Ratownictwo medyczne - Lublin

Ratownictwo medyczne - Lublin

Ratownictwo medyczne - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Ratownictwo medyczne

Odkryj kierunek Ratownictwo medyczne w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Ratownictwo medyczne studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Lublinie to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

W Lublinie ratownictwo medyczne możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (UMLUB) oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

 

Studenci kierunku ratownictwo medyczne rozwiną specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, chemicznych oraz nauk o zdrowiu. W czasie studiów nauczą się udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, prowadzenia resuscytacji oraz prowadzenia medycznych czynności ratunkowych. Dowiedzą się także, w jaki sposób współpracować z lekarzami różnych specjalizacji.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Zespołach Ratownictwa Medycznego, Lotniczych Zespołach Ratownictwa Medycznego, Dyspozytorniach Medycznych , GOPR oraz TOPR.

 

W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku ratownictwo medyczne w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, język obcy, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Studia stacjonarne na kierunku ratownictwo medyczne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Ratownictwo medyczne - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek ratownictwo medyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Jednostka prowadząca

Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ratownictwo medyczne w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ratownictwo medyczne najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka
 • biologia
 • język obcy nowożytny

 

Kierunki studiów w Lublinie takie jak ratownictwo medyczne są aktualnie jednymi z najbardziej rozwojowych i popularnych studiów medycznych. Ponieważ zainteresowanie jest bardzo duże, na jedno miejsce przypada wielu kandydatów. Jeśli poważnie myślisz o edukacji w tym kierunku, postaraj się o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich są przede wszystkim matematyka, biologia, język obcy nowożytny. By dostać się na kierunek ratownictwo medyczne, będziesz musiał przejść także egzamin sprawnościowy. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ratownictwo medyczne w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Lublinie?

Ratownictwo medyczne to niezwykle ważny kierunek medyczny. Są to studia przeznaczone dla osób czujących powołanie do niesienia pomocy innym. Nie ulega wątpliwości, że bardzo często to ratownik medyczny jest pierwszą osobą, która udziela świadczeń ratowniczych poszkodowanemu. Ratownicy pracują niejednokrotnie w sytuacjach ekstremalnych, dlatego studia w tym zakresie wymagają odporności na stres i silnych nerwów.

Kandydaci na studia muszą być przede wszystkim odpowiedzialni i zorganizowani, nastawieni na nieustanne dokształcanie się. Jest to kierunek dla osób, które interesują się medycyną, biologią, chemią i chcą poszerzać umiejętności właśnie w tym zakresie. Jeśli chcesz w przyszłości pracować w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym pogotowiu ratunkowym, centrach powiadamiania ratunkowego czy oddziałach SOR, ten kierunek z pewnością jest dla Ciebie. Studia w Lublinie dają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Studenci ratownictwa medycznego zdobywają szeroką wiedzę w kontekście fizykochemicznych i biologicznych procesów, które zachodzą w organizmie człowieka. W trakcie realizowanych zajęć zapoznają się z pojęciem farmakologii, uczą się rozróżniać postacie leków i grupy leków oraz objaśniać niepożądane skutki leków.

Poznasz metody oceny stanu zdrowia pacjenta i objawy oraz przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych, zwłaszcza stanów nagłych, które zachodzą w organizmie człowieka dorosłego i dziecka. Poznasz istotę promocji zdrowia i profilaktyki oraz metodykę i strategię promocji zdrowia. Zgłębisz działania odnoszące się do zdrowia publicznego, higieny, epidemiologii, ochrony zdrowia jednostki i populacji. Poznasz prawne i etyczno-psychologiczne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej ratownika medycznego. Nauczysz się poprawnie postępować w stanach nagłego zagrożenia życia w sytuacjach szczególnych.

 

Umiejętności

Realizowane zajęcia i praktyki zawodowe umożliwiają zdobycie potrzebnych do pracy umiejętności. Studenci uczą się oceniać miejsce zdarzenia, identyfikować czynniki zagrażające życiu i bezpieczeństwu poszkodowanych, świadków i osób ratujących. Potrafią podjąć działania, które mają charakter zabezpieczający w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia.

Nauczysz się używać sprzętu ratowniczego i aparatury medycznej. Rozwiniesz zdolności komunikacyjne, co uskuteczni porozumiewanie się z pacjentem, jego rodziną, świadkami zdarzenia, a także z członkami zespołu. Nauczysz się przeprowadzać wywiad z pacjentem oraz wywiad środowiskowy, a także przekazywać pacjentowi informacje o diagnozie, terapii, rokowaniach. Dzięki zdobytej wiedzy będziesz w stanie podjąć czynności ratunkowe w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci ratownictwa medycznego mają świadomość, że w zakresie nauk medycznych należy nieustannie się dokształcać. Wypracowują gotowość do działania w każdych warunkach, nawet stresu i niepewności. Ich życiową misją staje się dbanie o bezpieczeństwo własne, współpracowników, poszkodowanych.

Absolwenci rozwijają predyspozycje komunikacyjne, dzięki czemu są gotowi do współpracy w zespole ratowniczym, co ma na celu zapewnianie opieki nad pacjentem i bezpieczeństwa uczestnikom zdarzenia. Przestrzegają zasad etyki zawodowej, a także zasad prawnych. Okazują szacunek pacjentowi i jego rodzinie, a także rozumieją różnice światopoglądowe i kulturowe. Dbają o sprawność fizyczną, która jest istotna w przypadku wykonywania zawodu ratownika medycznego.

 

3. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ratownictwo medyczne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. 

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

4. Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni oraz propozycji specjalizacyjnych program kształcenia może się różnić. Interdyscyplinarny kierunek studiów wypełniony jest najważniejszymi przedmiotami, które umożliwią Ci pracę z pacjentem. W programie kształcenia znajdują się przedmioty ogólne, typowo medyczne, jak i związane stricte z ratownictwem medycznym.

