Architektura - Poznań
Dodaj do ulubionych

13.02.2023

Architektura studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku architektura w Poznaniu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku architektura w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia), 5,5 roku (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku architektura w Poznaniu rozpocznie się 11 marca 2023 r. i potrwa do 10 lipca 2023 r. | Architektura Poznań - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Poznaniu architekturę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Politechncie Poznańskiej (Wydział Architektury PP) oraz Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (Wydział Architektury i Wzornictwa UAP) w trybie stacjonarnym (dziennym). 
 
Opis kierunku
Studenci kierunku architektura nauczą się projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz poznają zasady dokonywania modeli przestrzennych i rysunków technicznych. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystywać zaawansowane narzędzia i programy informatyczne, używane w procesie projektowania. Co więcej, poznają zasady dokonywania pomiarów oraz oceny wybranych rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych.
Wśród poznańskich uczelni publicznych architektura znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Poznańskiej (10 osób na miejsce).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku architektura w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, jezyk obcy, matematyka. Dodatkowo podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku architektura w uczelniach publicznych są bezpłatne.
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, urzędach administracji architektoniczno-budowlanej, firmach budowlanych i deweloperskich oraz w biurach projektowania przestrzennego.

 

czytaj dalej wszystko o Architektura - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek ARCHITEKTURA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Architektura stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Architektura w Poznaniu?

Pierwszym krokiem w procesie kwalifikacyjnym na studia jest, wszystkim dobrze znany, konkurs świadectw, w którym kandydaci muszą pochwalić się jak najlepszą oceną z języka obcego, języka polskiego i matematyki. Drugim krokiem jest egzamin praktyczny, który służy ocenie predyspozycji kandydata do studiowania tego kierunku. Wymagania na Architekturę w Poznaniu są wysokie, między innymi dlatego, by w toku nauki poradzić sobie z szeregiem przedmiotów o różnym zakresie tematycznym. Wśród nich wyróżnić można:
 • teorię urbanistyki,
 • prawo budowlane,
 • materiałoznawstwo,
 • rewitalizację obszarów śródmiejskich,
 • wzornictwo przemysłowe.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura w Poznaniu

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować architekturę w Poznaniu

Architekturę w Poznaniu można studiować na 2 uczelniach. Najchętniej wybieranymi uczelniami są: Politechnika Poznańska oraz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Obie te uczelnie oferują ciekawy program studiów oraz wiele zajęć praktycznych, które umożliwiają studentom rozwijanie ich umiejętności.

Gdzie studiować architekturę bezpłatnie w Poznaniu

Architekturę w Poznaniu można studiować bezpłatnie na Politechnice Poznańskiej oraz Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Uczelnie oferują tylko tryb stacjonarny (dzienny), gdzie podstawą rekrutacji są wyniki z egzaminu wstępnego.

Gdzie studiować architekturę niestacjonarnie w Poznaniu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku architektura w Poznaniu nie są oferowane przez żadną z uczelni. 

Jakie przedmioty są potrzebne na architekturę w Poznaniu

Bezpłatne studia stacjonarne w uczelniach publicznych
Proces rekrutacji na architekturę w Poznaniu na bezpłatne studia stacjonarne na uczelniach publicznych opiera się na konkursie świadectw oraz egzaminie wstępnym. Przedmioty maturalne, które są najczęściej wymagane na kierunek architektura w Poznaniu to: język polski, matematyka oraz język obcy. 

Jakie przedmioty na architekturę na Politechnikę Poznańską oraz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Podstawą kwalifikacji na architekturę na Politechnice Poznańskiej oraz Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu są takie przedmioty jak: język polski, matematyka oraz język obcy. Jednak największe znaczenia ma wynik uzyskany na egzaminie wstępnym. 

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku Architektura w Poznaniu

Architektura to popularny kierunek inżynierski, który jest idealny dla osób, pragnących rozwijać wyobraźnię przestrzenną, a w życiu zawodowym chcą zajmować się projektowaniem obiektów różnego typu. W trakcie realizowanego kształcenia będziesz miał/a okazję zdobyć wiedzę ogólnobudowlaną, a także nabędziesz umiejętności artystyczne.

Nauczysz się projektować budynki mieszkalne i budowlane z różnych materiałów. Wykształcisz umiejętności sprowadzające się do wykorzystywania technik komputerowych i zaawansowanego projektowania 3D. Zdobędziesz także wiedzę odnoszącą się do konserwacji zabytków oraz rewitalizacji środowiska zurbanizowanego.

