Kredyt Studencki

Kredyt Studencki

18.06.2021

Jeśli rozpocząłeś studia przed ukończeniem 25 lat możesz ubiegać się o kredyt, którego częściowe koszty pokrywane są z budżetu państwa. Przyjazny, bezpieczny, udzielany na preferencyjnych warunkach - kredyt studencki. Nie czekaj, pozyskaj nawet do 54 tysięcy złotych na pokrycie kosztów związanych ze studiowaniem.

 

Kredyty studenckie funkcjonują od 1998 roku. Wprowadzono je  z inicjatywy Prof. Leszka Balcerowicza jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Preferencyjne warunki oprocentowania czynią je najtańszym i najbardziej atrakcyjnym na rynku bankowym. Skorzystało z nich do tej pory ponad 350 tysięcy studentów i doktorantów polskich uczelni. Dzieję się tak za sprawą specjalnej dotacji z budżetu państwa, z której pokrywana jest znaczna część oprocentowania kredytu – student pokrywa tylko resztę, stanowiącą połowę stopy redyskonta weksli ustalaną przez Narodowy Bank Polski (obecnie jest to równowartość 2,5%).

 

W odróżnieniu od komercyjnych kredytów bankowych, kredyt studencki jest znacznie łatwiej uzyskać. Osoby, które nie są w stanie przedstawić bankowi odpowiedniego zabezpieczenia finansowego, mogą ubiegać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego, a w przypadku studentów mieszkających na terenie wiejskim także Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Te dwie instytucje udzielają zabezpieczenia finansowego osobom mniej zamożnym i znajdującym się w sytuacji, która utrudnia odpowiednie zabezpieczenie spłaty kredytu.

 

Kredyt studencki wypłacany jest w miesięcznych ratach wynoszących 600 zł, o których przeznaczeniu decyduje kredytobiorca. Jego spłata rozpoczyna się dopiero po ukończeniu studiów, a raty spłaty kredytu można rozłożyć nawet na okres dwukrotnie dłuższy niż okres pobierania kredytu. Raty spłaty można także obniżyć do wysokości, która nie przekracza 20% naszego miesięcznego wynagrodzenia. Dodatkowym zabezpieczeniem na wypadek utraty zdrowia lub innych zdarzeń losowych jest możliwość ubiegania się o częściowe umorzenie kredytu. Na wniosek kredytobiorcy decyzję o umorzeniu podejmuje Komisja ds. Pożyczek i Kredytów Studenckich przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. w takim przypadku odpowiednia kwota kredytu jest spłacana ze środków budżetu państwa. Możliwe jest również zawieszenie spłaty kredytu na okres do 12 miesięcy.

 

W uprzywilejowanej sytuacji są osoby, które ukończyły studia w gronie 5% najlepszych absolwentów swojej uczelni. Oni automatycznie otrzymują umorzenie w wysokości 20% całego kredytu po przedstawieniu zaświadczenia z uczelni. Absolwenci, którzy wybiorą ścieżkę nauki, mogą pobierać kredyt studencki także w trakcie studiów doktoranckich na takich samych preferencyjnych warunkach.

 

Więcej informacji  na  www.nauka.gov.pl

Komentarze (0)