Studenci weryfikują sprawność fizyczną i wytrzymałość. Zajęcia prowadzone są zarówno na uniwersytecie, jak i w szpitalu. Studenci mają obowiązek odbycia wielogodzinnej praktyki zawodowej. Wśród proponowanych przedmiotów znajdziemy zarówno te związane z różnego rodzaju chorobami, jak i metodami wykonywania czynności ratunkowych.

 

W programie studiów na kierunku Ratownictwo medyczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawowe zabiegi medyczne
 • etyka zawodu ratownika medycznego
 • ortopedia i traumatologia narządów ruchu
 • ginekologia i położnictwo
 • podstawy chorób zakaźnych i tropikalnych
 • choroby wewnętrzne
 • kardiologia
 • procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne
 • anestezjologia i intensywna terapia
 • toksykologia

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek ratownictwo medyczne w Lublinie jest idealny dla osób, które interesują się medycyną, a w życiu zawodowym chcą wykonywać medyczne czynności ratunkowe w celu ratowania życia i zdrowia. Kandydaci muszą być odporni na stres, jak również powinni dokonywać szybkich i poprawnych decyzji nawet w sytuacjach ekstremalnych. Jest to kierunek przede wszystkim dla osób, które chcą pomagać innym ludziom.

Jednym z wyznaczników jest sprawność fizyczna istotna w przypadku wykonywania czynności ratunkowych różnego typu. Ważna jest komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. Studia tego typu wymagają kontaktu z drugim człowiekiem, który niejednokrotnie potrzebuje od nas wsparcia i empatii w obliczu grożącej mu śmierci lub uszczerbków na zdrowiu.

Ile trwają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Lublinie?

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Lublinie trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Lublinie można realizować na pierwszym stopniu, który zapewnia gruntowne przygotowanie w zakresie nauk medycznych, a zwłaszcza udzielania pierwszej pomocy medycznej. Trwają one trzy lata, czyli sześć semestrów i kończą się egzaminem, który zapewnia tytuł licencjata ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny zyskuje wystarczające kompetencje do podjęcia pracy w placówkach, które są powiązane z ochroną zdrowia.

Kierunek ratownictwo medyczne w Lublinie nie ma w swojej ofercie drugiego stopnia studiów magisterskich, które uzupełniają wiedzę zdobytą na stopniu pierwszym. Studia licencjackie są bardzo obszerne w treści i praktykę zawodową, natomiast można je kontynuować na innym kierunku medycznym. Podział na dwa komplementarne cykle kształcenia nie miałby racji bytu, ponieważ w innym wypadku ratownik medyczny po ukończeniu stopnia pierwszego byłby wykształcony niekompletnie, a w pracy, którą wykonuje, perfekcyjne przygotowanie jest niezbędne.

Jaka praca po kierunku ratownictwo medyczne w Lublinie?

Jaka praca po kierunku ratownictwo medyczne w Lublinie?

Absolwenci ratownictwa medycznego mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego. Są zatrudniani między innymi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających, takich jak Centrum Powiadamiania Ratunkowego, powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw opracowania regionalnego planów zabezpieczenia kryzysowego.

Zdobywana wiedza i nabywane umiejętności praktyczne z pewnością będą istotne, jeśli planujesz pracować na stanowisku instruktora pierwszej pomocy, w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, zakładach przemysłowych, lub w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Ratownictwo medyczne:

 • jednostki pomocy doraźnej ochrony zdrowia
 • stacje pogotowia ratunkowego, ambulatoria i izba przyjęć szpitali
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego
 • jednostki ratownicze służb interwencyjnych: policja, straż pożarna, wojsko
 • ośrodki badawcze
 • zakładowe służby ratownicze
 • służby zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych
 • ośrodki szkoleniowe
 • służby ratownicze i zakłady pracy o dużym ryzyku wypadkowości

 

Wykwalifikowany ratownik medyczny lub absolwent tego typu studiów medycznych może zajmować różne stanowiska pracy i działać w branżach medycznych różnego typu.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Ratownictwo medyczne:

 • ratownik medyczny
 • koordynator medyczny przy zabezpieczaniu imprez masowych
 • instruktor pierwszej pomocy

Gdzie studiować na kierunku ratownictwo medyczne w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oferuje miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ratownictwo medyczne w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ratownictwo medyczne w Lublinie?

Proces rekrutacji

Jeśli chcesz studiować ratownictwo medyczne, warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Chętnych jest wielu, dlatego prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

 

Wymagane dokumenty

Przyszli studenci muszą przejść badania lekarskie, które poświadczą brak przeciwwskazań do podjęcia edukacji na studiach medycznych. Kandydatów może czekać również test sprawnościowy.

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE - ważne informacje

ratownictwo medyczne studia

studia medyczne w Lublinie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Lublinie?

Ratownictwo medyczne to bardzo prestiżowe studia medyczne w Lublienie, które zapewniają bardzo dobre wykształcenie i wiele możliwości kariery.

Ilona, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Zawsze chciałam pomagać ludziom. Praca jako ratownik medyczny jest bardzo ciężka, ale i satysfakcjonująca. Jeśli interesujesz się kwestiami medycznymi i chciałbyś pracować z ludźmi, którzy dążą do zapewnienia bezpieczeństwa swoim pacjentom, ten kierunek jest idealny.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

RATOWNICTWO MEDYCZNE LUBLIN STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

RATOWNICTWO MEDYCZNE LUBLIN STUDIA STACJONARNE

RATOWNICTWO MEDYCZNE LUBLIN STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunki medyczne w Lublinie

Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

Komentarze (0)