Wśród realizowanych przedmiotów znajdziesz zarówno te kierunkowe, jak i podstawowe, fakultatywne, specjalizacyjne. Zajęcia realizowane są zarówno w wydziałowych salach, jak i w terenie. Wszechstronne wykształcenie umożliwi Ci sprawne wkroczenie w rzeczywistość zawodową związaną z architekturą i budownictwem.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku architektura możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku architektura w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku architektura uzależniony jest od wybranej uczelni. Każda z akademickich placówek układa go indywidualnie, dlatego propozycje przedmiotów i założenia programowe mogą się nieco różnić.

Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych, pracowniach komputerowych, technicznych, plastycznych, a także w terenie. Realizowane zajęcia wymagają zdolności rysunkowych oraz podstawowych wiadomości z zakresu matematyki czy fizyki. Studenci uczęszczają na przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe, fakultatywne, a także specjalizacyjne.

 

W programie studiów na kierunku Architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek architektura w Poznaniu to idealny kierunek dla osób, które myślą o pracy w branży architektonicznej i budowlanej. Kandydaci powinni wykazywać zdolności rysunkowe i graficzne, które z pewnością będą weryfikowane w trakcie egzaminu wstępnego. Kierunek wymaga kreatywności i zdolności manualnych, a także obycia w świecie najnowszych technologii.

Powinieneś/powinnaś wykazywać zainteresowanie trendami, które pojawiają się we współczesnym budownictwie i architekturze. Kierunek jest idealny dla osób, które dostrzegają istotę architektury, a także skupiają się na urbanistycznej stronie życia człowieka. Nie możesz mieć problemów z naukami ścisłymi, zwłaszcza fizyką i matematyką, ponieważ są to nauki ważne dla architektury.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

W trakcie realizowanych zajęć w ramach architektury poznasz zasady geometrii wykreślnej i rysunku technicznego oraz udoskonalisz swoje umiejętności w tym zakresie. Nauczysz się także korzystać z oprogramowania wspomagającego projektowanie architektoniczne i urbanistyczne. Studenci zdobywają wiedzę odnoszącą się do mechaniki budowli, wytrzymałości materiałów, geotechniki, fundamentowania. Kształcenie obejmuje również budownictwo ogólne i materiałoznawstwo, fizykę budowli, akustykę architektoniczną, konstrukcję budowlaną i instalacje.

Poznasz metody, techniki, narzędzia i materiały, które są stosowane w przypadku rozwiązywania zadań inżynierskich odnoszących się do projektowania urbanistycznego i ruralistycznego oraz infrastruktury technicznej miasta. Dowiesz się, jak przebiega cykl życia obiektów budowlanych oraz ich systemów infrastruktury technicznej.

 

Umiejętności

Studenci architektury nabywają szereg umiejętności, niezbędnych w inżynierskiej pracy związanej z pracą architekta. Umiejętnie posługują się technikami ręcznego rysunku, który wykorzystywany jest w trakcie kształtowania prostej formy architektonicznej o niewielkiej skali.

Jest w stanie posługiwać się środkami plastycznego wyrazu, wykonuje modele przestrzenne, które ułatwiają przeprowadzenie symulacji i eksperymentów, dokonuje identyfikacji problemu projektowego. Będziesz w stanie narysować i zwymiarować elementy konstrukcyjne i budowlane w koncepcji architektonicznej i w projekcie techniczno-budowlanym, a także nauczysz się posługiwać technikami informacyjno-komunikacyjnymi.

Studenci uczą się posługiwać bibliotekami danych, które wykorzystują oprogramowanie CAD. Stosują różne środki techniczne i materiałowe do prezentacji pomysłu architektonicznego i urbanistycznego. Wykonują obliczenia z zakresu fizyki i mechaniki budowli, wytrzymałości materiałów, budownictwa ogólnego, konstrukcji i instalacji budowlanych.

 

Kompetencje społeczne

Studia architektoniczne w Poznaniu umożliwią Ci zdobycie najważniejszych kompetencji społecznych, istotnych w trakcie wykonywania zawodu. Studenci uczą się pracować samodzielnie oraz w zespole. Wykazują się przy tym odpowiedzialnością, uwzględniając także bezpieczeństwo swoje i innych.

Studenci postępują w zgodzie z etycznymi zasadami odnoszącymi się do zawodu architekta. Rozumieją również potrzebę nieustannego dokształcania się, co przekłada się na podnoszenie kompetencji zawodowych, osobistych, społecznych.

