Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Być może tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania

Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
Tel.:+48 81742 3759 lub +48 81742 3760

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ×

Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

Tel.:+48 81742 3759 lub +48 81742 3760

http://umlub.pl/

Kierunki studiów - Uniwersytet Medyczny w Lublinie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet Medyczny w Lublinie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie ma granicy wieku ograniczającej możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

	podpisane podanie o przyjęcie wydrukowane z konta kandydata (dowód osobisty/paszport do wglądu),
	dokument matury:
a)	nowa matura – oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał świadectwa dojrzałości i oryginał aneksu do świadectwa dojrzałości,
b)	„stara matura” – oryginał świadectwa dojrzałości albo oryginał świadectwa dojrzałości i zaświadczenie 
o wynikach egzaminu maturalnego,
c)	matura europejska (EB), międzynarodowa (IB) – oryginał dyplomu,
d)	matura uzyskana za granicą – oryginał świadectwa lub inny dokument zagraniczny uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem dyplomu IB i EB:

	opatrzony apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938) lub został wydany przez kraj, z którym Polska zawarła umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów, lub
	zalegalizowany przez odpowiednie władze, w przypadku państw nie będących stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r.
	decyzja administracyjna właściwego kuratora oświaty, o uznaniu świadectwa lub innego dokumentu za dokument potwierdzający uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, wydana na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.1457 ze zm.),
	zaświadczenie o nostryfikacji wydane przed 31 marca 2015 roku, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji, 
	zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów,
	dokumenty potwierdzające uzyskanie: tytułu laureata bądź finalisty olimpiad stopnia centralnego lub medalisty i uczestnika finałów olimpiad międzynarodowych lub laureata konkursów międzynarodowych i krajowych,
	zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego,
	dowód dokonania opłaty za I semestr nauki,
	W przypadku kandydatów, którzy zostali przyjęci na I rok studiów, a są studentami innego kierunku:
a)	dopuszcza się możliwość złożenia odpisu świadectwa, aneksu,
b)	oprócz wyżej wymienionych dokumentów dodatkowo składają zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta (dotyczy studiów w UM w Lublinie),
c)	dokument poświadczający status studenta w innej Uczelni.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Osobiście lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo. Dokumenty należy złożyć do właściwej komisji rekrutacyjnej, której siedziba mieści się w Collegium Novum przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dopuszcza się dwie następujące formy składania dokumentów: 
1) osobiście, 
2) przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo, wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie Uczelni w zakładce rekrutacja.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

W przypadku składania dokumentów prze pełnomocnika, zobowiązany jest on okazać uwierzytelnioną przez notariusza lub urzędowo kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata (zgodnego z dokumentem wskazanym w formularzu rejestracyjnym). 

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak, przez pełnomocnika.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Nie, składają dokumenty w momencie umieszczenia ich na liście osób wstępnie zakwalifikowanych.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Tak, część ustna bądź pisemna z korzystniejszą punktacją – w przypadku języka obcego nowożytnego. 

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Szczegółowe warunki rekrutacji laureatów i finalistów zawarte są w Załączniku do Uchwały W sprawie zasad przyjmowania  laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, olimpiad międzynarodowych oraz laureatów konkursów międzynarodowych i krajowych w latach 2019-2023.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Na podstawie punktacji zdobytej w danym roku przez zarejestrowanych kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydata.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Należy śledzić naszą stronę internetową, na której umieszczane są listy osób wstępnie zakwalifikowanych. Ponadto wysyłane są sms-y do kandydatów. Nie przesyłamy informacji na indywidualne konta.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Nie, decyduje liczba punktów zdobytych przez kandydata.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Wstępnie zakwalifikowany, zmieni status na przyjęty na studia w przypadku złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłata rekrutacyjna może być wniesiona przez system Pay-U, zwykłym przelewem bankowym lub poprzez wpłatę na poczcie/w banku. 

Co wpisać w tytule przelewu?+

W tytule przelewu należy wpisać numer rejestracyjny kandydata oraz kierunek za jaki jest wnoszona opłata. 

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść w podanym przez Uczelnię terminie rejestracji elektronicznej.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Jeżeli opłata rekrutacyjna została wniesiona w terminie, ale nie została zaksięgowana- należy dostarczyć do Uczelni potwierdzenie wpłaty. Jeżeli opłata nie została wniesiona w terminie- kandydat nie bierze udziału 
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew można zrobić z dowolnego konta bankowego. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Wymagania przedmiotowe są różne w zależności od kierunku studiów. W celu zapoznania się 
z wymaganymi przedmiotami zapraszamy na stronę internetową http://www.rekrutacja.umlub.pl/ 

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Kwalifikacja na dany kierunek studiów odbywa się na podstawie przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym. Brak wymaganego przedmiotu dyskwalifikuje kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na dowolną liczbę kierunków, jednakże przyjęty na I rok studiów może być tylko na jeden kierunek.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Procedurą przeniesienia studenta z innej Uczelni zajmuje się Dziekanat odpowiedniego kierunku studiów.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Zdjęcie należy zamieścić podczas rejestracji elektronicznej. Zdjęcie musi być zgodne z wymaganiami jak do dowodu osobistego, o następujących parametrach: 
•	format pliku: jpg, 
•	nazwa zdjęcia: numer PESEL kandydata,
•	wymiary: 237x296 pikseli,
•	rozdzielczość: 300 dpi,
•	wielkość pliku: nie większa niż 50kB.

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

  • Zasady rekrutacji

  • Uniwersytet Medyczny - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • Rekrutacja 2023/2024

  • Grupa kierunku

  • Grupa kierunku - podyplomowe

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

  • Archiwum

Uniwersytet Medyczny - kierunki studiów

Poziom studiów

Forma studiów

Archiwum

Opinie (2)

super Ocena odpowiedz

super

Paweł Ocena odpowiedz

Oceniam bardzo wysoko. Uczelnia na wysokim poziomie.