koło Leśników i Samorząd Studencki. Bardzo dużo się tam rzeczy dzieje, można jeździć na konferencje, obozy naukowe i wiele innych. Samorząd organizuje różne imprezy dla studentów, więc nie ma mowy o nudzeniu się. Nie ma u nas fakultetów, co z jednej strony jest fajne, ale z drugiej na fakultetach pewnie byłyby ciekawsze przedmioty. Nauki czasami jest od groma, ale leśnik musi posiadać szeroką wiedzę specjalistyczną. I jak idę do lasu to mam całkiem inne spojrzenie na las niż statystyczny Kowalski.

Student Ocena odpowiedz

Zarówno kierunek leśnictwo jak i sam wydział bardzo fajne. Wyjątkowe jest u Nas to, że każda osoba która pragnie rozwijać swoje pasję znajdzie coś dla siebie np. w Kole Leśników. Klimat studiów tutaj jest niepowtarzalny, a pomijając karierowiczów nigdzie nie spotka się tak rewelacyjnej studenckiej braci. Niestety nigdzie nie jest idealnie i tak u Nas bardzo brakuje większej ilości zajęć terenowych, bardziej akutalnuch materiałów oraz metod nauczania i większego zaangażowania kadry w rozwój studentów (np. w postaci wspólnych badań naukowych)

lesnik12 Ocena odpowiedz

Wydział wyremontowany nawet spoko. Szkoda, że najbliższy akademik przylesie gdzie kiedyś mieszkali sami leśnicy, jest teraz oblężony przez ukrainców i nie ma tej atmosfery bo z domu studenta zrobil sie dom pracownika, co studentom sie nie podoba strasznie... co do oferty dydaktycznej nawet spoko, mogloby być troche wiecej terenowek, a mogli by tez przestać uczyć starych rzeczy, tylko samych nowosci, bo w pracy nam się to w pszyslości nie przyda, a tylko zabierają nam nerwy i czas na nauke rzeczy które byly kilkadziesiat lat temu, bo niektorzy wykladowcy nie wskoczyli do 21 wieku i nie potrafią czasami nawet maila odpalić. Troche to boli. Źle nie jest, ale zawsze może być lepiej. Na innych wydzialach pewnie podobnie.

Krzywousty Ocena odpowiedz

Mało zajęć terenowych,  większa część prowadzących nie powinna w ogóle uczyć gdyż nie mają do tego powołania. Bardzo często zachowują się arogancko do studenta tak jakby student był dla niego a nie on dla studenta.Odradzam leśnictwo na UP Poznań

Dria Ocena odpowiedz

Wydział oferuje bardzo ciekawą ofertę dydaktyczną, jednakże mało jest zajęć terenowych, dużo przedmiotów wykładanych jest w sposób nieprzystępny. Często uczymy się archaicznych metod nie mających zastosowania w praktyce.

Anakonda Ocena odpowiedz

Wydział fajny, wyremontowany, akademiki tez. na szczęście nie trzeba mieszkać w akademiku przy lesie, gdzie siedzą sami obskurni ukraińcy, tylko jest mozliwość zamieszkania w normalnych akademikach up. a sam wydzial oceniam na 5 :P

mati92 Ocena odpowiedz

Najlepszy Wydział Leśny w Polsce :) w Poznaniu w końcu się odnalazłem i cieszę się, że podjąłem studia właśnie tutaj :) szkoda, że tak szybko zleciało mi 5 lat, bo chętnie postudiowałbym jeszcze troszkę..

Popix Ocena odpowiedz

Dobrze przygotowany wydział z dobrym zapleczem dydaktycznym a DS Przylesie to super miejsce do zamieszkania na okres studiów;)

Klara Ocena odpowiedz

świetny wydział, polecam każdemu studiowanie na UP. dużo wiedzy podanej w przystępny sposób

grzegorz Ocena odpowiedz

bardzo fajne studia, dużo zajęć terenowych oraz zaangażowani wykładowcy