Poznają i mają świadomość pozatechnicznych aspektów oraz skutków działalności inżynierskiej, również w zakresie jej wpływu na środowisko. Uczą się działać przedsiębiorczo, twórczo, innowacyjnie.

Ile trwają studia na kierunku Architektura w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Architektura w Poznaniu

Studia na kierunku Architektura w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Poznaniu charakteryzują się nie tylko ogromną różnorodnością, jeśli chodzi o ich szczegółowy program, ale również czas trwania. 

Studia inżynierskie na kierunku Architektura będą wymagały od przyszłych studentów zagospodarowania wolnych siedmiu lub ośmiu semestrów, czyli od trzech i pół roku do czterech lat, które będą mogli poświęcić na zdobywanie potrzebnego wykształcenia. Jeżeli zdecydujesz się rozpocząć Architekturę na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, rezultatem trzech i pół roku poświęconych na naukę, będzie zyskanie tytułu inżyniera.

Studia drugiego stopnia na kierunku Architektura będą trwały zaledwie półtora roku lub dwa lata, a ich ukończenie zostanie zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu magistra architekta, a co za tym idzie, także zwiększeniem możliwości zawodowych.

Architektura w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier architekt
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister architekt / magister inżynier architekt
jednolite magisterskie 5,5 roku magister inżynier architekt

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura w Poznaniu?

Absolwenci architektury mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i badawczego. Zawodowo zajmują się tworzeniem projektów architektonicznych, urbanistycznych i konserwatorskich, kształtują środowisko człowieka, a uwzględniają przy tym czynniki społeczne, wymogi środowiskowe i kulturowe.

W zależności od realizowanego poziomu kształcenia studenci przygotowują się do zarządzania projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi, koordynowania pracami w wielobranżowych zespołach projektowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zatrudniani są w pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej oraz w jednostkach zajmujących się doradztwem.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Architektura:

 • administracja samorządowa lub rządowa
 • pracownie architektoniczne i urbanistyczne
 • firmy doradcze i deweloperskie
 • instytucje badawcze i ośrodki naukowe
 • pracownie architektoniczne
 • wydziały architektury i urbanistyki administracji samorządowej
 • pracownie konserwatorskie
 • przedsiębiorstwa budowlane
 • agencje reklamowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Absolwenci architektury mają bardzo wiele możliwości zatrudnienia, natomiast stanowiska pracy, które obejmują, uzależnione są od realizowanych specjalności, ukończonych kursów oraz poziomów kształcenia.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Architektura:

 • architekt
 • projektant
 • kierownik budowy w zakresie architektury
 • kreślarz
 • inspektor
 • asystent architekta

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów architektura? 

Na absolwentów kierunku studiów Architektura czeka wiele zawodów związanych z kierunkiem studiów. Najczęściej wybieranymi zawodami są: architekt, asystent architekta, urbanista i inspektor budowy. Jak wyglądają ich średnie miesięczne zarobki?

 

Architekt

Pracuje w biurach architektonicznych, firmach deweloperskich lub może otworzyć własną działalność gospodarczą. Przygotowuje projekty budynków np. mieszkalnych oraz nadzoruje ich realizację i przebieg konstrukcji. Odpowiada także za wszelkie niezbędne dokumenty z przebiegu realizacji projektu. Mediana zarobków architekta wynosi około 6290 zł brutto miesięcznie.

 

Asystent architekta

Pracuje on u boku architekta i bierze udział w opracowywaniu projektów i rysunków. Zajmuje się także dokumentacją, która umożliwi budowę i prace remontowe na danym terenie. Może również obsługiwać programy graficzne i tworzyć w nich wizualizacje projektów dla klientów, a także dla wykonawców. Mediana zarobków asystenta architekta wynosi 4680 zł brutto miesięcznie.

 

Inspektor nadzoru budowlanego

Jego najczęstszym miejscem pracy są firmy budowlane, a większość czasu spędza na budowie monitorując przebieg prac i jakość używanych surowców. Sprawdza również czy prace przebiegają zgodnie z planami, aby zapobiec konsekwencjom. Doradza również kierownikowi i pracownikom nowe rozwiązania na budowie. Mediana zarobków inspektora budowy wynosi około 7320 zł brutto miesięcznie.

 

Urbanista

Pracuje on zwykle w biurach urbanistycznych, urzędach miasta lub biurach architektonicznych. Jako że jest on ekspertem z zakresu architektury, a także ochrony środowiska i ekologii, to proponuje on rozwiązania, które łączą wszystkie te dziedziny. Urbanista zajmuje się modernizacją miast i zleconych projektów. Odpowiada on za modernizacje budynków mając na uwadze ich historię, wygląd, a także ekologię. Budynki muszą być dostosowane do wizerunku miasta i jego architektury, dlatego urbanista stara się stworzyć w swoich projektach spójną całość. Urbanista musi też oczywiście brać pod uwagę potrzeby mieszkańców, którzy najczęściej sami zgłaszają budynki do modernizacji i skarżą się na zniszczoną elewację. Mediana zarobków urbanisty wynosi około 5150 zł brutto miesięcznie.

*Źródło wynagrodzenia.pl (luty 2023)

 

*Należy pamiętać, że stawki są orientacyjne i są one uzależnione od wielu czynników takich jak: staż pracy, doświadczenie, wykształcenie i dodatkowe szkolenia lub kursy, a także miejsce pracy – wynagrodzenia mogą się różnić pomiędzy województwami i miastami.

Gdzie studiować na kierunku architektura w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura, w roku akademickim 2022/2023, Politechnika Poznańska oferuje 180 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek architektura w Poznaniu:

 

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Architektura studia stacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Architektura studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu 
 

Limity miejsc

Uczelnie przyjmują kandydatów na podstawie listy rankingowej, utworzonej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego – liczba miejsc na poszczególne kierunki studiów jest ograniczona, dlatego na studia dostają się te osoby, które zdobyły odpowiednią liczbę punktów.

Limity miejsc na kierunku architektura w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska: 180

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Bezpłatną naukę na studiach można podjąć tylko w ramach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej – studia niestacjonarne w publicznych szkołach wyższych oraz studia w prywatnych uczelniach są z kolei płatne.

W Poznaniu architekturę można studiować tylko w ramach studiów stacjonarnych w dwóch uczelniach publicznych. Oznacza to, że nauka na tym kierunku jest w tym mieście bezpłatna.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie indywidualnie publikują terminy ogłoszenia wyników rekrutacji an poszczególne studia. Kandydaci otrzymują wszystkie niezbędne informacje w systemach IRK oraz ERK – w prywatnych profilach użytkowników udostępniane są dane dotyczące m.in. decyzji uczelni o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata do osób zakwalifikowanych, liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz zajmowanego przez nich miejsca na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – 11.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Osoby, które dostały się na wybrane kierunki studiów, powinny dostarczyć dokumenty rekrutacyjne w określonym przez uczelnię terminie. Można tego dokonać zazwyczaj osobiście, doręczając komplet bezpośrednio do siedziby szkoły wyższej. Czasem niektóre uczelnie umożliwiają kandydatom przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składać można najczęściej tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji – etap ten trwa zaledwie kilka dni, dlatego należy dopełnić formalności w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie. Spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – od 11.07.2022 do 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek architektura:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Poznańska (Wydział Architektury PP) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Wydział Architektury i Wzornictwa) stacjonarne studia II stopnia i jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Architektura w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Architektura w Poznaniu

Proces rekrutacji

Jeśli myślisz o studiowaniu architektury, warto wcześniej sprawdzić warunki rekrutacji, które ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie w kraju. Pamiętaj jednak, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Rekrutacja przewiduje także egzaminy wstępne, które składają się zazwyczaj z części rysunkowej oraz testu sprawdzającego ogólne predyspozycje do zawodu architekta.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Sprawdź na stronie wybranej uczelni, czy musisz przygotować portfolio z autorskimi pracami.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

ARCHITEKTURA - ważne informacje

architektura studia

studia architektura i budownictwo w Poznaniu

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura w Poznaniu?

Wybraliśmy kierunek studiów; będzie nim Architektura. Czy to koniec wyborów postawionych przed kandydatem? Nie. Należy jeszcze wybrać miejsce, w którym będziemy się kształcić. Podróżując palcem po mapie i przenosząc się w obszar Wielkopolski, warto zadać sobie pytanie: Jakie ma kierunek Architektura w Poznaniu opinie?

 

Miłosz, student Architektury mówi:

„Architektura to taki specyficzny kierunek, który powinno się studiować w miejscu ciekawym, inspirującym. Poznań do takich miejsc zdecydowanie należy. Gdy spacerujesz po Starym Rynku wiesz, że Architektura to dobry wybór. Nie wiem jak to wytłumaczyć. To miasto, po prostu, generuje pozytywną energię, która przekłada się na energię do nauki.”

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura Poznań studia stacjonarne

Kierunki architektura i budownictwo w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu


 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20ekonomiczny%20w%20poznaniu https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/4b961-21558-103da-uniwersytet-ekonomiczny-poz.jpg Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie